Кафедра «Гуманітарних дисциплін» icon

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
НазваКафедра «Гуманітарних дисциплін»
Сторінка2/5
Дата04.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

Плани лекцій


Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування


Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасної екологічної теорії


^ Тема № 1 .Предмет, метод, завдання і методика досліджень в екології. (2 год)

План

1.Структура екології і її значення в сучасному суспільстві.

2.Предмет, об’єкт та завдання екології

3.Поняття про природокористування, основні антропогенні фактори.

4.Методи дослідження в екології


Рекомендована література: 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41, 46


Змістовий модуль 2. Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та ОНС.


Тема № 2 .Значення теорії В. І. Вернадського на сучасному етапі. (2 год)


План


1.Поняття екосистема, біосфера, техносфера, ноосфера.

2.Властивості біосфери, їх обмеженість.

3.Основні фактори, які впливають на функціонування біосфери, її продуктивність.

4.Еколого-економічний ефект, еколого-економічна система


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 35, 41, 46


Змістовий модуль 3. Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком суспільстваТема № 3 . Розвиток економічного комплексу і проблеми охорони довкілля.

(2 год)

План


1.Поняття про антропогенні забруднення, антропогенне навантаження.

2 Галузі економіки, які вважаються ”екологічно брудними”.

3.Екологічні наслідки гонки за врожаями; монокультури, використання БАР.

4. Антропогенний вплив, антропогенне навантаження. Екологічний збиток.


Рекомендована література: 9-15, 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53, 55


Змістовий модуль 4.Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні. Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.


Тема № 4. Природні ресурси і їх роль в суспільстві. (2 год)


План


1.Природні ресурси, природні умови. Поняття інтегрованого ресурсу.

2.Дифрента в економічній оцінці ресурсів.

3.Особливості ціноутворювання на ресурси.

4.Особливості ресурсів як товару.

Рекомендована література: 17, 22, 24, 28, 42, 43, 46, 47, 50, 52.


Змістовий модуль 5.Основні принципи управління природоохоронною сферою. Правовий захист навколишнього середовища


Тема № 5 .Правовий захист навколишнього середовища в Україні. (2 год)

План


1.Екоправо, його джерела в Україні.

2.Спеціальне екологічне законодавство, його об’єкти.

3.Принципи управління природоохоронною сферою.

4.Інструментарій управління якістю НПС: адміністративне регулювання, економічне стимулювання, ринкові важелі.


Рекомендована література: 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


Модуль 2. Система природоохоронних заходів в Україні та їх економічна обгрунтованість


Змістовий модуль 6. Основні напрямки державної екологічної політики України.


Тема № 6 Основні напрямки державного регулювання природоохоронних заходів. (2 год)

План


1.Необхідність державного регулювання ОНС

2.Екологічний моніторингяк різнорівнева система.

3.Екологічна експериза та її завдання. Значення, види і етапи екологічної експертизи.

4.Екологічна паспортизація, зміст і завдання


Рекомендована література: 8, 14, 17, 20, 24, 40, 42, 44, 51, 54, 55.


Змістовий модуль 7. Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.


Тема № 7 Регламентація якості навколишнього середовища. (2 год)
План


1.Нормування окремих видів ресурсів.

2.Показники екологічного нормування.

3.Визначення забрудненості атмосфери та категорій небезпечності підприємств. 4.Державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, морського середовища.


Рекомендована література: 8 – 15, 19, 22, 24, 29, 30, 33, 39, 44, 54.


Змістовий модуль 8. Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища.


Тема № 8. НТП і охорона навколишнього середовища. (2 год)

План


1.Сучасні уяви про природоохоронні можливості НТП

2.Методи очищення стоків і викидів.

3.Основні пріоритети фінансування природоохоронної діяльності.

4.Економічна і соціальна ефективність природохоронних заходів

5.Державні цільові природоохоронні фонди

Рекомендована література: 17, 22, 24, 28, 42, 43, 46, 47, 50, 52.


Змістовий модуль 9. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.


Тема № 9 Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. (2 год)

План


1.”Концепція сталого розвитку “ та глобальний характер екологічних проблем.

2.Основні міжнародні програми і угоди.

3. Громадські організації світового рівня.

4.Участь України в міжнародному співробітництві в галузі охорони навколишнього середовища

5.Досвід розвинених країн в природохоронній галузі.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 35.
^

Плани практичних занять


Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування


Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасної екологічної теорії


Тема № 1 Основні поняття сучасної екологічної теорії. (2 год)

План

Теоретична частина

1. Предмет і завдання екології.

 1. Структура сучасної екології.

 2. Методи і методики досліджень в екології

 3. Основні екологічні категорії.

 4. Основні екологічні закони, їх сучасна трактова.
^

Практична частинаСитуаційні завдання


В умовах сибірської тайзі та Далекого Сходу існують популяції різних видів тигру. Який розподіл особин буде характерним? Обґрунтуйте відповідь.


В лісовій екосистемі на основі трав’яного покриву існують миши. Побудуйте ланцюг живлення трава – миша - … - ... - … Виділить: автотрофів, гетеротрофів різного порядку. Як такий ланцюг живлення називається?


Чисельність зайця-біляка на невеликих островах в Білому морі залежить від таких факторів: температура, вологість, вітер, наявність укриттів, біомаса рослин, рівень захворюваності, рівень браконьєрства. Які фактори будуть лімітуючими?


В степовій екосистемі одночасно існують сови та яструби. Який тип взаємовідносин між цими видами? Як співвідносяться їх екологічні ніші?

^ Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Якою, на нашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність;

б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються.

г) здатність активно мігрувати.


^ ТЕСТ 2:Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?

а) розділ біології що вивчає живі системи планети у їх взаємодії;

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;

в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв’язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та цивілізації;

г) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля.


^ ТЕСТ 3:Що таке аутекологія?

а) екологія рослинного світу;

б) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого організму (виду) з довкіллям;

в) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів;

г) розділ екології, що вивчає взаємовідносини з довкіллям.


^ ТЕСТ 4:Який із наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;

б) система розподілу енергії у біогеоценозах;

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном речовини, енергії та інформації;

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.


^ ТЕСТ 5:Термін «екологія» було введено:

а) в ХVІІ в в) в ХІХ в

б) в ХVІІІ в г) в ХХ в


ТЕСТ 6:Ландшафтна екологія відноситься до:

а) біоекології;

б) геоекології;

в) техноекології;

г) соціоекології.


^ ТЕСТ 7:Екологія людини відноситься до:

а) біоекології;

б) геоекології;

в) техноекології;

г) соціоекології.


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):


 1. Закон Шелфорда (толерантності). Еврибіонтні та стенобіонтні види.

 2. Постулати Коммонера і Чіраса.

 3. Закони Вернадського і Ліндемана.

 4. Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха.

 5. Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу», внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язково заповнення екологічної ніші.
Рекомендована література: 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41, 40, 46.


Змістовий модуль 2. Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та ОНС.


Тема №2. Основні поняття теорії раціонального природокористування та ОНС. (2 год)


План


Теоретична частина


1.Популяційні основи продуктивності екосистеми.

2.Структура популяції, види популяцій.

3. Показники динаміки популяцій.

4. Поняття про біосферу.

Практична частина


Задача 1

Представимо, що популяція з No найпростіших розмножується шляхом простого ділення і раз на годину. Через 1 годину кількість організмів в популяції складатиме N особин. Розрахуйте:

1. абсолютну (максимальну) народжуваність;

2. реальну (екологічну) народжуваність в % від абсолютної;

3. питому народжуваність або середню швидкість змінення чисельності популяції на одиницю особин початкової популяції


№ варіанту

No

N

і – інтенсивність ділення (кожні…хвилин)

1

50

100

20


1. Абсолютна:

(50)+100+300+900=1350 особин-50=1300 особин


2. Реальна
3. ПитомаЗадача 2

В популяції вовків з 26 особин кожна із 12 фертильних самиць щорічно народжує в середньому 4 вовченяти. Скільки складає рівень виживаємості, якщо середня смертність в популяції складає 12%, а народжуваність лише забезпечує рівень простого відтворювання.


^ Знайти правильні відповіді до тестів:

Тест 1

Автор закону толерантності:

а) Шелфорд;

б) Долло;

в) Вернадський;

г) Одум.

Тест 2

^ Природа не допускає «вибухового» росту популяцій, регулюючи кількісний склад виду створенням відповідних умов для його існування та розмноження. Цей закон належить:

а) Лібіху;

б) Чірасу;

в) Вернадському;

г) Коммонеру.

^ Тест 3

Згідно з думкою В.І. Вернадського:

а) все живе генетично різне і має тенденцію до збільшення генетичної різноманітності;

б) розвиток біосфери і людства як цілого не може відбуватися від пізніших фаз до початкових;

в) кількість живої речовини утвореної за певний геологічний час – величина постійна;

г) міграція хімічних елементів на Землі і в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини.

^ Тест 4

Людство повинно повертати природі те що бере від неї, згідно закону:

а) Коммонера;

б) Чіраса;

в) Шелфорда;

г) Вернадського.


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.): . Основні екологічні закони.


1.Методи екологічних доліджень.

2. Структура сучасної екології

3. Поняття: біом, біомаса, біосинтез, біотоп, вид, популяція, біотичні взаємовідносини.

4. Рівні організації живого.


Рекомендована література: 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41.


Тема № 3. Принципові положення системи раціонального природо користування та ОНС, як розвиток теорії В.І. Вернадського. (2 год)

План


Теоретична частина


1. Біологічна продуктивність, її види.

2. Класифікація організмів по відношенню до забруднень.

3. Екологічні фактори та антропогенний вплив.

4. Екологічний збиток.

Практична частина


Ситуаційні завдання


 1. Капуста, редька або кущі лавру пригнічують ріст виноградної лози. Визначте тип взаємовідносин.

 2. Дерева пригнічують трав’янисту рослинність під своїми кронами. Визначте тип взаємовідносин.

 3. Є складна екосистема, в якій один з видів має найбільшу біомасу. Який трофічний рівень буде займати цей вид: найвищий чи найнижчий?

 4. В степовій екосистемі водночас існують лисиця і вовк. Як співвідносяться їх екологічні ніші? Який тип біотичних співвідносин буде між цими видами.

 5. Наведіть приклади первинної сукцесії прісноводної водойми.

 6. Різні види птиць має різну кількість яєць в яйцекладці (гнізді). Розташуйте зменшення яєць в гнізді: орли, лебеді, синиці, перепілки, ворони. Поясніть відповідь.

^ Знайти правильні відповіді до тестів:


Тестові завдання


ТЕСТ 1 :Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною:

а) деградації водних екосистем;

б) формування локальних атмосферних газових аномалій;

в) підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого стану фауни і флори;

г) погіршення інженерно-геологічних умов;
д) укріплення фундаментів будівель і споруд.


^ ТЕСТ 2:Верхня межа географічної оболонки Землі знаходиться на висоті:

а) 25-30 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 10-15 км.


ТЕСТ 3:Верхня межа біосфери лимітується:

а) низькою температурою;

б) жорстким короткохвильовим випромінюванням;

в) відсутністю кисню.


^ ТЕСТ 4:Які антропогенні фактори призводять до висушування земель:

а) сінокоси; в) робота наземного транспорту;

б) випас худоби; г) знищення лісів.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 35, 41, 46


^ Змістовий модуль 3. Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком суспільстваТема № 4 (в формі семінару) Екологічні проблеми розвитку суспільства. (2 год)


План


Теоретична частина


1. Екологічні проблеми зв’язані з розвитком промисловості та енергетики.

 1. Розвиток агропромислового комплексу та екологічні проблеми.

 2. Екологічний вплив розвитку транспортної системи.

 3. Екологічні проблеми урбанізації та проблема утилізації відходів


Практична частина


Задача


Більшість промислових риб прісноводних водойм є бентофагами, тобто вони годуються бентосом придонною мікрофлорою. Його кормову базу складають різноманітні організми - черві, молюски, ракоподібні, лічінки комах та інші. В нашому випадку - це. 7 основних груп.


Завдання: розрахуйте потенційну рибопродуктивність акваторії.


Приклад розрахунку


Група організмів

Біомаса корм. бентосу (кг/га)

Коеф. Біопро-дукти-вності

Продук-ція бентоса (кг/га)

% викорис-тання рибами

Кормова база риб

Корм. коефі-цієнт (%)

Потенцій-на рибо-продук-тивність

1

2

3

4

5

6

7

8

Поліхети

0,2

6

1,2

50

0,6

10

0,06

Олігохети

2,6

6

15,6

50

7,8

10

0,78

Молюски

129,3

4

517,2

50

206,9

10

20,69

Кумові

0,08

5

0,4

50

0,2

10

0,02

Гаммаріди

0,47

5

2,35

50

1,175

10

0,118

Корофеїди

0,88

5

4,4

50

2,2

10

0,22

Хірономи

4,38

6

26,28

50

13,4

10

1,31

Інші

0,03

5

0,15

50

0,075

10

0,008

Всього

137,94


232
23,2


^ Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 5:Які речовини (в Україні) є найбільш вірогідною причиною отруєння людей:

а) важкі метали;

б) нітрати;

в) пестициди;

г) побутова хімія.

^ ТЕСТ 6:Як проводиться розрахунок суми збору за понадлімітний викид забруднювача:

а) сума збільшується в 10 разів;

б) сума збільшується в 5 разів

в) сума збільшується згідно з коефіцієнтом, розрахованим для даного забруднювача.


^ ТЕСТ 7:Який із наведених варіантів визначення раціонального природокористування ви вважа­єте правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток;

б) яке передбачає відтворення природного ресурсу;

в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і підвищує продуктивність та красу природних комплексів;

г) таке, що відповідає програмі економічного розпитку агропромислового комплексу.


^ ТЕСТ 8:Що таке "демографічний вибух"?

а) ріже зростання населення у високорозвинених країнах;

б) різке, неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвішаються;

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

г) різке підвищення народжуваності.


^ ТЕСТ 9:Що таке урбанізація?

а) перетвореним села на місто;

б) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації;

в) міграція сільського населення в міста;

г) розвиток техногенної діяльності людини.


^ ТЕСТ 10:Що таке парниковий ефект?

а) ефект пари в екосистемі;

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

в) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву;

г) зростання температури атмосфери та внаслідок збільшення в ній вмісту парникових газів.


^ ТЕСТ 11:Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

а) аварії на великих ГЕС;

б) аварії па АЕС;

в) кислотні дощі і парниковий ефект;

г) аварії па танкерах і нафтопромислах у морі.


Рекомендована література: 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


^ Змістовий модуль 4.Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні. Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.


Тема № 5 (В формі семінару) Природні ресурси України і проблеми їх раціонального використання. (2 год)

План


Теоретична частина


1.Особливості стану земельних ресурсів в Україні.

2.Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів в Україні.

3.Особливості стану рекреаційних ресурсів в Україні та розвитку індустрії досуга.

 1. Особливості складу і охорони біологічних ресурсів в Україні


^ Практична частина


Задача

Популяції антилопи канни з 80 особин щорічна смертність складає 15%. Скільки самиць повинно брати участь у розмноженні для того, щоб популяція була незалежною:

- виживає біля 40% малят;

  • з тих самиць, що були спаровані, біля 5% не дають телят.Задача 2


В популяції шимпанзе з 63 особин щорічно народжується 15 самців і 13 самичок. До статевої зрілості доживає 65% самичок і 32% самців. Визначте:

а) первинне співвідношення статей;

б) вторинне співвідношення статей;

в) загальну народжуваність.

Все визначить у відсотках.

1   2   3   4   5

Схожі:

Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКиївський університет права нан україни рівненський інститут кафедра гуманітарних дисциплін ІІ всеукраїнська науково-практична конференція
Конференція відбудеться 6 грудня 2012 року за адресою: Рівненський інститут Київського університету права, площа Короленка, 5, кафедра...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра «Гуманітарних дисциплін»
«Менеджмент організацій», 050206 Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Обговорено І схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інституту
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКурси за вибором студентів
Кафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін навчального плану наступні курси за вибором
Назва дисципліни: Християнська етика (. ( 72- години; з них 18лек./18 сем. + 36 год сам робота)
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи