Кафедра «Гуманітарних дисциплін» icon

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
НазваКафедра «Гуманітарних дисциплін»
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
“Затверджую”


-----------------------------------

Проректор з НМР ХЕПІ


доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 200__ р.
Робоча програма з навчальної дисципліни


«Основи екології»


Галузь знань


0502 “Менеджмент”, напрям підготовки 6.050201 «Менеджмент організацій», 6.050206 «Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»

Укладач: с.г.н., доцент Соболь О.М.


^

Херсон – 2008


Робоча програма дисципліни « Основи екології» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (ОПХ) та типової програми дисципліни «Основи екології». К: ЦУЛ, 2001.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента зовнішньо – економічної діяльності»


Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Схвалено Методичною радою інституту


Протокол № ___ від « » __________2008 р.


Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___


АННОТАЦІЯ


Дисципліна "Основи екології" є необхідним елементом сучасної підготовки фахівців будь – яких, і зокрема, економічних спеціальностей. Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів теоретичних і практичних знань з сучаної екологічної теорії, теорії раціональнлгл природокористування, законодавчих та економічних основ природоохоронної практики в Україні , опанування ними теоретико-методологічних основ оцінки еколого – економічної ефективності виробництва.

Теоретична частина дисципліни направлена на ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією екологічних досліджень, законодавчими та економічними важелями охорони довкілля .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення економічного механізму проведення природоохоронних заходів, комплексу показників оцінки екологічного впливу підприємства, порядку та методів екологічних експертизи та паспортізації, аналізу стану та використання природоохороноого комплексу, практичного застосування методів оцінки екологічного збитку, екологічної та соціальної ефективності природоохоронної роботи на підприємстві.


ВСТУП


Сучасна концепція сталого розвитку світу стала основною рисою геополітики розвинутої світової спільноти. Україна зараз проголосила європейську інтеграцію основним вектором державної політики тому вимоги безпечного екологічного етапу, в деякій мірі, вирішують інтеграційні можливості нашої держави.

Нинішня екологічна ситуація України характеризується як глибока еколого-економічна криза, зумовлена функціонування адміністративно-командної економіки колишнього СРСР.

Ці умови вимагають від фахівців всіх рівнів досить високої екологічної обізнаності і умінням мислити в рамках нової екологічної парадигми (НЕП)

Навчальна дисципліна об’єднує весь комплекс еколого-економічних знань, її вивчення передбачає опанування певним категорійним апаратом наук: економічної теорії, політичної економії, розміщення продуктивних сил та економіки районів, економіки підприємства, статистики, ціноутворення, державного регулювання та основ права. Крім того, курс має виключне загально - виховне значення і призначення розвинуті у студентів екологічну свідомість.


Предмет: : формування знань у сфері екологічних явищ, процесів, засвоєння основних понять, категорій, законів та принципів сучасної екологічної теорії, розуміння механізму дії основних закономірностей в системі «Суспільство-навколишнє середовище», змісту і цілей проведення екологічного моніторингу, експертизи та екопаспортизації; набуття вмінь екологічного обґрунтування економічних рішень.


Мета: формування знань у сфері екологічних явищ, процесів, засвоєння основних понять, категорій, законів та принципів сучасної екологічної теорії, розуміння механізму дії основних закономірностей в системі «Суспільство-навколишнє середовище», змісту і цілей проведення екологічного моніторингу, експертизи та екопаспортизації; набуття вмінь екологічного обґрунтування економічних рішень.


Після вивчення дисципліни, студент повинен знати:

- суть екологічних явищ та процесів

- зміст основних понять, категорій, за­конів та принципів сучасної економічної теорії;

- економічній зміст механізму дії ос­новних закономірностей в системі "суспільство -навколишнє середовище";

- основні риси та економічні наслідки впливу антропогенного та техногенного факторів на природне середовище;

- зміст і цілі проведення екологічного моніторинг, економічної експертизи та екологічної паспортизації в Україні;

- суть глобальних екологічних проблем І місце України в сучасному світовому екологічному процесі.

Крім того в процесі навчання студент повинен навчитися:

    • аналізувати і визначити економічну ефективність впровадження природоохоронних заходів;

    • орієнтуватись в проблемах визначення соціальної ефективності впровадження природоохоронних заходів, маловідходних і безвідходних технологій;

    • визначити специфічну для окремої галузі системи природоохоронних заходів і прогнозуємі види техногенного впливу;

    • впроваджувати елементи екологічного мислення при вирішені професійних завдань при до­держуванні екологічного законодавства України.

Вивчення дисципліни “Основи екології” є базою оволодіння як дисциплінами природного характеру (Безпека життєдіяльності, Охорона праці ,техніка і технологія основних галузей промисловості ), так і суто професійного характеру: Макроекономіка, Світова економіка і міжнародні економічні відносини та інші”


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “Основи екології ”


Предмет: екологічні явища, процеси, поняття, категорії, закони та принципи механізму дії основних закономірностей в системі «Суспільство-навколишнє середовище».

Мета: набуття вмінь проведення екологічного моніторингу, експертизи та екопаспортизації; екологічного обґрунтування економічних рішеньКурс:перший

Семестр: першийНапрям; спеціальність; освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів національних:1,5


ECTS: 4 (в т ому числ1 на контрольні заходи)

Модулів: 2

Змістових модулів:9

Загальна кількість годин: 54


0502 «Менеджмент»

7.050201 Менеджер – економіст

7.050205 Спеціаліст

з менеджменту зовнішньо – економічної діяльності


Нормативна:

Лекцій: 18

Практичних: 16

Самостійна робота студентів: 20

Форма підсумкового контролю: залік


Розглянуто і затверджено


на засіданні кафедри «Гуманітарних дисциплін»


Протокол № ____ від «____» 2008 р.


Зав. кафедрою, к.п.н. ______________ Веніг Н.М.


Таблиця 1.

^ Структура навчальної дисципліни «Основи екології»
Змістовні модулі

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самост.

Робота

Всього

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування1

Предмет, метод і завдання екології. Основні поняття сучасної екологічної теорії
Основні поняття сучасної теорії раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (ОHC).

2

4

4

10

2

Поняття про біосферу.
Теорія В.І. Вернадського.
Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та

ОНС.

2

2

-

4

3

Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком основних галузей промисловості.
Вплив розвитку агропромислового комплексу та транспортної системи на навколишнє середовище. Системи розселення як фактор антропогенного впливу.

2

2

6

10

4

Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні

Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.

2

2

4

8

5

Основні принципи управління природоохоронною сферою.

Організаційна структура управління природоохоронною сферою.

Правовий захист навколишнього середовища.

2

-

2

4
Всього

10

10

16

36
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач

Модуль 2. Система природоохоронних заходів в Україні та їх економічна обгрунтованість


1

Основні напрямки державної екологічної політики України.

Екологічний моніторинг. Екологічна паспортизація

2

2

-

4

2

Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.

2

2

-

4

1

2

3

4

5

6

3

Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища.

2

-
2

4

Міжнародній досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

2

2

4

8
Всього

8

6

4

18
Всього за семестр

18

16

20

54
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення ситуаційних задач


^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування


Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасної екологічної теорії


Предмет, метод і завдання екології. Предмет, метод, завдання і методика досліджень в екології. Структура екології і її значення в сучасному суспільстві. Предмет, об’єкт та завдання екології, поняття про природокористування, основні антропогенні фактори.Методи і завдання екологічних досліджень.Еколого-економічний, соціальний, виховний аспекти вивчення природного середовища.Біосфера, її загальні властивості, структура.Закон Шелфорда (толерантності). Еврибіонтні та стенобіонтні види.Постулати Коммонера і Чіраса.Закони Вернадського і Ліндемана.Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха.Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу», внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язково заповнення екологічної ніші.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25,22, 26, 27, 35, 41, 46


Змістовий модуль 2. Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та ОНС.


Поняття про біосферу. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери. Загальні властивості біосфери. Біомаса та кругообіг мінеральних речовин.

Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організмів. Класифікація екологічних факторів та діапазон їх дії. Поняття екологічної валентності, екологічної адаптації та екологічної рівноваги. Класифікація організмів за ступенем екологічної валентності.Природокористування: види, поняття, структура.Еволюція, теорія Бачинського, суперечність розвитку «суспільство-природа». Поняття екологічної ніші організму. Правило обов’язкового заповнення екологічних ніш. Основні умови збереження глобальної екологічної рівноваги.

Природокористування як сукупність впливу людини на географічну оболонку Землі. Взаємозв’язок між темпами змін природного середовища відповідно до темпів розвитку суспільства. Основні суперечності розвитку системи «суспільство-природа». Принципи природокористування: соціоекологічний, відповідності, рівноваги,компенсацій. Принципи комплектності і екообгрунтування економічних рішень, пріоритету громадського інтересу.


Рекомендована література: 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41, 46


Змістовий модуль 3. Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком суспільства

Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком основних галузей промисловості.
Вплив розвитку агропромислового комплексу та транспортної системи на навколишнє середовище. Системи розселення як фактор антропогенного впливу.Екологічно небезпечні галузі промисловості. Головні промислові джерела забруднення. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля.Еколого-економічні проблеми машинобудування, хімічної, целюлозно-паперової промисловості на стан компонентів природного середовища. Екологічні проблеми легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів. Стандарти якості товарів народного споживання. Транспорт і навколишнє природне середовище. Проблеми екологізації транспорту. Головні чинники демографічної ситуації в Україні. Соціально-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС. Забруднення навколишнього природного середовища і здоров'я населення. Територіальна диференціація захворювань, їх зв'язок з нераціональною господарською діяльністю людини. Негативні фактори антропогенного впливу на НПС України. Зона екологічної катастрофи - поняття, ознаки, приклади. Дуже забруднені території - поняття, ознаки, приклади. Поняття: умовно чиста територія - ознаки , приклади.

Рекомендована література: 9-15, 20, 24, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 55


Змістовий модуль 4.Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні. Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.


Обмеженість природних ресурсів. Поняття відтворення природних ресурсів, природомісткості. Класифікація природних ресурсів. Поняття природні ресурси, природні умови. Ефективність природокористування. Екологізація економіки. Основні напрямки. Концепція сталого розвитку.Закони природокористування Реймерса (вичерпності, зростання наукоємкості, зниження природно-ресурсного потенціалу, сукупної дії природних факторів, спадної родючості, зростання темпів обігу залучених природних ресурсів, ланцюгових реакцій, територіальної екологічної рівноваги, спадної віддачі).

Необхідність і основні підходи до оцінки природних ресурсів. Економічні оцінки природних ресурсів: кадастрові, нормативні, експертні, планово-експертні, виробничі. Ресурсоспоживання і ресурсозбереження. Поняття відтворення природних ресурсів та природомісткості. Закон обмеженості природних ресурсів. Екологічні революції як необхідна умова подолання суспільством екологічних криз. Критерії ефективності природокористування. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз. Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: фронтальна економіка, концепція охорони навколишнього середовища. Обґрунтування необхідності дотримання концепції сталого економічного розвитку.

Рекомендована література: 1, 18, 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53, 55


Змістовий модуль 5.Основні принципи управління природоохоронною сферою. Правовий захист навколишнього середовища


Поняття «охорона навколишнього природного середовища» (НПС). Огляд спектра природоохоронних заходів.

«Захист НПС» та «правовий захист НПС» як складові «охорони НПС». Основні етапи правового регулювання природоохоронної діяльності.

,, Екологічне право - складова галузь міжнародного права. Мета та завдання екологічного права. Класифікація основних методів екоправа. Сучасна структура екологічного права в Україні. Визначення та типологія об'єктів екологічного права. Юридичні і фізичні особи - учасники природокористування як основні суб'єкти права природокористування. Основні елементи правового механізму системи управління природокористуванням.

Законодавча база екологічного права в Україні. Поняття екологічної безпеки. Види екобезпеки за територіальними ознаками та за об'єктами охорони. Комплекс охоронно-відновлювальних заходів.

Основні положення Закону України «Про екологічну експертизу». Джерела фінансування та правові форми екоекспертизи. Права та обов'язки природокористувачів згідно з чинним законодавством. Правові форми юридичної відповідальності в галузі екології. Види еколого-правової відповідальності за екологічні правопорушення. ' Ключові напрямки вдосконалення екологічного законодавства.

Загальні положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Систематизація екологічного законодавства. Сучасна кодифікаційна система природозахисних документів. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів. Основні вимоги щодо охорони та використання надр. Особливості правовідносин у галузі водокористування. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.

Поняття якості навколишнього природного середовища.

Ключові принципи системи управління якістю НПС. Основні функції системи управління та контролю природокористуванням Інструментарій управління якістю НПС: адміністративне регулювання, економічне стимулювання, ринкові важелі.


Рекомендована література: 1,2,3-8,20, 24, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


Модуль 2. Система природоохоронних заходів в Україні та їх економічна обгрунтованість


Змістовий модуль 6. Основні напрямки державної екологічної політики України.


Екологічний моніторинг. Екологічна паспортизація

Екоаудит предмет, об'єкти, критерії, функції. Екологічна паспортизація промислових підприємств. Об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу.

Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища.

Лімітування, ліцензування використання природних ресурсів.

Лімітування викидів і скидів забруднюючих речовин. Нарахування за використання надр прісних вод, викидів.Державні цільові фонди охорони НПС, їх рівнів. Екологічне страхування. Економічна ефективність природоохоронних заходів. Лісовідновлення і лісорозведення. Лісовий моніторинг в Україні.

Рекомендована література: 9-15,35,38, 41, 45, 48, 52, 54.


Змістовий модуль 7. Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.


Господарський механізм раціонального природокористування. Базові показники, розрахунку ступеня максимального навантаження на природне середовище. Система екологічних нормативів. Гранично допустимі концентрації (ГДК) полютанта: визначення, класифікація, основні нормативи. Поняття граничнодопустимі викиди (ГДВ) та гранично допустимі скиди (ГДС) полютанта.

Екологічний паспорт промислового підприємства. Моніторинг довкілля як складова інформаційної екологічної системи. Екомоніторинг і об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу. Органи громадського контролю у галузі охорони довкілля.

Основні пріоритети державної екологічної реформи в Україні.

Визначення, мета, завдання та принципи екологічної експертизи. Система водозабезпечення і водопостачання. Витрати водних ресурсів за групами водокористувачів. Визначення забрудненості атмосфери та категорій небезпечності підприємств. Екологічна безпека: її основні види. Державні органи регулювання природокористування. Державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, морського середовища.


Рекомендована література: 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


Змістовий модуль 8. Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища.


Мета економічною стимулювання природоохоронної діяльності. Види економічних стимулів. Ключові напрями вдоско­налення економічною механізму регулювання природокористування в Україні.

Природокористування за нових умов господарювання. Основні елементи ринкової екологічної інфраструктури.

Законодавчі основи екологічного менеджменту. Досвід функціонування екоменеджменту. Місце екологічного аудиту в системі екоменеджменту. Галузевий підхід до аудитування. Вибір методології і типу екоаудиту. Договір про проведення екоаудиту. Предмет та об'єкти екоаудиту. Завдання екоаудиту, послідовність його виконання. Критерії екоаудиту. Функції екоаудиторів (веріфаєрів). Звітність про екоаудит та її використання.

Особливості управління в галузі природокористування н Україні. Напрямки діяльності громадських природоохоронних організацій.

Система водозабезпечення і водопостачання. Функції системи водопостачання. Дефіцит доступних для використання водних ресурсів. Методика обчислення об'єму доступних для використання водних ресурсів.

Тарифи за використання водних ресурсів. Вплив дефіциту водних ресурсів на їх вартість. Рентна концепція економічної оцінки водних ресурсів. Зони дії єдиного тарифну за використання водних ресурсів. Розподіл витрат за групами водокористувачів.

Основні пріоритети фінансування природоохоронної діяльності. Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища. Ліміти за використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин. Відшкодування збитків через порушення законодавства про охорону природи. Структура капіталовкладень па охорону природних ресурсів. Методика розрахунків платежів за спеціальне використання природних ресурсів. Облік природоохоронних витрат, поточних витрат па охорону природи та витрат на капітальний ремонт основних виробничих фондів з охорони НПС. Загальні витрати на охорону НПС. Характерні особливості обчислення нарахувань за використання надр та прісних вод і викидів в атмосферу. Класи токсичності та ступінь небезпечності відходів.

Структура системи державних цільових фондів охорони НПС на загальнодержавному та місцевому рівнях. Причини недостатньої ефективності існуючої системи акумулювання і використання природоохоронних коштів, шляхи її подальшого удосконалення. Екологічний бюджет. Сутність екологічного страхування.

Природоохоронні заходи, їх комплекс. Основні рівні природоохоронної діяльності. Мета економічного обґрунтування екологічних програм.

Основини зміст «Тимчасової типової методики визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів і оцінки економічних збитків внаслідок забруднення навколишнього середовища».

Економічна ефективність природоохоронних заходів. Складові чистого економічного ефекту природоохоронних витрат, методики їх розрахунків загального соціально-економічного від скорочення захворюваності робітників, запобігання втратам сировини в різних галузях господарства. Економіка відтворення людини - новин розділ науки і практики. Сутність процесів урбанізації в період НТР та їх вплив на стан навколишнього середовища. Соціально-екологічна демографія - новий сучасний напрям досліджень у зв'язку з розвитком міст та систем розселень.


Рекомендована література: 14, 15, 16, 28, 30, 33, 38, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 55.


Змістовий модуль 9. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.


Загострення протиріч між зростаючими потребами людини та обмеженими можливостями природи. Основні екологічні проблеми людства як результат сучасної екологічної кризи. Класифікація наслідків, які спричинені природними і антропогенними факторами. Хронологія стихійних явищ та лих. Міжнародні екологічні конфлікти, що виникають внаслідок транскордонних переміщень атмосферних забруднень. Міжнародне співробітництво з охорони атмосферного повітря. Основні положення стратегії національної водоохоронної політики держав світу. Форми міжнародної діяльності щодо захисту Світового океану від забруднення. Перелік міжнародних вимог з охорони і відтворення лісових ресурсів. Вирішення Світовим співтовариством проблеми опустелювання.

Роль ООН у формуванні підходів до охорони навколишнього середовища. Мережа міжнародних організацій і установ, які вирішують питання в галузі екології. ЮНЕП - головний природоохоронний орган у рамках ООН.

Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Концепція сталого розвитку. (ЮНСЕД або КОСР-92, Ріо-де-Жанейро, 1992 рік). Головний документ ІОНСЕД - «Порядок денний на XXI століття». Схема рівнів екорозвитку. Пріоритетні напрями роботи програми «Людина і біосфера» (МАБ). Неурядові міжнародні організації з питань екології. Структурна схема міжнародної інформаційної системи ІНФОТЕРРА.

Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи. Чинні міжнародні угоди, які уклала Україна в галузі екології.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27
  1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКиївський університет права нан україни рівненський інститут кафедра гуманітарних дисциплін ІІ всеукраїнська науково-практична конференція
Конференція відбудеться 6 грудня 2012 року за адресою: Рівненський інститут Київського університету права, площа Короленка, 5, кафедра...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра «Гуманітарних дисциплін»
«Менеджмент організацій», 050206 Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Обговорено І схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інституту
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКурси за вибором студентів
Кафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін навчального плану наступні курси за вибором
Назва дисципліни: Християнська етика (. ( 72- години; з них 18лек./18 сем. + 36 год сам робота)
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи