Структура навчальної дисципліни «Основи екології» icon

Структура навчальної дисципліни «Основи екології»
Скачати 310.55 Kb.
НазваСтруктура навчальної дисципліни «Основи екології»
Дата04.09.2012
Розмір310.55 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП


Дисципліна "Основи екології" є необхідним елементом сучасної підготовки фахівців будь – яких, і зокрема, економічних спеціальностей. Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів теоретичних і практичних знань з сучасної екологічної теорії, теорії раціонального природокористування, законодавчих та економічних основ природоохоронної практики в Україні , опанування ними теоретико-методологічних основ оцінки еколого – економічної ефективності виробництва.

Теоретична частина дисципліни направлена на ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією екологічних досліджень, законодавчими та економічними важелями охорони довкілля .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення економічного механізму проведення природоохоронних заходів, комплексу показників оцінки екологічного впливу підприємства, порядку та методів екологічних експертизи та паспортизації, аналізу стану та використання природоохоронного комплексу, практичного застосування методів оцінки екологічного збитку, екологічної та соціальної ефективності природоохоронної роботи на підприємстві.


^ Структура навчальної дисципліни «Основи екології»
Змістовні модулі

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самост.

Робота

Всього

1

2

3

4

5

6


Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування1

Предмет, метод і завдання екології. Основні поняття сучасної екологічної теорії
Основні поняття сучасної теорії раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (ОHC).

2

4

4

10

2

Поняття про біосферу.
Теорія В.І. Вернадського.
Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та

ОНС.

2

2

-

4

3

Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком основних галузей промисловості.
Вплив розвитку агропромислового комплексу та транспортної системи на навколишнє середовище. Системи розселення як фактор антропогенного впливу.

2

2

6

10

4

Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні

Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.

2

2

4

8

5

Основні принципи управління природоохоронною сферою.

Організаційна структура управління природоохоронною сферою.

Правовий захист навколишнього середовища.

2

-

2

4
Всього

10

10

16

36
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач

Модуль 2. Система природоохоронних заходів в Україні та їх економічна обґрунтованість

1

Основні напрямки державної екологічної політики України.

Екологічний моніторинг. Екологічна паспортизація

2

2

-

4

2

Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.

2

2

-

4

1

2

3

4

5

6

3

Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища.

2

-
2

4

Міжнародній досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

2

2

4

8
Всього

8

6

4

18
Всього за семестр

18

16

20

54
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення ситуаційних задач


^ Модуль 1. Основні положення сучасної теорії раціонального природокористування


Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасної екологічної теорії


Тема № 1 Основні поняття сучасної екологічної теорії. (2 год)

План

Теоретична частина

1. Предмет і завдання екології.

 1. Структура сучасної екології.

 2. Методи і методики досліджень в екології

 3. Основні екологічні категорії.

 4. Основні екологічні закони, їх сучасна трактова.
^

Практична частинаСитуаційні завдання


В умовах сибірської тайзі та Далекого Сходу існують популяції різних видів тигру. Який розподіл особин буде характерним? Обґрунтуйте відповідь.


В лісовій екосистемі на основі трав’яного покриву існують миши. Побудуйте ланцюг живлення трава – миша - … - ... - … Виділить: автотрофів, гетеротрофів різного порядку. Як такий ланцюг живлення називається?


Чисельність зайця-біляка на невеликих островах в Білому морі залежить від таких факторів: температура, вологість, вітер, наявність укриттів, біомаса рослин, рівень захворюваності, рівень браконьєрства. Які фактори будуть лімітуючими?


В степовій екосистемі одночасно існують сови та яструби. Який тип взаємовідносин між цими видами? Як співвідносяться їх екологічні ніші?

^ Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Якою, на нашу думку, є основна особливість життя?

а) конкурентоспроможність;

б) стійкість до змін кліматичних умов;

в) здатність еволюціонувати і безперервно адаптуватися до зовнішніх умов, що змінюються.

г) здатність активно мігрувати.


^ ТЕСТ 2:Яке з наведених нижче визначень сучасної екології ви вважаєте правильним?

а) розділ біології що вивчає живі системи планети у їх взаємодії;

б) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;

в) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв’язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збереження біосфери та цивілізації;

г) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля.


^ ТЕСТ 3:Що таке аутекологія?

а) екологія рослинного світу;

б) розділ біоекології, що вивчає взаємовідносини окремого організму (виду) з довкіллям;

в) розділ екології, що вивчає процеси саморегуляції біоценозів;

г) розділ екології, що вивчає взаємовідносини з довкіллям.


^ ТЕСТ 4:Який із наведених варіантів визначення екосистеми є правильним?

а) система функціонування живих істот у літосфері;

б) система розподілу енергії у біогеоценозах;

в) елементарна структурна одиниця сучасної біосфери, в межах якої всі живі істоти еволюційно поєднані між собою і неживою природою обміном речовини, енергії та інформації;

г) системи обміну в біотопі речовин та енергії.


^ ТЕСТ 5:Термін «екологія» було введено:

а) в ХVІІ в в) в ХІХ в

б) в ХVІІІ в г) в ХХ в


ТЕСТ 6:Ландшафтна екологія відноситься до:

а) біоекології;

б) геоекології;

в) техноекології;

г) соціоекології.


^ ТЕСТ 7:Екологія людини відноситься до:

а) біоекології;

б) геоекології;

в) техноекології;

г) соціоекології.


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):


 1. Закон Шелфорда (толерантності). Еврибіонтні та стенобіонтні види.

 2. Постулати Коммонера і Чіраса.

 3. Закони Вернадського і Ліндемана.

 4. Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха.

 5. Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу», внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язково заповнення екологічної ніші.
Рекомендована література: 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41, 40, 46.


Змістовий модуль 2. Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та ОНС.


Тема №2. Основні поняття теорії раціонального природокористування та ОНС. (2 год)


План


Теоретична частина


1.Популяційні основи продуктивності екосистеми.

2.Структура популяції, види популяцій.

3. Показники динаміки популяцій.

4. Поняття про біосферу.

Практична частина


Задача 1

Представимо, що популяція з No найпростіших розмножується шляхом простого ділення і раз на годину. Через 1 годину кількість організмів в популяції складатиме N особин. Розрахуйте:

1. абсолютну (максимальну) народжуваність;

2. реальну (екологічну) народжуваність в % від абсолютної;

3. питому народжуваність або середню швидкість змінення чисельності популяції на одиницю особин початкової популяції


№ варіанту

No

N

і – інтенсивність ділення (кожні…хвилин)

1

50

100

20


1. Абсолютна:

(50)+100+300+900=1350 особин-50=1300 особин


2. Реальна
3. ПитомаЗадача 2

В популяції вовків з 26 особин кожна із 12 фертильних самиць щорічно народжує в середньому 4 вовченяти. Скільки складає рівень виживаємості, якщо середня смертність в популяції складає 12%, а народжуваність лише забезпечує рівень простого відтворювання.


^ Знайти правильні відповіді до тестів:

Тест 1

Автор закону толерантності:

а) Шелфорд;

б) Долло;

в) Вернадський;

г) Одум.

Тест 2

^ Природа не допускає «вибухового» росту популяцій, регулюючи кількісний склад виду створенням відповідних умов для його існування та розмноження. Цей закон належить:

а) Лібіху;

б) Чірасу;

в) Вернадському;

г) Коммонеру.

^ Тест 3

Згідно з думкою В.І. Вернадського:

а) все живе генетично різне і має тенденцію до збільшення генетичної різноманітності;

б) розвиток біосфери і людства як цілого не може відбуватися від пізніших фаз до початкових;

в) кількість живої речовини утвореної за певний геологічний час – величина постійна;

г) міграція хімічних елементів на Землі і в біосфері в цілому здійснюється під переважаючим впливом живої речовини.

^ Тест 4

Людство повинно повертати природі те що бере від неї, згідно закону:

а) Коммонера;

б) Чіраса;

в) Шелфорда;

г) Вернадського.


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.): . Основні екологічні закони.


1.Методи екологічних доліджень.

2. Структура сучасної екології

3. Поняття: біом, біомаса, біосинтез, біотоп, вид, популяція, біотичні взаємовідносини.

4. Рівні організації живого.


Рекомендована література: 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 41.


Тема № 3. Принципові положення системи раціонального природо користування та ОНС, як розвиток теорії В.І. Вернадського. (2 год)

План


Теоретична частина


1. Біологічна продуктивність, її види.

2. Класифікація організмів по відношенню до забруднень.

3. Екологічні фактори та антропогенний вплив.

4. Екологічний збиток.

Практична частина


Ситуаційні завдання


 1. Капуста, редька або кущі лавру пригнічують ріст виноградної лози. Визначте тип взаємовідносин.

 2. Дерева пригнічують трав’янисту рослинність під своїми кронами. Визначте тип взаємовідносин.

 3. Є складна екосистема, в якій один з видів має найбільшу біомасу. Який трофічний рівень буде займати цей вид: найвищий чи найнижчий?

 4. В степовій екосистемі водночас існують лисиця і вовк. Як співвідносяться їх екологічні ніші? Який тип біотичних співвідносин буде між цими видами.

 5. Наведіть приклади первинної сукцесії прісноводної водойми.

 6. Різні види птиць має різну кількість яєць в яйцекладці (гнізді). Розташуйте зменшення яєць в гнізді: орли, лебеді, синиці, перепілки, ворони. Поясніть відповідь.

^ Знайти правильні відповіді до тестів:


Тестові завдання


ТЕСТ 1 :Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною:

а) деградації водних екосистем;

б) формування локальних атмосферних газових аномалій;

в) підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого стану фауни і флори;

г) погіршення інженерно-геологічних умов;
д) укріплення фундаментів будівель і споруд.


^ ТЕСТ 2:Верхня межа географічної оболонки Землі знаходиться на висоті:

а) 25-30 км;

б) 15-20 км;

в) 20-25 км;

г) 10-15 км.


ТЕСТ 3:Верхня межа біосфери лимітується:

а) низькою температурою;

б) жорстким короткохвильовим випромінюванням;

в) відсутністю кисню.


^ ТЕСТ 4:Які антропогенні фактори призводять до висушування земель:

а) сінокоси; в) робота наземного транспорту;

б) випас худоби; г) знищення лісів.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 35, 41, 46


^ Змістовий модуль 3. Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком суспільстваТема № 4 (в формі семінару) Екологічні проблеми розвитку суспільства. (2 год)


План


Теоретична частина


1. Екологічні проблеми зв’язані з розвитком промисловості та енергетики.

 1. Розвиток агропромислового комплексу та екологічні проблеми.

 2. Екологічний вплив розвитку транспортної системи.

 3. Екологічні проблеми урбанізації та проблема утилізації відходів


Практична частина


Задача


Більшість промислових риб прісноводних водойм є бентофагами, тобто вони годуються бентосом придонною мікрофлорою. Його кормову базу складають різноманітні організми - черві, молюски, ракоподібні, лічінки комах та інші. В нашому випадку - це. 7 основних груп.


Завдання: розрахуйте потенційну рибопродуктивність акваторії.


Приклад розрахунку


Група організмів

Біомаса корм. бентосу (кг/га)

Коеф. Біопро-дукти-вності

Продук-ція бентоса (кг/га)

% викорис-тання рибами

Кормова база риб

Корм. коефі-цієнт (%)

Потенцій-на рибо-продук-тивність

1

2

3

4

5

6

7

8

Поліхети

0,2

6

1,2

50

0,6

10

0,06

Олігохети

2,6

6

15,6

50

7,8

10

0,78

Молюски

129,3

4

517,2

50

206,9

10

20,69

Кумові

0,08

5

0,4

50

0,2

10

0,02

Гаммаріди

0,47

5

2,35

50

1,175

10

0,118

Корофеїди

0,88

5

4,4

50

2,2

10

0,22

Хірономи

4,38

6

26,28

50

13,4

10

1,31

Інші

0,03

5

0,15

50

0,075

10

0,008

Всього

137,94


232
23,2


^ Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 5:Які речовини (в Україні) є найбільш вірогідною причиною отруєння людей:

а) важкі метали;

б) нітрати;

в) пестициди;

г) побутова хімія.

^ ТЕСТ 6:Як проводиться розрахунок суми збору за понадлімітний викид забруднювача:

а) сума збільшується в 10 разів;

б) сума збільшується в 5 разів

в) сума збільшується згідно з коефіцієнтом, розрахованим для даного забруднювача.


^ ТЕСТ 7:Який із наведених варіантів визначення раціонального природокористування ви вважа­єте правильним?

а) природокористування, що дає найбільший прибуток;

б) яке передбачає відтворення природного ресурсу;

в) яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і підвищує продуктивність та красу природних комплексів;

г) таке, що відповідає програмі економічного розпитку агропромислового комплексу.


^ ТЕСТ 8:Що таке "демографічний вибух"?

а) ріже зростання населення у високорозвинених країнах;

б) різке, неконтрольоване зростання кількості населення на планеті за рахунок країн, що розвішаються;

в) перевищення кількості народжень над кількістю смертельних випадків у тій чи іншій країні;

г) різке підвищення народжуваності.


^ ТЕСТ 9:Що таке урбанізація?

а) перетвореним села на місто;

б) зростання і розвиток міст, зміна значення останніх у житті біосфери і цивілізації;

в) міграція сільського населення в міста;

г) розвиток техногенної діяльності людини.


^ ТЕСТ 10:Що таке парниковий ефект?

а) ефект пари в екосистемі;

б) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

в) зростання температури гідросфери ґрунтового покриву;

г) зростання температури атмосфери та внаслідок збільшення в ній вмісту парникових газів.


^ ТЕСТ 11:Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

а) аварії на великих ГЕС;

б) аварії па АЕС;

в) кислотні дощі і парниковий ефект;

г) аварії па танкерах і нафтопромислах у морі.


Рекомендована література: 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


^ Змістовий модуль 4.Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні. Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.


Тема № 5 (В формі семінару) Природні ресурси України і проблеми їх раціонального використання. (2 год)

План


Теоретична частина


1.Особливості стану земельних ресурсів в Україні.

2.Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів в Україні.

3.Особливості стану рекреаційних ресурсів в Україні та розвитку індустрії досуга.

 1. Особливості складу і охорони біологічних ресурсів в Україні


^ Практична частина


Задача

Популяції антилопи канни з 80 особин щорічна смертність складає 15%. Скільки самиць повинно брати участь у розмноженні для того, щоб популяція була незалежною:

- виживає біля 40% малят;

  • з тих самиць, що були спаровані, біля 5% не дають телят.Задача 2


В популяції шимпанзе з 63 особин щорічно народжується 15 самців і 13 самичок. До статевої зрілості доживає 65% самичок і 32% самців. Визначте:

а) первинне співвідношення статей;

б) вторинне співвідношення статей;

в) загальну народжуваність.

Все визначить у відсотках.

^

Ситуаційне завданняРізні види птиць має різну кількість яєць в яйцекладці (гнізді). Розташуйте зменшення яєць в гнізді: орли, лебеді, синиці, перепілки, ворони. Поясніть відповідь.


^ Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Які із видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?

а) геотермальна енергетика;

б) геліоенергетика;

в) біо- та вітроенергетика;

г) енергія приливів і відпливів.


^ ТЕСТ 2:Що, на вашу думку, є «екологічним коридором» («зеленим коридором»)?

а) лісосмуги;

б) природно-ландшафтні (ділянки, території), які з’єднують «екологічні ядра»(заповідні території) і збереженню біорозмаїття та підтриманню природного каркасу територій;

в) ділянки між екотопами;

г) ландшафти, вкриті деревами і чагарниками.


^ ТЕСТ 3:Що таке вторинні енергоресурси?

а) енергоресурси, які за значенням посідають друге місце в регіоні;

б) енергія різних видів, яка виділяється при здійсненні технологічних процесів та використання устаткування і не є головною в технології виробництва, але може бути ефективно використана для енергопостачання завдяки інноваціям;

в) втрати тепла на електростанціях;

г) втрати тепла у промисловості.


^ ТЕСТ 4:Виберіть варіант правильного визначення екологічних чинників:

а) чинники екологічного ризику;

б) біохімічні умови природного середовища;

в) умови середовища, на які живі істоти реагують реакціями пристосування;

г) техногенні умови, що впливають на функціонування екосистем.


^ ТЕСТ 5:Що ви розумієте під явищем гомеостазу?

а) найвищий рівень організації природної системи;

б) стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи завдяки саморегуляції;

в) порушення рівноваги між енергією та речовиною в системі;

г) здатність живих організмів підтримувати температуру тіла незалежно від температури навколишнього середовища.


^ ТЕСТ 6:Що таке рекультивація земель?


а)удобрення грунту;

б) штучне відновлення родючості грунту та рослинного покриву після техногенного порушення або руйнування об’єктів природи;

в) спеціальне оброблення грунту;

г) створення заповідних зон і ділянок.


^ Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):

1.Екологічно небезпечні галузі промисловості. Головні промислові джерела забруднення.

 1. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля.

 2. Еколого-економічні проблеми машинобудування, хімічної, целюлозно-паперової промисловості на стан компонентів природного середовища.

 3. Екологічні проблеми легкої, харчової промисловості, промисловості будівельних матеріалів.

 4. Стандарти якості товарів народного споживання.

 5. Транспорт і навколишнє природне середовище. Проблеми екологізації транспорту.


Рекомендована література: 1, 18, 20, 24, 28, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53, 55


Модуль 2. Система природоохоронних заходів в Україні та їх економічна обгрунтованість


Змістовий модуль 6. Основні напрямки державної екологічної політики України.


Тема № 6 Основні принципи управління природоохоронною сферою в Україні. (2 год)

План


Теоретична частина


1.Складові системи захисту НПС в Україні.

2. Правовий захист довкілля та його джерела.

3.Система управління природоохоронною сферою та її структура в Україні.

4. Інструменти управління


Практична частина


Задача


Підприємство видобуває пісок, забруднюючи цим акваторію площею 20 га. Який прибуток воно повинно давати для позитивного еколого-економічного ефекту, якщо:


  1. рибопродуктивність потенційна складає 30 ц/га;

  2. реальна рибопродуктивність склала 26 ц/га;

  3. середня ціна риби – 4,5 грн/кг;

  4. питомі природоохоронні витрати 300 грн/га;

  5. ефективність природоохоронних витрат – 0,15;

  6. час забруднення – 3 роки;

  7. термін відродження бентосу – 2 роки.


Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Що таке "екологічний паспорт?"

а) посвідчення еколога-експерта;

б) дозвіл на певні обсяги скидів і викидів об’єкту-забруднювачу довкілля;

в) комплексний документ, у якому чітко викладено аспекти взаємовідносин (будь якого об'єкта людської діяльності) із довкіллям;

г) документ, у якому висвітлено план природоохоронної діяльності.


^ ТЕСТ 2:Визначте, які види вартості пов'язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?

а) вартість. утримання територій заповідного фонду;

б) вартість створення природоохоронних програм;

в) вартість руйнування, відновлення і охорони довкілля;

г) вартість утримання всіх підрозділів природоохоронної служби.


^ Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):


1.Основні положення і принципи закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

2.Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

3. Основні вимоги щодо охорони та раціонального використання надр.

 1. Особливості правовідносин у галузі водокористування.

 2. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів.

 3. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.

 4. Якість навколишнього природного середовища та управління нею в Україні.Рекомендована література: 1,2,3-8,20, 24, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 55


^ Змістовий модуль 7. Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація.


Тема № 7 Державні заходи управління природоохоронною сферою. (2 год)

План


Теоретична частина


1.Пріоритети державної екополітики.

2. Система екомоніторингу в Україні.

3. Зміст екологічного паспорту.

4.Об’єкти екологічної експертизи.

Практична частина


Задача


Суми збору, що нараховується за викиди стаціонарними джерелами забруднення вс) обчислюються платниками самостійно щокварталу па підставі затверджених лімітів, згідно з фактичними обсягами викидів, нормативів збору коригувальних коефіцієнтів і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від І березня 1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору». Вони визначаються за формулою:


,


***МЛІ - обсяг викиду і-ої забруднюючої речовини у межах ліміту, т; Мпі - обсяг позалі****тного викиду (різниця між обсягами фактичного виходу і ліміту) і-ої речовини, т; Нбі -

норматив збору за 1 т і-ої забруднювальної речовини, грн/т; Кнас - коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту (табл. 1); Кф - коригувальний коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення населеного пункту табл. 2); К„ - коефіцієнт кратності за понадлімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин, який дорівнює 5.

Приклад рішення

Забруднювач аміак

Lim викиду 3т

Фактичний викид 5т

Чисельність населення – 80 тис.

Тип населеного пункту Б

П = (3*15*1*1,25) + (2*15*1*1,25*5) = 56,25 + 187,5 = 243 грн. 75 коп.

^ Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

а) витрати підприємства на охорону суспільства;

б) втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв’язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров’я людей, ресурсів, тощо;

в) збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

г) втрати від екологічних катастроф.


^ ТЕСТ 2:Виберіть із наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії:

а) право на виконання екологічної експертизи;

б) право на проведення екологічного менеджменту;

в) документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на конкретний проміжок часу;

г) документ, що дає право на видобуток природних ресурсів із перевищенням чинних нормативів.


^ ТЕСТ 3:Якою має бути мета екологічної експертизи?

а) визначення екологічних збитків від забруднення довкілля;

б) виявлення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища;

в) запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан довкілля та здоров'я людей, оцінка ступеню екологічної безпеки господарської діяльності окре­мих об'єктів, районів, регіонів;

г) виявлення об'єктів забруднювачів навколишнього середовища.


^ ТЕСТ 4:Екологічна ліцензія це:

а) документ на дозвіл заготівлі тваринних або рослинних ресурсів;

б) документ-дозвіл на викиди конкретного забрудника у довкілля;

в) документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкілля;

г) документ-замінник податків за користування ресурсами.


Завдання для самостійної роботи студентів ( 2 год.):

1.Визначення, мета, завдання та принципи екологічної експертизи.

2.Екоаудит предмет, об'єкти, критерії, функції.

 1. Екологічна паспортизація промислових підприємств.

 2. Об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу.

 3. Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища.

 4. Лімітування, ліцензування використання природних ресурсів.

 5. Лімітування викидів і скидів забруднюючих речовин. Нарахування за використання надр прісних вод, викидів.

 6. Державні цільові фонди охорони НПС, їх рівні. Екологічне страхування.


Рекомендована література: 14, 15, 16, 28, 30, 33, 38, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 53, 55.


^ Змістовий модуль 9. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.


Тема № 8 Сучасні особливості природоохоронного процесу. (2 год)


План

Теоретична частина


1. Фінансування природоохоронних заходів в Україні.

2. Економічний і соціальний збиток.

3.Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів.

4. Впровадження досягнень НТП.

 1. Екологічні проблеми розвинених країн. Країни ”третього світу”.

 2. Міжнародний характер сучасної природоохоронної діяльності.


Практична частина


Задача

На ділянці Дніпро-Бугського лиману площею 5 га (S) проходить видобуток будівельною піску. Щорічно підприємство лає прибуток в розмірі 26500 гривень (Wn). Підприємство працює на протязі двох років (t|).

Розрахуйте: величину збитків рибопродуктивності (W і та еколого-економічний ефект роботи підприємства (We), якщо потенційна рибопродуктивність складає 232,1 кг/га (Р), питомі капіталовкладення 200 грн. (С), коефіцієнт екологічної ефективності природоохоронних заходів 0,15 (R) загальноприйнятий; а час відродження бентоса 2 роки (t2).

W = P* S*C*k*(t, +t2) = 232,1*5*200*0,15*4= 139260 (грн.)

We = Wn - W = 26500 - 139260 = - 112760 (грн.)

Висновок: щорічно робота підприємства наносить акваторії збиток в втраті рибопродуктивності 139260 грн. Підприємство має негативний еколого-економічний ефект -112760 грн.


^ Знайти правильні відповіді до тестів:


ТЕСТ 1:Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?

а) розвиток цивілізації на основі технологічною прогресу й розвитку економіки, не супроводжується постійним нарощуванням валового продукту;

б) розвиток, за якого відбувається постійний перерозподіл у світі між країнами, не розвиваються, і високо індустріальними країнами мінеральних, біологічних, трудових, земельних, водних і матеріальних ресурсів;

в) розвиток, в основу якого покладено ідею "виживає мудріший і сильніший";

г) розвиток з урахуванням господарської ємності біосфери за принципами еколого-економічної збалансованості людської діяльності.


ТЕСТ 2:Які з напрямів екополітики України відповідають стратегії ресурсозбереження і природо охорони:

а) розвиток міжнародної співпраці у сфері екології;

б) екологізація всіх видів людської діяльності та розвиток екологічної культури;

в) активний розвиток аграрного сектора з урахуванням екологічних вимог;

г) впровадження і жорсткий контроль ефективного ресурсокористувапня на підставі нових законів і нормативів.


^ ТЕСТ 3:Який спосіб очищення стоків в Україні найпоширеніший:

а) фізико-хімічний;

б) біологічний;

в) механічний.


ТЕСТ 4:5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища. Він співпадає з відкриттям:

а) Стокгольмської конференції ООН з проблем навколишнього середовища;

б) Канади з Безпеки та співробітництва в Європі;

в) глобального форуму з проблем виживання;

г) конференція ООН з навколишнього середовища та розвитку.


Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.):


1.Основні положення «Порядку денного на XXI століття».

2.Міжнародне співробітництво з охорони атмосферного повітря.

 1. Міжнародна діяльність щодо захисту Світового океану від забруднення.

 2. Неурядові міжнародні організації з питань екології.

 3. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи.

 4. Підприємницькі принципи сталого розвитку.


Рекомендована література: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27


Список рекомендованої літератури


Законодавча база


 1. Конституція України. – К.: Основа, 1996. – 134 с.

 2. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». // Ойкумена, - 1991. - №3, - с.63-64.

 3. Земельний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. 1992. Ст. 354.

 4. Кодекс України «Про надра» 21.07.1994. // Голос України 31.08.1994.

 5. Лісовий кодекс. 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України №17, 26.04.1994.

 6. Водний Кодекс України. 06.06.1995. // Голос України 20.07.1995.

 7. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16.10.1992 // Голос України 17.11.1992.

 8. Про природні ресурси й екологію: Збірник законів України. – Х.: ПП «Інгвіні», 2005. – 496 с.

 9. Інструкція про платежі за забруднення навколишнього природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та каналізація ми населених пунктів України. КДІ 204-12. Укр. 217-92. К.: Держжитлокомунгосп України, 1992.

 10. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України, - К.: Мін природи України, 1993,

 11. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №36) // Бюл. нормат. актів міністерств і відомств України, 1995, № 10. – С. 107-118.

 12. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., № 37 // Там же, №11. – С. 3-28).

 13. Методика розрахунку розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №38 // Там же, №10. – С. 129-144).

 14. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища (за станом на 1 квітня 2000 р.). – К.; Парламентське вид-во, 2000. – 144 с.

 15. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки та ДПА від 19.07.1999 р., №162/379) // Офіційний вісник України, 199, №32. С. 148.


Основна література


 1. Адаменко О.М. Основи екології. – К.: ЦУЛ, 2006. – 478 с.

 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. пос. – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.

 4. Дедю Ш.Н. Экологический Энциклопедический словарь. – Кишинев: Логика, 1990. – 406 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Тов-во «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97.

 6. Добровольский В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 304 с.

 7. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

 8. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.

 9. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 10. Назарук М.М. Основи екології та соціології. – Львів: Афіша, 1999. – 256 с.

 11. Назарук М.М. Соціоекологія: Словар – довідник. – Львів; ВНТЛ. 1998 – 172 с.

 12. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1975, - Т.1, - 328 с.; Т.2, - 376 с.

 13. Основи екології. / За ред. Л.Б. Лук’янова/. – К.: Вища шк., 2000. (2 томи).

 14. Охрана окружающей природной среды. (учебник для ВУЗов) / Под. ред. Г.В. Дуганова. – К.: Вища шк., 1988. – 354 с.

 15. Охрана окружающей среды. (ученик для ВУЗов) / Под ред. И.Ф. Ливчака, - М.: Колос, 1995. – З 82 с.

 16. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: ТП Пресс, 2003.- 256 с.


Додаткова література


 1. Андрєйцев В.І. Екологічне право: Підручник. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

 2. Апостолюк С.О., Джигирей В.І. Промислова екологія.: Навч. пос. – К.: Знання, 2005. – 274 с.

 3. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України: Навч. посібник – К.: Атака, 2000. – 216 с.

 4. Бедрій Я.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. пос. – Львів 1999. – 238 с.

 5. Бердников Е.С. и др. Аграрное, земельное и экологическое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2000. – 367 с.

 6. Белявский Г.А. и др. Экология города. – Киев: Либра, 2000. – 464 с.

 7. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні і реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду. – К.: НАНУ, Інститут економіки. – 47 с.

 8. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Академія сф., Альма матер; 2005. – 288 с.

 9. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 10. Екологія і організація природоохоронної діяльності / Шматько В.Г. – К.: ЦУЛ, 2006. – 304 с.

 11. Економіко-правове регулювання природокористування. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П.: Моногр. – К.Кондор, 2004. – 524 с.

 12. Екосередовище сучасність. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. (в 4 томах). – К.: Кондор, 2006.

 13. Клименко М.О., Прицепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підр. – К.: Академія; сер. Альма Мастер; 2006. – 360 с.

 14. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Одеса: Фонд Екопрінт, 2000 – 542 с.

 15. Колотило Д.М. Екологія і економіка. – К.: КНЕУ, 1999.

 16. Литвак С.М., Рижов С.С. та ін. Екологічний менеджмент і аудит. – К.: ВД Професіонал, 2007. 200 с.

 17. Методология и методика оценки экологических ситуаций. Под ред. Бокова В.А. и др. – Симферополь: Таврия – Плюс, 2000. – 208 с.

 18. Микитюк О.М. та ін. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів – ХДПУ «ОВС», 2000. – 208 с.

 19. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. – М.: Закон и право, 1997. – 413 с.

 20. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и челок: Учеб. пособие для вузов. – М.: Агентство «Фаир», 1998. – 320 с.

 21. Санаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 22. Серов Г. Экологический аудит: Учеб. практическое пособие. – М.: Экзамен, 2000. – 768 с.

 23. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь – справочник. – М.: Academia, 2000. – 384 с.

 24. Управління природоохоронною діяльністю. / В.М. Шмандій: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2004. – 296 с.

Схожі:

Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи екології»
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Основи екології»
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconРегламент модульно-рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «основи менеджменту»
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 36 год/1 кред.; Лк. – 10год./5; пр. – 10 год./ 5 диф залік
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconРобоча програма о сновиекологі ї для студентів факультету початкового навчання спеціальність 010102 «початкова освіта» структура програми навчальної дисципліни " основи екології"
«людина-суспільство-природа». Формування екологічного світогляду сприяє розвитку творчого потенціалу людини, тобто його здатностей...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconО. О. Ковальова конспект лекцій з дисципліни “основи екології”
Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 060103...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» icon2682 Методичні вказівки з дисципліни „ Основи загальної екології”
Методичні вказівки з дисципліни „ Основи загальної екології” /Укладач С. М. Шевченко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 38 с
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи 3 дисципліни „основи екології”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Основи екології” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ основи екології" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 050701 „Електротехнічні системи електроспоживання ")
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ основи екології" (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050701 „Електротехнічні системи електроспоживання ")
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Структура навчальної дисципліни «Основи екології» iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання 3 навчальної дисципліни «Методи експертизи проектів» Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 90 год./2,5 креди­ти; лекцій – 20 год./10; практичних занять – 20 год./10; диф...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи