«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon

«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Скачати 407.81 Kb.
Назва«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Сторінка1/5
Дата04.09.2012
Розмір407.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Методичні вказівки для проведення практичних занять

з навчальної дисципліни

«Охорона праці в галузі»

для магістрів зі спеціальностей

0501 «Економіка і підприємництво»;

0502 «Менеджмент»


Укладач: доцент Соболь О.М.


Херсон 2008

УДК 331.45 (075)


Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка і підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти і науки України №563 від 01.08.2001 у відповідності до ДНАОП ООО-4.12.99 р. «Типові положення про навчання з питань охорони праці»


Укладач: доц. кафедри „Гуманітарних дисциплін” канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Схвалено на засіданні Методичної Ради Херсонського економічно-правового інституту.

Протокол №___ від «__» лютого 2007 року

ВСТУП


Теоретична частина дисципліни «Охорона праці в галузі» має метою ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією , законодавчими принципами забезпечення захисту здоров’я людини на виробництві .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення, правової і нормативної бази охорони праці в Україні, механізму проведення організаційних та технічних заходів, комплексу показників оцінки безпеки праці, порядку та методів аналізу і оцінювання стану охорони праці на підприємстві . В процесі вивчення дисципліни магістрами передбачається виконання індивідуального завдання з науково – дослідної роботи на базі місця проходження практики. Воно містить 2 частини – теоретичну та розрахункову. Теоретична частина є оглядом літератури за ревним питанням. Розрахункова частина має бути виконана в вигляді розрахунків з працеохоронних питань в межах програм дисциплін „Основи охорони праці” та «Охорона праці в галузі»

Досить великі підприємства (50 чол. та більше) мають окремі служби охорони праці, тому підібрати необхідні дані неважко. Для малих підприємств або там, де виробнича діяльність знаходиться в стадії проектування, підібрати нормативно-правові акти можна з додатків, що наведені наприкінці цього видання та розробити структуру управління, виходячи з нормативних вимог та особливостей підприємства.

В кінці розділу необхідно зробити висновки. Перед магістром ставиться завдання не лише вивчити існуючий стан організації роботи з питань ОП, але й надати свої обґрунтовані рішення зі створення безпечних та здорових умов праці, оцінки стану ОП на об’єкті, зниження травматизму та захворюваності. Після „Висновків” надається „Список використаної літератури”, який повинен включать 5 – 7 найменувань опрацьованих літературних джерел.

МОДУЛЬ 1. Предмет, об’єкт та методологія охорони праці (ОП) в галузі.

Практичне заняття 1.

Організаційно правові засади ОП в Україні
ПЛАН

Теоретична частина
 1. Предмет, об’єкт, завдання курсу ОП в галузі.
 2. Законодавча і нормативна база ОП в галузі.
 3. Соціальні гарантії робітника з питань ОП.
 4. Система контролю ОП в Україні.

 5. Сучасна інтегральна концепція охорони праці.

 6. Науковий потенціал України в галузі охорони праці.

Підготуйте матеріали для обговорення питань: 1. Історія розвитку знань щодо охорони праці. охорони праці потенціал України в галузі ОП.

 2. Основні наукові установи, які проводять наукові та науково – практичні дослідження з питань охорони праці.

 3. Українські вчені , які зробили значний внесок в вивчення питань охорони праці.

 4. Сучасні підходи до концепції ОП в розвинутих країнах.Практична частина

^ Надайте обґрунтоване рішення:


Ситуаційне завдання. В приміщенні офісу, внаслідок пробою ізоляції, виникла пожежа. Стіни були покриті синтетичними матеріалами (т.з. "вагонка"), які при загоранні виділяють багать шкідливих, навіть токсичних речовин. Хоча великої пожежі вдалося уникнути, 1 людина одержала опіки, 1 - легке отруєння. В першому випадку тривалість лікарняного листа - 10 діб, в другому - З доби.

Визначте: види уражень, фактори, що їх спричинили, порядок розслідування нещасливого випадку.

Ситуаційне завдання. В складському приміщенні, внаслідок порушень правил зберігання легкозаймистих речовин, трапилась пожежа. Робітник складу отримав опіки ІІ ступеня

Визначте:

  • причину нещасливо випадку;

  • фактор, що спричинив ураження людини;

  • порядок розслідування нещасливого випадку.


Надайте відповідь на тестові завдання:


1. Який з видів інструктажу проводиться при прийомі на роботу:

а) на робочому місці;

б) ввідний;

в) початковий;

г) плановий.


2. Хто безпосередньо відповідає за проведення поточного інструктажу:

а) директор або власник;

б) головний інженер;

в) інженер по ОП або зам. по ОП;

г) керівник окремого підрозділу.


3. Невиконання режиму робочого дня відносять до причин:

а) організаційних;

б) технічних;

в) суб'єктивних.


4. На які категорії громадян не розповсюджується дія «Закону України «Про охорону праці»:

а) на нелегальних іммігрантів;

б) на всіх емігрантів;

в) на військовослужбовців;

г) на робітників СБУ;

д) на тимчасових робітників;

ж) на неповнолітніх.


5. Забороняється залучення до надурочних робіт:

а) жінок с дітьми молодше 12 років;

б) жінок з неповнолітніми дітьми взагалі;

в) неповнолітніх;

г) працюючих інвалідів.


6. Якщо потерпілого від нещасного випадку на виробництві визнано інвалідом, він має право:

а) одержувати пенсію по інвалідності або отримати однократну допомогу;

б) одержувати пенсію і отримати допомогу;

в) працювати і одержувати пенсію по інвалідності;

г) право на пільговий робочий тиждень;

д) право на спеціальне харчування тільки при шкідливих умовах праці; ж) право на спеціальне харчування при любих умовах праці.


^ Надайте відповідь на контрольні запитання :

 1. Які документи обґрунтовують ОП в галузях народного господарства України?

 2. Які вимоги щодо організації ОП на підприємствах і організаціях згідно вимог працеохоронного законодавства?

 3. Які категорії працівників мають право на додатковий захист з питань ОП?

 4. В чому особливості та сенс триступеневого контролю ОП в галузях?

 5. Які організації та установи мають право проводити контрольні заходи з ОП?

 6. Яке значення має ОП в Україні з соціальної та економічної точки зору?

 7. Назвіть основні етапи розвитку працеохоронних досліджень?

Рекомендована література:


1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 1. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 2. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 3. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

 4. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. – К.: ВД “Професіонал”, -2004. – 288с.

Практичне заняття 2.

Аналіз виробничих факторів в системі „Людина - машина”

ПЛАН

Теоретична частина


 1. Сучасна інтегральна концепція охорони праці.

 2. Фактори виробничого середовища і трудового процесу.

 3. Гігієнічна оцінка умов праці.

 4. Технічний та організаційний рівень робочого місця.

 5. Атестація робочого місця за умовами праці


Підготуйте матеріали для обговорення питань:


 1. Ризики трудової діяльності в професійній діяльності працівників в галузі фінансів.

 2. Особливості потоків інформації в системі людина-машина в фінансових установах.

 3. Психофізіологічні особливості процесу праці в сфері фінансів

 4. Основні напрямки зниження ризиків профтравматизму та профзахворюваності в Україні.

 5. Медичні профілактичні заходи щодо збереження здоров’я та підвищення працездатності користувачів ПЕОМ.
Практична частина

^ Надайте обґрунтоване рішення:


Ситуаційне завдання.

Робітниця одного з цехів хімічного підприємства, де постійно працюють з сірковуглецем, з'ясувала, що не зможе стати матір'ю по медичним причинам. Своє безпліддя вона вважає наслідком роботи в шкідливому середовищі і вимагає великої моральної компенсації:

Визначте:

- чи відноситься сірковуглець до тих речовин, що впливають на репродуктивну функцію;

- наскільки правомірні вимоги робітниці

^ Ситуаційне завдання.

Робітниця інструментального цеху, чия робота пов'язана з переносом ваги до 4-5 кг, вимагає перегляду нормування категорії робіт. Дайте відповідь на питання:


^ Надайте відповідь на тестові завдання:


1. Робота виконується стоя и потребує невеликого фізичного напруження. Які профілактичні заходи Ви порекомендуєте:

а) відпочинок після робочого дня;

б) лікувальні заходи;

в) оздоровчі заходи.


2. В приміщенні, де більшість робіт належить до III категорії піддержується t = 22-23 °С. Це:

а) оптимально;

б) допустимо;

в) недопустимо.


3. Для якої категорії робіт вологість 75% вважається допустимою:

а) для всіх;

б) II категорії;

в) ні для якої;

г) І категорія;

д) III категорія.


4. Яка мінімальна швидкість руху повітря допустима в виробничих приміщеннях:

а) 0,1 м/с;

б) 0,2 м/с;

в) 0,4 м/с;

г) 0,5 м/с;

д) 1 м/с;

ж) 1,5 м/с.


5. Для робіт III категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість;

д) найвища швидкість руху повітря;

ж) найнижча швидкість руху повітря.


6. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду власник має право:

а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати;

в) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати.


7. Для робіт І категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість.


Надайте відповідь на контрольні запитання :

 1. На яких основних положеннях будується сучасна інтегральна концепція ОП в галузі?

 2. В чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності?

 3. Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

 4. Які методи та методики оцінки умов на робочому місці Вам відомі?

 5. Порядок атестації робочих місць за умовами праці.

Рекомендована література:


 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища , важкості та напруженості трудового процесу ( наказ МОЗ України від 27.12.2001р. №528).

 2. . Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці ( Постанова Мінпраці України від 01.09.92р. №41)

 6. Основи охорони праці. / В.М. Москальова Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

Практичне заняття 3.

Аналіз стану безпеки праці в рамках ергатичної системи

План

 1. Оцінка охорони праці на підприємстві.

 2. Показники динаміки травматизму і профзахворювань на підприємстві

 3. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 4. Використання логістичних підходів в охороні праці.

 5. Розподіл витрат на охорону праці за показником доцільності. Приклади.

 6. Капітальні вкладення і експлуатаційні витратив системі фінансування охорони праці


Питання для індивідуальної роботи

 1. Гігієнічна характеристика умов праці за комп’ютерами.

 2. Економічні аспекти охорони праці в Україні.

 3. Аналіз стану безпеки праці в Херсоні та в Херсонській області.Практична частина

Надайте обґрунтоване рішення:


1. На підприємстві працює 350 робітників. За рік зареєстровано 2 випадки гострого отруєння алкоголем підчас колективного святкування професійного свята з 12 днями непрацездатності, асфіксія внаслідок відмови засобів захисту дихання на виробництві з летальним кінцем, 6 - гострих респіраторних захворювань з 24 днями непрацездатності, 2 - електротравми на виробництві з 10 днями непрацездатності і 1 отруєння газом в побуті з 24 днями непрацездатності. Визначте основні показники динаміки травматизму та захворюваності.


2. В цеху промислового підприємства чисельність працівників склала 180 чол., а кількість одиниць устаткування – 125 . На досліджений період було заплановано 6 поточних заходів з ОП,1 – за угодою з Держгірпромнаглядом,закрито 21 акт розслідування НВ, з них 14 – з вини працівників. В процесі планового контролю було викрито:3 випадки простроченого інструктажу, 11 випадків роботи без засобів захисту, 26 випадків роботи на устаткуванні без вчасно пройденого техопосвідчення, відсутність огороджень на 5 од. ;несправна ізоляція на 11 од. Всі поточні заходи проведено, але з 1 немає інформації, з погоджених заходів 2 проведені не в повному обсязі. Оцініть стан ОП на цій ділянці. Визначте можливість виплати преміальних.


3. На підприємстві працює 580 робітників. За рік зареєстровано 2 випадки гострого харчового отруєння в їдальні підприємства з 23 днями непрацездатності, напад ішемічної хвороби серця на виробництві з летальним кінцем, 6 випадків гострих респіраторних захворювань з 46 днями непрацездатності, 2 - електротравми на виробництві з 14 днями непрацездатності і 1 отруєння газом в побуті з 24 днями непрацездатності.

Визначте основні показники динаміки травматизму та захворюваності.


4. На підприємстві працює 350 робітників. За рік зареєстровано 2 випадки гострого отруєння алкоголем підчас колективного святкування професійного свята з 12 днями непрацездатності, асфіксія внаслідок відмови засобів захисту дихання на виробництві з летальним кінцем, 6 - гострих респіраторних захворювань з 24 днями непрацездатності, 2 - електротравми на виробництві з 10 днями непрацездатності і 1 отруєння газом в побуті з 24 днями непрацездатності.

Визначте основні показники динаміки травматизму та захворюваності.


^ Надайте відповідь на контрольні запитання :

 1. За якими показниками можна оцінити стан охорони праці підприємства та його структурних розділів?

 2. Які пільги надаються працівникам за роботу, що не відповідає санітарним нормам?

 3. В яких випадках працівникам виплачується компенсація за важкі та шкідливі умови праці?

 4. Як впливає доплата до тарифної ставки працівника за важкі та шкідливі умови праці на економічні показники підприємства?

 5. Наведіть приклади доцільних, частково доцільних та недоцільних витрат на охорону праці.

Рекомендована література:


 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей B.C., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2002. - 381 с.

 3. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 4. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 672 с

Практичне заняття 4.


Контроль небезпечних і шкідливих факторів в галузях економіки

ПЛАН

Теоретична частина


 1. Організація заходів захисту промислових підприємств від статичної та атмосферної (блискавка) електрики.

 2. Вимоги безпеки до виробничих будівель та споруд.

 3. Вимоги безпеки до допоміжних приміщень промислових підприємств.

 4. Вимоги безпеки до водопостачання та каналізації промислових підприємств.

 5. Вибір площадки для промислового підприємства та розміщення будівель на його території.

 6. Система очищення стічних вод промисловості.


Підготуйте матеріали для обговорення питань:


 1. Системи дистанційного управління в захисті робітників промисловості.

 2. Порядок урахування вимог ОП при розробці, виготовленні, випробуваннях дослідних зразків нових машин і передаванні їх до серійного виробництвах.

 3. Охорона праці в автоматизованих виробництвах.

 4. Науково – технічний прогрес і безпека праці.

 5. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

 6. Досвід зарубіжних країн з реалізації заходів з охорони праці.

 7. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми , перспективи.
Практична частина

^ Надайте обґрунтоване рішення:


Задача: Оцінити силу струму, який проходить через тіло людини при однополюсному дотику до електропроводів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю та опором 58 кОм. Поясніть хід рішення.


Задача: Визначте температуру, до якої можуть нагрітися алюмінієві електропровідники за термін експлуатації 22 год, якщо їх діаметр – 2,5 мм, потужність споживача 1600 Вт/год. Електропровідники під’єднані до мережі напругою 220 В.


Задача: Оцінити силу струму, який проходить через тіло людини при однополюсному дотику до електропроводів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю та опором 62 кОм. Поясніть хід рішення.


Задача: Визначте температуру, до якої можуть нагрітися мідні електропровідники за термін експлуатації 18 год., якщо їх діаметр – 2 мм, потужність споживача 1800 Вт/год. Електропровідники під’єднані до мережі напругою 220 В.


^ Надайте відповідь на тестові завдання:


1. При якій силі перемінного електроструму людина починає відчувати дію електроструму:

а) більше 0,5 мА;

б) більше 5 мА;

в) більше 15 мА;

г) більше 50 мА


2. Для якої напруги навчання персоналу проводиться лише в спеціалізованих організаціях міста:

а) більше 1000 U;

б) від 380 U до 1000 U;

в) від 220 U до 380 U;

г) вище 380 U


3. На якій відстані від горючих матеріалів можуть проводитися на будівельному майданчику електрозварювальні роботи:

а) 25 м;

б) 20 м;

в) 10 м;

г) 5м.


4. Яка за наведених речовин відноситься до І групи за пожеже - вибухонебезпечністю:

а) торф;

б) карбід кальцію;

в) водень;

г) кам’яне вугілля;

д) літій.


5. При яких видах електроструму персонал проходить медогляд 1 раз на рік?

а) при всіх;

б) при струмі високої частоти;

в) при струмі напругою більше 380 U;

г) при струмі з напругою 1000 U.


6. Яке граничне значення надлишкового тиску між приміщенням категорій А і Б:

а) 5 кПа;

б) 10 кПа;

в) 60 кПа;

г) 101 кпА


Надайте відповідь на контрольні запитання :

 1. Які фактори необхідно враховувати при виборі майданчика для розміщення підприємства?

 2. В яких випадках Держсанправила планування та забудови вимагають наявність СЗЗ (санітарно – захисних зон)? Які їх розміри для підприємств різних класів шкідливості?

 3. Які вимоги до об’єму та розміщення виробничих будівель та споруд?

 4. Назвіть групи санітарних процесів згідно їх санітарної характеристики.

 5. Охарактеризуйте основні вимоги до систем водопостачання і каналізації.

Рекомендована література:


 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів. «Афіша», 2005. -318с.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 3. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. - 311 с.

 4. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 5. Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении. – М.: Промышленность,1993. – 284с.

МОДУЛЬ 2. Системний підхід до охорони праці в галузі


Практичне заняття 5.

Оптимізація виробничого середовища в системі «оператор – машина».


ПЛАН

Практична частина

 1. Система управління виробничими ризиками різних галузей в умовах ринкової економіки.

 2. Оптимізація повітряного середовища.

 3. Оптимізація виробничого освітлення.

 4. Шляхи інформаційної взаємодії в системі “Людина - машина”.

 5. Внутрішні та зовнішні фактори помилок “людини.

 6. Вимоги безпеки до промислового обладнання.


Підготуйте матеріали для обговорення питань:


 1. Значення мотивів у системі охорони праці.

 2. Які засоби Ви можете запропонувати для створення психологічного настрою працівника на безпеку праці в установі (на підприємстві), де Ви проходили практику?

 3. В яких випадках і які види стимулювання, на Ваш погляд, впливатимуть на формування безпечної поведінки працівника?

 4. Роль людського фактора в забезпеченні безпеки праці.

 5. Особливості забезпечення облаштування і експлуатації машин в сучасних умовах.


^ Надайте обґрунтоване рішення:


Задача :Довжина приміщення 6 м, ширина -4 м, висота - 2,5 м. В цьому приміщенні офісного типу працює 4 робітники. Поясніть, чи потрібно тут вводити механічну вентиляцію. Обґрунтуйте відповідь.

^ Формули для розрахунків: При нормальному мікрокліматі враховується: V1 – обсяг повітря на 1 працюючого.

L1 – кількість повітря на 1 працівника.


L = L1*n
n – число працюючих

якщо V1 < 20 м2, то L1 = 30 м3/год

якщо V1 > 20 м2, то L1 = 20 м3/год


Задача. Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура в адміністративному приміщенні об’ємом V= 260 куб.м, у якому N = 20 людей виконують роботу І категорії. Кратність об’єму повітря при неорганізованій природній вентиляції – K = 1,75. Теплоємність повітря С = 1370 Дж / ( кг К ) , а його густина ρ = 1,2 кг/куб.м.

Приклад: Знайти, на скільки градусів може підвищитися температура у приміщенні об’ємом V, у якому N людей виконують роботу із невеликим фізичним навантаженням. Кратність об’єму повітря при неорганізованій природній вентиляції дорівнює К. Теплоємність повітря С = 1370 Дж/(кг К), а його густина р = 1,2 кг/м3.

Розрахунок проводиться за формулою:

;

де N – кількість джерел виділення тепла (кількість людей у приміщенні);

g – потужність виділення тепла однією особою, яка коливається в межах від 100 до 230 Вт залежно від фізичного.

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 250 м3 знаходиться 20 осіб, які виконують легку фізичну роботу. Кратність обміну повітря дорівнює 0,75. Підставивши числові значення величин в останню формулу, матимемо:
Задача: Виробниче приміщення підприємства побутового обслуговування має розмір 20*40*3,8м та коефіцієнт неорганізованого повітрообміну 0,6. Чи потрібно тут вводити механічну вентиляцію, якщо в приміщенні щосекунди викидається 0,26 г хлору, ГДК якого складає 1мг/куб. м, а коефіцієнт нерівномірності розподілу забруднювача складає 1,55 ?.


 1. Приклад: За критерієм вмісту вуглекислого газу перевірити, чи достатньо неорганізованої природної вентиляції з кратністю обміну повітря К у приміщенні об’ємом V, де працює N осіб.

Для перевірки необхідно порівняти фактичну кратність обміну повітря ^ К з кратністю обміну повітря, яка забезпечує належну чистоту К0. Граничнодопустима концентрація вуглекислого газу в повітрі дорівнює 2 г/м3, а його концентрація у повітрі, яке подається у приміщення, - 0,7 г/м3.де t – час, за який концентрація шкідливих речовин досягне ГДВ, год;

Q – маса шкідливих речовин, що надходять у повітря за годину, ч/год;

С2концентрація шкідливих речовин у повітрі, що подається до приміщення, г/м3;

С3 – ГДК даної шкідливої речовини, г/м3;

^ V – об’єм приміщення, м3.


Мacy вуглекислого газу, що надходить у повітря в резуль­таті дихання N осіб, визначають за формулою:

Q = m*N, (5.8)

де т – маса вуглекислого газу, яку видихав одна особа за годи­ну (г/год).

Наприклад, нехай у приміщенні об’ємом 30 м3 працює дві осо­би, а кратність обміну повітря К = 0,8. Спочатку обчислюємо час, за який концентрація вуглекислого газу досягне граничнодопустимої

.

Необхідна кратність обміну повітря становить
Отже, наявної кратності обміну повітря у приміщенні с не­достатньо, оскільки К<К0.
  1   2   3   4   5

Схожі:

«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconМіжнародні норми в галузі охорони праці
Теми що виносяться на модуль з предмету «Охорона праці в галузі», для спеціалістів та магістрів
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconПитання для підготовки до іспиту по курсу "Охорона праці в галузі" для спеціальностей мо, мз, мк, дз, оа, еп, фк
Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconОснови комерційної діяльності для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501, галузі підготовки 0305 – «Економіка І підприємництво»
Конспект лекцій з самостійного вивчення дисципліни «Основи комерційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання напряму...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу " Охорона праці в галузі " для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів усіх спеціальностей заочної форми...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи