Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) icon

Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх)
Скачати 93.64 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх)
Дата04.09.2012
Розмір93.64 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни « Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (ОПХ) та типової програми дисципліни « Охорона праці в галузі» . К: ЦУЛ, 2001.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Схвалено Методичною радою інституту


Протокол № ___ від « » __________2008 р.


Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___


АННОТАЦІЯ

Змістові модулі: сучасна інтегральна концепція ОП, людський чинник та його роль в забезпеченні безпеки праці, оцінка стану охорони праці підприємства, соціальне значення охорони праці в сучасному виробництві, , економічне значення ОП для галузі, особливості охорони праці робітників на підприємствах , система управління охороною праці на на підприємствах різних галузей, вимоги безпеки до технологічних процесів і при експлуатації виробничого обладнання та іншої техніки, вимоги безпеки при виконанні робіт , організація заходів щодо захисту виробничих будівель та споруд від статичної електрики та блискавки, вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд, гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць, вимоги режимів праці і відпочинку при роботі, вимоги до профілактичних медичних оглядів, працеохоронний менеджмент та його основні рівні в Україні


Система управління охороною праці на об’єктах економіки є складовою частиною загальнодержавного управління охороною праці(ОП) в Україні. Аналіз причин виробничого травматизму при розслідуванні нещасних випадків свідчить про те, що керівники та посадові особи слабо підготовлені з питань ОП, не створюють служби охорони праці , не забезпечують працюючих нормативною документацією, не розробляють посадових інструкцій щодо ОП в галузі.

Перехід економіки України на засади європейської країни з ринковою економікою передбачає утворення понять про пріоритетність життя і здоров’я людини по відношенню до результатів різноманітних галузей економічного життя країни. Основні концепції МОП (Міжнародної Організації Праці) направлені саме на забезпечення превентивної безпеки робітника та задержання рівності робітників всіх галузей, підприємств різних форм власності, громадянства, расової, релігійної належності по відношенню до охорони здоров’я робітника.
^
Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі»


Структура навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»№ та назва змістового модуля

Кількість годин

Всього

Лекції

Прак-тичні

Індиві-дуальні

Самос-тійна робота

1. Особливості сучасної методології розвитку охорони праці в Україні та в світі

3

2

-

-

1

2. Використання системного підходу до вивчення питань ОП та їх місце в системі вищої освіти

3

-

2

-

1

3. Виробничі ризики та їх аналіз

4

2

2

-

-

4.Людський чинник і його роль в виникненні небезпеки

2

2

-

-

-

5. Економічні аспекти працеохоронної роботи на підприємстві

5

2

2

-

1

6. Забезпечення безпеки виробничих процесів та будівель

2

2

-

-

-

7. Нормалізація умов праці АРМ, фінансиста і споріднених галузей

4

-

2

-

2

8. Проблеми фізіології, гігієни праці, профілактики травматизму та виробничої санітарії в галузях

4

-

2

-

2

Всього

27

10

10
7

Форма підсумкового контролю: іспит


^ Тема 1. Сучасні методологічні підходи до вивчення ОП в галузі

Перелік питань для самостійної роботи
 1. Історія розвитку знань щодо охорони праці. охорони праці потенціал України в галузі ОП.

 2. Основні наукові установи, які проводять наукові та науково – практичні дослідження з питань охорони праці.

 3. Українські вчені , які зробили значний внесок в вивчення питань охорони праці.

 4. Класифікація країн за рівнями ризиків трудової діяльності. Місце України та країн СНД в цієї класифікації.

 5. Основні напрямки зниження травмованності та профзахворюванності в Україні згідно рекомендацій МОП


Рекомендована література: 1,45,6,7,8,10,17,33,39,15,17,37,38.
Форма контролю : опитування, обговорення проблемних питань


Тема 2. Аналіз ергатичної системи

Перелік питань для самостійної роботи
 1. Внутрішні та зовнішні фактори помилок “людини.

 2. Уразливість людини як елемента ергатичної системи з точки зору негативного впливу на безпеку системи.

 3. Мотивація як чинник безпечної та ефективної праці.

 4. Необхідність підготовки в галузі “Людського чинника” (SHEL) з точки зору рекомендацій МОПРекомендована література: 5,7,15,17,37,38.

Форма контролю : опитування, обговорення проблемних питаньТема 3. Економічні аспекти працеохоронної роботи на підприємстві

Перелік питань для самостійної роботи

 1. Оцінка стану ОП на підприємстві.

 2. Витрати на пільги і компенсації за несприятливі умови праці. Витрати працеохоонного призначення.

 3. Оцінка соціальної та соціально – економічної ефективності заходів щодо поліпшення охорони праці.

 4. Порядок визначення заходів по економічному обґрунтуванню щодо поліпшення умов і охорони праці.

 5. Ефективність короткотермінових витрат на ОП.


Рекомендована література: 5,7,11, 14.15,17.
Форма контролю : опитування, обговорення проблемних питань, вирішення ситуаційних завдань.


Тема 4. Нормативні вимоги щодо організації праці АРМ, фінансиста і споріднених галузей

Перелік питань для самостійної роботи
 1. Роль ЦНС в діяльності фінансиста, менеджера і споріднених галузей.

 2. Особливості мікроклімату, поняття про рівні позитивних і негативних іонів

 3. Професійні групи при роботі з ПДК.

 4. ОП жінок, чия праця пов’язана з використанням ВДТ.

 5. Мотивація безпеки праці.

 6. Вплив втоми та стресу на працездатність робітників – економістів.


Рекомендована література: 20,23,24,25,30,31,32,33,34.

Форма контролю : опитування, вирішення ситуаційних завдань,вирішення задач.


Тема 5. Особливості охорони праці в окремих галузях

Перелік питань для самостійної роботи
 1. Особливості охорони праці робітників на підприємствах сфери торгівлі.

 2. Особливості характеру праці робітників на підприємствах побутового обслуговування.

 3. Фактори впливу виробничого середовища на працівників сфери громадського харчування

 4. Організація безпечної праці працівників окремих категорій підприємств громадського харчування.
 5. ^

  Шкідливі та негативні фактори в трудовому процесі на підприємствах сфери торгівлі.

 6. Шкідливі та негативні фактори процесу праці на підприємствах побутового обслуговування.

 7. ^

  Шкідливі та небезпечні фактори, пов’язані з виробництвом пива, консервованої продукції, жирів, олії,вина, цукру, хлібопекарної продукції.Рекомендована література: 29,30,31,32,33,34, 35, 36.


Список рекомендованої літератури

Законодавча база

 1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних
  документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995

 2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р. Закон України "Про забезпечення санітарно – епідеміологічного
  благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. -
  158с.

 3. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.

 4. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995.-223 с 5. Положение о порядке проведення государственной экспертизы
  (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20. - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994
 1. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

 2. Система стандартов безопасности труда. - М: Госстандартиздат. 1989. 268с.

 3. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.

Основна література

 1. . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с

 3. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 4. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 5. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 6. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

 1. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с


Додаткова література

 1. Бабич В.В. Охрана труда на предприятиях торговли и общественного питания. – К.: Техника, 1989.-150с.

 2. Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции. – М. «Профиздат», 1990. – 448 с.

 3. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. . Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле. – М.: Издательский центр «Академия » , 2003. – 240с.

 4. Волков Ю.Ф. Охрана труда на судах морского флота, - М.: Транспорт, 1988.-142с.

 5. Емельянов В.Д. Охрана труда и пожарная безопасность в винодельческой промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 200с.

 6. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании. – М.: Мастерство, - 2001. –400с.

 7. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. -758с.

 8. Никитин B.C. Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

 9. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. – 284 с.

 10. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч. пос. - К.: Знання, 2006. - 550 с

 11. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

 12. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с

 13. Охрана труда в торговле. Справочник под редакцией А.Гуцаленко.-М: Экономика, 1987 – 288с.

 14. Охрана труда на предприятиях общественного питания. –М.: Экономика, 1988. - 206с.

 15. Осокин С.В., Сорока И.В., Селезнёва Ю.А. Охрана труда в торговле. – Донецк: Дон. ГУЗТ, 2003. - 227с.

 16. Протоєрейський О.С., Запорожець О.І., Охорона праці в галузі: Навч. пос.- К.: Книжкове вид – во НАУ, 2005. – 268с.

 17. Пышкина Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания.-М.: Леч. Пром. Быт. Издат. 1990-270с.

 18. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. - 312 с.

 19. Сорокин Г.Ф. Охрана труда в торговле. – К.: Вища Школа, 1991-171с

 20. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986.-406 с.

 21. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. -К.: Техника, 1991. -285.

 22. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. – К.: ВД “Професіонал”, -2004. – 288с.

Схожі:

Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) icon“Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) та днаоп...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconІ. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 050201, 050201 “Менеджмент...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу Охорона праці в галузі та цивільна оборона
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 070900 “Геоінформаційні системи...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи