Питання для заліку „Безпека життєдіяльності icon

Питання для заліку „Безпека життєдіяльності
Скачати 117.24 Kb.
НазваПитання для заліку „Безпека життєдіяльності
Дата04.09.2012
Розмір117.24 Kb.
ТипЗакон

Питання для заліку „Безпека життєдіяльності


Модуль 1.”Охорона праці”


 1. Предмет, структура і завдання курсу.

 2. Законодавче обґрунтування ОП в Україні.

 3. Відшкодування збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього Здоров’я.

 4. Охорона праці жінок в законі України «Про охорону праці та КЗПП України».

 5. Охорона праці неповнолітніх та інвалідів згідно закону України «Про охорону праці та КЗПП України».

 6. Поняття: травма, виробнича травма; професійне захворювання, професійно обумовлене захворювання, виробничі, невиробничі та пов’язані з виробництвом нещасні випадки.

 7. Розслідування виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 8. Спеціальне розслідування виробничого травматизму.

 9. Розслідування та облік аварій.

 10. Характеристика статистичного, групового та топографічного методів аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 11. Монографічний, економічний, анкетування та експертних оцінок методи аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 12. Модельний та логічний методи аналізу травматизму. Форми зв’язків, приклади. Побудова дерева подій.

 13. Фізична та розумова праця, особливості впливу на організм.

 14. Небезпечні та шкідливі психофізіологічні чинники.

 15. Категорії фізичної діяльності. Поняття «умови праці».

 16. Класи умов праці. Їх визначення.

 17. Поняття «адаптація» в трудовому процесі. Її визначення.

 18. Види адаптації (4 види), визначення приклади. Гомеостаз, основні ознаки. Приклади.

 19. Поняття важкість та напруженість трудового процесу. Використання цих понять.

 20. Поняття «втома», «стрес». Їх вплив на безпеку праці.

 21. Ергономіка: поняття, завдання, значення в охороні праці.

 22. Ергономічна експертиза: поняття, об’єкти, види.

 23. Ергономічні вимоги до технічних засобів, облаштування.

 24. Безпека СЛМ та її основні показники.

 25. Суб’єктивні та об’єктивні фактори безпеки СЛМ.

 26. Які основні послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

 27. Порядок фінансування страхування від нещасних випадків

 28. Найважливіші надбання «Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 29. Служба страхування експертів та її завдання. Права страхових експертів.

 30. Державні нормативні акти про охорону праці та їх кодування.

 31. Нормативні акти про охорону праці які діють в межах підприємства.

 32. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (ОП).

 33. Інструкції з охорони праці – види, порядок затвердження, значення.

 34. Роль Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці в управлінні охороною праці (ОП).

 35. Повноваження інших органів державного управління охороною праці (ОП).

 36. Роль суб’єктів економічної діяльності в забезпеченні охорони праці (ОП).

 37. СУОП, її структура та функції.

 38. Основні завдання СУОП. Планування роботи з ОП на підприємстві.

 39. Контроль за станом ОП на підприємстві.

 40. Реалізація СУОП на підприємстві. Основні положення про службу ОП на підприємстві.

 41. Основні положення щодо комісії з питань охорони галузі.

 42. Основні положення щодо навчання з питань охорони праці на підприємстві.

 43. Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи.

 44. Види інструктажів з питань охорони праці: проведення, відповідальні, оформлення.

 45. Права спеціалістів з ОП.

 46. Порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи.

 47. Органи держнагляду за охороною праці. Їх основні повноваження та права.

 48. Уповноважені з питань ОП, їх основні обов’язки та права.

 49. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про ОП.

 50. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

 51. Мікроклімат робочої зони, оптимальні і припустимі показники.

 52. Види вентиляції. Очищення вентиляційних витоків.

 53. Методи і засоби оптимізації повітря робочої зони за температурою і складом.

 54. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

 55. Основні вимоги до будівничих будівель та споруд. Основні вимоги до виробничих приміщень.

 56. Значення світла для працездатності та здоров'я людини.

 57. Види освітлення, їх призначення. Основні кількісні світлотехнічні характеристики.

 58. Основні якісні світлотехнічні характеристики. Джерела світла. їх порівняльна характеристика.

 59. Природне освітлення: значення, переваги і недоліки, нормування. Штучне освітлення: переваги і недоліки, нормування.

 60. Небезпечні і шкідливі фактори на різних етапах будівництва.


Список рекомендованої літератури


Законодавча база


1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995 р.


2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р.


3. Закон України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. - 158с.


4. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.


5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995. - 223 с


6. Положение о порядке проведення государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных обьектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20. - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994


7. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.


8. Система стандартов безопасности труда. - М.: Госстандартиздат. 1989. 268с.


9. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.


Основна література


10. Готіашвілі Г.Г, Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник. Львів: “Новий світ - 2000”,2006.- 232с.

11.Гусєв А.М. Охорона праці. – Вид –во Європ.ун – ту.- К.:2006. – 283 с.

 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. – Львів. «Афіша», 2005. – 318с.

 2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 381 с.

 3. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 4. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. – 311 с.

 5. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф.. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 6. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

 7. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 448 с.


Додаткова література


 1. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч.пос. – К.: Знання, 2006. – 550 с.

 2. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. – 284 с.

 3. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

 4. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с.

 5. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986. - 406 с.

 6. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. – 312 с.

 7. Никитин В.С. Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

 8. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. - 758с.

 9. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. – К.: Техника, 1991. – 285.


Журнали: «Охорона праці»

«Пожежна безпека»

«Надзвичайна ситуація»


Модуль 2. "Безпека життєдіяльності".


 1. Предмет, мета, основні завдання курсу "Безпека життєдіяльності".

 2. Поняття «безпека», «життєдіяльність».

 3. Система «людина х життєве середовище», її компоненти.

 4. Рівні системи «людина х життєве середовище».

 5. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

 6. Поняття "небезпека". Класифікація небезпек.

 7. Ризик, його види.

 8. Концепція допустимого ризику, аналіз безпеки життєдіяльності.

 9. Здоров'я людини, основні аспекти. Значущі фактори.

 10. Нервова система людини - основні закономірності функціонування, роль в забезпеченні БЖД.

 11. Руховий апарат людини. Основні закономірності регуляції.

 12. Аналізатори людини, їх роль.

 13. Поняття ГДК, сінергізм та анатагонізм шкідливих факторів. Приклади.

 14. Біоритми та їх роль в життєдіяльності людини.

 15. Небезпечні та шкідливі фактори, їх класифікація.

 16. Право людини на свободу, недоторканість, життя.

 17. Ступінь ризику. Управління ризиком.

 18. Електромагнітне поле як джерело шкідливого впливу на організм людини.

 19. Негативна дія УФ та лазерного випромінювання.

 20. Безпека людини як складова концепції сталого розвитку.

 21. Компоненти системи «людина * життєве середовище».

 22. Принципи побудови матриці оцінки ризику.

 23. Чинники патології рухального апарату людини.

 24. Джерело радіоактивного випромінювання в побуті і на виробництві.

 25. Джерела ЕНП, УФ та лазерного випромінювання в побуті і на виробництві

 26. Нормування дії ЕНП, УФ та лазерного випромінювання.

 27. Потреби людини. Характеристика середовища життєдіяльності людини.

 28. Умови життєдіяльності: фізіологічні та гігієнічні вимоги до води.

 29. Оптимальні та допустимі параметри повітряного середовища.

 30. Місце людини в біосфері.

 31. Сумісність людини з технікою і середовищем.

 32. Вплив людини на планетарні ресурси.

 33. Основні джерела забруднення водних ресурсів.

 34. Забруднення атмосфери (руйнування озонового шару, смог, кислотні дощі).

 35. Деградація ґрунтів (зменшення родючості, тилові бурі, зсуви селі).

 36. Абіотичні небезпеки, характер виникнення. Особливості осередку.

 37. Небезпека дії підвищених і понижених рівнів дії підвищених і понижених рівнів температури, вологості, тиску та швидкості руху повітря.

 38. Основні види біотичних небезпек. Найбільш вірогідні причини епідемічних небезпек в Україні.

 39. Загальні заходи і засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань.

 40. Вражаючі фактори: визначення, види.

 41. Ударна хвиля: основні параметри, вражаюча дія.

 42. Особливості світлового випромінювання ядерного вибуху.

 43. Вражаюча дія радіоактивного випромінювання. Променева хвороба.

 44. Значення світла в забезпеченні життєдіяльності. Види освітлення. Нормування природного освітлення.

 45. Шум : поняття, визначення і нормування.

 46. Обмін речовин і енергії в організмі людини.

 47. Основні види харчових речовин, їх значення в організмі людини.

 48. Психологічні особливості людини та здоров’я.

 49. Наслідки відсутності природного освітлення, недостатнього виробничого освітлення.

 50. Класи небезпек. Домішок повітря.

 51. Авітамінози, їх основні види, причини виникнення, та особливості прояву.

 52. ОР: класифікація, дія на людину, заходи та засоби захисту.

 53. Соціальні небезпеки: їх класифікація, особливості в Україні.

 54. Основні види політичних небезпек.

 55. Особливості безпеки при використанні в побуті газу, токсичних, пожежо -та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування.

 56. Основні причини захворюваності, травматизму і аварії в побуті.

 57. Загальна характеристика природно-технологічних та природно-соціальних небезпек.

 58. СНІД: характеристика захворювання, групи ризику.

 59. Соціально-техногенні небезпеки. Професійні захворювання і професійний травматизм. Приклади.

 60. Визначення поняття "надзвичайна ситуація". Причини виникнення, особливості розвитку.


Модуль 3. Цивільна оборона


 1. Класифікація надзвичайних ситуацій. Приклади.

 2. Рівні надзвичайних ситуацій (НС).

 3. Заходи захисту населення в умовах НС (загальна характеристика).

 4. Використання захисних споруд, їх класифікація.

 5. Використання засобів індивідуального захисту медичних засобів.

 6. Евакуація, причини та види.

 7. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт.

 8. Дезактивізація: мета, засоби і способи проведення.

 9. МНС України, основні завдання його діяльності.

 10. Види уражень організму людини.

 11. Послідовність дій в разі надання долікарської допомоги.

 12. Долікарська допомога при кровотечах, відкритих ранах, механічних пошкодженнях.

 13. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

 14. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

 15. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

 16. Державна система регулювання і запобігання надзвичайних ситуацій в Україні.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Законодавча база

1. Антинаркотичне законодавство України. – К.: Юрінком, 1999, - 46с.

2. Закон України «Про охорону праці» // Все о бухгалтерском учете. – 1998. - №117.-С.4-13.

3. Закон України «Про охорону навколишнього природнього середовища» // Ойкулина. – 1993. – 131с.

4. Закон України «Про цивільну оборону» // ВВРУ. – 1994. - №21. – с.127.

5. Закон України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» / – К.: Юрінком. 1999. – с.158 – 163.

6. Закон України «Про дорожній рух» // ВВРУ. – 19992. - №138.

7. Закон України від 8.06.2000 р. №1809 – ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

8. Закон України «Про пожежну безпеку» / КзоТ.-К.: Юрінком, 1999.-С.614.

9. Державний класіфікатор надзвичайних ситуацій. ДК – 019. – К.: Основа, 2002. – 16 с.

10. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять.

11. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. – К.: Парламенмське видавництво, 2000 – 164с.

12. Концепція національної безпеки України // ВВРУ. – 1994. - №24. – 52с.

13. Конституція України // ВВРУ.- 1996.-№30. – 141с.

14. Кримінальний кодекс України – К.: Сирин, 1996. – 126с.

15. Постанова КМ України «Про єдину державну систему запобігання реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру від 3.08.98 №1198.


Основна література

16. Бєгун В.В. , Науменко І.М., Безпека життєдіяльності: - К.: МОН; МНС, 2004. – 328 с.

17. Бєгун В.В., Белов С.В., Морозова Л.П., Сивков В.П. Безопасность життєдіяльності: - ВАСОТ, 1992 – 136 с.

18. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. пос. – К:Лібра, 2006. – С. 168 – 169.

19. Білявський Г.О. , Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: - К.: Либідь, 2005. – С.267-269.

20. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: К.: Тов-во «Знання», 2002. – С. 109-117.

21. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2000. – 314с.

22. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності, К.: - Каравела, 2005. – 344с.

23. Крикунов Т.Н., Беликов А.С. и др. Безопасность жизнедеятельности. 43. – Днепропетровск: УКОИМА-пресс, 1995. – 196с.

24. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. – К.: Знання. 1999. – 219с.

25. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Львів. 1986. – 384с.

26. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності. – К.: Цул, 2006. 424с.

27. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. – К.: ЦУЛ, 2005. – 320с.

28. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. «Професіонал», 2006. – 528с.


Додаткова література

29. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. – М.: Мысль, 1988. – с.64-116.

30. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона .- М.: Высшая школа, 1986. – 264с.

31. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. О.Н. Русака, - ЛТА СПб, 1996. – 231С.

32. Владимиров В.А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них. – М.: Высшая школа, 1989. – 318 с.

33. Гетьман В. Перша долікарська допомога в ектремальних ситуацях // охорона праці. – 1995. - №5. – С.28-32.

34. Губський Л.І. Цивільна оборона (Підр. Для ВУЗів) – К.: Міністерство освіти, 1995. – 361 с.

35. Демиденко Т.П. Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового пораження. – М.: Высшая школа, 1989. – 318 с.

36. Завьялов Н.Г. Гражданская оборона. – М.: Медицина, 1989. – 281 с.

37. Мищенко Н.М. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998. – 299с.

38. Петрова В.И. Ревяко Т.И. Наркотики и яды: психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения. – Миж.: Литература, 1995. – 186с.

39. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека. – М.: МуПК, 1999. – 67с.

40. Шабатура Н.Н., Матияш Н.Ю., Мотузный В.А. Биология человека. – К.: Генеза, 1998. – 432с.

Схожі:

Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconПитання до заліку з курсу "Безпека життєдіяльності"
Заходи та засоби спрямовані на запобігання негативної дії природних чинників на людину
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconПитання до заліку з курсу "Безпека життєдіяльності" Парадигма безпеки та її еволюція
Заходи та засоби спрямовані на запобігання негативної дії природних чинників на людину
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconПитання для модульного контролю №2 з предмету безпека життєдіяльності
Система державних виконавчих органів, відповідальних за забезпечення безпеки життєдіяльності
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconПитання для модульного контролю №1 з предмету безпека життєдіяльності
Розподіл коштів між соціально-економічною та технічною системами безпек. Основні умови безпечної життєдіяльності
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconПитання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності”
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconК. В. Данова дистанційний курс з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconRoz group тф
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці), корп. 1, ауд. 424, Худик М. В., Лабораторні
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconБезпека життєдіяльності
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів І – іу рівнів акредитації, які вивчають нормативну дисципліну «Безпека...
Питання для заліку „Безпека життєдіяльності iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов'язкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи