Кафедра «Гуманітарних дисциплін» icon

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
Скачати 167.82 Kb.
НазваКафедра «Гуманітарних дисциплін»
Дата04.09.2012
Розмір167.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»Затверджую”


Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____ 200__р.


Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни

«Основи екології» для студентів спеціальностей

6.050201 «Менеджмент організацій», 6.050206 Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»

заочної форми навчання


Укладач: с.г.н., доцент Соболь О.М.


^

Херсон – 2008


Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи екології» розроблені відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (ОПХ) та типової програми дисципліни «Основи екології». К: ЦУЛ, 2005.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи екології» схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента організацій»

Завідувач кафедри __________Доброзорова О.В.


Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Основи екології» схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри _________ КузьменкоЛ.В.


Схвалено Методичною радою інституту

Протокол № ___ від « » __________2007 р.

Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ

Рег. №___

Тема 1.

Предмет, метод і завдання екології. Основні поняття сучасної екологічної теорії. Основні поняття сучасної теорії раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища (ОHC).


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Предмет і структура екології.

 2. Методи і завдання екологічних досліджень.

 3. Еколого-економічний, соціальний, виховний аспекти вивчення природного середовища.

 4. Біосфера, її загальні властивості, структура.

 5. Закон Шелфорда (толерантності). Еврибіонтні та стенобіонтні види.

 6. Постулати Коммонера і Чіраса.

 7. Закони Вернадського і Ліндемана.

 8. Закони сукупної дії екологічних факторів (констеляції) і Лібіха.

 9. Закони розвитку природної системи: зв'язок з середовищем (розвиток, єдність), «бумерангу».

 10. Закони внутрішньої динамічної рівноваги, обов’язкового заповнення екологічної ніші.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Адаменко О.М. Основи екології. – К.: ЦУЛ, 2006. – 478 с.

 2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. пос. – К:Лібра, 2006. – с. 60-163; 167.

 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – с. 6-23; 176-237; 286-290.

 4. Дедю Ш.Н. Экологический Энциклопедический словарь. – Кишинев: Логика, 1990. – 406 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія навколишнього природного середовища: К.: Тов-во «Знання», 2002. – с. 18-20.24-26, 62-97.

 6. Добровольский В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 304 с

 7. Основи загальної екології. Підр. для ВУЗів // За ред. Білявського Г.О. - К.: Либідь, 1995. - 368 с.

 8. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

 9. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ. 2000. – с. 6-59.

 10. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

 11. Назарук М.М. Основи екології та соціології. – Львів: Афіша, 1999. – 256 с.

 12. Назарук М.М. Соціоекологія: Словар – довідник. – Львів; ВНТЛ. 1998 – 172 с.

 13. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1975, - Т.1, - 328 с.; Т.2, - 376 с.

 14. Основи екології. / За ред. Л.Б. Лук’янова/. – К.: Вища шк., 2000. (2 томи).

 15. Охрана окружающей природной среды. (учебник для ВУЗов) / Под. ред. Г.В. Дуганова. – К.: Вища шк., 1988. – 354 с.

 16. Словарь-справочник по экологии // Под ред. Гор­бань Т.Л. - К.: Наукова думка, 1994. - 664 с.

 17. Охрана окружающей природной среды. Учебник для ВУЗов // Под ред. Ливчака И.Ф. - М.: Колос, 1995.

 18. Казначеев В.П. Учение о биосфере. - М.: Знание, 1985. - с. 43 70.


Тема 2.

Поняття про біосферу. Теорія В.І. Вернадського. Принципові положення сучасної теорії раціонального природокористування та охорони ОНС.


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Закони природокористування Реймерса (вичерпності, зростання наукоємкості).

 2. Закони природокористування (зниження природно-ресурсного потенціалу, сукупної дії природних факторів)

 3. Закони природокористування Реймерса (спадної родючості, зростання темпів обігу залучених природних ресурсів)

 4. Закони природокористування Реймерса, (ланцюгових реакцій, територіальної екологічної рівноваги, складної віддачі).

 5. Природокористування: види, поняття, структура.

 6. Еволюція взаємовідносин людини та біосфери, основні етапи, теорія Бачинського.

 7. Основні суперечності розвитку «суспільство-природа». Соціо - екологічний принцип природокористування.

 8. Принципи природокористування: соціоекологічний, відповідності, рівноваги, компенсацій.

 9. Принципи комплектності і екообгрунтування економічних рішень, пріоритету громадського інтересу.

ЛИТЕРАТУРА:

1 - 14.

 1. Человек и природопользование // Под ред. Фили­пповского Н.Ф.- М.: Знание, 1990. - с. 26-54.

 2. Экология и экономика. Справочник // Под ред. Балацкого О.Ф.- К.: Урожай, 1986. - 168 с.

 3. Экология и безопасность. Справочник. - М.: ЭКИП АУТО, 1994. - 320 с.

 4. Словарь-справочник по экологии // Под ред. Сыт­ника К.М. - К.: Урожай, 1994. - 656 с.

 5. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. - М.: Высшая школа, 1986. - с. 102-274.Тема 3.

Екологічні проблеми, пов'язані з розвитком основних галузей промисловості.

Питання для виконання контрольної роботи

 1. Вплив розвитку агропромислового комплексу на навколишнє середовище.

 2. Екологічно небезпечні галузі промисловості. Головні промислові джерела забруднення в Україні.

 3. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан довкілля.

 4. Порівняльна екологічна характеристика різних видів енергії.

 5. Еколого-економічні проблеми машинобудування та кольорової металургії, хімічної промисловості.

 6. Еколого-економічні проблеми чорної металургії та хімічної промисловості.

 7. Вплив целюлозно-паперової та на стан компонентів природного середовища.

 8. Вплив та нафто – хімічної промисловості на стан компонентів природного середовища

 9. Еколого-економічні проблеми легкої та харчової промисловості,.

 10. Еколого-економічні проблеми легкої та харчової промисловості.

 11. Стандарти якості товарів народного споживання.

 12. Транспорт і навколишнє природне середовище. Проблеми екологізації транспорту.


ЛИТЕРАТУРА:


1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14

 1. Рациональное использование и охрана окружающей природной среды городов. - М.: Наука, 1989. - с. 4-19.

 2. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-спра­вочник. - М.: Мысль, 1990. - 637 с.

 3. Природоохранная работа на промышленном предп­риятии. // Под ред. Балацкого О.Ф.- К.: Техника, 1986. - с. 3-68.


Тема 4.

Основні види природних ресурсів і їх особливості в Україні. Теоретичні основи оцінки природних ресурсів.


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Обмеженість природних ресурсів. Поняття відтворення природних ресурсів, природомісткості.

 2. Класифікація природних ресурсів за походженням та розповсюдженням.

 3. Класифікація природних ресурсів за видами використання

 4. Класифікація природних ресурсів за можливостями відновлення та рівнем доступності.

 5. Поняття природні ресурси, природні умови. Приклади.

 6. Необхідність і основні підходи до оцінки природних ресурсів.

 7. Економічні оцінки природних ресурсів: кадастрові та нормативні.

 8. Використання диференційної ренти для оцінки природних ресурсів.

 9. Економічні оцінки природних ресурсів: експертні, планово-експертні, виробничі.

 10. Поняття екологічного збитку та його основні види.

 11. Основні підходи до визначення екологічного збитку.

 12. Ресурсоспоживання і ресурсозбереження. Безвідходні та маловідходні технології.

 13. Лісовідновлення і лісорозведення. Оцінка лісових ресурсів.

 14. Стан лісових ресурсів в Україні. Лісовий моніторинг в Україні.

 15. Система водозабезпечення і водопостачання. Витрати водних ресурсів за групами водокористувачів.

 16. Ефективність природокористування.

 17. Екологізація економіки. Основні напрямки.

 18. Концепція сталого розвитку.

 19. Рентна концепція оцінки водних ресурсів.


ЛИТЕРАТУРА:


1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16

 1. Природно-заповідний фонд Української РСР,- К.: Урожай, 1986. - с.9-14.

 2. Социально-экономическая значимость природно-заповедных территорий Украины // Под ред. Андриенко Т.Л. - К.: Наукова думка, 1991. - с. 5-11.

 3. Червона Книга України. - К.: Наукова думка, 1980. - 504 с.

 4. Санаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища. – К.: Вища шк., 1995. – 272 с.

 5. Снакин В.В. Экология и охрана природы. Словарь – справочник. – М.: Academia, 2000. – 384 с.

 6. Управління природоохоронною діяльністю. / В.М. Шмандій: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2004. – 296 с.


Тема 5.

Основні принципи управління природоохоронною сферою. Правовий захист навколишнього середовища.


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Організаційна структура управління природоохоронною сферою.

 2. Складові охорони НПС: Захист НПС і правовий захист НПС.

 3. Екологічне право: мета, завдання, основні методи.

 4. Суб'єкти і елементи екологічного права.

 5. Екологічна безпека: її основні види.

 6. Види еколого-правової відповідальності за екологічні порушення.

 7. Основні положення і принципи закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

 8. Суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

 9. Основні вимоги щодо охорони та раціонального використання надр.

 10. Особливості правовідносин у галузі водокористування.

 11. Основні положення законодавчих документів про охорону біологічних ресурсів.

 12. Правові вимоги щодо охорони атмосферного повітря.


ЛИТЕРАТУРА:


1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14.

 1. Забезпечення життєдіяльності людини в навко­лишньому середовищі.- Кіровоград, 1998. – 282 с.

 2. Крапивин В.Ф. Проблемы мониторинга.- М.: Зна­ние. – 1991. - с. 53-57.

 3. Конституція України. – К.: Основа, 1996. – 134 с.

 4. Закон України «Про охорону навколишнього середовища». // Ойкумена, - 1991. - №3, - с.63-64.

 5. Земельний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. 1992. Ст. 354.

 6. Кодекс України «Про надра» 21.07.1994. // Голос України 31.08.1994.

 7. Лісовий кодекс. 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України №17, 26.04.1994.

 8. Водний Кодекс України. 06.06.1995. // Голос України 20.07.1995.

 9. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 16.10.1992 // Голос України 17.11.1992.

 10. Про природні ресурси й екологію: Збірник законів України. – Х.: ПП «Інгвіні», 2005. – 496 с.


Тема 6.

Основні напрямки державної екологічної політики України.


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Поняття екологічного моніторингу та його основні ступеню.

 2. Об'єкти, завдання та принципи екологічної паспортизації.

 3. Об'єкти, завдання та принципи державного екомоніторингу.

 4. Визначення забрудненості атмосфери та категорій небезпечності підприємств.

 5. Адміністративне регулювання якості ОНС в Україні.

 6. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності.

 7. Ринкові важелі управління якістю ОПС.

 8. Види економічних стимулів природоохоронної діяльності.

 9. Екологічні права та обов’язки громадян України.

 10. Державні органи регулювання природокористування.

 11. Державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, морського середовища.


ЛИТЕРАТУРА:


1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14.

 1. Химия и окружающая среда. // Под ред. Чернобаева И.П. - К.: Вища шк., 1990. - с. 78-105.

 2. Человек - техника - природа. //Под ред. Ключникова В.П. - К.: Вища шк., 1990. - с. 67-120.

 3. Серов Г. Экологический аудит: Учеб. практическое пособие. – М.: Экзамен, 2000. – 768 сТема 7

Регламентація якості навколишнього середовища. Екологічна експертиза та її організація


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Визначення та мета екологічної експертизи.

 2. Завдання та принципи екологічної експертизи.

 3. Ліцензування використання природних ресурсів.

 4. Екоаудит предмет, об'єкти, критерії, функції.

 5. Екологічна паспортизація промислових підприємств.

 6. Джерела фінансування заходів щодо охорони навколишнього середовища.

 7. Лімітування використання природних ресурсів.

 8. Лімітування викидів і скидів забруднюючих речовин.

 9. Нарахування за використання надр та прісних вод, викидів.

 10. Нарахування за перебільшення нормативів викидів

 11. Державні цільові фонди охорони НПС, їх рівні.

 12. Екологічне страхування.

 13. Економічна ефективність природоохоронних заходів.

 14. Система екологічних нормативів: ГДК, ГДВ, ГДС, ТПВ, ТПС, якість НПС.


ЛИТЕРАТУРА:

1, 4, 10, 18.

 1. Белявский Г.А. и др. Экология города. – Киев: Либра, 2000. – 464 с.

 2. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні і реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду. – К.: НАНУ, Інститут економіки. – 47 с.

 3. Экологическое право. - К.: Основа, 1996. - с. 264.

 4. Инвестиционная политика природопользования. // Под ред. Хачатурова Т.Е. - М.: Наука, 1989. - 268 с.

 5. Сахаль В.Г., Щербицкий В.В. Экономика природо­пользования и охрана окружающей среды. - К.: Вища шк., 1987. - с. 14-118.

 6. Інструкція про платежі за забруднення навколишнього природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та каналізація ми населених пунктів України. КДІ 204-12. Укр. 217-92. К.: Держжитлокомунгосп України, 1992.

 7. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України, - К.: Мін природи України, 1993,

 8. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №36) // Бюл. нормат. актів міністерств і відомств України, 1995, № 10. – С. 107-118.

 9. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., № 37 // Там же, №11. – С. 3-28).

 10. Методика розрахунку розміру відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Затверджено наказом Мінекобезпеки від 18.05.1995 р., №38 // Там же, №10. – С. 129-144).

 11. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища (за станом на 1 квітня 2000 р.). – К.; Парламентське вид-во, 2000. – 144 с.

 12. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (Затверджено наказом Мінекобезпеки та ДПА від 19.07.1999 р., №162/379) // Офіційний вісник України, 199, №32. С. 148.Тема 8

Науково-технічний прогрес (НТП) та економічні важелі охорони навколишнього середовища


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Головні чинники демографічної ситуації в Україні.

 2. Соціально-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС.

 3. Забруднення навколишнього природного середовища і здоров'я населення.

 4. Територіальна диференціація захворювань, їх зв'язок з нераціональною господарською діяльністю людини.

 5. Негативні фактори антропогенного впливу на НПС України.

 6. Зона екологічної катастрофи - поняття, ознаки, приклади.

 7. Дуже забруднені території - поняття, ознаки, приклади.

 8. Поняття: умовно чиста територія - ознаки , приклади.


ЛИТЕРАТУРА:


1, 4, 8, 10, 18.

 1. Экологические проблемы Украины: вопросы и от­веты. Сб. - К.: Наук. думка, 1989. - с. 4-59.

 2. Примак А.В. Экологическая ситуация на Украине и ее мониторинг: анализ и перспективы. - К.: Урожай, 1990. - с. 3-42.

 3. Економіко-правове регулювання природокористування. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Кулаковський Ю.П.: Моногр. – К.Кондор, 2004. – 524 с.

 4. Екосередовище сучасність. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. (в 4 томах). – К.: Кондор, 2006.

 5. Клименко М.О., Прицепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підр. – К.: Академія; сер. Альма Мастер; 2006. – 360 с.

 6. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів – Одеса: Фонд Екопрінт, 2000 – 542 с.


Тема 9.

Міжнародній досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.


Питання для виконання контрольної роботи


 1. Основні екологічні проблеми людства як результат сучасної екологічної кризи.

 2. Основні положення «Порядку денного на XXI століття».

 3. Міжнародне співробітництво з охорони атмосферного повітря.

 4. Міжнародна діяльність щодо захисту Світового океану від забруднення.

 5. Неурядові міжнародні організації з питань екології.

 6. Міжнародне співробітництво України з питань екології і охорони природи.


ЛИТЕРАТУРА


1, 2, 4, 5,7, 10, 13, 18.

 1. Лисицин Е.Н. Охрана природы в зарубежных странах. - М.: Агропромиздат, 1987. - с. 7-18.

 2. Глобальные проблемы и третий мир //Под ред. Дрейера О.К. - М.: Наука, 1991. - с. 202-244.

 3. Последствия ядерной войны. Воздействия на эко­логию сельское хозяйство. //Под ред. Д.Харуэп­ла: Пер. с англ. - М.: Мир, 1998. - с. 33-208.

 4. Зербина Д.Д. Антропогенные экологические ка­тастрофы. - К.: Наук. думка, 1992. - с. 3-29.

 5. Проблеми Чернобильської зони відчуження. Вип. 1. - К.: Наук. думка, 1994. - 157 с.Ключ для виконання контрольних робіт

Передостання цифра № залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра № залікової книжки

0

1,

14,

90

2,

15,

89

3,

16,

88

4,

17,

87

5,

18,

86

6,

19,

85

7,

20,

84

8,

21,

83

9,

22,

82

10,

23,

81

1

11,

24,

80

12,

25,

78

13,

26,

78

14,

27,

77

15,

28,

76

16,

29,

75

17,

30,

74

18,

31,

73

19,

32,

72

20,

33,

71

2

21,

34,

101

22,

35,

102

23,

36,

103

24,

37,

104

25,

38,

105

26,

39,

106

27,

40,

107

28,

41,

108

29,

42,

109

30,

43,

110

3

12,

31,

111

13,

32,

112

14,

33,

113

15,

34,

114

16,

35,

115

17,

36,

116

18,

37,

117

19,

38,

118

20,

39,

83

21,

40,

84

4

22,

41,

85

23,

42,

86

24,

43,

87

25,

44,

88

26,

45,

89

27,

46,

90

28,

47,

91

29,

48,

92

30,

49,

93

31,

50,

94

5

32,

51,

95

33,

52,

96

34,

53,

97

35,

54,

98

36,

55,

99

37,

56,

100

38,

57,

76

34,

58,

77

40,

59,

78

41,

60,

79

6

4,

42,

61

5,

43,

62

6,

44,

63

7,

45,

64

8,

46,

65

9,

47,

66

10,

48,

67

11,

49,

68

12,

50,

69

13,

51,

70

7

18,

44,

71

19,

45,

72

20,

46,

73

21,

47,

74

22,

48,

75

23,

49,

76

24,

50,

77

25,

51,

78

26,

52,

71

27,

53,

80

8

28,

54,

81

29,

55,

82

30,

56,

83

31,

57,

84

32,

58,

85

33,

59,

26

34,

60,

87

35,

61,

88

36,

62,

89

37,

63,

90

9

38,

64,

91

39,

65,

92

40,

66,

93

41,

67,

94

42,

68,

95

43,

69,

96

44,

70,

97

46,

71,

98

47,

72,

99

45,

73,

100
Схожі:

Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКиївський університет права нан україни рівненський інститут кафедра гуманітарних дисциплін ІІ всеукраїнська науково-практична конференція
Конференція відбудеться 6 грудня 2012 року за адресою: Рівненський інститут Київського університету права, площа Короленка, 5, кафедра...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconЄрів: методика викладання гуманітарних дисциплін
Києві за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра іноземних мов І прикладної лінгвістики та кафедра іноземної філології...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Обговорено І схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інституту
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра «Гуманітарних дисциплін»
Менеджмент”, напрям підготовки 050201 «Менеджмент організацій», 050206 «Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Інститут гуманітарних І соціальних наук Кафедра історії, теорії та практики культури Рада молодих вчених Інституту гуманітарних І соціальних наук
Матеріали другої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних І соціальних наук» / Укладач І....
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКурси за вибором студентів
Кафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних...
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconКафедра теорії та історії культури філософського факультету пропонує на Ваш розгляд для включення до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін навчального плану наступні курси за вибором
Назва дисципліни: Християнська етика (. ( 72- години; з них 18лек./18 сем. + 36 год сам робота)
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Кафедра «Гуманітарних дисциплін» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи