3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес icon

3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес
Скачати 323.19 Kb.
Назва3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес
Дата04.09.2012
Розмір323.19 Kb.
ТипДокументи

3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Теми дисципліни

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Модуль 1 (Теми 1-4)

1. Поняття, завдання та джерела кримінального процесу

4

2

1

1

2. Принципи кримінального процесу

4

2

1

1

3. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності

6

2

2

2

4. Доказування та докази в кримінальному процесі

6

2

2

2

Модуль 2 (Теми 5-9)

5. Заходи процесуального примусу в кримінальному процесі

6

2

1

2

6.Процесуальні строки, витрати та цивільний позов Процесуальні документи

6

2

1

2

7. Порушення кримінальної справи

5

2

1

2

8. Загальні положення досудового розслідування

5

2

1

2

9. Провадження слідчих дій

8

2

2

2

Ітого V семестр:

50

18

12

16

Модуль 3 (Теми 10 -13)

10. Притягнення особи як обвинуваченого

6

2

2

2

11. Зупинення та закінчення досудового розслідування

6

2

2

2

12. Підсудність кримінальних справ та підготовка справи до судового розгляду

6

2

2

2

13. Судовий розгляд кримінальної справи

8

4

2

2

^ Модуль 4 (Теми 14-18 )

14. Апеляційне провадження

5

2

1

2

15.Касаційне провадження

5

2

1

2

16. Виконання вироку

3

1

1

1

17. Перегляд рішень суду за виключними обставинами

3

1

1

1

18. Особливі провадження

6

2

2

2

Ітого VІ семестр:

48

18

14

16

Підсумкове тестування

2

2

-

-

^ ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ:

72

40

28

32

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ « КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

III курс

Тема № 1 «Поняття завдання та джерела кримінального процесу»

Кримінальний процес як система кримінально-процесуальних дій і відносин. Поняття кримінально-процесуальних правовідносин.

Поняття стадії кримінального процесу, їх система, зміст завдання.

Кримінально-процесуальне право і його місце в системі інших галузей права. Джерела кримінально-процесуального права. Кримінально-процесуальний закон і кримінально-процесуальні норми.

Кримінально-процесуальний кодекс України та його структура. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, в часі і щодо осіб.

Кримінальний процес як наука, її предмет, система та метод. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її місце і значення в професійному ставленні спеціаліста – правознавця для ОВС.

Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права та суміжними науками.

Історичні форми кримінального процесу.


^ Тема № 2 « Принципи кримінального процесу»


Поняття і значення принципів кримінального процесу.

Система принципів кримінального процесу і правові гарантії їх реалізації.

Класифікація принципів кримінального процесу. Загальна характеристика принципів кримінального процесу: законність, публічність, недоторканість особи, житла, охорона особистого життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист, презумпція невинуватості. Рівність громадян перед законом і судом, здійснення правосуддя тільки судом, незалежність судів і підкорення їх тільки закону, гласність судового розгляду, всебічність, повнота і об’єктивність дослідження обставин справи. Змагальність при судовому розгляді, вільна оцінка доказів та інші принципи кримінального процесу.

^ Тема № 3 «Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності»

Поняття учасників кримінального процесу та їх класифікація. Процесуальні функції їх поняття та види.

Державні органи і посадові особи, які здійснюють кримінальний процес.

Суд - орган правосуддя. Склад суду. Виняткові повноваження суду за конституцією України. Суддя.

Прокурор. Процесуальні функції, задачі та повноваження прокурора в кримінальному процесі. Процесуальне становище прокурора в різних стадіях кримінального судочинства.

Слідчий. Його процесуальні функції та повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Начальник слідчого відділу, його повноваження.

Органи дізнання. Задачі та повноваження органів дізнання. Особа, проводить дізнання, процесуальні повноваження. Співвідношення повноважень особи, яка проводить дізнання та повноважень органу дізнання.

Особи, які захищають свої інтереси в кримінальному процесі.

Підозрюваний. Процесуальне становище підозрюваного в кримінальному процесі.

Обвинувачений. Процесуальне становище обвинуваченого в кримінальному процесі. Конституційні та процесуальні гарантії прав обвинуваченого.

Потерпілий. Та його процесуальне становище в кримінальному процесі.

Цивільний позивач та цивільний відповідач їх процесуальне становище в кримінальному процесі.

Особи, які захищають або представляють інтереси інших учасників в кримінальному процесі.

Захисник. Особи, які виконують обов’язки захисника. Участь захисника в кримінальному судочинстві. Обов’язкова участь захисника при попередньому слідстві та в суді. Обов’язки та права захисника.

Представники потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, їх процесуальне становище в кримінальному процесі.

Представники громадськості, уповноважені для участі в кримінальному судочинстві.

Громадський обвинувач і громадський захисник, їх прав та обов’язки.

Інші учасники кримінального процесу. Свідок, експерт. Спеціаліст. Перекладач. Понятий. Секретар судового засідання. Поручитель. Заставодавець. Їх процесуальне положення.

Обставини. що виключають можливість участі в судочинстві судів, прокурора, слідчого, особи, яка проводить дізнання, секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, експерта. Відводи і самовідводи та порядок їх здійснення.

Державний захист суддів, працівників правоохоронних органів, що здійснюють кримінальне судочинство і інших учасників кримінального процесу.

^ Тема № 4 «Доказування і докази в кримінальному процесі»

Поняття і значення кримінально-процесуального доказування.

Встановлення об’єктивної істини – мета доказування в кримінальному процесі. Теорія пізнання як основа кримінально-процесуального доказування.

Елементи процесу доказування. Способи збирання доказів і їх процесуальних джерел та подання доказів. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Внутрішнє переконання особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду та його значення при оцінці доказів. Достовірність, допустимість, достатність та належність доказів. Застосування науково-технічних заходів в процесі доказування.

Предмет та межі доказування в кримінальному процесі. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі.

Поняття і класифікація доказів та їх джерел. Відмінність доказів від фактичних даних, що встановлюються під час проведення оперативно-розшукових заходів. Види та характеристика джерел доказів. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, інші документи. Відмінність документів від речових доказі.

Юридична природа фотознімків, аудіо та відео записів, планів, схем, знімків та відбитків слідів, зроблених під час провадження слідчих дій.

Суб’єкти доказування в кримінальному процесі. Обов’язок доказування. Недопустимість перенесення доказування на обвинуваченого, підсудного. Значення презумпції невинуватості в процесі доказування.

Особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального судочинства.

^ Тема № 5 «Заходи процесуального примусу в кримінальному процесі».

Поняття, мета і класифікація заходів процесуального примусу.

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обрані запобіжних заходів.

Взяття під варту - найсуворіший запобіжний захід. Підстави та умови застосування запобіжного заходу взяття під варту. Строк тримання особи під вартою та порядок його продовження.

Порядок обрання, зміни та скасування запобіжного заходу.

Інші заходи процесуального примусу. Застосування заходів процесуального примусу при проведені слідчих дій (обшук, виїмка, освідування).

Процесуальний примус при застосуванні привентивних заходів (затримання, відсторонення обвинуваченого від посади, привід, обмеження виїзду особи щодо якої порушено кримінальну справу за межі України та ін.).

^ Тема № 6 «Процесуальні строки, судові витрати, цивільний позивач і процесуальні документи».

Процесуальні строки та їх правова природа. Поняття, значення, види і порядок обчислення процесуальних строків.

Обов’язкове додержання процесуальних строків. Подача клопотання, порядок продовження і відновлення процесуальних строків.

Судові витрати, їх поняття, структура, види і значення. Відшкодування збитків, які заподіяно свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам, понятим. Стягнення судових витрат.

Цивільний позов у кримінальному судочинстві. Забезпечення цивільного позову. Обов’язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду вжиття заходів до забезпечення цивільного позову.

^ Тема № 7 «Процесуальні документи».

Процесуальні документи як письмове відображення процесуальної форми.

Процесуальні дії, процесуальні рішення і способи їх оформлення.

Поняття процесуальних документів. Їх види і значення в кримінальному процесі.

Постанова, її структура, зміст і форма.

Протоколи слідчих і судових дій. Їх види, структура, зміст і форма. Ухвала суду, її структура, зміст і форма.


Особлива частина

Тема № 8 «Порушення кримінальної справи»

Суть, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.

Органи і посадові особи, які компетентні вирішувати питання про порушення кримінальної справи.

Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

Порядок розгляду заяв і повідомлень про злочини. Методи, межі і строки їх перевірки. Види рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи.

Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.

Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі.

Порядок відмови в порушенні кримінальної справи, оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.

Передача заяв і повідомлень за належністю.

Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи.

^ Тема № 9 «Загальні положення досудового розслідування»

Суть, завдання і значення стадії досудового розслідування.

Форми досудового розслідування.

Досудове слідство - основна форма розслідування. Органи досудового слідства, їх повноваження. Система органів досудового слідства в органах внутрішніх справ.

Повноваження слідчого та його процесуальна самостійність. Повноваження начальника слідчого відділу.

Дізнання - як форма досудового розслідування.

Органи дізнання. Види дізнання. Дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Дізнання у справах про злочини, які не є тяжкими чи особливо тяжкими.

Поняття, значення та система загальних положень досудового слідства.

Підслідність кримінальних справ і її види.

Початок проведення досудового слідства і місце його проведення. Окремі доручення.

Строки досудового слідства. Порядок продовження строків слідства.

Об’єднання і виділення кримінальних справ.

Застосування науково-технічних засобів при проведенні розслідування.

Недопустимість розголошення даних досудового слідства.

Правові основи взаємодії слідчого і органів дізнання. Організаційні та процесуальні форми взаємодії слідчого з органами дізнання.

Розслідування кримінальних справ групою слідчих.

Обов’язковість виявлення причин і умов, які сприяли скоєнню злочинів.

Процесуальний порядок визнання потерпілим, цивільним позивачем і цивільним відповідачем.

Застосування науково-технічних засобів під час розслідування злочинів та їх процесуальне відображення в протоколах слідчих дій.

Форма і зміст процесуальних документів, які складаються при проведенні досудового розслідування. Вимоги до процесуальних документів та їх класифікація.

Оскарження дій слідчого і прокурора. Строки та порядок розгляду скарг на дії органів розслідування.

^ Тема № 10 «Провадження слідчих дій»

Поняття та класифікація слідчих дій.

Допит. Поняття, види та порядок допиту.

Допит свідка і потерпілого. Порядок їх виклику і допиту. Процесуальне оформлення допиту. Особливості виклику і допиту неповнолітнього свідка і потерпілого.

Затримання підозрюваного. Поняття і відміна кримінального затримання від адміністративного. Мета, підстави, мотиви, порядок і строки затримання. Протокол затримання. Права і обов’язки затриманого. Допит підозрюваного. Порядок виклику та допиту. Процесуальне оформлення допиту.

Очна ставка. Поняття, підстави і порядок проведення. Процесуальне оформлення очної ставки.

Пред’явлення для впізнання. Поняття і види. Підстави і процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Процесуальне оформлення його результатів.

Обшук і виїмка. Поняття і види обшуку і виїмки. Підстави для проведення обшуку і виїмки. Відміна обшуку від виїмки. Процесуальний порядок проведення обшуку і виїмки і оформлення їх результатів. Особливості проведення обшуку особи. Накладання арешту на кореспонденцію і виїмка її в поштово-телеграфних установах.

Накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Підстави і процесуальний порядок застосування.

Огляд. Поняття і види. Підстави і процесуальний порядок проведення огляду. Процесуальне оформлення огляду.

Освідування. Поняття і види освідування. Процесуальний порядок його проведення і оформлення.

Відтворення обстановки і обставин події. Поняття, мета, процесуальний порядок його проведення. Оформлення відтворення обстановки і обставин події.

Проведення експертизи. Підстави та процесуальний порядок призначення та проведення експертизи. Права обвинуваченого при призначенні та проведенні експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження. Проведення експертизи в експертній установі та поза нею. Допит експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи.

^ Тема № 11 «Притягнення як обвинуваченого».

Поняття і значення притягнення особи як обвинуваченого. Підстави притягнення.

Процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого. Форма і зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченого.

Порядок виклику обвинуваченого. Підстави і порядок приводу обвинуваченого. Встановлення місця перебування обвинуваченого і його розшук.

Порядок пред’явлення обвинувачення.

Допит обвинуваченого і його значення. Процесуальний порядок допиту. Протокол допиту. Власноручний запис обвинуваченим своїх показань.

Підстава та порядок зміни та доповнення обвинувачення. Підстави та порядок усунення обвинуваченого від посади.

^ Тема № 12 «Зупинення і закінчення досудового слідства».

Поняття, підстави та умови зупинення досудового слідства. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства.

Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового слідства.

Поняття і форми закінчення досудового слідства.

Закриття кримінальної справи. Підстави і порядок прийняття рішення про закриття справи. Порядок оскарження постанови про закриття справи.

Порядок направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Підстави і процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.

Процесуальний порядок ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи. Участь захисника при ознайомленні з матеріалами справи і його права.

Розв’язання клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи.

Систематизація матеріалів справи і її технічне оформлення.

Обвинувальний висновок, його поняття і значення. Форма і зміст обвинувального висновку. Додатки до обвинувального висновку.

^ Тема № 13 «Підсудність. Попередній розгляд справи суддею».

Поняття та значення підсудності кримінальних справ.

Види підсудності. Визначення підсудності при об’єднанні кримінальних справ. Порядок передачі справи по підсудності з одного суду до іншого.

Суть, завдання і значення стадії досудового розгляду справи суддею.

Розгляд справи суддею одноособово і питання, що вирішуються на цьому етапі.

Учасники досудового розгляду справи, їх процесуальне положення.

Рішення, що приймає суддя в засіданні та їх оформлення.

Порядок досудового розгляду суддею справ, у яких досудове слідство і дізнання не проводилось.

Дії, пов’язані з підготовкою до розгляду справи в судовому засіданні. Вручення підсудному копії обвинувального висновку.

^ Тема № 14 «Судовий розгляд».

Суть, завдання і значення стадії судового розгляду.

Поняття і значення загальних умов судового розгляду справи. Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду. Незмінність складу суду та змагальність сторін при розгляді справи.

Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників.

Керівна роль суду при розгляді справи. Склад суду першої інстанції. Головуючий в судовому засіданні.

Участь в судовому розгляді підсудного. Можливість судового розгляду справи за відсутності підсудного.

Участь у судовому розгляді прокурора, захисника, громадського обвинувача та громадського захисника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, їх представників, свідка, перекладача, експерта та фахівця.

Межі судового розгляду.

Заміна обвинувачення в суді. Підстави і порядок відкладання розгляду справи.

Підстави і порядок направлення судом кримінальної справи для провадження додаткового розслідування.

Розпорядок судового засідання.

Система судового розгляду та його частини.

Підготовча частина, її зміст і значення.

Судове слідство, його суть, зміст і значення. Початок судового слідства. Встановлення порядку дослідження доказів. Процесуальний порядок провадження слідчих дій в суді. Закінчення судового слідства.

Судові дебати, їх роль в розгляді кримінальної справи. Учасники, зміст і порядок судових дебатів. Репліки учасників судових дебатів.

Останнє слово підсудного. Зміст і порядок промови.

Вирок. Поняття і значення вироку як найважливішого акту правосуддя в кримінальних справах. Законність та обгрунтованість вироку. Види вироків.

Порядок постановлення вироку. Таємниця наради суддів. Особлива думка судді.

Складання вироку. Зміст і форма вироку.

Проголошення вироку. Окрема ухвала суду та контроль за її виконанням.

^ Тема № 15-16 «Апеляційне та касаційне провадження».

Суть, завдання та значення стадій апеляційного та касаційного провадження. Основні риси апеляційного провадження.

Учасники процесу, які мають право апеляційного оскарження вироку та ухвали суду.

Апеляційні суди та їх повноваження. Розгляд справи апеляційною інстанцією. Учасники, які беруть участь у розгляді справи апеляційною інстанцією.

Порядок та строки оскарження та внесення касаційного подання на вироки, ухвали і постанови суду.

Порядок та строки розгляду справи в суді касаційної інстанції. Склад суду касаційної інстанції.

Результати розгляду справи касаційною інстанцією. Недопустимість посилення покарання засудженому або застосування до нього закону про більш тяжкий злочин. Підстави для скасування чи зміни вироку.

Окремі ухвали суду касаційної інстанції, їх роль в додержанні законності і підвищенні якості розслідування і судового розгляду справ.

^ Тема № 17 «Виконання вироку».

Суть, завдання і значення стадії виконання вироку.

Набрання вироком, ухвалою і постановою законної сили. Обов’язковість вироку, ухвали і постанови суду.

Порядок та строки звернення вироку до виконання. Приведення вироку до виконання.

Органи, які приводять вирок, ухвалу та постанову до виконання. Роль органів внутрішніх справ у виконанні покарання.

Питання, які вирішує суд під час виконання вироку. Процесуальний порядок їх вирішення.

^ Тема № 18 «Перегляд вироків, ухвал і постанов суду в порядку виключного провадження».

Суть, завдання і значення стадії перегляду вироків, ухвал і постанов суду в порядку виключного провадження. Нововиявлені обставини та їх характеристика. Істотне порушення вимог кримінально-процесуального законодавства та неправильне застосування кримінального закону.

Посадові особи, яким направляються клопотання про перегляд справ у порядку виключного провадження.

Порядок розслідування прокурором нововиявлених обставин. Подання про підтримання клопотання про перегляд справ за нововиявленими обставинами або у зв’язку з неправильним застосуванням кримінального закону.

Суди, що розглядають справи в порядку виключного провадження.. Порядок розгляду справи апеляційною чи касаційною інстанцією в порядку виключного провадження. Результати розгляду справи.

^ Тема № 19 «Провадження у справах про злочини неповнолітніх»

Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх. Організація розслідування злочинів неповнолітніх в МВС України.

Обставини, що підлягають встановленню в справах про злочини неповнолітніх.

Забезпечення прав неповнолітнього обвинуваченого під час досудового слідства і в суді.

Затримання та взяття під варту неповнолітніх. Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.

Порядок виклику і допиту неповнолітнього обвинуваченого. Участь педагога в допиті неповнолітнього обвинуваченого. Права і обов’язки педагога, мета і задачі його участі в допиті.

Участь законного представника неповнолітнього обвинуваченого на досудовому слідстві і в суді.

Підготовка та розгляд справ про злочини неповнолітніх в суді.

Порядок застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

Порядок порушення кримінальної справи, її розслідування і розгляд в суді про злочини, скоєні неповнолітніми у віці від 11 років до досягнення ними віку кримінальної відповідальності.

^ Тема № 20 «Провадження в справах по застосуванню примусових заходів медичного характеру. Провадження у справах приватного обвинувачення».

Поняття примусових заходів медичного характеру, види та підстави їх застосування.

Порядок провадження досудового слідства у справах про суспільно-небезпечні діяння неосудних осіб, а також про злочини осіб, які захворіли душевною хворобою після скоєння злочину. Закінчення досудового слідства та порядок направлення справи до суду для застосування примусових заходів медичного характеру.

Порядок судового розгляду у справах про неосудних осіб, які захворіли душевною хворобою. Питання, що вирішуються судом у справах про застосування примусових заходів медичного характеру. Рішення суду.

Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру.

Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої застосовані примусові заходи медичного характеру.

Оскарження рішень суду про застосування, скасування чи зміну примусових заходів медичного характеру або внесення на них подання прокурора.

^ Тема № 21 «Протокольна форма досудової підготовки матеріалів».

Суть і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

Загальна характеристика злочинів, по яких досудова підготовка матеріалів може здійснюватись в протокольній формі.

Обставини, що підлягають встановленню в процесі досудової підготовки матеріалів по протокольній формі.

Процесуальний порядок і строки протокольного провадження.

Процесуальні дії, які виконуються органами дізнання при підготовці даних матеріалів.

Форма і зміст протоколу про обставини вчинення злочину. Порушення справи прокурором і надіслання матеріалів до суду.

Порядок і строки розгляду справи в суді. Рішення суду.

^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

з курсу « Кримінальний процес» для студентів 3 курсу ( 5 семестр)


 1. Значення поняття «кримінальний процес».

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Завдання кримінального процесу.

 4. Стадії кримінального процесу.

 5. Джерела кримінально-процесуального права.

 6. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.

 7. Поняття, значення та система принципів кримінального

процесу.

 1. Принцип законності.

 2. Принцип недоторканості особи.

 3. Принцип охорони особистого життя, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень.

 4. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

 5. Принцип колегіального і одноособового розгляду справи.

 6. Принцип незалежності судів та народних засідателів, підкорення їх тільки законові.

 7. Принцип рівності громадян перед законом і судом.

 8. Принцип гласності судового розгляду.

 9. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

 10. Мова проведення судочинства в кримінальних справах.

 11. Принцип презумпції невинуватості.

 12. Принцип установлення об’єктивної істини у справі.

 13. Принцип публічності.

 14. Принцип вільної оцінки доказів.

 15. Принцип усності та безпосередності у кримінальному процесі.

 16. Принцип змагальності.

 17. Поняття суб’єктів кримінального процесу та їх класифікація.

 18. Кримінально-процесуальні функції.

 19. Процесуальні повноваження суду, судді, народного засідателя, головуючого в судовому засіданні.

 20. Прокурор в кримінальному процесі.

 21. Повноваження та процесуальна незалежність слідчого.

 22. Органи дізнання та їх повноваження.

 23. Потерпілий, його права та обов’язки.

 24. Цивільний позивач та цивільний відповідач, їх права та обов’язки.

 25. Обвинувачений, його права та обов’язки.

 26. Підозрюваний, його права та обов’язки.

 27. Захисник, його права та обов’язки.

 28. Перекладач, його права та обов’язки.

 29. Експерт, його права та обов’язки.

 30. Спеціаліст, його права та обов’язки.

 31. Поняті, і їх роль в кримінальному процесі.

 32. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

 33. Доказування в кримінальному процесі та його значення.

 34. Способи збирання доказів та їх джерел.

 35. Перевірка доказів та їх джерел.

 36. Правила оцінки доказів та їх джерел.

 37. Предмет і межі доказування.

 38. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі.

 39. Поняття доказів та їх джерел.

 40. Класифікація доказів та їх джерел.

 41. Поняття речових доказів, та порядок їх зберігання.

 42. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та порядок їх отримання.

 43. Висновок експерта як джерело доказів.

 44. Протоколи слідчих дій як джерела доказів.

 45. Інші документи як джерела доказів

 46. Заходи процесуального примусу та їх класифікація.

 47. Інші заходи процесуального примусу

 48. Підстави і мета застосування запобіжних заходів.

 49. Види запобіжних заходів і характеристика кожного з них.

 50. Підстави для обрання запобіжного заходу взяття під варту.

 51. Строки утримання обвинуваченого під вартою.

 52. Зміна і скасування запобіжного заходу.

 53. Цивільний позов у кримінальному судочинстві.

 54. Мета та порядок накладання арешту на майно.

 55. Судові витрати, та порядок їх стягнення.

 56. Поняття, значення та види процесуальних строків.

 57. Порядок обчислення процесуальних строків.

 58. Поняття процесуальних документів, їх значення та класифікація.

 59. Постанова її зміст, структура та форма.

 60. Протокол його зміст, структура та форма.

 61. Поняття та завдання стадії порушення кримінальної справи.

 62. Приводи та підстави до порушення кримінальної справи.

 63. Строки та способи перевірки заяв та повідомлень про злочини.

 64. Порядок порушення кримінальної справи.

 65. Порядок відмови в порушенні кримінальної справи.

 66. Обставини, що виключають провадження по справі.

 67. Порядок оскарження рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

 68. Поняття та завдання стадії досудового розслідування

 69. Форми досудового розслідування і їх співвідношення.

 70. Органи, які проводять досудове слідство та дізнання.

 71. Досудове слідство як основна форма розслідування.

 72. Види дізнання.

 73. Загальні положення досудового розслідування.

 74. Підслідність та її види.

 75. Об’єднання та виділення кримінальних справ.

 76. Строки досудового розслідування.

 77. Процесуальні форми взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства.

 78. Розслідування кримінальної справи групою слідчих.

 79. Окреме доручення слідчого.

 80. Розв’язання клопотань учасників процесу слідчим.

 81. Нерозголошення даних досудового слідства.

 82. Застосування науково-технічних засобів у досудовому розслідуванні.

 83. Поняття «слідчих дій» і їх класифікація.

 84. Процесуальний порядок допиту потерпілого, свідка та їх оформлення.

 85. Особливості допиту неповнолітнього свідка.

 86. Підстави та порядок проведення очної ставки.

 87. Поняття та види огляду, і порядок його проведення.

 88. Види освідування, порядок їх проведення та оформлення.

 89. Пред’явлення особи до впізнання.

 90. Особливості пред’явлення предметів для впізнання. Впізнання трупа.

 91. Процесуальний порядок та оформлення відтворення обстановки та обставин подій.

 92. Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку та виїмки.

 93. Підстави та порядок проведення експертизи.^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з курсу « Кримінальний процес» для студентів 3 курсу ( 6 семестр)


 1. Значення поняття «кримінальний процес».

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Співвідношення понять «кримінальний процес», «кримінальне судочинство» і «правосуддя».

 4. Завдання кримінального процесу.

 5. Стадії кримінального процесу.

 6. Джерела кримінально-процесуального права.

 7. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб.

 8. Поняття та значення процесуальної форми. Процесуальні гарантії.

 9. Поняття, значення та система принципів кримінального

 10. процесу.

 11. Принцип законності.

 12. Принцип недоторканості особи.

 13. Принцип охорони особистого життя, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень.

 14. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

 15. Принцип колегіального і одноособового розгляду справи.

 16. Принцип незалежності судів та народних засідателів, підкорення їх тільки законові.

 17. Принцип рівності громадян перед законом і судом.

 18. Принцип гласності судового розгляду.

 19. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

 20. Мова проведення судочинства в кримінальних справах.

 21. Принцип презумпції невинуватості.

 22. Принцип установлення об’єктивної істини у справі.

 23. Принцип публічності.

 24. Принцип вільної оцінки доказів.

 25. Принцип усності та безпосередності у кримінальному процесі.

 26. Принцип змагальності.

 27. Поняття суб’єктів кримінального процесу та їх класифікація.

 28. Кримінально-процесуальні функції.

 29. Процесуальні повноваження суду, судді, народного засідателя, головуючого в судовому засіданні.

 30. Прокурор в кримінальному процесі.

 31. Повноваження та процесуальна незалежність слідчого.

 32. Органи дізнання та їх повноваження.

 33. Потерпілий, його права та обов’язки.

 34. Цивільний позивач та цивільний відповідач, їх права та обов’язки.

 35. Обвинувачений, його права та обов’язки.

 36. Підозрюваний, його права та обов’язки.

 37. Захисник, його права та обов’язки.

 38. Громадський обвинувач, громадський захисник і їх повноваження.

 39. Перекладач, його права та обов’язки.

 40. Експерт, його права та обов’язки.

 41. Спеціаліст, його права та обов’язки.

 42. Поняті, і їх роль в кримінальному процесі.

 43. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

 44. Доказування в кримінальному процесі та його значення.

 45. Способи збирання доказів та їх джерел.

 46. Перевірка доказів та їх джерел.

 47. Правила оцінки доказів та їх джерел.

 48. Предмет і межі доказування.

 49. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальній справі.

 50. Поняття доказів та їх джерел.

 51. Класифікація доказів та їх джерел.

 52. Поняття речових доказів, їх зберігання і вирішення питання про них.

 53. Відмінність речових доказів від документів.

 54. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та порядок їх отримання.

 55. Висновок експерта як джерело доказів.

 56. Протоколи слідчих дій як джерела доказів.

 57. Інші документи як джерела доказів

 58. Заходи процесуального примусу та їх класифікація.

 59. Інші заходи процесуального примусу

 60. Підстави і мета застосування запобіжних заходів.

 61. Види запобіжних заходів і характеристика кожного з них.

 62. Підстави для обрання запобіжного заходу взяття під варту.

 63. Строки утримання обвинуваченого під вартою.

 64. Обов’язки прокурора при дачі санкції на арешт.

 65. Зміна і скасування запобіжного заходу.

 66. Цивільний позов у кримінальному судочинстві.

 67. Способи забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином.

 68. Мета та порядок накладання арешту на майно.

 69. Судові витрати, та порядок їх стягнення.

 70. Поняття, значення та види процесуальних строків.

 71. Порядок обчислення процесуальних строків.

 72. Поняття процесуальних документів, їх значення та класифікація.

 73. Постанова її зміст, структура та форма.

 74. Протокол його зміст, структура та форма.

 75. Поняття та завдання стадії порушення кримінальної справи.

 76. Приводи та підстави до порушення кримінальної справи.

 77. Строки та способи перевірки заяв та повідомлень про злочини.

 78. Порядок порушення кримінальної справи.

 79. Органи та посадові особи, які мають право порушити кримінальну справу.

 80. Порядок відмови в порушенні кримінальної справи.

 81. Обставини, що виключають провадження по справі.

 82. Порядок оскарження рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

 83. Поняття та завдання стадії досудового розслідування

 84. Форми досудового розслідування і їх співвідношення.

 85. Органи, які проводять досудове слідство та дізнання.

 86. Досудове слідство як основна форма розслідування.

 87. Види дізнання.

 88. Загальні положення досудового розслідування.

 89. Підслідність та її види.

 90. Об’єднання та виділення кримінальних справ.

 91. Строки досудового розслідування.

 92. Процесуальні форми взаємодії органів дізнання з органами досудового слідства.

 93. Розслідування кримінальної справи групою слідчих.

 94. Окреме доручення слідчого.

 95. Розв’язання клопотань учасників процесу слідчим.

 96. Нерозголошення даних досудового слідства.

 97. Застосування науково-технічних засобів у досудовому розслідуванні.

 98. Поняття «слідчих дій» і їх класифікація.

 99. Процесуальний порядок допиту потерпілого, свідка та їх оформлення.

 100. Особливості допиту неповнолітнього свідка.

 101. Підстави та порядок затримання особи.

 102. Підстави та порядок проведення очної ставки.

 103. Поняття та види огляду, і порядок його проведення.

 104. Види освідування, порядок їх проведення та оформлення.

 105. Пред’явлення особи до впізнання.

 106. Особливості пред’явлення предметів для впізнання. Впізнання трупа.

 107. Процесуальний порядок та оформлення відтворення обстановки та обставин подій.

 108. Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку та виїмки.

 109. Підстави та порядок проведення експертизи.

 110. Підстави та порядок притягнення особи як обвинуваченого.

 111. Форма і зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченого.

 112. Порядок та строки пред’явлення обвинувачення.

 113. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого.

 114. Привід обвинуваченого.

 115. Підстави та порядок розшуку обвинуваченого.

 116. Зміни та доповнення раніше пред’явленого обвинувачення.

 117. Підстави та умови зупинення попереднього розслідування.

 118. Форми закінчення досудового розслідування, слідства, дізнання.

 119. Порядок відновлення попереднього розслідування.

 120. Підстави і порядок закриття кримінальної справи.

 121. Підстави та порядок складання обвинувального висновку.

 122. Порядок ознайомлення учасників з матеріалами кримінальної справи.

 123. Порядок розгляду клопотань заявлених при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи.

 124. Вимоги до форми та змісту обвинувального висновку і додатки до нього.

 125. Нагляд прокурора за дотриманням законності при порушенні кримінальної справи.

 126. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства

 127. Поняття, значення та види підсудності кримінальних справ.

 128. Визначення підсудності у випадку об’єднання кримінальних справ.

 129. Направлення справи за підсудністю.

 130. Поняття і завдання стадії попереднього розгляду справи суддею.

 131. Учасники кримінального процесу, що беруть участь у попередньому розгляді справи суддею і їх правове положення.

 132. Питання, які підлягають з’ясуванню при попередньому розгляді справи суддею.

 133. Особливості стадії попереднього розгляду справи суддею.

 134. Рішення, які приймаються в цій стадії.

 135. Питання, які підлягають вирішенню у зв’язку з підготовкою справи до розгляду.

 136. Дії судді, пов’язані з підготовкою справи до розгляду в судовому засіданні.

 137. Поняття, завдання та значення стадії судового розгляду.

 138. Загальні умови судового розгляду.

 139. Учасники судового розгляду та їх повноваження.

 140. Порядок судового розгляду.

 141. Підготовча частина.

 142. Судове слідство.

 143. Судові дебати.

 144. Останнє слово підсудного.

 145. Постановлення вироку.

 146. Питання, які вирішує суд, при постановлені вироку.

 147. Поняття і види вироків.

 148. Структура та зміни вироку.

 149. Поняття та завдання стадії апеляційного провадження.

 150. Основні риси апеляції. Суди, що розглядають справи в порядку апеляції. Рішення апеляційної інстанції.

 151. Порядок та суб’єкти касаційного оскарження рішень

 152. суду, внесення касаційного подання.

 153. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку.

 154. Порядок розгляду справи в касаційній інстанції.

 155. Результати розгляду справи касаційною інстанцією.

 156. Поняття та значення стадії виконання вироку.

 157. Набрання вироком законної сили і виконання вироку.

 158. Порядок звернення вироку до виконання.

 159. Питання, що підлягають вирішенню при виконанні вироку.

 160. Суть і задачі стадії перегляду вироків, ухвал і постанов суду в порядку виключного провадження.

 161. Особливості та підстави перегляду вироків, ухвал і постанов суду в порядку виключного провадження.

 162. Особи, які мають право принести подання на вироки, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили.

 163. Строки перегляду вироків, ухвал і постанов суду в порядку виключного провадження.

 164. Зупинення виконання вироку та інших рішень, що набрали законної сили.

 165. Порядок розгляду справи у порядку виключного провадження.

 166. Суди, що розглядають справи в порядку виключного провадження.

 167. Результати розгляду справи в порядку виключного провадження

 168. Поняття та завдання відновлення справи за нововиявленими обставинами.

 169. Строки перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 170. Підстави для відновлення справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 171. Дії прокурора по відновленню справи в зв’язку з нововиявленими обставинами.

 172. Порядок розгляду судом справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 173. Особливості предмету доказування у справах неповнолітніх.

 174. Особливості попереднього розслідування у справах неповнолітніх.

 175. Особливості підготовки та розгляду справ про злочини неповнолітніх у суді.

 176. Особливості провадження в справах приватного обвинувачення.

 177. Провадження в справах про неосудних осіб, і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

 178. Сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

 179. Порядок досудової підготовки матеріалів у протокольній формі.

 180. Судове провадження за матеріалами, підготовленими в протокольній формі.

Схожі:

3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінальний процес» для студентів заочної форми навчання...
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "кримінальний процес" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес icon4. структура навчальної дисципліни «цивільний процес» за модульною системою

3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconФем структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год./5,0 кред.; Лк. – 40 год./20; пр. – 30 год./15; курсова робота – 36 год./1...
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconНавчальні, наукові
Кримінальний процес : підручник / за редакцією В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого. – Х.: Право, 2013
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconПовідомлення 22-23 вересня 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconПовідомлення 18-19 травня 2013 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
3 структура навчальної дисципліни кримінальний процес iconПовідомлення 16-17 лютого 2012 р
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи