Питання до проведення модульного контролю icon

Питання до проведення модульного контролю
Скачати 84.98 Kb.
НазваПитання до проведення модульного контролю
Дата04.09.2012
Розмір84.98 Kb.
ТипЗакон

Питання до проведення модульного контролю


 1. Предмет і структура екології.

 2. Методи і завдання екологічних досліджень.

 3. Еколого-економічний, соціальний, виховний аспекти вивчення природного середовища. Біосфера, її загальні властивості, структура.

 4. Закон Шелфорда (толерантності). Еврибіонтні та стенобіонтні види.

 5. Постулати Коммонера і Чіраса.

 6. Закони Вернадського і Ліндемана.

 7. Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха.

 8. Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу», внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язково заповнення екологічної ніші.

 9. Природокористування: види, поняття, структура.

 10. Еволюція, теорія Бачинського, суперечність розвитку «суспільство-природа».

 11. Принципи природокористування: соціоекологічний, відповідності, рівноваги, компенсацій.

 12. Принципи комплектності і екообгрунтування економічних рішень, пріоритету громадського інтересу.

 13. Обмеженість природних ресурсів. Поняття відтворення природних ресурсів, природомісткості.

 14. Класифікація природних ресурсів. Поняття природні ресурси, природні умови.

 15. Ефективність природокористування.

 16. Екологізація економіки. Основні напрямки.

 17. Концепція сталого розвитку.

 18. Закони природокористування Реймерса (вичерпності, зростання науко ємкості, зниження природно-ресурсного потенціалу, сукупної дії природних факторів, спадної родючості, зростання темпів обігу залучених природних ресурсів, ланцюгових реакцій, територіальної екологічної рівноваги, складної віддачі).

 19. Необхідність і основні підходи до оцінки природних ресурсів.

 20. Економічні оцінки природних ресурсів: кадастрові, нормативні, експертні, планово-експертні, виробничі

 21. Ресурсоспоживання і ресурсозбереження.

 22. Визначення, мета, завдання та принципи екологічної експертизи.

 23. Екоаудит предмет, об'єкти, критерії, функції.

 24. Екологічна паспортизація промислових підприємств.

 25. Об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу.

 26. Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища.

 27. Лімітування, ліцензування використання природних ресурсів.

 28. Лімітування викидів і скидів забруднюючих речовин. Нарахування за використання надр прісних вод, викидів.

 29. Державні цільові фонди охорони НПС, їх рівні.

 30. Екологічне страхування.

 31. Економічна ефективність природоохоронних заходів.

 32. Екологічно небезпечні галузі промисловості. Головні промислові джерела забруднення.

 33. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля.

 34. Еколого-економічні проблеми машинобудування, хімічної, целюлозно-паперової промисловості на стан компонентів природного середовища.

 35. Екологічні проблеми легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів.

 36. Стандарти якості товарів народного споживання.

 37. Транспорт і навколишнє природне середовище. Проблеми екологізації транспорту.

 38. Лісовідновлення і лісорозведення. Лісовий моніторинг в Україні.

 39. Система водозабезпечення і водопостачання.

 40. Витрати водних ресурсів за групами водокористувачів.

 41. Рентна концепція оцінки водних ресурсів.

 42. Визначення забрудненості атмосфери та категорій небезпечності підприємств.

 43. Складові охорони НПС: Захист НПС і правовий захист НПС.

 44. Екологічне право: мета, завдання, основні методи.

 45. Суб'єкти і елементи екологічного права.

 46. Екологічна безпека: її основні види.

 47. Види еколого-правової відповідальності за екологічні порушення.

 48. Основні положення і принципи закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

 49. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

 50. Основні вимоги щодо охорони та раціонального використання надр.

 51. Особливості правовідносин у галузі водокористування.

 52. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів.

 53. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.

 54. Якість навколишнього природного середовища та управління нею в Україні.

 55. Адміністративне регулювання, економічне стимулювання, управління ринкові важелі.

 56. Система екологічних нормативів: ГДК, ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС, якість НПС.

 57. Види економічних стимулів природоохоронної діяльності.

 58. Екологічні права та обов’язки громадян України.

 59. Державні органи регулювання природокористування.

 60. Державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, морського середовища.

 61. Головні чинники демографічної ситуації в Україні.

 62. Соціально-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС.

 63. Забруднення навколишнього природного середовища і здоров'я населення.

 64. Територіальна диференціація захворювань, їх зв'язок з нераціональною господарською діяльністю людини.

 65. Негативні фактори антропогенного впливу на НПС України.

 66. Зона екологічної катастрофи - поняття, ознаки, приклади.

 67. Дуже забруднені території - поняття, ознаки, приклади.

 68. Поняття: умовно чиста територія - ознаки , приклади.

 69. Основні екологічні проблеми людства як результат сучасної екологічної кризи.

 70. Основні положення «Порядку денного на XXI століття».

 71. Міжнародне співробітництво з охорони атмосферного повітря.

 72. Міжнародна діяльність щодо захисту Світового океану від забруднення.

 73. Неурядові міжнародні організації з питань екології. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи.

 74. Підприємницькі принципи сталого розвитку.

Список рекомендованої літератури

Законодавча база


 1. Конституція України. – К.: Основа, 1996. – 134 с.

 2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». // Ойкумена, - 1991. - №3, - с.63-64.

 3. Земельний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. 1992. Ст. 354.

 4. Кодекс України «Про надра» 21.07.1994. // Голос України 31.08.1994.

 5. Лісовий кодекс. 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України №17, 26.04.1994.

 6. Водний Кодекс України. 06.06.1995. // Голос України 20.07.1995.

 7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16.10.1992 // Голос України 17.11.1992.

 8. Про природні ресурси й екологію: Збірник законів України. – Х.: ПП «Інгвіні», 2005. – 496 с.

 9. Інструкція про платежі за забруднення навколишнього природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та каналізація ми населених пунктів України. КДІ 204-12. Укр. 217-92. К.: Держжитлокомунгосп України, 1992.

 10. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України, - К.: Мін природи України, 1993,

 11. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №36) // Бюл. нормат. актів міністерств і відомств України, 1995, № 10. – С. 107-118.

 12. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., № 37 // Там же, №11. – С. 3-28).

 13. Методика розрахунку розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №38 // Там же, №10. – С. 129-144).

 14. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища (за станом на 1 квітня 2000 р.). – К.; Парламентське вид-во, 2000. – 144 с.

 15. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки та ДПА від 19.07.1999 р., №162/379) // Офіційний вісник України, 199, №32. С. 148.

 16. Адаменко О.М. Основи екології. – К.: ЦУЛ, 2006. – 478 с.

 17. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. пос. – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.

 18. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.

 19. Дедю Ш.Н. Экологический Энциклопедический словарь. – Кишинев: Логика, 1990. – 406 с.

 20. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Тов-во «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97.

 21. Добровольский В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 304 с.

 22. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

 23. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.

 24. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 25. Назарук М.М. Основи екології та соціології. – Львів: Афіша, 1999. – 256 с.

 26. Назарук М.М. Соціоекологія: Словар – довідник. – Львів; ВНТЛ. 1998 – 172 с.

 27. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1975, - Т.1, - 328 с.; Т.2, - 376 с.

 28. Основи екології. / За ред. Л.Б. Лук’янова/. – К.: Вища шк., 2000. (2 томи).

 29. Охрана окружающей природной среды. (учебник для ВУЗов) / Под. ред. Г.В. Дуганова. – К.: Вища шк., 1988. – 354 с.

 30. Охрана окружающей среды. (ученик для ВУЗов) / Под ред. И.Ф. Ливчака, - М.: Колос, 1995. – З 82 с.

 31. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: ТП Пресс, 2003.- 256 с.


Додаткова література


 1. Андрєйцев В.І. Екологічне право: Підручник. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

 2. Апостолюк С.О., Джигирей В.І. Промислова екологія.: Навч. пос. – К.: Знання, 2005. – 274 с.

 3. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України: Навч. посібник – К.: Атака, 2000. – 216 с.

 4. Бедрій Я.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. пос. – Львів 1999. – 238 с.

 5. Бердников Е.С. и др. Аграрное, земельное и экологическое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2000. – 367 с.

 6. Белявский Г.А. и др. Экология города. – Киев: Либра, 2000. – 464 с.

 7. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні і реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду. – К.: НАНУ, Інститут економіки. – 47 с.

 8. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Академія сф., Альма матер; 2005. – 288 с.

 9. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 10. Екологія і організація природоохоронної діяльності / Шматько В.Г. – К.: ЦУЛ, 2006. – 304 с.

 11. Економіко-правове регулювання природокористування. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П.: Моногр. – К.Кондор, 2004. – 524 с.

 12. Екосередовище сучасність. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. (в 4 томах). – К.: Кондор, 2006.

 13. Клименко М.О., Прицепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підр. – К.: Академія; сер. Альма Мастер; 2006. – 360 с.

 14. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Одеса: Фонд Екопрінт, 2000 – 542 с.

 15. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999.

 16. Литвак С.М., Рижов С.С. та ін. Екологічний менеджмент і аудит. – К.: ВД Професіонал, 2007. 200 с.

 17. Методология и методика оценки экологических ситуаций. Под ред. Бокова В.А. и др. – Симферополь: Таврия – Плюс, 2000. – 208 с.

 18. Микитюк О.М. та ін. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів – ХДПУ «ОВС», 2000. – 208 с.

 19. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. – М.: Закон и право, 1997. – 413 с.

 20. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и челок: Учеб. пособие для вузов. – М.: Агентство «Фаир», 1998. – 320 с.

 21. Санаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 22. Серов Г. Экологический аудит: Учеб. практическое пособие. – М.: Экзамен, 2000. – 768 с.

 23. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь – справочник. – М.: Academia, 2000. – 384 с.

 24. Управління природоохоронною діяльністю. / В.М. Шмандій: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2004. – 296 с.

Схожі:

Питання до проведення модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та
Графік проведення підсумкового модульного контролю з гігієни та екології на 3 курсі
Питання до проведення модульного контролю iconМ. М. Новікова тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “регіональний менеджмент”
Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни “Регіональний менеджмент” (для студентів денної та...
Питання до проведення модульного контролю iconТехнологічні основи машинобудування ” 3 питання до модульного контролю питання для підготовки до 1 модуля
Роль технології машинобудування в сучасному виробництві та її завдання щодо прискорення науково-технічного прогресу
Питання до проведення модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю

Питання до проведення модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю

Питання до проведення модульного контролю iconПроведення підсумкового модульного контролю знань

Питання до проведення модульного контролю iconГрафік проведення підсумкового модульного контролю

Питання до проведення модульного контролю iconПроведення підсумкового модульного контролю знань

Питання до проведення модульного контролю iconПитання до другого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Питання до проведення модульного контролю iconПитання до першого поточного модульного контролю з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи