Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Скачати 368.69 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін”
Дата04.09.2012
Розмір368.69 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА “ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН”Рег. №

“Затверджую”
Проректор з навчально-методичної роботи

____________________________________

“___” ____________________ 2008 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
дисципліни


^ Охорона праці в галузі ”


для студентів


5 курсу та магістрів

Спеціальності


7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050204 «Фінанси»

8.0503. 04 «Фінанси»ФакультетуЕкономікиХЕРСОН 2009Автори-укладачі:

Соболь О.М. – доцент

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри «Гуманітарних дисциплін»Протокол №
від

“ ”


2009 р.Завідувач кафедри ________________________


Обговорено і схвалено на методичній раді Херсонського економічно – правового інститутуПротокол №
від

“ ”2009 р.Голова методичної ради інституту

(проректор з науково-методичної роботи)

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут
^

Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
“Затверджую”


-----------------------------------

Проректор з НМР ХЕПІ


доц. Кузьменко Л.В.


____”_____________ 200__ р.
Робоча програма з навчальної дисципліни


«Охорона праці в галузі»


Галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво ”


Напрями підготовки


7.050201 «Менеджмент організацій»,

7.050204 «Фінанси»

8.0503. 01 «Фінанси»

Укладач: с. - г. н., доцент Соболь О.М.


^

Херсон – 2009
Робоча програма дисципліни « Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (ОПХ) та типової програми дисципліни « Охорона праці в галузі» . К: ЦУЛ, 2001.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри „Фінансів”


Завідувач кафедри __________ Абсава Л.О.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента організацій»

Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Схвалено Методичною радою інституту


Протокол № ___ від « » __________2009 р.


Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___
 1. ^

  Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесіПерехід економіки України на засади європейської країни з ринковою економікою передбачає утворення понять про пріоритетність життя і здоров’я людини по відношенню до результатів різноманітних галузей економічного життя країни. Основні концепції МОП (Міжнародної Організації Праці) направлені саме на забезпечення превентивної безпеки робітника та задержання рівності робітників всіх галузей, підприємств різних форм власності, громадянства, расової, релігійної належності по відношенню до охорони здоров’я робітника.

Основним вектором сучасної зовнішньої політики України є європейська інтеграція. Відомо, що вона має і такий аспект, як впровадження положень Булонської угоди. Ця угода декларує зокрема, необхідність вводу дисципліни напрямку Life Safety до всіх загальноосвітніх рівнів. На загальноосвітньому рівні «Магістр» представником цього напрямку є «Охорона праці в галузі». Цей курс має досить складний генезис (рис.1).

Методологічною основою курсу є використання методів природних і суспільних наук для аналізу виробничого процесу, організації робочого місця і виробництва з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці

Курс «Охорона праці в галузі загальноосвітнього рівня «Магістр» зі спеціальності «Менеджмент організацій»
Курси ВНЗ нижчих рівнів «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Основ екології», «Економіка праці», «Економіка підприємства», «Правознавство»
Шкільний курс навчання «Основи БЖД», «Математика», «Хімія», «Фізика», «Біологія»


Рис. 1. Місце курсу «Охорона праці в галузі» в навчальному процесі

^ Мета і задачі курсу


Головна мета курсу – надати магістрам знання і навички, які дозволять сформувати концептуальне розуміння системи охорони праці, заходів, реалізація яких на практиці сприятиме підвищенню продуктивності і ефективності праці, запобіганню професійного травматизму, аварій.

Задачі курсу «Охорона праці в галузі» включають в себе:

 • науковий аналіз умов праці, технологічного процесу, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва;

 • розробка системи управління охороною праці, заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 • вивчення і конання законодавчих активів, нормативних документів.

В процесі вивчення курсу магістрант повинен знати:

 • основні законодавчі акти з питань охорони праці (ОП);

 • основні методологічні підходи до аналізу ОП, особливості ОП в сучасний період;

 • принципи управління, фінансування, оподаткування заходів з ОП;

 • ознаки за якими класифікуються умови праці і принципи їх використання;

 • загальні вимоги безпеки трудового процесу;

 • особливості безпеки праці робочого місця фінансиста.

Вміти:

 • законодавчо обґрунтувати заходи з ОП;

 • проводити основні розрахунки в питання ОП на підприємстві;

 • користуватися законодавчо-нормативною базою з питань планування і фінансування заходів з ОП;

 • планувати і здійснювати навчальний процес з ОП на виробничому рівні.^ Опис дисципліни «Охорона праці в галузі»


Об’єкт: ергатична система в окремих галузях, людський чинник та його роль в забезпеченні безпеки праці,особливості потоків інформації в системі «людина-машина», оцінка стану охорони праці.


Предмет: Cистема управління охороною праці на об’єктах торговлі. Загальнодержавне управління охороною праці(ОП) в Україні.


Мета: формування знаннь і професійних навичок в системі охорони праці на підприємствах торгівельного напрямку , заходів з підвищення продуктивності і ефективності праці, запобіганню професійного травматизму, аварій.Курс: п’ятий Семестр: дев’ятий,десятий

Напрям; спеціальність; освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів: ECTS : Модулів: 2 Змістових модулів:8 Загальна кількість годин: 81

7.050106 “Економіка і підприємництво ”

Спеціаліст з економічної кібернетики

7.050201, 7.050202 «Менеджмент»

Спеціаліст з менеджменту товарів і послуг

8.050104 ”Фінанси” Магістр з фінансів

Нормативна

Лекцій : 10

Практичних: 10

Самостійна робота студентів: 7

Форма підсумкового контролю: іспит, диференційований залікРозглянуто і затверджено

На засіданні кафедри “Гуманітарних дисциплін”


Протокол №______від”____”__січня__2008


Зав. кафедри, канд. пед.наук ____________________________/ Веніг Н.М.


^ 2. Структура дисципліниШифр спеціальності

Курс

Семестр

Всього годин

В тому числі

Контроль

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Залік

Іспит

8.050104

V

IX

81

14

16

51

д/з

-


* Диференційований залік виставляється за наявності контрольної роботи.

^
3. Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі»
№ п/п

Назва теми

Всього


В тому числі
Лекції

Практика

Самостійна

1

Концепція науково-освітянсього напрямку «Охорона праці»

6

2

-

4

2

Організаційно-правові основи охорони праці

10

-

2

8

3

Методологічні підходи до вивчення «Охорони праці»

6

2

2

2

4

Людський чинник і його роль в виникненні небезпеки

7

2

2

3

5

Особливості СЛМ в трудовому процесі робітника – фінансиста і споріднених галузей

10

2

2

6

6

Нормалізація умов праці АРМ фінансиста і споріднених галузей

10

-

2

8

7

Служба охорони праці на підприємстві, основні завдання, особливості звітності

10

2

-

8

8

Планування, фінансування, оподаткування заходів з охорони праці

10

2

2

6

9

Державний нагляд та відповідальність роботодавця

10

2

2

6
Всього
14

16

51
^

4. Зміст дисципліни

№ навчаль-ного тижня

Найменування лекцій і практичних занять, їх короткий зміст

Вид занять (годин)

Форма контролю

Лекції

Практи-ки

Самостій-на

1


^ Лекція 1. Охорона праці як складова вищого рівня освіти

Інтегральна концепція ОП. Вітчизняний та міжнародний науковий потенціал концептуальні межі ОП. Соціальні та інтегральні ризики

2

-


4

Опиту-вання

2

Практичне заняття 1.

Організаційно правові засади ОП в Україні

Предмет, об’єкт, завдання курсу. Законодавча і нормативна база ОП. Соціальні гарантії робітника з питань ОП. Система контролю ОП в Україні

-

2

4

Співбесіда, тестування


3

^ Лекція 2. Ризик – орієнтований підхід в забезпеченні ОП

Ризик в галузях промисловості України. Порівняння трудового ризику в Україні, в країнах європейської спільноти. Логічні методи аналізу нещасних випадків. Поняття: випадковість, необхідність

2

-

2

Доповідь, співбесіда


4

Практичне заняття 2. атестація робочого місця за умовами праці

Порядок проведення. Фактори виробничого середовища і трудового процесу. Гігієнічна оцінка умов праці. Технічний та організаційний рівень робочого місця. Карта умов праці

-

2

4

Опиту-вання, тестування за модулями


5

^ Лекція 3. Проблема людського чинника в сучасній концепції ОП. Поняття людського чинника природа людських помилок обробка інформації людиною. Взаємодія «людина – машина»

2

-

2

Спів-бесіда, підго-товка доповідей


6

Практичне заняття 3.

Оцінка стану охорони праці на підприємстві

Показники динаміки травматизму і профзахворювань показники безпеки праці методи оцінки стану охорони праці

-

2

4

Опитування, вирішен-ня задач , прикладів


7

^ Лекція 4. особливості трудового процесу в сучасних СЛМ.

Сучасне значення економічних досліджень. Особливості трудового процесі інтелектуальної праці. Логічні методи аналізу безпеки СЛМ. Принцип А2АRА в сучасній ОП

2

-

3

Доповіді, співбесіда


8

Практичне заняття 4.

Контроль небезпечних і шкідливих факторів в системі «оператор – машина». Мікроклімат, категорії праці і їх взаємозв’язок. Електробезпека і методи її забезпечення. Пожежна профілактика в системі

-

2

4

Опиту-вання, тестовий контроль модуля 2


9

^ Лекція 5. Організація ОП на підприємстві.

Організація служби ОП на підприємстві. Завдання, функції, склад. Звітність з ОП на підприємстві

2

-

2

Опитування, співбесіда


10

Практичне заняття 5. оптимізація виробничого середовища в системі «оператор – машина». Оптимізація повітряного середовища. Оптимізація виробничого освітлення

-

2

4

Вирішен-ня, задач, прикладів


11

^ Лекція 6. Фінансовий механізм функціонування служби ОП.

Витрати підприємства на ОП. Планування заходів з ОП. Оподаткування витрат на ОП

2

-

2

Опитування, співбесіда


12

Практичне заняття 6. Аналіз безпеки СЛМ. Логічний аналіз порушень системи. Ризики системи СЛМ, їх основні види і класифікація. Методичні підходи до аналізу СЛМ

-

2

4

Побудова логічних дерев СЛМ, тест-контроль модуля 3


13

^ Лекція 7. Держконтроль з питань ОП в Україні

Завдання Держнагляду охорон праці. Права посадових осіб. Держнагляд охорони праці. Основні види порушень в галузі охорони праці. Страхування з ОП

2

-

4

Співне-сіда, опитування


14

Практичне заняття 7.

Організація заходів з ОП на підприємстві. Забезпечення спеціального харчування. Забезпечення спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами. Навчання з ОП. Професійний добір. Медогляд

-

2

4

Опитування, підготов-ка доповідей


15

Практичне заняття 8.

Контроль ОП на підприємстві, планування і фінансування заходів з ОП. Перевірки Держнагляду охорон праці. Порядок перевірки. Приписи, їх види

Види перевірок. Зовнішній і внутрішній контроль з ОП. Їх фінансування, оподаткування

-

Всього

14

16

51

^

4. Самостійна робота студентів.При вивченні курсу «Охорона праці в галузі» більша частина (60%) учбового навантаження припадає на виконання самостійної роботи. Вона включає в себе:

 • вивчення конспекту лекцій;

 • знайомство з основними законодавчими актами;

 • самостійне опанування окремих тем;

 • підготовку до поточного і підсумкового контролю.


^ 6. Розподіл часу самостійної роботи за темами


№ п/п

Назва теми

Учбове навантаження (год)

Форма контролю

1

Предмет, об’єкт, завдання і значення курсу «Охорона праці в галузі», структура курсу «Охорона праці в галузі»

4

Опитування

2

Соціальні гарантії робітникам з питань ОП

4

Тестовий контроль

3

Виробнича санітарія і гігієна: основні поняття. Фактори виробничого середовища

2

Тестовий контроль

4

Категорії робіт. Умови праці. Поняття ГДК. Класи шкідливості речовин

4

Опитування

5

Психічні якості особистості. Психофізіологічні причини травматизму

2

Співбесіда. Підготовка доповідей

6

Показники динаміки травматизму і профзахворюваності. Їх значення. Компоненти виробничого середовища

4

Опитування

7

СЛМ: поняття, структура. Безпека і надійність

3

Підготовка доповідей

8

Мікроклімат робочої зони: основні параметри і їх значення. Пожеже-профілактика: поняття. складові

4

Опитування, тестовий контроль

9

Основні положення про службу ОП на підприємстві

2

Співбесіда

10

Методи оптимізації параметрів виробничого середовища

4

Вирішення задач, прикладів

11

Ергономіка: поняття, завдання, об’єкти. Ергономічна експертиза

4

Опитування

12

Структура контролю за станом ОП в Україні

4

Опитування

13

Інструктаж з ОП. Види, відповідальні. Порядок проведення

4

Опитування

14

Система контролю ОП на підприємстві

4Всього

51


^ Графік контролю виконання самостійної роботи студентів спеціальності

(учбових годин)


Види навчання

№ тижня від початку навчального року

Всього за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лекції


2


-


2


-


2


-


2


-


2


-


2


-


2


-


-


14

Практичні

заняття

-


2


-


2


-

2


-


2

-


2


-


2

-


2


2


16

Самостійні

4


4


2


4


2


4


3


4


2


4


2


4


4


4


4


51

Всього за тиждень

6

6

4

6

4

6

5

6

4

6

4

6

6

6

6

81


^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ


Змістовий модуль 1. Особливості сучасної методології розвитку охорони праці в Україні та в світі


Лекція 1. Охорона праці як складова вищого рівня освіти


План


 1. Інтегральна концепція ОП.

 2. Концептуальні межі ОП.

 3. Соціальні та інтегральні ризики

 4. . Вітчизняний та міжнародний науковий потенціалРекомендована література: 1,4,6,7,8,10,17,33,39.


Змістовий модуль 2. Використання системного підходу до вивчення питань ОП та іх місце в системі вищої освіти Змістовий модуль №3. Виробничі ризики та їх аналіз


Лекція 2. Ризик – орієнтований підхід в забезпеченні ОП

План


 1. Концепція ризику в сучасній інтегрованій концепції охорони праці в галузі.

 2. Ризик в галузях промисловості України.

 3. Порівняння трудового ризику в Україні, в країнах європейської спільноти.

 4. Логічні методи аналізу нещасних випадків. Поняття: випадковість, необхідність.

 5. Основні напрямки зниження травмованності та профзахворюванності в Україні згідно рекомендацій МОП.


Рекомендована література: 5,7,15,17,37,38.
^

Змістовий модуль 4.Людський чинник і його роль в виникненні небезпекиЛекція 3. Особливості трудового процесу в сучасних СЛМ.

План


1.Система управління виробничими ризиками різних галузей в умовах ринкової економіки.

2. Роль “людського фактора ” в забезпеченні роботи системи “Людина - машина ”, аксіома щодо імовірності помилок людини - оператора.

3.Шляхи інформаційної взаємодії в системі “Людина - машина ”.

4. Концептуальна модель “Людського чинника ” (SHEL) в сучасних дослідженнях з охорони праці.

5. Необхідність підготовки в галузі “Людського чинника ” (SHEL) з точки

зору рекомендацій МОП.


Рекомендована література: 5,7,15,17,37,38.


МОДУЛЬ 2. Системний підхід до охорони праці в галузі


Змістовий модуль 5. Економічні аспекти працеохоронної роботи на підприємстві


Лекція 5. Оцінка стану ОП на підприємстві.

План 1. Зв’язок соціальних показників зі станом безпеки, умовами праці, економічними показниками роботи підприємства.

 2. Витрати працеохоронного призначення.

 3. Капітальні вкладення і експлуатаційні витрати в системі фінансування ОП.

 4. Економія підприємства від поліпшення безпеки праці та її структура.

 5. Багатоцільове і одноцільове фінансування заходів з ОП.
^

Рекомендована література: 10 – 17,18,20,22,24,27,28,33,39.Змістовий модуль №6. Забезпечення безпеки виробничих процесів та будівель


Лекція 6. Вимоги безпеки до виробництва

План


 1. Організація заходів захисту промислових підприємств від статичної та атмосферної (блискавка) електрики.

 2. Вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд.

 3. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень промислових підприємств.

 4. Вимоги безпеки до водопостачання та каналізації промислових підприємств.

 5. Вибір площадки для промислового підприємства та розміщення будівель на його території


Рекомендована література: 18 – 20,22 – 26,28 – 39.


Змістовий модуль №7. Нормалізація умов праці АРМ, фінансиста і споріднених галузей
^

Лекція 7. Негативні психофізіологічні чинники та нормалізація умов праці фінансиста

План
 1. Роль ЦНС в діяльності фінансиста, менеджера і споріднених галузей.

 2. Важкість та напруженість праці. Негативні психофізіологічні чинники.

 3. Вплив втоми та стресу на працездатність робітників – економістів.

 4. Мотивація безпеки праці. при роботі з ВДТ.


Рекомендована література: 8,10,17,33.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1. Предмет, об’єкт та методологія охорони праці (ОП) в галузі.

Практичне заняття 1.

Організаційно правові засади ОП в Україні
ПЛАН

Теоретична частина
 1. Предмет, об’єкт, завдання курсу ОП в галузі.
 2. Законодавча і нормативна база ОП в галузі.
 3. Соціальні гарантії робітника з питань ОП.
 4. Система контролю ОП в Україні.

 5. Сучасна інтегральна концепція охорони праці.

 6. Науковий потенціал України в галузі охорони праці.

Питання для індивідуальної роботи студентів

 1. Історія розвитку знань щодо охорони праці. охорони праці потенціал України в галузі ОП.

 2. Основні наукові установи, які проводять наукові та науково – практичні дослідження з питань охорони праці.

 3. Українські вчені , які зробили значний внесок в вивчення питань охорони праці.

 4. Сучасні підходи до концепції ОП в розвинутих країнах.


Рекомендована література:


1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 1. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 2. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 3. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

 4. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. – К.: ВД “Професіонал”, -2004. – 288с.


Практичне заняття 2.

Аналіз виробничих факторів в системі „Людина - машина”

ПЛАН

Теоретична частина


 1. Сучасна інтегральна концепція охорони праці.

 2. Фактори виробничого середовища і трудового процесу.

 3. Гігієнічна оцінка умов праці.

 4. Технічний та організаційний рівень робочого місця.

 5. Атестація робочого місця за умовами праці

Питання для індивідуальної роботи студентів

 1. Ризики трудової діяльності в професійній діяльності працівників в галузі фінансів.

 2. Особливості потоків інформації в системі людина-машина в фінансових установах.

 3. Психофізіологічні особливості процесу праці в сфері фінансів

 4. Основні напрямки зниження ризиків профтравматизму та профзахворюваності в Україні.

 5. Медичні профілактичні заходи щодо збереження здоров’я та підвищення працездатності користувачів ПЕОМ.


^ Рекомендована література:


 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища , важкості та напруженості трудового процесу ( наказ МОЗ України від 27.12.2001р. №528).

 2. . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці ( Постанова Мінпраці України від 01.09.92р. №41)

 6. Основи охорони праці. / В.М. Москальова Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с.


Практичне заняття 3.

Аналіз стану безпеки праці в рамках ергатичної системи

План

 1. Оцінка охорони праці на підприємстві.

 2. Показники динаміки травматизму і профзахворювань на підприємстві

 3. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 4. Використання логістичних підходів в охороні праці.

 5. Розподіл витрат на охорону праці за показником доцільності. Приклади.

 6. Капітальні вкладення і експлуатаційні витратив системі фінансування охорони праці


Рекомендована література:


 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 3. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 4. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с.


Практичне заняття 4.


Контроль небезпечних і шкідливих факторів в галузях економіки

ПЛАН

Теоретична частина


 1. Організація заходів захисту промислових підприємств від статичної та атмосферної (блискавка) електрики.

 2. Вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд.

 3. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень промислових підприємств.

 4. Вимоги безпеки до водопостачання та каналізації промислових підприємств.

 5. Вибір площадки для промислового підприємства та розміщення будівель на його території.

Система очищення стічних вод промисловості


Питання для індивідуальної роботи студентів

 1. Значення мотивів у системі охорони праці.

 2. Які засоби Ви можете запропонувати для створення психологічного настрою працівника на безпеку праці в установі (на підприємстві), де Ви проходили практику?

 3. В яких випадках і які види стимулювання, на Ваш погляд, впливатимуть на формування безпечної поведінки працівника?

 4. Роль людського фактора в забезпеченні безпеки праці.

 5. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.


Рекомендована література:


 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Промышленность,1993. – 284с.

МОДУЛЬ 2. Системний підхід до охорони праці в галузі


Практичне заняття 5.

Оптимізація виробничого середовища в системі «оператор – машина».


ПЛАН

Практична частина

 1. Система управління виробничими ризиками різних галузей в умовах ринкової економіки.

 2. Оптимізація повітряного середовища.

 3. Оптимізація виробничого освітлення.

 4. Шляхи інформаційної взаємодії в системі “Людина - машина”.

 5. Внутрішні та зовнішні фактори помилок “людини.

 6. Вимоги безпеки до промислового обладнання.

Питання для індивідуальної роботи студентів


Рекомендована література:


 1. Положение о порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20. - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994.

 2. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

 3. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 4. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 5. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 6. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль - навч.пос. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с.

 7. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Промышленность,1993. – 284с.

Практичне заняття 6.


Аналіз безпеки СЛМ.

ПЛАН


 1. Уразливість людини як елемента ергатичної системи з точки зору негативного впливу на безпеку системи.

 2. Ризики трудової діяльності.

 3. Використання аналізу ризиків в охороні праці.

 4. Логічний аналіз порушень системи. Природа помилок людини.

 5. Особливості потоків інформації в системі людина-машина.


Питання для індивідуальної роботи студентів

 1. Побудуйте дерево подій для виробничої травми «Механічне пошкодження організму людини внаслідок дії виробничого чинника.» Вид чинника – на вибір студента (магістра).
 1. Побудуйте дерево помилок для персоналу для події „Виникнення пожежі внаслідок короткого замикання в офісі”.
 1. Побудуйте дерево помилок для персоналу для події „Електроудар 1 ступеню підчас включення ПЕОМ”


Рекомендована література:


1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 1. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

 6. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с


Практичне заняття 7.


Планування, фінансування та оцінка ефективності заходів з ОП.


ПЛАН


 1. Контроль ОП на підприємстві, види та завдання.

 2. Перевірки Держпромгірнагляду. Види перевірок. Порядок перевірки.

 3. Приписи Держпромгірнагляду, їх види, порядок призначення та виконання.

 4. Зовнішній і внутрішній контроль з ОП.

 5. Основні види заходів з ОП. Їх фінансування, оподаткування


Рекомендована література:


 1. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М.. Основи охорони праці: Навч. посібник - Львів. «Новий світ - 2000», 2006. -232 с.

 2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с.

 6. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Промышленность,1993. – 284с.


Практичне заняття 8.


Організація заходів з ОП на підприємстві.


ПЛАН


 1. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.

 2. Вимоги безпеки до промислового обладнання.

 3. Небезпечні зони обладнання та основні види засобів захисту.

 4. Загороджувальні засоби захисту.

 5. Запобіжні засоби захисту в промисловості.

 6. Навчання з ОП. Професійний добір. МедоглядПитання для індивідуальної роботи студентів

 1. Сучасні підходи до створення ефективних та безпечних технічних систем.

 2. Особливості застосування професійного добору в різних галузях виробництва.


Рекомендована література:


 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 3. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 4. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 5. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 6. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с

 7. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Промышленность,1993. – 284с.
 1. Тематика індивідуальних завдань з науково – дослідної роботи магістрів.
 1. Ризики трудової діяльності в професійній діяльності працівників в галузі фінансів.
 1. Особливості потоків інформації в системі людина-машина в фінансових установах.
 1. Зміст та значення навчання з питань охорони праці в системі вищої освіти України.

 2. Вимоги безпеки до будівель та споруд банківських установ.

 3. Гігієнічні вимоги до режимів праці і відпочинку на робочому місці фінансиста.

 4. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць працівників в галузі фінансів..

 5. Психофізіологічні особливості процесу праці в сфері фінансів.

 6. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.

 7. Сигналізуючи пристрої в забезпеченні безпеки технологічного обладнання.

 8. Системи дистанційного управління в захисті робітників промисловості.

 9. Порядок урахування вимог ОП при розробці, виготовленні, випробуваннях дослідних зразків нових машин і передаванні їх до серійного виробництвах.

 10. Вимоги охорони праці в автоматизованих виробництвах.

 11. Шкідливі та негативні фактори процесу праці робітників в галузі фінансів..

 12. Особливості охорони праці працівників в галузі фінансів..

Питання

для проведення іспиту та диференційного заліку з дисципліни:

«Охорона праці в галузі (ОП) для студентів групи МО – 51»


 1. Сучасна інтегральна концепція ОП.

 2. Науковий потенціал України в галузі ОП

 3. Поняття ризику трудової діяльності і його використання в ОП

 4. Порівняльна характеристика ризиків виробництва в Україні та розвинутих країнах

 5. Основні напрямки зниження ризиків професійного травматизму та професійної захворюваності в Україні

 6. Використання логістичних підходів в охороні праці

 7. Людський чинник та його роль в забезпеченні безпеки праці

 8. Природа помилок людини, порушення вимог безпеки праці

 9. Особливості потоків інформації в системі «людина-машина»

 10. Оцінка стану охорони праці підприємства

 11. Система пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці в сучасній Україні

 12. Соціальне значення охорони праці в сучасному виробництві. Соціальні гарантії в ОП.

 13. Економічне значення ОП для галузі.

 14. Розподіл витрат ОП по доцільності. Приклади.

 15. Капітальні вкладення і експлуатаційні витрати в системі фінансування ОП

 16. Значення і завдання розрахунків соціально-економічної ефективності заходів з покращення ОП

 17. Економія підприємства від поліпшення безпеки праці та її структури

 18. Зміст та значення навчання охорони праці в системі вищої освіти України

 19. Особливості характеру праці робітників на підприємствах сфери торгівлі

 20. Шкідливі та негативні фактори в трудовому процесі на підприємствах сфери торгівлі

 21. Особливості охорони праці робітників на підприємствах сфери торгівлі

 22. Особливості характеру праці робітників на підприємствах побутового обслуговування

 23. Шкідливі та негативні фактори процесу праці на підприємствах побутового обслуговування

 24. Особливості охорони праці робітників сфери побутового обслуговування

 25. Фактори впливу виробничого середовища на працівників сфери громадського харчування

 26. Організація безпечної праці працівників окремих категорій підприємств громадського харчування

 27. Система управління охороною праці на підприємствах громадського харчування

 28. Безпека при експлуатації систем під тиском

 29. Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем під тиском

 30. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

 31. Безпека при експлуатації котелень

 32. Безпека при експлуатації компресорів

 33. Безпека при експлуатації балонів

 34. Безпека при експлуатації установок кріогенної техніки

 35. Безпека при експлуатації торгівельного обладнання

 36. Безпека при експлуатації обладнання в сфері побутового обслуговування

 37. Безпека при експлуатації обладнання житлового фонду готелів

 38. Безпека при експлуатації обладнання в сфері громадського харчування

 39. Вимоги безпеки при використанні вантажно-розвантажувальних робіт

 40. Основні причини нещасних випадків при вантажно-розвантажувальних робіт

 41. Безпека вантажопідіймального обладнання

 42. Організація заходів щодо захисту від статичної електрики та блискавки

 43. Вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд

 44. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень

 45. Вимоги безпеки до водопостачання та каналізації

 46. Гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць ВДТ

 47. Вимоги режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ

 48. Вимоги до профілактичних медичних оглядів працівників сфер торгівлі, побітового обслуговування

 49. Працеохоронний менеджмент та його основні рівні в Україні

 50. Правила безпеки при експлуатації газового господарства

Список рекомендованої літератури

Законодавча база

 1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних
  документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995

 2. Р-

 3. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р. Закон України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного
  благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. -
  158с.

 4. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.

 5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995.-223 с

 6. Положение о порядке проведення государственной экспертизы
  (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию
  производственных обьектов, и изготовление средств производства на
  соответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20.
  - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994

 7. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

 8. Система стандартов безопасности труда. - М: Госстандартиздат. 1989. 268с.

 9. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.

Основна література

 1. . Жидецький В.Ц .Основи охорони праці: Гідр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с

 3. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 4. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 5. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф.. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 6. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

 7. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. -? К.: ВД «Професіонал», 2005. - 448 с

Додаткова література


 1. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч.пос. - К.: Знання, 2006. - 550 с

 2. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. - 284 с.

 3. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

 4. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с

 5. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986.-406 с.

 6. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. - 312 с.

 7. Никитин B.C. Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

 8. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. -758с.

 9. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. -К.: Техника, 1991. -285.

 10. Бабичем В.В. Охрана труда на предприятиях торговли и общественного питания. – К.: Техника, 1989.-150с.

 11. Охрана труда в торговле. Справочник под редакцией А. Гуцаленко. -М: Экономика, 1987 – 288с.

 12. Охрана труда на предприятиях общественного питания. –М.: Экономика, 1988-206с.

 13. Сорокин Г.Ф. Охрана труда в торговле. – К.: Выща Школа., 1991-171с

 14. Осокин С.В., Сорока И.В., Селезнёва Ю.А. Охрана труда в торговле. – Донецк: Дон. ГУЗТ, 203-227с.

 15. Пышкина Э.П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания.-М.: Леч. Пром. Быт. Издат. 1990-270с.

 16. Волков Ю.Ф. Охрана труда на судах морского флота, - М.: Транспорт, 1988.-142с.

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра “гуманітарних дисциплін” iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи