Тематичний план icon

Тематичний план
НазваТематичний план
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з курсу:

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»


N

п/п

Назва теми

Лек

Пр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Поняття і система кримінального пра­ва.

Наука кримінального права.

Поняття, види і структура криміналь­ного закону.

Тлумачення кримінального закону.

Розвинок кримінального законодавства

Украјни.

Чинність кримінального закону в прос торі і в часі.

Поняття злочину.

Винність як ознака злочину.

Кримінальна відповідальність.

Склад злочину.

Об'µкт злочину.

Поняття об'µктивној сторони злочину.

Причинний зв'язок в кримінальному праві та його значення.

Суб'µкт злочину.

Суб'µктивна сторона злочину. Поняття та јј значення.

Умисел та необережність.

Обставини, що виключають суспільну небезпечність і протиправність (зло­чинність) діяння. Поняття необхідној оборони.

Підстави і ознаки крайној необхід - ності.

Стадіј вчинення злочину.

Співучасть у злочині.

Множність злочинів.

Поняття та мета покарання.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

223.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Система і види покарання.

Загальні начала призначення покаран­ня.

Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів - за сукупністю злочинів. Призначення покарання за кількома вироками - сукупністю виро­ків.

Засудження з іспитом.

Звільнення від кримінальној відпові- дальності.

Звільнення від покарання.

Погашення та зняття судимості.

Особливості кримінальној відповіда - льності та походження неповнолітніх.

Особливості покарання неповнолітніх.

Прикладові заходи медичного характе­ру.

Основні питання загальној частини кримінального права зарубіжних дер - жав.

Розвиток науки кримінального права.

Поняття особливој частини криміналь­ного права, јј система і значення.

Система та значення особливој части­ни.

Наукові основи кваліфікаціј злочинів

Особливо небезпечні злочини проти держави.

¶нші злочини проти держави.

Злочини проти основ обороноздатності

Украјни та національного та расового равноправія.

Злочини проти суспільној небезпеки, державного керування в сфері еконо -

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

242.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

мічних відносин, та громадського по-

рядку.

Злочини, які посягають на особис - тість, поняття та види.

Злочини, які посягають на життя та злоров'я особи.

Злочини, які посягають на статеві відносини.

Злочини, які посягають на безопасні- сть, особисту свободу людини, проти честі та достоінства.

Злочини проти власності.

Розвинок чинного законодавства Украј ни об відповідальності за злочини, які посягають на власність.

Злочини проти державној чи колектив­ној власності, поняття та загальна характеристика.

Поняття хищення державного чи колек­тивного майна та його означення.

Корисливі злочини, що посягають на державну та колективну власність при відсутності ознак розкрадання.

Некорисливі злочини проти державној чи колективној власності.

Корисливі злочини проти індивідуаль­ној власності.

Некорисливі злочини проти індивідуа­льној власності.

Злочини проти політичних і трудових прав громадян.

Злочини проти авторських і винахід - ницьких прав громадян.

Поняття службового злочину і його основні ознаки.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

257.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Характеристика злочинів: зловживання владью або службовим станом. Переви­щення влади або службових повнова - жень.

Халатність. Службовий наслідок.

Поняття, загальна характеристика хабарництва.

Поняття, загальна характеристика господарських злочинів. Злочини у сфері промислового виробництва.

Поняття злочинів у сфері послуг.

Поняття злочину у сфері підприµмни - цькој діяльності.

Поняття злочину у сфері сільського господарства.

Злочини у сфері фінансових інтересів держави.

Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів. Злочини, що посягають на суспільні відносини охорони землі і јј недр.

Злочини, що посягають на суспільні відносини в сфері охорони води і ат­мосферного повітря.

Злочини, що посягають на суспільні відносини в сфері охорони рослинни - цького світу. ¶нші хлочини у сфері охорони природи.

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя.

Злочини проти правосяддя, які пося - гають на відношення, що забезпечують одержання достовірних доказів та вис новків по справі, а також які пося - гають на відношення, що забезпечують

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

своµчасне припинення розслідовання

злочинів.

Злочини проти правосуддя, які пося - гають на відносини, що забезпечують виконання вироку і визначення пока - рання.

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управлі- ння, характеристика злочинів, що по­сягають на орган управління.

Злочини, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують діяльні- сть і збереження документів, штампів та печаток.

Злочини, що посягають на суспільні відносини, які забезпечують викона - ння міжнародний конвенцій.

Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти уставној безпеки громадського порядку народного здо - ров'я.

Злочини проти громадського порядку.

Злочини проти громадськој безпеки, безпеки виробництва та народного здоров'я.

Поняття, загальна характеристика і види військових злочинів.

Військові службово-посадові злочини проти несення служби, поля бою в ра­йонах воµнних дій.

Поняття, загальна характеристика злочинів проти світовој безпеки.

Види злочинів проти світу і безпеки людства.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Итого:

160

122

З А Г А Л Ь Н А Ч А С Т И Н А

Тема 1. ПОНЯТТЯ ¶ СИСТЕМА КРИ - М¶НАЛЬНОГО ПРАВА НАУКА КРИМ¶НАЛЬНОГО ПРАВА

Поняття кримінального права як самос­тійној галузі права і як науки - галузі правоз­навства (юріспруденціј).

Кримінальне право як галузь права. Оз­наки кримінального права. Соціальна обумовленість кримінального права. Співвідношення кримінального права і кримінальној політики.

Кримінальне право як засіб охорони цін­ностей і встановленого в суспільстві правопорядку. Необхідність докорінној реформи кримінального пра­ва у зв'язку з створенням правовој держави, прий­няттям новој Конституціј Украјни.

Кримінальне право в системі права Укра- јни. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінальне-процесуальне право, кримінально-вико­навче право, адміністративне право).

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальној час­тини.

Тема 2. НАУКА КРИМ¶НАЛЬНОГО

ПРАВА

Наука кримінального права. Розвиток на­уки кримінального права. Наступність у науці кри­мінального права. Розробка наукою основних інсти­тутів кримінального права. Вплив науки криміналь­ного права на законодавчу і правозастосовчу діяль­ність, на формування юридичного мислення і право­вој свідомості населення.

Предмет і завдання науки кримінального права. Зв'язок науки кримінального права із суміж­ними науками (криміналогіµю, юридичною статисти­кою, судовою медиціною, психіатріµю та ін.). Мето­ди науки кримінального права. Роль науки кримі- нального права в розробці нового кримінального за­конодавства Украјни. Система курсу кримінального права. Вступ до вивчення кримінального права. Кри­мінальний закон.

Вчення про злочин; вчення про покаран­ня; кримінальне право зарубіжних держав; критичний підхід до виконання літератури, яка видана до про­голошення незалежності Украјни.

Тема 3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ¶ СТРУК - ТУРА КРИМ¶НАЛЬНОГО ЗА­КОНУ

Поняття кримінального закону, його оз­наки і значення. Кримінальный закон як µдине дже­рело кримінального права. Загальнопревентивна роль кримінального закону. Точне виконання кримінально­го закону - необхідна умова зміцнення правопорядку і законності. Види кримінальних законів (Кодекс, окремі кримінальні закони, закони тимчасовој діј та ін.).

Структура (будова) Кримінального кодек­су Украјни. Загальна і Особлива частина КК, јх µд­ність і взаµмозв'язок. Стуктура статей Особливој частини КК; диспозиціј і санкціј. Види диспозицій і санкцій. Кримінально-правові норми. Види кримі- нально-правових норм; визначальні (дефінітивні), роз'ясувальні, заохочувальні і забороняючі (нор­ми-заборони).

Тема 4. ТЛУМАЧЕННЯ КРИМ¶НАЛЬНО­ГО ЗАКОНУ

Тлумачення кримінального закону: понят­тя і значення. Види тлумачення за суб'µктом: ау­тентичне (легальне); судове; доктринальне; засоби тлумачення: граматичне, логічно-систематичне, іс­торичне та ін. Результати (обсяг) тлумачення: бук­вальне, обмежене і розширене.

Роль Верховного Суду Украјни в тлума­ченні кримінальних законів, так званий прецедент тлумачення законів.

Аналогія в кримінальному праві.

Тема 5. РОЗВИТОК КРИМ¶НАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРА±НИ

Відміна внаслідок жовтневој революціј кримінального законодавства царськој Росіј, яке діяло на територіј Украјни (січень 1918 р.). ре­цепція кримінального законодавства РФСР. Введення в дію на Украјні "Руководящих начал". Оцінка цього законодавчого акта. Прийняття 23 серпня 1922 р. КК Украјни, який повністю рецепіював КК РРФСР 1992 р. Характеристика цього Кодексу.

Створення Союзу РСР і прийняття основ­них засад кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. Розмежування компетенціј Союзу і Украјни в сфері кримінального законодавс­тва.

Прийняття КК УРСР 1927 р. Поступове звуження компетенціј союзних республік в галузі кримінального законодавства. Повний перехід до унітаризму в результаті прийняття конституціј СРСР 1936 р. Спроби видання КК СРСР. Паралельна дія КК 1927 р. і загально-союзних кримінальних законів, які не були вміщені в КК (закон 7 серпня 1932 р. та ін.).

Кодифікація кримінального законодавства 1958-1960 р.р. Прийняття Основ кримінального зако­нодавства Союзу РСР і союзних республік 1958 р. і КК УРСР 1960 р. Подальший прояв тенденціј уніта­ризму шляхом активного видання загальносоюзних кримінальних законів. Прийняття Основ кримінально­го законодавства СРСР і союзних республік 1991 р., ненабуття ними сили в зв'язку з розпадом СРСР.

Зміни і доповнення, які були внесені до КК УРСР 1960 р. Необхідність прийняття нового КК Украјни.

Тема 6. ЧИНН¶СТЬ КРИМ¶НАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОР¶ ¶ В ЧАС¶

Принципи чинності кримінального закону в просторі, які закріплені в КК Украјни: територі- альний, громадянства і універсальний. Зміст тери­торіального принципу чинності кримінального зако­ну. Поняття територіј Украјни. Поняття місця вчи­нення злочину. Вилучення з-під юрисдикціј укра- јнських судов осіб, які користуються дипломатичним імунітетом.

Зміст універсального принципу діј кри­мінального закону. Особливості відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства. Видача злочинців.

Чинність кримінальних законів в часі. вступ кримінального закону в силу. Обов'язкове опублікування кримінального закону як необхідна умова його застосування.

Поняття часу скорµння злочину. Припи­нення чинності кримінального закону. Обставини, внаслідок яких закон втрачаµ силу. Зупинення чин­ності кримінальних законів.

Зворотна сила кримінального закону. По­няття більш м'якого (більш суворого) кримінального

закону. Чинність проміжного кримінального закону.

Межі зворотној сили кримінального зкону.

Тема 7. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально-економічних відно­син, існуючих у суспільстві на тому чи іншому ета­пі розвитку. ¶сторично мінливий характер поняття злочину. Криміналізація і декриміналізація сус­пільного небезпечення діянь.

Визначення поняття злочину:

1) формальне;

2) матеріальне;

3) усеченний, јх суть.

Поняття злочину в чинному КК Украјни.

Ознаки злочину. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Значення суспільној небезпеки. Протиправність як формальна ознака зло­чину. Неприпустимість застосування статей Особли­вој частини КК за аналогіµю. Співвідношення сус­пільној небезпеки і протиправності.

Тема 8. ВИНН¶СТЬ ЯК ОЗНАКА ЗЛО­ЧИНУ

Винність як ознака злочину; зміст, значення.

Караність як невідмінна ознака злочину. Співвідношення караності як ознаки злочину і фак­тичного призначення покарання за злочин. Органічна µдність ознак злочину.

Значення ч.2 ст.7 КК для поняття злочи­ну.

Проблема вдосконалення поняття злочину в кримінальному праві.

Місце злочину в системі правопорушень. Критеріј відмежування злочинів від інших правопру-

шень. Питання про відмежування злочинів та інші

правопорушення у науці кримінального права.

Класифікація злочинів залежно від јх тяжкості та јј значення. Критеріј класифікаціј. Проблема вдосконалення класифікаціј злочинців у чинному законодавстві.

Тема 9. КРИМ¶НАЛЬНА В¶ДПОВ¶ - ДАЛЬН¶СТЬ

Кримінальна відповідальність як вид юридичној відповідальності. Поняття кримінальној відповідальності. Питання про кримінальну відпові- дальність у науці кримінального права. Криміналь­но-правові відносини: јх суб'µкт та зміст. Виник­нення і припинення кримінальној відповідальності.

Кримінальна відповідальність і кримі- нальне покарання.

Філософське обгрунтування кримінальној відповідальності особи, яка вчинила відповідаль­ності особи, яка вчинила злочин. Питання про сво­боду волі в кримінальному праві.

Юридичні підставини кримінальној відпо­відальності.

Питання про юридичні підставини кримі- нальној відповідальності в науці і законодавстві.

Тема 10. СКЛАД ЗЛОЧИНУ

Поняття складу злочину і його значення.

1) Вичерпаний перелік складів злочинів у чинному законодавстві.

2) Співвідношення понять злочину і складу злочину. Елементи складу злочину, јх зміст, ор-

ганічна µдність. Об'µкт, об'µктивна сторона, суб'-

µкт, суб'µктивна сторона: як елементи складу зло­чину, јх озники. Обов'язкові і факультативні озна­ки складу злочину, значення такого ділення ознак

складу злочину:

1) як конститутивних ознак;

2) як кваліфікуючих ознак;

3) як обставин, що обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

Види складів злочину залежно від јх тяжкості: прості, кваліфіковані, особливо кваліфі- ковані, привілейовані.

Склад злочину і каліфікація злочину. Поняття кваліфікаціј злочину і јј значення.

Тема 11. ОБ'ґКТ ЗЛОЧИНУ

Поняття об'µкта злочину. Значення об'- µкта злочину в структурі елементів, його складу для характеристики суспільној небезпеки злочину і його кваліфікаціј.

Суспільні відносини як об'µкт злочину. Об'µкт злочину і об'µкт кримінально-правовој охо­рони. Структура суспільних відносин, суб'µкти, со­ціальний зв'язок між ними предмет суспільних від­носин.

Класифікація (види) об'µктів злочину. Родовий (спеціальний, груповий) об'µкт злочину. Безпосередній (конкретний) об'µкт злочину. ±х зна­чення.

Основний (головиний) і додатковий без­посередні об'µкти.

Поняття предмету злочину та його місце в структурі складу злочину. Відмінність предмета злочину від об'µкта злочину.

Описання предмета злочину в диспозиціях статей особливој частини КК.

Тема 12. ПОНЯТТЯ ОБ'ґКТИВНО±

^ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ

Поняття об'µктивној сторони злочину.

Ознаки складу злочину, які характерізують об'µк­тивну сторону: обов'язкові та факультативні. Зна­чення об'µктивној сторони для оцінки суспільној небезпеки, кваліфікаціј злочину, а також відокрем­лення одного складу злочину від іншого.

Суспільно небезпечна дія чи бездіяль­ність (діяння) як зовнішні акти поведінки людей, які вчинюються в реальній діяльності.

Поняття та ознаки діј в кримінальному праві. Поняття та ознаки бездіяльності. Умови кри­мінальној відповідальності за злочину бездіяль­ність. Обов'язок діяти зазначення чином та ная­ність можливості виконати обов'язок, який покладе­но на особу.

Значення нездоланној сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кри­мінальну відповідальність за суспільно небезпечне діяння (дію чи бездіяльність).

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'µктивној сторони злочину; поняття суспільно не­безпечних наслідків. ±х види та значення в кримі- нальному праві. Злочини з матеріальними та фор­мальними складами: значення такого поділення.

Тема 13. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК В КРИМ¶НАЛЬНОМУ ПРАВ¶ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Причинний зв'язок в кримінальному праві та його значення. Вирішення питання про причинний зв'язок між діµю чи бездіяльністю і суспільно не­безпечним наслідком у науці кримінального права. Об'µктивний характер причиного зв'язку. Вимоги, що пред'являються до співвідношення діяння та наслід­ків для встановлення між ними причинного зв'язку.

Поділ причинного зв'язку на необхідний і випадковий, безпосередній і опосередкований при­чинний зв'язок та ін.

Встановлення причинного зв'язку при на­явності так званих особливих умов з боку потерпі- лого. Особливості причинного зв'язку при злочинній бездіяльності.

Спосіб, засоби, обставини, місце, час вчинення злочину як факультативні ознаки, що ха­рактерізують об'µктивну сторону злочину; јх зна­чення. Спосіб, засоби, обставини, місце, час вчи­нення злочину як констутивні (конструктивні) озна­ки конкретного складу злочину; як кваліфікуючі оз­ники; як обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

Тема 14. СУБ'ґКТ ЗЛОЧИНУ

Поняття суб'µкту злочину в кримінально­му праві. Обов'язкові та факультативні ознаки суб'µкта злочину. Загальний та спеціальний суб'µкт злочину в кримінальному праві. Ознаки та види спе­ціального суб'µкта, його значення для кваліфікаціј злочину.

Суб'µкт злочину та особа злочинця. Проблема визначення юридичних осіб

суб'µктами окремих злочинів.

Загальний та знижений вік кримінальној відповідальності. Особливості визначення віку кри­мінальној відповідальності за відсутністю офіцій­них даних, що його підтверджують. Критеріј вста­новлення в законі зниженого віку кримінальној від­повідальності. Злочин, за вчинення яких в кримі- нальному законі встановлено знижений вік відпові- дальності.

Осудність як обов'язкова ознака суб'µк­та злочину. Поняття осудності та јј значення. Фор­мула неосудності і јј види. Формула неосудності за чинним КК Украјни.

Поняття неосудності за кримінальним правом. Крітеріј неосудності: медичний (біологіч-

ний) і юридичний (психологічний). Ознаки медичного

критерію неосудності: хронічна душевна хвороба,

тимчасовий розлад душевној діяльності, слабоумс­тво, інший хворобливий стан (розклад психіки). Значення медичного критерію для визнання особи не­осудною.

Ознаки юридичного критерію неосудності. Харакристика інтелектуальној та вольовој ознак юридичного критерію неосудності та јх співвідно­шення. Значення юридичного критерію неосудності. Співвідношення юридичного та медичного критеріјв неосудності. Наслідки визнання особи неосудною. Проблема так званој зменшеној (обмеженој) осуднос­ті в кримінальному праві.

Відповідальність за злочин, вчинені в стані сп'яніння, та јј обгрунтовування.

Тема 15. СУБ'ґКТИВНА СТОРОНА

^ ЗЛОЧИНУ ПОНЯТТЯ ТА ±± ЗНАЧЕННЯ

Поняття суб'µктној сторони злочину та јј значення. Ознаки суб'µктивној сторони: обов'яз­кові і факультативні. Поняття вини і јј значення. Неприпустимість об'µктивного ставлення.

Форми вини в кримінальному праві, јх значення для кваліфікаціј злочину і призначення покарання.

Тема 16. УМИСЕЛ ТА НЕОБЕРЕЖ - Н¶СТЬ

Умисел і його види. Поняття прямого і непрямого умислу, јх інтелектуальні і вольові мо­менти (ознаки).

Відміна непрямого умислу від прямого.

Умисел в злочинах з формальним складом.

Спеціальні види умислу, јх характеристика і зна­чення.

Мотив і мета як факультативні ознаки суб'µктивној сторони складу злочину. Значення мо­тиву і мети:

1) як конститутивних ознак складу злочину;

2) як кваліфікуючих ознак;

3) як обставин, що пом'якшують чи обтяжують відпо­відальність при призначенні покарання.

Необережність і јј види. Значення бо­ротьби з необережними злочинами.

Злочинна самовпевненість та јј інтелек­туальний і вольвий моменти (ознаки). Відмежування від непрямого умислу. Злочинна недбанність та јј об'µктивний і суб'µктивний критеріј, јх значення.

Випадок (казус) як невинне заподання суспільно небезпечних наслідків, його відміна від злочинној недбалості.

Подвійна, складна (змішана) форма вини і јј значення для кваліфікаціј злочину.

Поняття та види помилок в кримінальному праві. Юридична помилка, јј види і вплив на вирі- шення питання про кримінальну відповідальність. Випадки, які приµднуються до помилок, і помилка щодо особи; відхилення діј чи часу.

Тема 17. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧА­ЮТЬ СУП¶ЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧ­Н¶СТЬ ¶ ПРОТИПРАВН¶СТЬ (ЗЛОЧИНН¶СТЬ) Д¶ЯННЯ. ПОНЯТТЯ НЕОБХ¶ДНО± ОБОРОНИ

Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Обставини, які передбачені КК та іншими законодавчими актами (Законом Украјни "Про міліцію" та ін.).

Поняття необхідној оброни. Правова

оцінка заподіяння (завдання) шкоди при так званій

"передчасній" і "запізнілій" обороні. Оцінка вико­ристання технічних та інших пристосувань, які вжи­ваються для захисту від посягнення.

Завдання шкоди при необхідній обороні тому, хто посягаµ.

Мета необхідној оборони - захист від суспільно небезпечних посягнень.

Співрозмірність неохідној оборони.

Врахування суб'µктивного ставлення осо­би, що захищаµться, до заподіяння шкоди.

Перевищення меж (ексцес) необхідној оборони. Його поняття і ознаки.

Відповідальність за ексцес оборони. Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

Відповідальність і ознаки затримання злочинця. Вимушений характер завдання шкоди зло­чинцю при його затриманні. Відповідальність зав­дання шкоди при затриманні небезпеці вчиненого по­сягнення і обставинам затримання злочинця. Враху­вання суб'µктивного ставлення затриманој особи до шкоди, яка була завдана.

Відповідальність за заподіяння шкоди, яка не була необхідною для затриманя злочинця.

Тема 18. П¶ДСТАВИ ¶ ОЗНИКИ КРАЙ­НЬО± НЕОБХ¶ДНОСТ¶

Підстави і ознаки крайньој необхіднос­ті. Загрожуюча небезпека і неможливість јј усунен­ня інакше як шляхом завдання шкоди - підстави крайньој необхідності.

Джерела небезпеки.

Завдання шкоди інтересам так званих "третіх осіб".

Вимушеність завдання шкоди в стані крайньој необхідності.

Об'µктивні ознаки крайньој необхіднос­ті. Характер дій в стані крайньој необхідності. Своµчасність крайньој необхідності. Межі завдання шкоди в стані крайньој необхідності.

Врахування суб'µктивного ставлення осо­би до шкоди, яка завдаµться в стані крайньој необ­хідності. Відповідальність за заподіяння шкоди більш значној, ніж видвернута при крайній необхід­ності.

Відмінність крайньој необхідності від необхідној оборони і затримання злочинця.

Тема 19. СТАД¶± ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИ­НУ

Поняття і види стадій вчинення злочину за чинним законодавством.

Готування до злочину, його поняття, об'µктивні і суб'µктивні ознаки.

Види приготувальних дій.

Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. Відповідальність за готування до злочину за КК Украјни.

Замах на злочин, його поняття, об'µк­тивні та суб'µктивні ознаки. Види замаху на зло­чин: закінчений та незакінчений; замах на непри­датний об'µкт та замах непридатними засобами від готування до злочину.

Поняття закінченого злочину. Момент за­кінчення злочинців з матеріальним, формальним та усіченим складом.

Підставини кримінальној відповідальнос­ті за готування та замах на злочин. Кваліфікація готування та замаху на злочин. Обставини, які на­лежать врахувати при призначенні покарання за го­тування та замах на злочин.

Добровільна відмова від доведення зло­чину до кінця, јј поняття та ознаки.

Стадіј вчинення злочину, на яких можли­ва добровільна відмова.

Питання про добровільну відмову на ста­діј закінченого замаху на злочин.

Підставини усунення кримінальној відпо­відальності задобровольну відмову від доведення злочину до кінця.

Наслідки добровольној відмови від дове­дення злочину до кінця, јх значення.

Діяльне розкаяння в здійсненні злочину. Відмінність діяльного розкаяння від

добровільној відмови від доведення злочину до кін­ця.

Тема 20. СП¶ВУЧАСТЬ У ЗЛОЧЕН¶

Поняття і значення співучасті в злоче­ні, јј об'µктивні та суб'µктивні ознаки.

Спільна участь осіб в виконанні злочи­ну. Зміст ціµј ознаки.

Суб'µктивні ознаки співучасті.

Спільність умислу співучасників. Особливості інтелектуального моменту

умислу співучасників. Питання про можливість од­ностороннього суб'µктивного зв'язку між співучас­никами. Вольовий момент умислу співучасників. Пи­тання про можливість співучасті в злочинах, які вчинені з необережності. Відокремлення співвучасті від "необережного заподіяння".

Значення мотиву та мети при вчиненні злочину в співучасті.

Види співучасників та јх визначення в КК.

Виконавець та співвіконавець злочину.

Організатор злочину.

Підмовник злочину. Способи підмовницт­ва. Об'µктивні та суб'µктивні ознаки підмовництва.

Пособник злочину. Види пособництва.

Об'µктивні та суб'µктивні ознаки пособ­ництва. Відокремлення пособництва від підмовництва.

Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального права.

Підстави та межі відповідальності спі- вучасників. Залежність та кваліфікація дій співу­часників при різних формах співучасті.

Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання відповідальності

співучасників. Посереднµ виновництво (виконання). Співучасть в злочині із спеціальним суб'µктом. Провокація злочину.

Ексцес виконавця. Види ексцеса виконав­ця. Кваліфікація дій співучасників при ексцесі. Невдале підмовництво та пособництво.

Добровільна відмова виконавця. Відпові- дальність інших співучасників при добровільній відмові виконавця.

Особливості добровільној відмови під­мовника та посібника.

Доторканість до злочину. Види доторка­ності: переховування, недонесення, потурання. Від­повідальність за доторканість до злочину.

Тема 21. МНОЖН¶СТЬ ЗЛОЧИН¶В

Поняття множності злочинів. Соціальна та юридична характеристика множинності злочинців та јј значення.

Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничний злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні (складові) злочини).

Види множиності злочинців.

Сукупність злочинів та јј ознаки.

Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність.

Відмежування ідеальној сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочи­нів від конкуренціј норм. Кваліфікація злочинів при ідеальній та реальній сукупності. Значення су­купності злочинів для кваліфікаціј злочину та призначення покарання.

Повторність злочинів та јј ознаки.

Види повторості: повторність злочинів, яка не пов'язана з засудженням (фактична повтор­ність) та повторність злочинів, яка пов'язана з засудженням (рецидив). Види фактичној повторності: повторність тотожніх, однорідних та різнорідних злочинів.

Неодноразовість, систематичність та

вчинення злочину у вигляді промислу як види пов­торності тотожніх злочинів. Повторність та реальна сукупність злочинів. Значення повторності для ква­ліфікаціј злочину та признання покарання.

Рецидив злочину. Його ознаки. Види ре­цидива: загальний та спеціальний, простий та скла­довий (багаторазовий); пенітенціарний та особливо небезпечний. Значення рецидиву для кваліфікаціј злочину і для призначення покарання. Умови, поря­док та правові наслідки визначеня особливо небез­печним рецидивістом.

Тема 22. ПОНЯТТЯ ТА МЕТА ПОКА -

РАННЯ

Поняття та ознаки покарання за кримі- нальним правом.

Кара як ознака покарання.

Елементи кари. Соціальна природа пока­рання. Мета покарання.

Питання про мету покарання в історіј кримінального законодавства Украјни та в науці кримінального права.

Виправлення засуджених як мета покаран­ня. Загальне та спеціальне попередження.

Питання про кару як мету покарання.

Тема 23. СИСТЕМА ¶ ВИДИ ПОКАРА­ННЯ

Система та види покарань.

Поняття, ознаки та значення систем по­карань за кримінальним правом. Система покарань в історіј кримінального права та за чинним кримі- нальним законодавством Украјни. Проблеми удоскона­лення системи покарань.

Кваліфікація (види) покарань. Основні та додаткові покарання; безстрокові, строкові, та непов'язанні з встановленням строків; загальні та спеціальні. Покарання: які пов'язанні з виправ­но-трудовим впливом на засудженого.

Характеристика окремих видів покарань за чиним кримінальним законодавством Украјни.

Виняткова міра покарання - смертна ка­ра. Звуження застосування смертној кари за діючим законодавством Украјни. Підстави та поряд застосу­вання цього виду покарання, обмеження у застосу­ванні смертној кари. Проблема смертној кари в кри­мінальному праві.

Позбавлення волі в історіј кримінально­го права і за чиним кримінальним законодавством Украјни.

Поняття, види та строки позбавлення волі. Проблема тривалих та коротких строків поз­бавлення волі.

Види виправно-трудових закладів для відбування позбавлення волі.

Виправно-трудові колоніј (ВТК): види, підстави та порядок визначення јх судами. Катего­ріј засуджених, які відбувають покарання в різних видах ВТК.

Позбавлення волі у вигляді ув'язнення в тюрмі. Категоріј засуджених, яким може бути приз­начено ув'язнення в тюрмі. Строки відбування пока­рання в тюрмі.

Умовне засудження до позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до праці (об­меження волі): підстави, порядок та наслідки його застосування.

Постанова Верховној Ради Украјни від 6 травня 1992 р. "Про припинення статей 25(1) і 25(2) Кримінального кодексу Украјнськој РСР" (Від. ВР Украјни. -1992. -N32. -ст.462).

Виправні роботи без позбавленя волі як вид покарання. Зміст цього виду покарання, його строки та види.

Підстави та порядок зарахування до тру­дового стажу засудженого строку відбутих ним вип­равних рабіт.

Умови заміни виправних рабіт без поз­бавлення волі іншими видами покарань.

Наслідки ухилення засудженого від від­бування виправних робіт.

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання. Підстави, порядок та строки призначення цього виду покарання.

Порядок призначеня позбавлення права­займати певні посади або займатися певною діяль­ністю як додаткового покарання. Обчислення строків виконання цього виду покарання за умов приµднання його як додатковий міри до різних видів покарань.

Наслідки ухилення від виконання цього виду покарання. Штраф як вид покарання.

Поняття штраф, його розміри та порядок призначення як основного та додаткового покарання. Закон Украјни від 17 червня 1992 року "Про порядок застосування стягнення покарань та заходів адмі- ністративного стягнення у вигляді штрафу" (Від. ВР

Украјни. -1992. -N35. -ст. 510).

Заміна штрафу іншими видами покарань. Наслідки злісного ухилення від сплати штрафу.

Громадська догана як вид покарання. По­няття, сутність та значення цього виду покарання за чинним кримінальним законодавством.

Покарання, які застосовуються тільки до засуджених війсковослужбовців. Направління війско­вослужбовців, які вчинили злочин, в дисциплінарний батальйон і зміна виправних робіт тримання на га­уптвахті. Підстави, порядок та строки призначення цих видв покарань.

Конфіскація майна як вид покарання. По­няття, сутність конфіскоціј майна, јј види. Підс­тави та порядок призначення конфіскаціј майна. Майно, яке не полягаµ конфіскаціј. Відмінність майна як виду покарання від спеціальној конфіска­ціј.

Задоволення майнових претензій за раху­нок конфіскованого майна.

Позбавлення війскових та інших звань за кримінальним правом. Підстави та порядок призна­ченння додаткового покарання у вигляді позбавлення війскового та спеціального звання.

Позбавлення батькивських прав як вид покарання за кримінальним правом Украјни. Зміст цього виду покарання, підстави, порядок його приз­наченя. Порядок поновлення засудженого в бать­ківських правах.

Положення про порядок та умови виконан­ня в Украјні кримінальних покарань, які не пов'- язанні з заходами виправно-трудового впливу на за­суджених від 22 червня 1984 р. (Від. ВР УССР.

- N27. - ст.512)

Тема 24. ЗАГАЛЬН¶ НАЧАЛА ПРИЗ -

^ НАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Загальні начала призначення за кримі- нальним правом Украјни.

Призначення покарання в межах встанов­ленних статтею (санкціµю статті) закону, яка пе­редбачаµ відповідальність за вчинений злочин. Значеня положень Загальној частини кримінального законодавства для призначення покарання. Урахуван­ня при призначенні покарання характеру та ступеню суспільној небезпеки вчиненого злочину, особи вин­ного і обставини справи, що пом'якшують та обтяжу­ють відповідальність.

Роль правосвідомості при призначенні покарання та значення індивідуалізаціј покарання для досягнення його цілей.

Загальна характеристика та значення для призначеня покарання обставин, що пом'якшують від­повідальність. Види пом'якшуючих та обтяжуючих відповідальність обствин. ±х характеристика та класифікація. Межі урахування судом при призначен­ні покарання обставин, що пом'якшують та обтяжують відповіальнсть.

Призначення більш якого м'якого пока­рання, ніж передбаченного законом.

Підстави та порядок призначення судом більш м'якого покарання, ніж передбаченного зако­ном. Призначення покарання нижче від найнижчој ме­жі, перебдаченој законом за даний злочин. Перехід до іншого, більш м'якого виду покарання. Особли­вості застосування норми про призначення більш м'- якого покарання до додаткових покарань.

Тема 25. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ ВЧИНЕНН¶ К¶ЛЬКОХ ЗЛОЧИН¶В - ЗА СУКУП­Н¶СТЮ ЗЛОЧИН¶В. ПРИЗ­НАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА К¶ЛЬКОМА ВИРОКАМИ -СУ­КУПН¶СТЮ ВИРОК¶В

Призначення покарання при вчиненні зло­чинів - за сукупністю злочинів.

Правила призначення покарання за сукуп­ністю злочинів. Призначення покарання за окремі злочини, які входять в сукупність злочинів. Приз­начення остаточного (загального) покарання за су­купністю шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим. Призначення остаточного покарання за сукупністю шляхом повного чи часткового скла­дання.

Межі призначення покарання за сукуп­ністю злочинів.

Порядок призначенння за сукупністю зло­чинів додаткових покарань. Особливості призначення за сукупністю злочинів різнородних (різновидних) основних та додаткових покарань.

Призначення покарання за сукупністю злочинів за ч.3 ст.42 КК Украјни.

Призначення покарання за кількома виро­ками - за сукупністю вироків.

Правила призначення покарання за сукуп­ністю вироків. Межі застосування повного чи част­кового складання покарання за сукупність вироків.

Порядок призначення за сукупністю виро­ків додаткових покарань.

Можливість використання поглинання по­карань за сукупністю вироків. Особливості (поря­док) призначення різнорідних (різновидних) основ­них та додактових покарань за сукупністю вироків.

Порядок призначення покарань при одно­часному збігу сукупності злочинів та сукупності вироків.

Відмінність правил призначення покаран­ня за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.

Зарахування попереднього ув'язнення до строку покарання призначеного судом. Зарахування попереднього ув'язнення при призначенні різних ви­дів покарання.

Тема 26. ЗАСУДЖЕННЯ З ¶СПИТОМ

Поняття засудження з іспитом та його юридична природа. Види засудження з іспитом.

Умовне засудження: підстави і умови йо­го застосування. ¶спитовий строк, його тривалість та значення. Роль громадськості в застосуванні умовного засудження. Вимоги, які пред'являються до умовно засудженого під час іспитового строку. Контроль за поведінкою умовно засуджених. Правові наслідки умовного засудження.

Відстрочка виконання вироку (покаран­ня): підстави та умови јј застосування; тривалість і значення строку відстрочки; вимоги, які став­ляться до засуджених із застосуваням відстрочки; обов'язки, які можуть бути покладені на засуджено­го судом до відстрочки.

Контроль за поведінкою засуджених із застосуванням відстрочки.

Наслідки відстрочки виконання вироку.

Підстави звільнення засудженого з відс­трочкою від призначеного йому покарання.

Підстави скасування відстрочки.

Відміна відстрочки від умовного засуд­ження.

Тема 27. ЗВ¶ЛЬНЕННЯ В¶Д КРИМ¶ - НАЛЬН¶Й В¶ДПОВ¶ДАЛЬ­НОСТ¶

Поняття і значення звільнення від кри­мінальној відповідальності.

Види такого звільнення, критеріј јх по­ділу.

Звільнення від кримінальној відпові- дальності внаслідок невеликој суспільној небезпеки діяння або особи, яка його вчинила (ч.1 ст. 50 КК).

Звільнення від кримінальној відпові- дальності з заміною јј заходами адміністративного стягнення. Умови його застосування.

Звільнення від кримінальној відпові- дальності з передачею справи до товариського суду. Умови його застосування. Звільнення від криміналь­ној відповідальності з передачею винного на пору­ки. Умови та строки поручительства.

Звільнення від кримінальној відпові- дальності внаслідок закінчення строків давності. Розміри цих строків та јх обчислення. Перерва та припипення переобігу строків давності. Застосуван­ня строків давності у справах про злочин, за які може бути призначена смертна кара, а також про злочин проти миру та людяності і військові злочи­ни.

Амністія і помилування як підстави звільнення від кримінальној відповідальності.

Тема 28. ЗВ¶ЛЬНЕННЯ В¶Д ПОКА - РАННЯ

Поняття та види звільнення від покаран­ня особи, яка перестала бути суспільно небезпечною (ч.2 ст.50 КК).

Звільнення від відбування покарання за діяння, караність яких усунута законом.

Давність виконання обвинувального виро­ку. Строки давності та јх обчислення Перерва дав­ності. Обчислення строків при перевірці давності. Питання про застосування давності до осіб, які за­суджені до смертној кари.

Незастосування давності до осіб, які винні у вчиненні злочинів проти миру та людяності та військових злочинів.

Умовно-дострокове звільнення від пока­рання: поняття та значення. Підстави та умови умовно-дострокового звільнення. Види покарань, при відбуванні яких можливе умовно-дострокове звіль­нення. Правові наслідки умовно-дострокового пока­рання; поняття значення.

Умови, підстави та поорядок такој зміни. Участь громадськості в нагляді за осо-

бами, яким призначене покарання замінено більш м'- яким видом.

Відміна заміни покарання від умов­но-дострокового звільнення від відбування покаран­ня.

Категоріј засуджених, до яких не засто­совуµться умовно-дострокове звильнення від пока­рання та заміна покарання більш м'яким.

Умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням засудженого до пра­ці. Умови, підстави та порядок звільнення. Правові наслідки умовного звільнення. Категоріј осіб, до яких не застосовуµться умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до пра­ці. Постанова Верховној Ради Украјни від 16 травня 1992 р. "Про припнення застосування статей 25(1) та 52(2) Кримінального кодексу Украјнськој РСР" (Від. ВР Украјни. -1992. -N32. -ст. 462). Звіль­нення від відбування покарання за хворобою.

Звільнення від покарання внаслідок ак­тів амністіј та помилування.

Тема 29. ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТ¶

Поняття та кримінально-правове значення судимості. Погашення та зняття судимості як форми припинення стану судимості та умови його застосу­вання. Обчислення строків погашення судимості.

Зняття судимості. Відміна зняття суди­мості від погашення судимості. Види зняття суди­мості. Умови зняття судимості. Зняття судимості амнистіµю чи помилуванням.

Тема 30. ОСОБЛИВОСТ¶ КРИМ¶НАЛЬ­НО± В¶ДПОВ¶ДАЛЬНОСТ¶ ТА ПОХОДЖЕННЯ НЕПОВН­Л¶ТН¶Х

Особливості кримінальној відповідаль­ності неповнолітніх як прояв гуманізму криміналь­ного законодавства Украјни.

Звільнення неповнолітніх від криміналь­ној відповідальності з передачею матеріалів до ко­місіј у справах неповнолітніх.

Підстви такого звільнення.

Зміна кримінального покарання примусо­вими заходами виховного характеру.

Підстави зміни.

Види примусових заходів виховного ха­рактеру.

Тема 31. ОСОБЛИВОСТ¶ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛ¶ТН¶Х

Види покарань, які застосовуються до неповолітніх.

Покарання, які не можуть застосуватись до неповнолітніх.

Особливості призначення покарання не­повнолітнім.

Призначення позбавлення волі неповно­літнім: строки позбавлення волі, види виховно-тру­дових колоній.

Особливості умовно-дострокового звіль­нення від покарання осіб, які вчинили злочин у ві- ці до 18 років.

Заміна покарання більш м'яким особам, які вчинили злочин у віці до 18 років.

Тема 32. ПРИКЛАДОВ¶ ЗАХОДИ МЕ -

^ ДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Поняття примусових заходів медичного характеру.

Підстави та цілі јх застосування. Особи, до яких застосовуµться примусові

заходи медичного характеру.

Види примусових заходів медичного ха­рактеру та критеріј јх призначення. Скасування та зміна примусових заходів медичного характеру. За­рахування та зміна примусових заходів медичного характеру до строку покарання.

Примусові заходи медичного хараткеру, які застосовуються до алкоголіків, наркоманів і таксикоманів, які вчинили злочин.

Тема 33. ОСНОВН¶ ПИТАННЯ ЗА - ГАЛЬНО± ЧАСТИНИ КРИМ¶- НАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУ­Б¶ЖНИХ ДЕРЖАВ

Загальна характеристика кримінального законодавства держав, які входять до СНД.

Кримінальне законодавство розвинутих

зарубіжних держав: Англіј, США, Франціј, Німеччи­ни, Японіј. Англо-американська і континентальна

(франко-німецька) системи кримінального права. Ре­форми кримінального законодавства, які здійснюють­ся в останні десятиріччя у деяких зарубіжних дер­жавах.

Основні інститути Загальној частини кримінального парва зарубіжних держав.

Поняття злочину. Класифікація злочинів. Вина та јј форми. Неосудність. Замах на злочин. Співучасть. Обставини, які усувають злочинність діяння. Система кримінальних покарань. Заходи без­пеки. Умовне засудження. Звільнення від покарання.

Тема 34. РОЗВИТОК НАУКИ КРИМ¶ -

^ НАЛЬНОГО ПРАВА

Наука кримінального права. Виникнення та основні етапи розвитку науки кримінального пра­ва. Глосатори (італійська школа), середньовічні доктрини кримінального права (Німеччина, ¶талія, Франція, Голандія).

Просвітницько-гуманістичний напрямок в науці кримінального права (Монтеск'µ, Бекаріа, Воль та ін.). Класична школа кримінального права: јј виникнення, сутність, етапи розвитку. Французь­кий, німецький та російський напрями класичној школи кримінального права (Рост, Фейербах, Гроль­ман, Таганцев, Сергеµвський). Значення класичној школи кримінального права, јј вплив на кримінальне законодавство та на правозастосування.

Виникнення антропологічној школи кримі- нального права та јј подальша еволюція. Основні погляди антропологів (Ломброзо, Фері, Гарофало) та јх вплив на науку кримінального права.

Виникнення соціологічној школи кримі- нального права та јј подальша еволюція. Поширення поглядів ціµј школи в ґвропі, Росіј Латнськој Аме-

риці. Основні погляди соціологів (Ліст, Ван-га­мель, Принс, Тард, Фойницький, Чубинський та ін.). Вплив соціологічној школи на кримінальне законо­давство в кінці XIX та XX ст.ст.

Міжнародна спілка кримінальстів та јј з'јзди (1889-1915 р.р.) Формування змішаних (ін­тегрованих) напрямків в науці кримінального права.

Розвиток науки кримінального права у другій половині XX ст. Новй соціальний захист. Фі- нальна теорія кримінального права. Нормативізм. Неоантропологи. Оцінка цих напрямів. ±х вплив на кодифікацію кримінального законодавства другој по­ловини XX ст., на законотворчі роботи та на право­застасування.
  1   2   3   4

Схожі:

Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconТематичний план з політології
Тематичний план з політології для І курсу медичного та стоматологічного факультетів
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /Тематичний план лекц_й/Кал. план лекц_й з_ спец 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Тематичний план iconДокументи
1. /ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРЫ 2013-2014.docx
2. /РОЗКЛАД...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи