Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) icon

Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
НазваУкладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
Сторінка1/3
Дата04.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Робоча програма дисципліни "Державне право зарубіжних країн" для студентів спеціальності 6.060100"Правознавство" складена на базі типової програми (для ненормативних дисциплін на базі навчальної програми).


Укладачі: (ст. викладач Кисельова Т. Б)

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри Загальноюридичних дисциплін
Протокол № від „ " 200 р.

Завідувач кафедри_______________ С.А. Скриль


Схвалено методичною радою інституту

Протокол №__ від „___” ___________ 200___ р.

Голова методичної ради інституту _В.М._Шаповалова _


Реєстраційний №


^ Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»

"Затверджую"

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.

"__"__ 200_ р.

^ Робоча програма з навчальної дисципліни


'

Державне право зарубіжних країн

Галузь знань

0601 "Право"

напрям підготовки 6.060100"Правознавство"Укладач: ст. викладач Кисельова Т. Б.


Херсон - 2008


^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

 1. Мета і завдання курсу (перелік знань та умінь, якими володіють студенти після опанування курсу).

 2. Міждисциплінарні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою).

 3. Зміст курсу (назви розділів, тем та їх стислий зміст).

 4. Список рекомендованої літератури.


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 1. Анотація (навести стислу узагальнену характеристику робочої програми, яка розкриває ідейну спрямованість, зміст, структуру та інші особливості).

 2. Вступ (відобразити наступні позиції):

 • актуальність вивчення дисципліни;

 • головна мета та завдання дисципліни;

 • студент повинен знати;

 • місце дисципліни у структурно-логічній схемі.

 1. Опис дисципліни (додаток А)

 2. Структура навчальної дисципліни (додаток Б)

 3. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання (додаток В)

 4. Зміст дисципліни (додаток Г)

 5. Плани лекцій (додаток Д)

 6. Питання до екзамену

 7. Список рекомендованої літератури:

 • законодавча база;

 • основна література;

 • додаткова література.


АНОТАЦІЯ


Дисципліна "Державне право зарубіжних країн" є важливим елементом підготовки фахівців юридичних спеціальностей. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з теорії та практики предмету Державне право зарубіжних країн, опанування ними законодавчої бази та вміння застосовувати її на практиці.

В теоретичній частині дисципліни метою є ознайомлення з поняттям та сутністю даного предмету, ознайомлення із законами , правовими нормами різних країн , національне конституційне право кожної держави, конституційно-правовий статус людини та громадянина, форми правління, виборів і референдумів, системи вищих органів влади.

У практичній частині необхідно поглиблене вивчення, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів зарубіжних країн, вміння застосовувати їх на практиці, розглянути певне коло суспільних відносин, що регулюються нормами права різних країн.


ВСТУП


Мета курсу – розкрити зміст основних положень конституційної теорії і політичної практики, пов'язаних з регулюванням державно-правових відносин в зарубіжних країнах.

Основні завдання дисципліни:

 • сформувати у студентів стійкі знання з предмету державне право зарубіжних країн;

 • навчити студентів сприяти формуванню способу мислення і поведінки, адекватній реаліям сучасного світу;

 • ознайомити тих, хто навчається, із основними поняттями, категоріями, інститутами науки та галузі державного права зарубіжних країн;

 • дати тим, хто навчається базові знання щодо провідної галузі права зарубіжних країн.

Предметом дисципліни є конституції різних країн, закони, акти , нормативні документи, що є досить актуальними та активно використовуються в наш час.

Унаслідок вивчення дисципліни « Державне право зарубіжних країн » студенти набувають уміння:

 • розкрити на теоретичному рівні суть і форми державного права зарубіжних країн і законодавство закордонних країн, конституційно-правові норми та ефективне їх засто­сування у різних країнах;

 • знати, предмет і застосування, принципи, методи правового регулювання конституційних відносин відносин у зарубіжних країнах, вчення про інститути і суб'єкти державного права зарубіжних країн;

 • володіти основами правових знань, необхідних їм для виконання своїх конституційних функцій у процесі майбутньої трудової діяльності. ;

 • застосовувати набуті знання у своїй практичній діяльності.

Студент повинен знати:

 • місце державного права зарубіжних країн в загальній системі права;

 • основні джерела права в зарубіжних країнах ;

 • членські трудові правові відносини в зарубіжних країнах;

 • система органів державного регулювання в різноманітних країнах;

 • організаційно-правові форми управління діяльнос­ті

 • історичні засади державного (конституційного) права зарубіжних країн.

 • Основні риси сучасного державного (конституційного) права: дефініція, предмет регулювання, суб'єкти.^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”


Предмет: урегульовані нормами конституційного права зарубіжних країн законодавства відносини щодо правового становища суб'єктів конституційного права зарубіжних країн, різновиди Конституцій, різних нормативних актів.

Мета: озброєння студентів знаннями з теорії і практики , допомога їм в опануванні галузі державного права зарубіжних країн, су­часної системи нормативно-правових актів; розкриття сутність і методів, прийомів і засобів.


Курс: 3

Семестр: 5

Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

ЕСТS: 3

(в т.ч. 1кр. на контрольні заходи)

Модулів: 2

Змістовних модулів: 4

Загальна кількість годин: 108


6.060100 "Правознавство"


бакалавр

Нормативна

Лекцій: 32

Практичних: 32

Самостійна робота студента: 44

Форма підсумкового контролю: екзаменРозглянуто і затверджено

на засіданні кафедри „Менеджмент ЗЕД”

протокол №____ від „____” __________ 200_р.


Зав. кафедрою _________________ Скриль С. А.


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ”Змістовні модулі

лекції

практичні

самост. робота

всього1

Поняття державного права зарубіжних країн.

6

6

6

18

2

Конституційно – правові форми держави в зарубіжних країнах.

8

8

10

26
Всього за модулем №1:

14

14

16

44

3

Конституційно-правовий статус органів державної влади та політичних партій у зарубіжних країнах.

10

10

16

36

4

Конституційно-правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах.

8

8

12

28
Всього за модулем №2:

18

18

28

64


Всього:

32

32

44

108
^ Форма підсумкового контролю: екзамен
^ Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни

„ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ”


Модулі

Модуль №1

Кількість балів за модуль

30

Змістовні модулі

№1

№2
Модульний контроль

Кількість балів за змістовний модуль

15

15

1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2


активність на практичних заняттях
47виконання СРС85
Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балівМодулі

Модуль №2

Підсумковий контроль: екзамен

Сума

Кількість балів за модуль

30

1-40

100

Змістовні модулі

№4

№5
Модульний контрольКількість балів за змістовний модуль

15

15
1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

відвідування

1

2
1

2
активність на практичних заняттях
47
виконання СРС85

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів


Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

„ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ”


Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Поняття державного права зарубіжних країн.

Історичні засади державного (конституційного) права зарубіжних країн. Основні риси сучасного державного (конституційного) права: дефініція, предмет регулювання, суб'єкти. Система державного права: принципи, норми, інсти­тути.

Наука державного (конституційного) права за­ рубіжних країн, її розвиток та сучасний стан. Взаємозв'язок науки державного права зарубіжних країн з іншими науками. Методи дослідження конституційно-правових явищ. Сучасні наукові досягнення у сфері конституційного (державного) права зарубіжних країн.

Місце державного права зарубіжних країн у системі юридичних дисциплін. Співвідношення понять "державне право" та "конституційне право". Предмет, система та метод навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн".

Поняття джерел державного права. Класифікація дже­рел державного права зарубіжних країн: формалізовані і неформалізовані джерела, їх юридичні властивості та особли­вості використання в зарубіжних країнах.

Конституція являється головне джерело державного (консти­туційного) права. Визначення конституції. Основні, риси кон­ституцій зарубіжних країн, їх класифікація, форма і структу­ра, Прийняття та внесення змін до конституцій зарубіжних країн.

Поняття суспільного ладу. Суспільний лад і державне право. Способи конституційного регулювання основ суспільного ладу.

Закріплення в конституціях загальних засад еко­номічної організації суспільства. Конституційно-правове ре­гулювання соціальної системи. Духовно-культурні відносини, їх регулювання конституціями зарубіжних країн. Політична система та її конституційно-правове регулювання.

Змістовний модуль 2. Конституційно – правові форми держави в зарубіжних країнах.

Держава як суб'єкт конституційного (державного) права. Конституційні характеристики сучасної держави. Конституціоналізація державного механізму. Конституційно-правовий статус державних органів.

Поняття форми державного правління: дефініція, ознаки. Типологія форм державного правління.

Монархічна,форма правління ,та її види: абсолютна і дуалістична монархії.

Поліархічна форма державного правління та її види. Президентська (дуалістична) поліархія: поняття, ознаки, різновиди. Парламентарна поліархія: поняття, ознаки, різно­види. Змішана форма поліархічного правління: поняття, озна­ки, різновиди.

Територіальний устрій. зарубіжних країн і ор­ганізація публічної влади. Конституційні форми політико-те­риторіального устрою держав, їх ознаки.

Унітарна держава, її територіальний поділ. Консти­туційно-правовий статус політико-територіальних та адміністративно-територіальних одиниць. Автономія в унітарній державі.

Федеративна, держава Конституційно-правовий статус суб'єктів федерації. Розподіл компетенції між феде­рацією та її суб'єктами. Територіальний поділ суб'єктів феде­рації.

Поняття "політичний режим" та -"державний режим" у конституційному (державному) праві. Класифікація політич­них та державних режимів, їх закріплення: в конституціях зарубіжних країн.


Модуль 2

Змістовний модуль 3. Конституційно-правовий статус органів державної влади та політичних партій у зарубіжних країнах.

Виборче право в державному (конституційному) праві. Об'єктивне та суб'єктивне виборче право. Принципи виборчого права та їх закріплення в конституційному законодавстві, зарубіжних країн. Цензові, та додаткові вимоги.

Вибори в зарубіжних країнах. Соціальні функції виборів. Класифікація вибрів. Організація і порядок проведення виборів , у зарубіжних країнах.

Виборча система в зарубіжних країнах. Класифікація виборчих систем : мажоритарна виборча система та її різновиди (відносної, абсолютної та кваліфікованої більшості ) пропорційна система її особливості в різних країнах; змішана виборча система

Поняття парламентаризму та парламенту у державному (конституційному) праві. Порядок формування парла­ментів в зарубіжних країнах, їх склад та організація. Внутрішня структура парламентів. Комісії (комітети ) як еле­мент структури парламентів

Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах. Юридична природа депутатського мандата. Права та обов'язки парламентарія. Парламентський імунітет. Індемнітет. Об'єднання парламентаріїв.

Повноваження парламентів зарубіжних країн. Зако­нодавчі повноваження парламентів, стадії законодавчого проце­су. Контрольні повноваження парламентів, Судові, фінансові та зовнішньополітичні повноваження законодавчих органів.

Глава держави, його місце в системі конституційної влади. Монарх, особливості його конституційно-правового статусу. Повноваження монарха. Президент: порядок обрання і заміщення посади, його повноваження.

Уряд, його місце в системі державної влади. Поря­док формування урядів у зарубіжних країнах, їх структура та внутрішня організація. Конституційна відповідальну урядів, Повноваження урядів, їх правотворчість

Поняття і соціальні функції судової влади в за­рубіжних країнах. Структура судової влади. Правовий статус суддів, прокурорів та слідчих. Конституційно-правові принци­пи організації і діяльності судових систем. Система судів за­гальної юрисдикції.

Конституційна юстиція в зарубіжних країнах. Орга­ни конституційного контролю. Об'єкти та суб'єкти консти­туційного контролю. Види конституційного контролю. Компе­тенція органів конституційного контролю і механізм її ре­алізації.

  1   2   3

Схожі:

Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconЛінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови
Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / Укладачі: О. М. Волкова,...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи