“Затверджую” icon

“Затверджую”
Назва“Затверджую”
Сторінка2/6
Дата04.09.2012
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИМодуль 1. Охорона праці


Предмет: Організаційно-теоретичні та правові основи охорони праці в Україні технічний і соціальний характер науки про ОП. Система стандартів безпеки праці. Управління охороною праці. Умови праці, виробничі фактори, шкідливості і небезпечності. Виробничий травматизм і заходи його відваження. СЛМ: поняття, фактори, характеристики безпеки. Вимоги виробничої санітарії: Санітарні норми проектування промислових підприємств. Пожежна безпека, складовів пожежного захисту. Класи виробництв і зон пожежної і вибухової небезпеки. Основні заходи пожежопрофілактики. Організація і керівництво «Охороною праці» на підприємстві. Контроль і нагляд за охороною праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Нормалізація повітря робочої зони, освітлення виробничих приміщень. Основи профілактики електротравматизму. Дія електричного струму на органи людини, види уражень, фактори, що впливають на результат, умови ураження. Електротравматизм та основні заходи профілактики. Організація безпечної експлуатації електроустановок. Захисні заходи.

Мета: вивчення системи законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, набуття навичок оцінки стану охорони праці та впровадження більш безпечних і здорових умов праці.

Таблиця 1.


^ Структура навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
Змістовні модулі

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самост.

робота

Всього

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Охорона праці

1

Виробниче середовище та його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни.

2

2

4

8

2

Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

2

2

4

8

3

Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу.

2

2

4

8

4

Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму.

2

2

4

8

5

Основи техніки безпеки.

2

2

6

10

6

Правове і нормативне регулювання охорони праці.

2

2

4

8

7

Державне управління охороною праці в Україні.

2

2

4

8

8

Організація охорони праці на виробництві.

2

2

6

10

9

Економічні аспекти охорони праці.

2

2

4

8
Всього

18

18

40

76
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач

^ Модуль 2. Безпека життєдіяльності

1

Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру.

4

4

2

10

2

Державні заходи щодо захисту життя людини.

2

2

6

8

3

Засоби індивідуального захисту людини.

-

-

6

8

4

Колективні засоби захисту людини.

2

2

4

8

5

Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

2

2

4

8
Всього

10

10

22

42
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення ситуаційних задач

^ Модуль 3. Цивільна оборона

1

Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру.

2

Основи захисту об’єкта господарської діяльності.

3

Діяльність організацій щодо захисту персоналу підприємств, населення і території.

4

Запобігання та усунення надзвичайної ситуації на об’єкті.

1

2

3

4

5

6

5

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об’єкті господарської діяльності.
Всього

6

6

14

26

Форма підсумкового контролю:
Всього

34

34

76

144

Форма підсумкового контролю: іспит


^ Модуль 1. Охорона праці


Змістовий модуль 1. Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни.

Предмет курсу - вивчення системи законодавчих актів; соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують безпеку збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Завдання курсу ОП для студентів економічного фаху. Технічний і соціальний характер науки про ОП.

Техніка безпеки, як система організаційних заходів і технічних засобів, які запобігають дії на робітників шкідливих та небезпечних факторів. Вплив науково-технічного прогресу на охорону праці та довкілля, поява нових шкідливих та небезпечних факторів. Необхідність використання системного підходу, сучасних математичних методів в вирішуванні проблем охорони праці та довкілля.

Ергономіка, як наука, яка вивчає людину (групу людей) в конкретних умовах його (їх) діяльності, пов'язаних з використанням технічних засобів. Безпека біотехнічної системи "людина - машина". Небезпечні умови. Фактори, які впливають на безпеку СЛМ (організаційні, рівень технічного забезпечення; фізичні, психофізичні, психологічні і соціальні якості оператора). Сучасний розвиток СЛМ (підвищення кількості одночасно керуємих об'єктів). Специфіка СЛМ в виробничій сфері (монотонність праці, високе статичне навантаження, нервове напруження, втомлюваність). Завдання ергономіки в створенні оптимальних СЛМ. Основні завдання інженерної психології (урахування психофізичних характеристик, створення системи вимог до технічного обладнання; розподіл функцій між людиною і автоматикою). Надійність СЛМ, її зв'язок з безпекою. Характеристики безпеки СЛМ. Методи аналізу безпеки СЛМ: сітьового планування і керівництва, моделювання, логічні методи («дерево відмовлень»).


^ Рекомендована література: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Змістовий модуль 2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.

Поняття умови праці. Сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я людини і його працездатність в процесі праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Основні види потенційних шкідливостей і небезпечностей (фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні).

Вимоги виробничої санітарії як невід'ємна частина системи охорони праці. Професійні шкідливості як база виникнення професійних захворювань. Види професійних шкідливостей: незадовільні метеорологічні умови; шкідливі речовини; іонізуюче та електромагнітне випромінювання; шум; вібрація; незадовільне освітлення. Адаптовані та неадаптовані шкідливості: контроль і нормування несприятливих факторів оточуючого середовища в системі "людина - машина". Поняття мікроклімату, ГДК, НРБ, напруженість поля, коефіцієнт природної освітленості: класи робіт за рівнем освітленості; граничний спектр шуму; віброшвидкість та віброприскорення.

Санітарні норми проектування промислових підприємств. СниП - 2.09.04.-87 (Санітарно-гігієнічні вимоги до адміністративних і побутових будов промислових підприємств; території, виробничих побутових приміщень; їх оптимальне проектування). Види і характеристика інженерних систем підприємства (опалення, вентиляція, каналізація). Склад побутових приміщень, їх розміщення та обладнання. Додержування вимог охорони праці при проектуванні, будуванні (виробництві) і реконструкції підприємств, об'єктів та засобів виробництва (ст. 24 КЗпП).

^ Рекомендована література: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Змістовий модуль 3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу

Організація і керівництво охороною праці на підприємстві. Ступені контролю та нагляду стану охорони праці на підприємстві: державний; відомчий; громадський.

Загальний нагляд за охороною праці на підприємстві (генеральний прокурор, місцеві органи прокуратури і професійні спілки).

Санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови виробничого середовища, основні параметри мікроклімату (температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря), оптимальні та допустимі параметри мікроклімату в залежності від категорії робіт. Засоби контролю вмісту шкідливих речовин, запиленості, параметрів в мікрокліматі.

Види вентиляції. Їх переваги і недоліки. Місцева і загальна вентиляція, особливості застосування. Очистка вентиляційного повітря, основні види в промисловості (циклони, електрофільтри, пилоосаджуючі камери). Проблеми оптимізації повітряного середовища по температурі. Основні напрямки: тепло поглинання; тепловідведення; теплоізоляція; основні матеріали, області застосування.

Нормалізація освітлення виробничих приміщень. Особливості зорової чутливості людини. Основні світлотехнічні величини.

Особливості використання природного освітлення. Застосування різних видів штучного освітлення. Призначення виробничого освітлення:

Вимоги до виробничого освітлення. Світлотехнічні характеристики електричних джерел світла, їх порівняльна характеристика. Нормування природного та штучного освітлення, основні показники. Ергономічні вимоги до технічних засобів. База для розробки цих вимог:

  • результати ергономічних і медико-біологічних досліджень;

  • відомості про експлуатацію аналогів;

  • урахування тенденції розвитку.

Урахування ергономічних вимог під час проектування і створення техніки. Ергономічна експертиза технічних завдань, проектної документації по стадіях розробки технічних засобів, дослідних та серійних зразків.

^ Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Змістовий модуль 4. Аналіз і профілактика профзахворювань і виробничого травматизму

Травма, нещасний випадок на виробництві. Професійні та професійно-обумовлені захворювання. Класифікація травм за ступенем важкості та за видом дії. Показники динаміки травматизму та професійних захворювань. Динаміка травматизму по Херсону та Херсонській області. Організаційно-технічні та психофізичні причини травматизму. Методи аналізу травматизму та професійних захворювань (статистичний, груповий, топографічний, монографічний, економічний, ергономічний). Відшкодування збитків робітникам в випадку ушкодження їх здоров’я

Перегляд розміру відшкодування збитків. Сучасні підзаконні акти з цього питання. Порядок фінансування страхування від нещасних випадків.

Розслідування та облік нещасних випадків. Розслідування та облік виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь. Розслідування та облік аварій. Рекомендована література: 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25


Змістовий модуль 5. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування та процесів

Техніка безпеки при використанні посудин під тиском, проведенні вантажно-розвантажувальних робіт, транспортно-складських робіт, експлуатації вантажної техніки. Знаки безпеки праці.

Значення й завдання організації пожежної охорони. Складові пожежного захисту в організаціях і на підприємствах (усунення причин пожеж), обмежування розповсюдження вогню, забезпечення евакуації, дії пожежних команд).

Умови горіння (наявність горючих речовин і матеріалів, визначена кількість кисню, джерело тепла), види горіння.

Поняття пожежі, пожежна безпека.

Параметри, які визначають пожеженебезпечні якості речовин (температура самозаймання, займання та спалахнення). Горіння теплогазоповітряних сумішів. Нижня та верхня концентраційні межі. Фактори, які впливають на змінення концентраційних меж (температура, тиск, інертні гази, потужність джерела тепла).

Особливості згорання твердих речовин. Швидкість розповсюдження полум'я. Вибух.

Класи виробництв і зон з пожежної і вибухонебезпеки.
Запобігання пожежі. Противопожежний захист, пожежний зв'язок і
сигналізація. Основні заходи пожежопрофілактики.

Теоретичні та практичні основи профілактики електротравматизму. Електробезпека як забезпечення різними заходами і технічними приладами безпеки роботі під дією електричного току, електромагнітного поля, електродуги та статичної електрики.

Дія електричного току на організм людини (термічна, електролітична, біологічна). Види уражень електротоком (місцеві електротравми; електроудар, металізація шкіри, електроофтальмія).

Фактори, які впливають на результат ураження електротоком (стан шкіри, шлях току та ін.). умови ураження електротоком (випадкове доторкання, наближення на небезпечну відстань, крокове напруження, поява напруги, випадкове включення). Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним током в електротехнічних установах. Електротравматизм. Електротравми прямі та посередні. Основні заходи профілактики (застосування зменшеної напруги; ізоляція, захисне заземлення, запулення, захисне відключення). Принципи застосування.

Організація безпечної експлуатації електроустановок. ПУЕ, основні принципи. Вимоги до персоналу, який працює з електроустановками.

Захисні заходи (загальні, організаційні, технічні, індивідуальні).

^ Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25


Змістовий модуль 6. правове і нормативне регулювання охорони праці

Система законодавчих актів з питань охорони праці. Основний документ - Закон України "Про охорону праці". Система стандартів безпеки праці як збірник державних стандартів, загальних вимог і норм за видами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, а також системи загальних вимог безпеки до виробничого обладнання, виробничих процесів, засобів захисту працюючих.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань, які спричинили втрату працездатності: КЗПП України, охорона праці жінок та неповнолітніх. Державні нормативні акти про охорону праці, їх кодування. Нормативні акти про ОП, що діють в межах підприємства. Відповідальність за порушення законодавства з питань ОП. МОП, участь України в міжнародному співробітництві з питань ОП.

^ Рекомендована література: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25


Змістовий модуль 7. Державне управління охорони праці (ОП) в Україні

Органи державного управління ОП, їх компетенція і повноваження. Компетенція і завдання Кабінету Міністрів України, Державного Комітету з нагляду за охороною праці. Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі ОП. Повноваження місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, об’єднань підприємств в галузі охорони праці. Фонд соціального страхування від нещасних випадків: послуги, виплати, структура. Фінансування страхування від нещасних випадків. Служба страхових експертів.

^ Рекомендована література: 1, 10, 11, 14, 15, 16


Змістовий модуль 8. Організація охорони праці на виробництві

Система управління охороною праці (СУОП). Її функції, завдання. Структура СУОП. Планування роботи з охорони праці. Контроль за станом охорони праці. Служба охорони праці: створення, завдання, функції. Права спеціалістів служби охорони праці. Комісія з питань охорони праці: створення, завдання, права. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи. Види інструктажів з питань охорони праці. Умови і порядок проведення стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи.

^ Рекомендована література: 1, 9, 10, 11, 14, 15, 16


Змістовий модуль 9. Економічні аспекти охорони праці

Економічне стимулювання охорони праці. Застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ. Відшкодування шкоди у разі ліквідації підприємства. Фінансування страхування від нещасного випадку. Обчислення суми страхових внесків. Диференціація страхових внесків. Матеріальні збитки, що їх завдає виробничий травматизм підприємству. Річні витрати, зумовлені травматизмом. Збитки підприємства від загальних захворювань робітників. Річні витрати в зв’язку з загальними захворюваннями працівників підприємства. Інтегральний показник втрат підприємства від травматизму та загальних захворювань працівників.

Економічна ефективність заходів з охорони праці.

^ Рекомендована література: 10, 11, 15, 15, 16, 17

Модуль 2. Безпека життєдіяльності


Предмет: наукові засади, поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Система, людина їх життєве середовище. Ризик як оцінка небезпеки. Людина як елемент системи «людина – життєве середовище» : небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Небезпеки, що приводять до надзвичайних ситуацій (НС), та заходи зниження їх наслідків. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Правові основи безпеки життєдіяльності . Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.


Мета: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання ним, захисту людей і навколишнього середовища.


Змістовий модуль 1. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру

Історія виникнення питань, пов'язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку проблеми. Основні положення Концепції національної безпеки України. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна. Мета і завдання дисципліни; її основні положення, як невід'ємної складової частини та загальноосвітньої компоненти підготовки всебічно розвиненої особи. Роль дисципліни у формуванні в майбутніх спеціалістах знань, умінь та навичок забезпечення безпеки діяльності, життя та здоров'я людини в умовах існуючого у країні рівня безпеки, пов'язаного з навколишнім середовищем, довкіллям, побутом, транспортом, виробництвом, соціальними відносинами тощо, рівнем державної системи захисту людини, а також рівнем індивідуальної природної та набутої захищеності особи. Зв'язок дисципліни з загальноосвітніми та профілюючими дисциплінами. "Безпека життєдіяльності" - фундамент загальної освіти з проблем безпеки та базова дисципліна для подальшого вивчення курсів "Основи екології", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та "Цивільна оборона".

Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна. Життєдіяльність - як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. Система "людина - життєве середовище" та її компоненти. Природне оточення та матеріальна культура - основні елементи життєвого середовища людини. Життєдіяльність - як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище". Рівні системи "людина - життєве середовище". Система з однією особою. Мікроколектив. мініколектив, колектив. Колективи трудові, за місцем проживання, згідно з родинними відносинами, згідно з соціальним статусом, згідно з політичними та релігійними переконаннями. Населений пункт, регіон, країна, людство в цілому.

Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіотичні небезпеки: літосферні (землетруси, зсуви, селі, вулкани); гідросферні (повені, снігові лавини, шторми); атмосферні (урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки); космічні (астероїди, сонячне та космічне випромінювання). Біотичні небезпеки (небезпечні рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси). Заразні хвороби тварин та рослин. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки: підвищені та понижені температури; каменепад; слизькі поверхні; природне іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання; токсичні речовини; хвороботворні мікроорганізми. Вплив природних джерел небезпеки на людину та системи забезпечення її життєдіяльності.

Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією підіймально-транспортного обладнання. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухових речовин та матеріалів. Небезпеки, пов'язані з використанням процесів, що відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску.

Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Умови, що визначають можливість ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом.

Хімічні речовини, їх класифікація, агрегатний стан, шляхи подання в організм людини. Комбінована дія шкідливих речовин: антагонізм та синергізм дії. Поняття про граничне допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та випромінювання.

Небезпеки пов'язані з експлуатацією та утриманням житла. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на системи забезпечення життєдіяльності людини.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки. Дезінформація, як джерело небезпеки. Небезпеки економічної діяльності.

Соціальні небезпеки: небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем, бродяжництво, проституція, п'янство, алкоголізм. тютюнопаління. Соціальні джерела небезпеки, викликані незадовільним матеріальним станом та умовами проживання: страйки, повстання, революції. Вандалізм та тероризм. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному грунті. Неадекватність самооцінки та інші причини виникнення конфліктів. Суїцид.

Політичні небезпеки: конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні, духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти, війни. Мілітарність як один з факторів, що викликає напруженість у стосунках між країнами та націями.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Забезпечення безпеки економічної діяльності.

Небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, пов'язані з урбанізацією середовища життєдіяльності людини. Поведінка людини в специфічних умовах великих населених пунктів. Характерні приклади захворюваності, травматизму та аварій у побуті.

Вимоги до технічного стану житлового фонду, інженерного обладнання, транспортних засобів, комунікацій, місць відпочинку та розваг мешканців будинку, мікрорайону, населеного пункту, мегаполісу. Особливі заходи безпеки при використанні газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що знаходяться під тиском тощо. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоквартирних житлових будинків та на прибудинковій території. Заходи для створення безпечних умов та сприятливого життєвого середовища з необхідною інфраструктурою соціально-побутового та культурного обслуговування населення. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення. Заходи та засоби щодо попередження зсувів, пожеж та вибухів. Загальні правила поведінки на вулицях та дорогах, використання транспортних засобів та користування ними.

^ Рекомендована література: 1, 2, 5, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39


Змістовий модуль 2. Державні заходи щодо захисту життя людини

Конституція України. Законодавство України про охорону здоров'я. Законодавство України про охорону праці. Законодавство України про охорону навколишнього середовища. Кримінальне законодавство. Закони України: "Про цивільну оборону", "Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення", "Про дорожній рух". "Про пожежну безпеку". Концепція організації роботи з профілактики невиробничого травматизму (постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996р. №1345).

Нормативні документи та основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення: норми, правила, інструкції тощо. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності. Методи та засоби забезпечення життєдіяльності. Загальні відомості про управління безпекою життєдіяльності. Організаційно-методична основа системи управління безпекою життєдіяльності. Інформаційне забезпечення системи управління, прогнозування та планування заходів безпеки. Організація та координація роботи. Контроль за станом безпеки життєдіяльності. Система державних органів по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення: Кабінет Міністрів України, Національна Рада з питань безпечної життєдіяльності населення та її бюро, Комітет по нагляду за охороною праці України. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство внутрішніх справ України, органи державного пожежного нагляду, інші центральні органи Державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів.

Служби охорони громадського порядку (міліція, суд, Прокуратура, адвокатура).

Добровільні об'єднання громадян з питань безпеки життєдіяльності населення (Асоціація спеціалістів в галузі безпеки життєдіяльності, Всеукраїнське та регіональні об'єднання власників житла, об'єднання (товариства) власників багатоквартирних будинків, об’єднання власників приватного житла, інші товариства та об'єднання). Служби та телефони довіри.

Цілісна система державного управління охороною життя людей на підприємствах та профілактики побутовою травматизму. Єдина автоматизована інформаційна система з питань безпеки життєдіяльності. Організація навчання з питань безпеки життєдіяльності. Пропаганда знань з створення та дотримання здорових і безпечних умов проживання людини.

^ Рекомендована література: 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16


Змістовий модуль 3. Засоби індивідуального захисту людини

Небезпечні та шкідливі фактори. Вражаюча дія ударної хвилі, світлового випромінювання, електромагнітного імпульсу та інших чинників. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними небезпечних та шкідливих факторів. Потенційні джерела небезпеки трудової діяльності. Професійні захворювання.

Види уражень організму: опіки, обмороження, отруєння, удушення, теплові удари, механічні ушкодження, струс мозку, утоплення, укуси комах та тварин, клінічна смерть, біологічна смерть. Послідовність дій у разі надання першої допомоги потерпілому. Організація та засоби долікарської допомоги. Аптечка першої допомоги. Правила використання препаратів та засобів, що містяться в аптечні першої допомоги. Використання підручних засобів. Правила зупинення кровотечі, обробки ран при механічних ушкодженнях, опіках та обмороженнях. Правила накладання шин при переломах. Правила та порядок дій при виведенні людини з непритомного стану, при наданні потерпілому штучного дихання та проведенні непрямого масажу серця. Порядок надання допомоги потерпілому, який знаходиться в стані клінічної смерті. Порядок надання допомоги при окремих специфічних ураженнях (наприклад, викликаних дією електричного струму, блискавки, вибуху, пожежі) при утопленні та ін. Засоби захисту дихання та шкіри.

^ Рекомендована література: 4, 7, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 36


Змістовий модуль 4. Колективні засоби захисту людини

Захисні споруди: види, типи, призначення. Сховища: вбудовані, окремо стоячі. Об’єкти, де заборонено будівлю вбудованих сховищ. Класифікація сховищ за ступенем захисту, місткістю, місцем знаходження, часу збудування.

Вимоги до сховищ. Сховища прямого і подвійного призначення. Основні і допоміжні приміщення сховищ. Вимоги до розміщення людей.

Умови будівлі швидкозбудованих сховищ. Правила утримання і використання сховищ. Протирадіаційні укриття-поняття, призначення, умови будування. Матеріали для ПРУ. Вимоги до пристосованих під ПРУ приміщень. Простіші укриття-поняття, види. Особливості використання ПРУ.

^ Рекомендована література: 30, 34, 35


Змістовий модуль 5. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин

Визначення поняття "надзвичайна ситуація". Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та кваліфікація. Специфіка поведінки людей при виникненні надзвичайної ситуації (явище психогенії). Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру. Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій.

Вимоги до системи сповіщення, зв'язку, медичного та санітарно-епідемічного нагляду. Заходи для запобігання зсувів, пожеж та вибухів у житловому фонді. Загальні правила виживання в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт. Використання захисних споруд, засобів індивідуального захисту, медичних та підручних засобів. Порядок ліквідації наслідків стихійних лих, вибухів, пожеж, катастроф та аварій. Дезактивація, дегазація, дезінфекція. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Плани підприємств на випадок аварій і надзвичайних ситуацій. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

^ Рекомендована література: 2, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 38

Плани лекцій


Модуль 1. Охорона праці


Змістовий модуль 1. Виробниче середовище та його вплив на людину

Предмет і завдання дисципліни (8 год.).


1   2   3   4   5   6

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи