“Затверджую” icon

“Затверджую”
Назва“Затверджую”
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
“Затверджую”

______________________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 200__ р.

Робоча програма з навчальної дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Галузь знань

0501“Економіка і підприємництво”

напрям підготовки 6.05100 «Економічна кібернетика»

6.050104 “Фінанси”, 6.050106 “Облік і аудит”


Укладач: к. с. – г. н, доц. Соболь О.М.

^

Херсон – 2008
Робоча програма дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів спеціальності 6.05100 складена на базі типової програми згідно наказу МОН № 420 від 2.12.1998.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Економічної кібернетики»

Завідувач кафедри __________ Лєпа Є.В.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Фінансів»

Завідувач кафедри __________ Семіусов П.М.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Бухгалтеського обліку і аудиту»

Завідувач кафедри __________ ЗорінаВ.Н.


Схвалено Методичною радою інституту

Протокол № ___ від « » __________2008 р.

Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___


АННОТАЦІЯ

Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

Теоретична частина дисципліни має метою ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією , законодавчими принципами забезпечення БЖД людини .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення механізму проведення рятувальних та ліквідаційних заходів, комплексу показників оцінки безпеки системи , порядку та методів захисту населення в умовах НС.


ВСТУП


В процесі життя, виробничої та будь-якої іншої діяльності людина постійно перебуває під впливом небезпек, як реальних, так і потенційних. Вивчення цих небезпек, умов, за яких вони здатні реалізуватись, вміння знизити їх негативний вплив сприяло протягом усієї історії виживанню людства і дозволяє йому існувати в сучасних умовах. Однак на сьогодні, у вирішенні цих питань потрібен комплексний науково обгрунтований підхід, який може забезпечити лише безпека життєдіяльності.

Предметом курсу БЖД є система „людина — життєве середовище". Під життєвим середовищем розуміють частину-зовнішнього середовища, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності та суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя та здоров'я. Розгляд системи „людина — життєве середовище" можливий як на загальному (комплексному) рівні, так і стосовно підсистем меншого масштабу, що враховують певні особливості та відповідну направленість відносин між двома складовими системи.

В першу чергу необхідно виділити підсистему „людина — природне середовище", оскільки промислова, технічна та наступна науково-технічна революція настільки озброїли людину технікою, і такою мірою підвищили її могутність, що відносини між людиною та природним середовищем зазнали значної трансформації. Людство опанувало нові види енергії, розробило невідомі природні матеріали і технології, проникло в глибини Землі та космічні простори, підкорило водні і повітряні океани, однак всі ці успіхи мають і зворотню сторону. Сьогодні природний (початковий) стан навколишнього середовища виявився суттєво порушеним, що спричинило появу нових небезпек природного походження, які не лише негативно виливають на здоров'я людний, але й загрожують її існуванню.

Важливе значення має розгляд підсистеми „людина - виробниче середовище". Науково-технічний прогрес та пов'язані з ним нові технічні рішення і технології, широке застосування новітніх технологій привели до появи негативних факторів техногенного середовища на дію яких ні організм людини, ні навколишнє середовище не можуть виробити захисні механізми.

^ Безпека життєдіяльності” – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний, теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, що вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.


Мета вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини та сформувати необхідні, в майбутній практичній діяльності спеціаліста, вміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.

Завдання дисципліни „Безпека життєдіяльності" — навчити студентів:

— ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;

— визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

— планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі „людина — життєве середовище";

— прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи „людина — життєве середовище";

— використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

— розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

— запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

— використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.


^ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»


Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.


Завдання: вивчення негативних факторів середовища, правової та нормативної бази захисту здоров’я і життя людини в умовах негативних факторів середовища мешкання і праці та в надзвичайних ситуаціях; набуття практичних навичок аналізу та оцінювання умов праці, стану охорони праці на підприємстві, здоров’я і життя людини.


Предмет: життя і здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.Курс:перший

Семестр: перший

Курс:другий

Семестр: четвертий

Напрям; спеціальність; освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів:


ECTS: 4

Модулів: 3

Змістових модулів:19

Загальна кількість годин: 144


0501 «Економіка і підприємництво» » Бакалавр

6.05100 «Економічна

кібернетика

6.050104 “Фінанси”,

6.050106 “Облік і

аудит” Спеціаліст

5.06010101 «Правознавство»

Молодший спеціаліст з правознавства по економіці

Нормативна:

Лекцій: 34

Практичних: 34

Самостійна робота студентів: 76

Форма підсумкового контролю: іспитРозглянуто і затверджено


на засіданні кафедри «Гуманітарних дисциплін»


Протокол № ____ від «____» 2008 р.


Зав. кафедрою, к.п.н. ______________ Веніг Н.М.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи