Навчально-методичний комплекс icon

Навчально-методичний комплекс
НазваНавчально-методичний комплекс
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут


«Затверджую»

__________________

Проректор з НМР

Кузьменко Л.В.

«__» _________2008 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


дисципліна ____________Кримінальне право України_______________


для студентів ________________II,III курсу________________________


спеціальності__________________ «Правознавство»_________________


напрям підготовки_____«Право»_________________________________


факультет ________ «Правознавство та менеджмент ЗЕД» ___________


Херсон 2008

Укладачі доц.. Шульгін М.Ф. викладач Шульгін М.Ф.


Розглянуто на засіданні кафедри «Загальноюридичних дисциплін»


Протокол №__ від __ ____________200_р.


Зав. кафедрою ___________________ С.А. Скриль


Схвалено методичною радою факультету


Протокол №__ від__ ______________200_р.


Голова ______________________ В.М. Шаповалова


Міністерство освіти та науки України

Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра Загальноюридичних дисциплін


«Затверджую»

__________________

Проректор з НМР

Кузьменко Л.В.

«__» _________2008 р.


ПРОГРАМА

Для спеціальності 6.050101

«Кримінальне право України»

напрям 0304 «Право»


Затверджена

На засіданні кафедри

«Загальноюридичних дисциплін»

Протокол №__

від__ ____________200_р.


Херсон 2008

Робоча програма дисципліни «Кримінальне право України» для студентів спеціальності „Правознавство”, складена на базі типової програми.


Укладач: _________________ доц. М.Ф. Шульгін


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри «Загальноюридичних дисциплін»

(на якій працює викладач)


Протокол № __ від «__ » ____________ 200__ р.


Завідувач кафедри _______________ С.А. Скиль

Підпис


Схвалено методичною радою інституту

Протокол № __ від «___» ___________200__ р.

Заступник голови

методичної ради інституту _______________ В.М. Шаповалова

Підпис


Рег. № ______________

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра „Загальноюридичних дисциплін”


„Затверджую”


__________________

Проректор з НМР

Кузьменко Л.В.

„____” ____________200__р.


^ Робоча програма з навчальної дисципліни

Кримінальне право України”


Для спеціальності 6.

„Правознавство

напрям 0304 „ ”


Укладач доцент М.Ф.Шульгін


Затверджена

на засіданні кафедри

„ Загальноюридичних

дисциплін ”

протокол №____

від „____” __________ 200__р.


Херсон – 200__

^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Вступ

 1. Мета і завдання курсу (перелік знань та умінь, якими володіють студенти після опанування курсу).

 2. Міждисциплінарні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою).

 3. Зміст курсу (назви розділів, тем та їх стислий зміст).

 4. Список рекомендованої літератури.


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


 1. Анотація (навести стислу узагальнену характеристику робочої програми, яка розкриває ідейну спрямованість, зміст, структуру та інші особливості).

 2. Вступ (відобразити наступні позиції):

 • актуальність вивчення дисципліни;

 • головна мета та завдання дисципліни;

 • студент повинен знати;

 • місце дисципліни у структурно-логічній схемі.

 1. Опис дисципліни (додаток А)

 2. Структура навчальної дисципліни (додаток Б)

 3. Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання (додаток В)

 4. Зміст дисципліни (додаток Г)

 5. Плани лекцій (додаток Д)

 6. Питання до екзамену

 7. Список рекомендованої літератури:

 • законодавча база;

 • основна література;

 • додаткова література.

ВСТУП


Робоча навчальна програма з курсу «Кримінальне право України» розроблена у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів-юристів у ХЕПІ і передбачає вивчення студентами та студентами-заочниками основних положень науки кримінального права.

Завдання вивчення полягає в тому, щоб надати міцні знання курсу кримінального права. Кожний юрист повинен знати кримінальне право, щоб правильно відповідно до діючого кримінального законодавства розв’язувати питання притягнення до кримінальної відповідальності.

Дисципліна складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації, відокремлення злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, систему, види кримінальних покарань, підстав та порядок призначення покарань, умови звільнення від кримінальної відповідальності, їх зміну заходами примусового впливу, погашення та зняття судимості.

^ Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого фахівця і особистості з таким рівнем знань, умінь та навиків в галузі кримінального права, який забезпечить його ефективну діяльність в органах внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю на користь національних інтересів України. Виконання Закону України «Про демократичний цивільний контроль над військовими організаціями та правоохоронними органами держави з метою підвищення ефективності участі громадськості в здійсненні контролю за дотриманням законності, створення умов для демократизації та прозорості в діяльності органів внутрішніх справ, попередження недопущення порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, захисту їх законних інтересів, а також активізації участі України в процесах Європейської інтеграції.

^ Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:

- поглиблене вивчення положень кримінального законодавства та його застосування в практичній діяльності правоохоронця;

- придбання навиків правильного, глибокого кримінально-правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів;

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів розв'язання спірних положень, самовдосконалення фахового рівня;

- формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів;

- розвиток правової свідомості як передумови для опанування національним законодавством, а також досвідом кримінального законодавства та права інших держав;

- формування правової культури фахівця української держави в сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством та державою.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „Кримінальне право України”

Мета: засвоєння студентами умов настання кримінальної відповідальності, її принципи, основні положення призначення покарання з вчинений злочин. Ознайомлення студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями кримінального права.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати про: поняття, джерела, принципи та систему кримінального права;- кваліфікацію зло­чинів; розмежування різних складів злочинів; визначення елементів складів зло­чинів; відмежування злочинів від інших правопорушень.


Курс: 2

Семестр: 3,4

Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

ЕСТS: 8+1

Модулів: 4

Змістовних модулів: 22

Загальна кількість годин: 290


0601 „Право”


бакалавр

Нормативна

Лекцій: 72

Практичних: 72

Самостійна робота студента: 146

Форма підсумкового контролю:

3 семестр – ПМК

4 семестр – іспит

Курс: 3

Семестр: 5,6

Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

ЕСТS: 4+1

Модулів: 4

Змістовних модулів: 21

Загальна кількість годин: 142


0601 „Право”


бакалавр

Нормативна

Лекцій: 72

Практичних: 36

Самостійна робота студента: 34

Форма підсумкового контролю:

5 семестр – ПМК

6 семестр – іспитРозглянуто і затверджено

на засіданні кафедри „Загальноюридичних дисциплін”

протокол №____ від „____” __________ 200_р.


Зав. кафедрою к.ю.н., доцент _________________ С.А. Скриль


^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
Змістовні модулі
лекції

практичні

самост. робота

всього1

Середовище і сучасний стан розвитку міжнародної економіки

2

Сучасна міжнародна торгівля і торговельна політика

3

Міжнародний рух чинників виробництва
Всього за модулем №1:
Форма підсумкового контролю: тестування


2

4

Світова валютна система та міжнародні розрахунки

5

Стан і перспективи сучасних інтеграційних процесів

6

Організація міжнародного бізнесу
Всього за модулем №2:
Форма підсумкового контролю: тестування


2
Всього:

30

20

58

180
^ Форма підсумкового контролю: екзамен


Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни

„Кримінальне право України”

2 курс 3 семестр

Модулі

Модуль №1

Кількість балів за модуль

30

Змістовні модулі

№1

№2

№3


Модульний контроль

Кількість балів за змістовний модуль

6

12

12


1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

л

п

срс


відвідування

1

1
1

1
1

1
активність на практичних заняттях
266
виконання СРС444

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів
Модулі

Модуль №2

Підсумковий контроль: екзамен

Сума

Кількість балів за модуль

30

1-40

100

Змістовні модулі

№4

№5

№6


Модульний контроль

Кількість балів за змістовний модуль

10

10

10

1-10

Кількість балів за видами робіт, з них:

л

п

срс

л

п

срс

л

п

срс


відвідування

1

1
1

1
1

1
активність на практичних заняттях
444
виконання СРС444

Наукова робота

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

Участь у студентських олімпіадах і конкурсах 1-10 балів

^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

„Кримінальне право України”

2 курс 3 семестр


Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Поняття і система кримінального права

Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет і метод правового регулювання. Визначення кримінального права як галузі права. Значення понять злочину і покарання у визначенні кримінального права.

Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України, його основні концептуальні положення.

Завдання, функції та принципи кримінального права.

Завдання кримінального права.

Функції кримінального права як галузі права.

Охоронна функція кримінального права, її виваженість в КК і втіленість в кримінальній політиці.

Регулятивна функція, її прояви в нормах кримінального права.

Поняття принципів кримінального права. Найважливіші принципи кримінального права: відповідальність лише за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого законом як злочин; відповідальність лише за наявності вини; особистий характер відповідальності; індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання.

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної частини.

Кримінальне право і суміжні галузі права. Конституція України та її значення для кримінального права. Кримінальне і адміністративне право. Кримінальне і кримінально-процесуальне право. Кримінальне і кримінально-виконавче право. Кримінальне право і міжнародне право.

Наука кримінального права як частина юридичної науки і одна із галузей суспільних наук. Зміст науки кримінального права.

Предмет і методи науки кримінального права. Зв’язок науки кримінального права із суміжними науками (кримінологією, юридичною статистикою, психологією, психіатрією, судовою медициною та ін.). методи науки кримінального права.

Основні завдання науки кримінального права.

Система курсу кримінального права як відповідної юридичної дисципліни.

  1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний мультимедійний комплекс
Назва розробки. Навчально-методичний комплекс дистанційного курсу дисципліни «Програмне забезпечення систем мультимедіа»
Навчально-методичний комплекс iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Навчально-методичний комплекс iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Навчально-методичний комплекс iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Навчально-методичний комплекс icon13 міжнародний соломонів університет юридичний факультет навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи»
Навчально-методичний комплекс містить у собі тематичний план, програму, плани семінарських занять, контрольних робіт, питання підготовки...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу Етика для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний комплекс з курсу “Етика” для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: В. А. Малахов. – К.: Мсу, 2000....
Навчально-методичний комплекс iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» міжособистісне спілкування. Рівень II навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія»
Міжособистісне спілкування. Рівень II: навчально-методичний комплекс для студентів базового напряму 040201 «Соціологія» спеціальності...
Навчально-методичний комплекс iconМетодичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу (нмк) навчальної дисципліни
Навчально-методичний комплекс (нмк) – це певна, чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель...
Навчально-методичний комплекс iconНавчально-методичний комплекс дисципліни “Методологія та технологія організації педагогічних досліджень”

Навчально-методичний комплекс iconСтруктура нмкд
Навчально-методичний комплекс дисципліни складається з таких комплектів документів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи