«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І icon

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І
Скачати 390.17 Kb.
Назва«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір390.17 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство науки і освіти України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»

«Затверджую»

_____________

Ректор ХЕПІ

Покотилова В.І.

« » лютого 2008


Робоча програма з навчальної дисципліни

«Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальностей

спеціальностей: 7.050201 «Менеджмент організацій»,

7.050206 «Менеджмент зовнішньо – економічної діяльності»

5.060101 “Правознавсво”


Укладач доцент О.М. Соболь


Затверджена

на засіданні кафедри

«Гуманітарних дисциплін»

Протокол №­­­­­­­­­­­­­________

від «__» ______ 2008р.

Зав. кафедрою

________________

Веніг Н. М.


Херсон 2008


Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 6.05100 складена на базі типової програми згідно наказу МОН № 420 від 2.12.1998.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.Програма складена на основі державної Навчальної програми з вивчення БЖД в учбових закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації – Київ: Міносвіти, 1999.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента організацій»

Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Менеджмента зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Загально – юридичних дисциплін»

Завідувач кафедри __________ Шаповалова В. М.


Схвалено Методичною радою інституту


Протокол № ___ від « » __________2008 р.


Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___


ВСТУП

1., СТРУКТУРА І ЗВ’ЯЗОК КУРСУ БЖД З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

В процесі життя, виробничої та будь-якої іншої діяльності людина постійно перебуває під впливом небезпек, як реальних, так і потенційних. Вивчення цих небезпек, умов, за яких вони здатні реалізуватись, вміння знизити їх негативний вплив сприяло протягом усієї історії виживанню людства і дозволяє йому існувати в сучасних умовах. Однак на сьогодні, у вирішенні цих питань потрібен комплексний науково обгрунтований підхід, який може забезпечити лише безпека життєдіяльності.

^ Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Предметом курсу БЖД є система „людина — життєве середовище". Під життєвим середовищем розуміють частину-зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності та суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя та здоров'я. Розгляд системи „людина — життєве середовище" можливий як на загальному (комплексному) рівні, так і стосовно підсистем меншого масштабу, що враховують певні особливості та відповідну направленість відносин між двома складовими системи.

В першу чергу необхідно виділити підсистему „людина — природне середовище", оскільки промислова, технічна та наступна науково-технічна революція настільки озброїли людину технікою, і такою мірою підвищили її могутність, що відносини між людиною та природним середовищем зазнали значної трансформації. Людство опанувало нові види енергії, розробило невідомі природні матеріали і технології, проникло в глибини Землі та космічні простори, підкорило водні і повітряні океани, однак всі ці успіхи мають і зворотню сторону. Сьогодні природний (початковий) стан навколишнього середовища виявився суттєво порушеним, що спричинило появу нових небезпек природного походження, які не лише негативно виливають на здоров'я людний, але й загрожують її існуванню.

Важливе значення має розгляд підсистеми „людина - виробниче середовище". Науково-технічний прогрес та пов'язані з ним нові технічні рішення і технології, широке застосування новітніх технологій привели до появи негативних факторів техногенного середовища на дію яких ні організм людини, ні навколишнє середовище не можуть виробити захисні механізми.

^ Безпека життєдіяльності” – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, що вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.


Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні, в майбутній практичній діяльності спеціаліста, вміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання дисципліни „Безпека життєдіяльності" — навчити студентів:

— ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;

— визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

— планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі „людина — життєве середовище";

— прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи „людина — життєве середовище";

— використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

— розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

— запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

— використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.Курс:перший

Семестр: перший

Курс: другий

Семестр: четвертий

Напрям; спеціальність; освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів:


ECTS: 4

Модулів: 2

Змістових модулів:10

Загальна кількість годин: 54


0502 «Менеджмент»

7.050201 Менеджер – економіст

7.050205 Спеціаліст

з менеджменту зовнішньо – економічної діяльності

5.0601 “Правознавство”

5.060100 Молодший спеціаліст з правознавства в економіці

Нормативна:

Лекцій: 18

Практичних: 18

Самостійна робота студентів: 18

Форма підсумкового контролю: залік


Розглянуто і затверджено


на засіданні кафедри «Гуманітарних дисциплін»


Протокол № ____ від «____» 2008 р.


Зав. кафедрою, к.п.н. ______________ Веніг Н.М.


Таблиця 1

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Модулі

Модуль 1

Кілікість балів за модуль

100

Змістові модулі

№1

№2

№3

№4

№5

Модульний контроль


50

Кількість балів за змістовий модуль

6

5

10

11

8

Кількість балів за видами роботи

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

З них активність в практичних заняттях, в т.ч. колоквіумах

-11

+

511

+

5Виконання індивідуальних завдань
-2-22
Виконання срс624
8


-

Продовження табл. 1

Модулі

Модуль 2

Підсумковий контроль

Залік


100

Кілікість балів за модуль

100

Змістові модулі

№6

№7

№8

№9

№10

Модульний контроль


50

Кількість балів за змістовий модуль

3

5

6

6

4

Кількість балів за видами роботи

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

П

ІЗ

С

Р

С

З них активність в практичних заняттях, в т.ч. колоквіумах

1-11

+

51Виконання індивідуальних завдань
2-2
-

-

Виконання срс


-
53
-

-3
  1. ^ Структура дисципліни

Безпека життєдіяльності””

Змістовні модулі

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самост.

Робота

Всього

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Теоретичні основи сучасної науки про безпеку людини1

Предмет, структура та функції курсу “Безпека життєдіяльності” (БЖД)

2

2

-

4

2

Система “Людина – життєве середовище”. Небезпека та її оцінка

2

2

2

4

3

Людина як елемент системи “Людина – життєве середовище”.

2

2

2

6

4

Забезпечення раціональних умов життєдіяльності людини. Вплив діяльності людини на оточуюче середовище

2

2

2

6

5

Проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах природних небезпек

2

2

2

4
Всього

10

10

8

28

Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач

Модуль 2. Основні види небезпек та організація і управління безпекою населення в Україні


1

Техногенні небезпеки та породжені ними фактори

2

2

2

6

2

Соціальні, політичні небезпеки та проблеми раціональної життєдіяльності в умовах урбанізації

2

-

4

6

3

Комбіновані небезпеки як найбільш розповсюджений чинник негативних факторів

-

2

2

4

4

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків

2

2

-

6

5

Організація і управління безпекою життєдіяльності

2

2

2

6
Всього

8

8

10

26
Всього за семестр

18

18

18

54
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення ситуаційних задач^ Модуль 1. Теоретичні основи сучасної науки про безпеку людини

Змістовий модуль 1. Предмет, структура та функції курсу “Безпека життєдіяльності”. Безпека життєдіяльності як категорія


Історія виникнення питань, пов'язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку проблеми. Основні положення Концепції національної безпеки України. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна. Мета і завдання дисципліни; її основні положення, як невід'ємної складової частини та загальноосвітньої компоненти підготовки всебічно розвиненої особи. Роль дисципліни у формуванні в майбутніх спеціалістах знань, умінь та навичок забезпечення безпеки діяльності, життя та здоров'я людини в умовах існуючого у країні рівня безпеки, пов'язаного з навколишнім середовищем, довкіллям, побутом, транспортом, виробництвом, соціальними відносинами тощо, рівнем державної системи захисту людини, а також рівнем індивідуальної природної та набутої захищеності особи. Зв'язок дисципліни з загальноосвітніми та профілюючими дисциплінами. "Безпека життєдіяльності" - фундамент загальної освіти з проблем безпеки та базова дисципліна для подальшого вивчення курсів "Основи екології", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та "Цивільна оборона".

Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна. Життєдіяльність - як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. Система "людина - життєве середовище" та її компоненти. Природне оточення та матеріальна культура - основні елементи життєвого середовища людини. Життєдіяльність - як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище". Рівні системи "людина - життєве середовище". Система з однією особою. Мікроколектив. мініколектив, колектив. Колективи трудові, за місцем проживання, згідно з родинними відносинами, згідно з соціальним статусом, згідно з політичними та релігійними переконаннями. Населений пункт, регіон, країна, людство в цілому.

Основна рекомендована література

1. Концепція національної безпеки України // ВВРУ.-1994.-№24.-52с.

2. Крикунов Г.П., Беликов А.С., Залужеп В.Ф. Безопасность жизнедеятельности, 4.1,2.-Днепропетровск: Пороги,-1992.-412с.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності.-К.:Знання,1999.-291с.

4. Пістун У.П. Безпека життєдіяльності.-Львів, 1996.-384с.

  1   2   3   4

Схожі:

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую” Ректор

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую” Ректор

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І icon„затверджую ректор університету

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую: Ректор мдау в. С. Шебанін

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую: Ректор мнау в. С. Шебанін

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую ректор Херсонського державного університету

«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І iconЗатверджую   Ректор В. В. Грабко
move to 0-16188823
«Затверджую» Ректор хепі покотилова В.І icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи