«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon

«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Назва«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Дата04.09.2012
Розмір97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«Оcнови екології»

для студентів зі спеціальностей

0501 «Економіка і підприємництво»;

0502 «Менеджмент»


Укладач: доцент Соболь О.М.


Херсон 2010

УДК 331.45 (075)


Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка і підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти і науки України №563 від 01.08.2001

Укладач: доц. кафедри „Гуманітарних дисциплін ” канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Схвалено на засіданні Методичної Ради Херсонського економічно-правового інституту.

Протокол №___ від «__» лютого 2010 року

ВСТУП


Дисципліна "Основи екології" є необхідним елементом сучасної підготовки фахівців будь – яких, і зокрема, економічних спеціальностей. Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів теоретичних і практичних знань з сучасної екологічної теорії, теорії раціонального природокористування, законодавчих та економічних основ природоохоронної практики в Україні , опанування ними теоретико-методологічних основ оцінки еколого – економічної ефективності виробництва.

Теоретична частина дисципліни направлена на ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією екологічних досліджень, законодавчими та економічними важелями охорони довкілля .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення економічного механізму проведення природоохоронних заходів, комплексу показників оцінки екологічного впливу підприємства, порядку та методів екологічних експертизи та паспортизації, аналізу стану та використання природоохоронного комплексу, практичного застосування методів оцінки екологічного збитку, екологічної та соціальної ефективності природоохоронної роботи на підприємстві.


^ Структура самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи екології»
Змістовні модулі

Самостійна

робота

Всього

1

Предмет, метод і завдання екології. Основні поняття сучасної екологічної теорії
Основні поняття сучасної теорії раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (ОHC).

4

10

2

Поняття про біосферу.
Теорія В.І. Вернадського.
Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та

ОНС.

-

4

3

Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком основних галузей промисловості.
Вплив розвитку агропромислового комплексу та транспортної системи на навколишнє середовище. Системи розселення як фактор антропогенного впливу.

6

10

4

Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні

Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.

4

8

5

Основні принципи управління природоохоронною сферою.

Організаційна структура управління природоохоронною сферою.

Правовий захист навколишнього середовища.

2

4
Всього

16

36

1

Основні напрямки державної екологічної політики України.

Екологічний моніторинг. Екологічна паспортизація

-

4

2

Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.

-

4

3

Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища.
2

4

Міжнародній досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

4

8
Всього

4

18
Всього за семестр

20

54


^ Розподіл часу самостійної роботи за темами.


№ п/п

Назва теми

Навантаження годин

Форма контролю

1

Основні поняття і категорії сучасної екології. Основні екологічні закони.

4

Тест-контроль

2

Екологічні проблеми пов’язані з розвитком суспільства. Їх особливості в Україні

6

Захист рефератів

3

Природні ресурси України та їх раціональне використання.

4

Захист рефератів

4

Структура управління природоохоронною сферою в Україні.

2

Опитування, доповіді

5

Участь України в міжнародному природоохоронному процесі

4

Захист рефератів

Всього

20Тема 1.Основні поняття і категорії сучасної екології. Основні екологічні закони.


1. Еколого - економічний, соціальний, виховний аспекти вивчення природного середовища.

2. Біосфера, її загальні властивості, структура. Постулати Коммонера і Чіраса. Закони Вернадського і Ліндемана.

3. Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха. Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу», внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язково заповнення екологічної ніші.


 1. Поняття про біосферу. Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери. Загальні властивості біосфери. Біомаса та кругообіг мінеральних речовин.


5. Принципи природокористування: соціоекологічний, відповідності, рівноваги,компенсацій. Принципи комплектності і екообгрунтування економічних рішень, пріоритету громадського інтересу.


Форма контролю: тест-контроль.


Тема 2. Екологічні проблеми пов’язані з розвитком суспільства. Їх особливості в Україні


 1. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля.

 2. Еколого - економічні проблеми машинобудування, хімічної, целюлозно-паперової промисловості на стан компонентів природного середовища.

 3. Екологічні проблеми легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів.

 4. Головні чинники демографічної ситуації в Україні.

 5. Соціально-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС.

 6. Забруднення навколишнього природного середовища і здоров'я населення.

Література


 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.
 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.
 1. Дедю Ш.Н. Экологический Энциклопедический словарь. – Кишинев: Логика, 1990. – 406 с.
 1. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Товариство «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.
 1. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посібник – 4-те вид., допов. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.
 1. Назарук М.М. Основи екології та соціології. – Львів: Афіша, 1999. – 256 с.
 1. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1975, - Т.1, - 328 с.; Т.2, - 376 с.Форма контролю: захист рефератів


Тема 3. Природні ресурси України та їх раціональне використання.


 1. Екологізація економіки. Основні напрямки. Концепція сталого розвитку.

 2. Закони природокористування Реймерса (вичерпності, зростання наукоємності, зниження природно-ресурсного потенціалу, сукупної дії природних факторів, спадної родючості, зростання темпів обігу залучених природних ресурсів, ланцюгових реакцій, територіальної екологічної рівноваги, спадної віддачі).

 3. Екологічні революції як необхідна умова подолання суспільством екологічних криз.

 4. Негативні фактори антропогенного впливу на НПС України.

Література

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.
 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.
 1. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Товариство «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.
 1. Апостолюк С.О., Джигирей В.І. Промислова екологія.: Навч. пос. – К.: Знання, 2005. – 274 с.
 1. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Академія сф., Альма матер; 2005. – 288 с.


Форма контролю: захист рефератів


Тема 4. Структура управління природоохоронною сферою в Україні.


 1. Систематизація екологічного законодавства.

 2. Сучасна кодифікаційна система природозахисних документів.

 3. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

 4. Основні вимоги щодо охорони та використання надр.

 5. Особливості правовідносин у галузі водокористування.

 6. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів.

 7. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.


Література


1.Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Товариство «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.

2. Апостолюк С.О., Джигирей В.І. Промислова екологія.: Навч. пос. – К.: Знання, 2005. – 274 с.


 1. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні і реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду. – К.: НАНУ, Інститут економіки. – 47 с.
 1. Екологія і організація природоохоронної діяльності / Шматько В.Г. – К.: ЦУЛ, 2006. – 304 с.
 1. Економіко-правове регулювання природокористування. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П.: Моногр. – К.Кондор, 2004. – 524 с.


Форма контролю: Опитування, доповіді


Тема 5. Участь України в міжнародному природоохоронному процесі


 1. Роль ООН у формуванні підходів до охорони навколишнього середовища.

 2. Мережа міжнародних організацій і установ, які вирішують питання в галузі екології. ЮНЕП - головний природоохоронний орган у рамках ООН.

 3. Конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку. Концепція сталого розвитку. (ЮНСЕД або КОСР-92, Ріо-де-Жанейро, 1992 рік).

 4. Головний документ ІЮНСЕД - «Порядок денний на XXI століття».

 5. Пріоритетні напрями роботи програми «Людина і біосфера» (МАБ).

 6. Неурядові міжнародні організації з питань екології.

 7. Структурна схема міжнародної інформаційної системи ІНФОТЕРРА.

Література

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.
 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.
 1. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Товариство «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.


Форма контролю: захист рефератів.

Схожі:

«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Економіка І підприємництво»
Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності» для студентів 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconОснови комерційної діяльності для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501, галузі підготовки 0305 – «Економіка І підприємництво»
Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни «Основи комерційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання напряму...
«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconДля студентів денної І заочної форм навчання за напрямами 0501 ”Економіка І підприємництво”, 0502 ”Менеджмент” Вид. 2-ге, перероблене Харків-2004
Доля В. Т., Ситник Ю. О. Методичний посібник з вивчення теорії економічного аналізу (для студентів денної І заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи