Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" icon

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "Безпека життєдіяльності"
Скачати 167.61 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "Безпека життєдіяльності"
Дата04.09.2012
Розмір167.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський Економічно-Правовий Інститут
Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

з курсу:

"Безпека життєдіяльності"

(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей)


Херсон – 2005

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "Безпека життєдіяльності" для студентів заочної форми навчання Херсонського економіко-правового інституту.


Склав: доц. кафедри менеджменту ЗЕД підприємств,

к.с.-г.н. Соболь О.М.


Міністерство освіти і науки України


Херсонський

Економічно-

Правовий

Інститут


^ Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

з курсу:

"Безпека життєдіяльності"

(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей)


Затверджено

на засіданні кафедри

“Менеджменту ЗЕД

підприємств”

“___” ________ 2005 р.

Протокол №_____


Херсон – 2005


Тема 1. Предмет, структура та функції курсу

"Безпека життєдіяльності" (БЖД)

^

Контрольні питання1. Предмет і структура курсу БЖД.

2. Мета та завдання курсу БЖД.

3. Основні положення "Концепції раціональної безпеки України".

4. Поняття: "безпека", "небезпека", "життєдіяльність".

5. Система "людина-життєве середовище", її рівні та компоненти.


Література


1. "Концепція національної безпеки України" // ВВРУ,- 1994.-№24.-с.52

2. Крикунов Г.П., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. 41,2.-Днепропетровск: Пороги, 1992.-412с.

3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності,-К.: Знання,1999.-291с.

4. Піскун І.П. Безпека життєдіяльності.-Львів,1996.-384с.


Тема 2. Система "людина-життєве середовище".

Небезпека та її оцінка


Контрольні питання


6. Рівновага в системі "людина-життєве середовище". Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

7. Умови для збалансованого безпечного існування людей.

8. Право людини на життя, свободу, недоторканість. Право на самозахист. Межа самозахисту.

9. Поняття небезпеки. Джерела небезпеки та їх класифікація.

10. Визначення ризику. Види ризику.

11. Концепція допустимого ризику. Оцінка ступеню ризику. Прогнозування та моделювання виникнення небезпечних ситуацій.


Література

2,4.

5. Конституція України // ВВРУ.- 1996.-№30.- 141с.

6. Кримінальний кодекс України,- К.: Сирин, 1996.-126с.

7. Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. 41.-М.: Васот,1992.-136с.

8. Хенли Д., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска,- М.: Машиностроение, 1984.-523с.


Тема 3. Людина як елемент системи "людина-

життєве середовище"


Контрольні питання


12. Здоров'я людини, як медико-біологічна та соціальна категорія. Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини.

13. Подразники зовнішнього та внутрішнього середовища організму людини.

14. Будова, структура і роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини.

15. Основні аналізатори організму людини. Їх роль в забезпеченні безпеки життєдіяльності.

16. Рухальний апарат людини, особливості будови і функціонування.

17. Умовні та безумовні рефлекси людини. Психофізіологічний закон Вебера-Фехнера.

18. Небезпечні та шкідливі фактори. Їх класифікація: фізичні, хімічні, біологічні та психічні.

19. Уражаючі фактори. Вражаюча дія ударної хвилі на людину і життєве середовище.

20. Особливості світлового випромінювання ядерного вибуху. Дія світлового випромінювання на людину.

21. Дія радіоактивного випромінювання. Доза опромінення. Променева хвороба.

22. Психічні характеристики особистості (мотиваційні, вольові та психомоторні процеси).

23. Організм в технічному середовищі. Потенційні джерела небезпекитрудової діяльності.


Література


9. Шабатура Н.Н., МатимиН.Ю., Мотузный В.А. Биология человека.-К.: Генеза, 1998.-432с.

10. Биология (Справ. для пост.в ВУЗы). -М.: Просвещение, 1991.-382с.

11. Анатомия и физиология человека (Сб), -М.: Знание, 1994.-621с.

12. Губський А.І. Цивільна оборона (Підр. для ВУЗів), -К.: Міністерство освіти, 1995.- с.31-59.

13. Міщенко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі.-Кіровоград, 1998.-292с.

14. Юдин А.М. ыт и экология.-М.: Знание. 1990.-с.23-31.

15. Радиация: дозы, эффекты, риск.-М.: Мир, 1998.-с.17-54.


Тема 4. Забезпечення раціональних умов

життєдіяльності людини. Вплив діяльності

людини на оточуюче середовище


Контрольні питання


24. Людина як біологічний і соціальний суб'єкт. Потреби людини.

25. Середовище життєдіяльності людини, поняття про оптимальні та допустимі параметри.

26. Необхідні умови життєдіяльності людини, їх фізіологічне та гігієнічне значення. Оптимальні та допустимі параметри води, повітря, освітлення.

27. Взаємодія людини з біосферою.

28. Ноосфера, як новий еволюційний стан біосфери.

29. Соціальні та психологічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини.

30. Техніко-естетична сумісність людини з технікою і середовищем.

31. Основні джерела забруднення атмосфери.

32. Руйнування озонового шару: причини і можливі наслідки.

33. Вплив діяльності людини на водні ресурси. Стан водного басейну України.

34. Вплив діяльності людини на грунти. Проблеми ерозії грунтів.

35. Вплив діяльності людини на рослинність і фауну. Місце і роль флори та фауни в забезпеченні життєдіяльності людини.

36. Вторинні явища: смог, кислотні дощі, пилові бурі, зсуви, селі.

37. Поняття про раціональне і нераціональне природокористування. Проблема утилізації відходів та зменьшення викидів шкідливостей.

38. Деградація оточуючого середовища внаслідок розвитку урбанізації.


Література


2,3,4,7,8,9,13,14.

16. Основи загальної екології (Підр. для ВУЗів за ред. Г.О. Білявського),-К.: Либідь, 1995.-368с.

17. Словарь-справочник по экологии (Под ред. Т.Л. Горбань).- К.: Наукова думка, 1994.-664с.

18. Экология и безопасность. Справочник. - М.: АУТО, 1994.-320с.

19. Зербина Д.Д. Антропогенные экологические катастрофы.- К.: Наукова думка, 1992.- с.3-29.

20. Хіжняк М.І., Нагірна А.М. - Здоров'я людини та екологія,- К.: Наукова думка, 1996.-с.5-11.


Тема 5. Проблеми забезпечення безпеки

життєдіяльності людини в умовах природних небезпек


Контрольні запитання


39. Природні небезпеки, їх класифікація.

40. Абіотичні природні небезпеки, їх класифікація.

41.Стихійні лиха, їх основні категорії, вплив на суспільство.

42. Землетруси, їх класифікація. Особливості осередку.

43. Біотичні природні небезпеки, їх класифікація.

44. Соціально-медичні аспекти небезпеки інфекційних захворювань сільськогосподарських рослин і тварин.

45. Карантин, його види. Мета проведення різних карантинних заходів.

46. Дезінфекція: види, мета і засоби проведення.

47. Найбільш розповсюджені інфекційні хвороби в Україні. Особливості осередку.

48. Профілактика інфекційних захворювань. Вакцинація, її мета, особливості проведення.

49. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами.


Література


2,3,4,7,9,12

21. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. -М.: Мысль, 1998.- с.64-116.

22. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона.-М.: Высшая школа, 1986.- 264с.

23. Завьялова Н.Т. Гражданская оборона.- М.: Медицина, 1989.-281с.

24. Демиденко Г.П. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения, -К.: Высшая школа, 1989.- 318с.


Тема 6. Техногенні небезпеки та породжені ними

фактори


Контрольні питання


50. Особливості небезпек, пов'язаних з використанням транспортних засобів і підіймально-транспортного обладнання.

51. Небезпеки в зв'язку з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

52. Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Причини уражень електричним струмом.

53.Фактори, що визначають ступінь ураження електричним струмом.

54. Виробничі аварії, основні причини.

55. Хімічнонебезпечні об'єкти в Україні. Особливості аварій.

56. СДОР, класифікація, дія на людину.

57. ОР, класифікація, агрегатний стан, особливості дії.

58. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання пожежної, електричної небезпеки. Долікарська допомога при ураженні СДОР і ОР.


Література

2,3,4,7,12,13,22,23.

25. Владимиров В.А. Сильнодействующие отравляющие вещества и защита от них. - М.:Высшая школа, 1989.- 318с.

26. Мартыненко Н.В. Уроки безопасности.- М.: Знания, 1991.-131с.


Тема 7. Соціальні, політичні небезпеки та

проблеми раціональної життєдіяльності в умовах урбанізації


Контрольні питання


59. Соціальні небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем. Тютюнопаління, його наслідки для людини.

60. Алкоголізм: поняття, особливості розвитку у різних статтєво-вікових груп, соціальні небезпеки.

61. Соціальні джерела страйків, повстань, революцій. Небезпечні фактори в зв'язку з цими явищами.

62. Поняття вандалізму і тероризму. Особливості на сучасному рівні. Суспільні наслідки.

63. Суіцид (самогубства). Основні причини. Статтєво-вікові особливості, розповсюдженість.

64. Забезпечення безпеки економічної діяльності.

65. Основні вимоги до технічного стану житлового фонду, інженерногообладнання, транспортних засобів, комунікацій, місць відпочинку та розваг.

66. Заходи безпеки при використанні в побуті газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування.

67. Загальні правила користування та поведінки в приміщеннях житлових будинках і на прибудинковій території.

68. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідеміологічного благополуччя населення.

69. Загальні правила поведінки на вулицях і дорогах, використання транспортних засобів і користування ними.


Література


2,3,4,7,13,14,26.


Тема 8. Комбіновані небезпеки як найбільш

розповсюджені


Контрольні питання


70. Природно-техногенні небезпеки, закономірності виникнення та вплив на суспільну діяльність.

71. Наркоманія: поняття, особливості розвитку. Наркотичні речовини, основні групи. Суспільні небезпеки наркоманії.

72. СНІД: групи ризику, основні фази і симптоми захворювання.

73. Венеричні захворювання, особливості розповсюдження і протікання.

74. Основні заходи і засоби профілактики венеричних захворювань і СНІДу.

75. Соціально-техногенні небезпеки: основні види, закономірності виникнення.

76. Виробнича травма. Виробниче захворювання. Поняття, особливості розвитку.

77. Токсокоманія: поняття, речовини, які застосовуються. Проблема токсикоманії підлітків в Україні.


Література


2,3,4,7,13,14,26.

27. Петровский В.А. Психология неодаптированной активности.-М.: Гербунок, 1993.-с.5-18.

28. Роберт К. Галло. Вирус синдрома приобретенного иммуного дефицита. // В мире науки.- 1987.-№3.-с. 8-16.


Тема 9. Запобігання надзвичайним ситуаціям (НС)

та організація дій для усунення їх

негативних наслідків


Контрольні питання


78. Надзвичайна ситуація: загальна характеристика і класифікація.

79. Причини виникнення та особливості розвитку НС.

80. Рівні НС, їх класифікаційні ознаки. Застосування карт НС.

81. Використання захисних споруд.

82. Використання засобів індивідуального захисту, медичних та підручних засобів.

83. Порядок ліквідації наслідків стихійних лих, вибухів, пожеж, катастроф та аварій.

84. Дезактивація, дегазація: мета, засоби і способи проведення.

85. Діяльність МНС України, основні функції МНС.

86. Планування заходів для забезпечення БЖД на випадок НС.

87. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварії і НС.

88. Принципи і методи захисту населення в умовах НС.


Література


12,13,19,22,23,24,26.


Тема 10. Надання долікарської допомоги в умовах

НС


Контрольні питання


89. Види урадень організму людини.

90. Послідовність дій при наданні першої долікарської допомоги.

91. Комплектація аптечки першої допомоги, підручні засоби для надання першої допомоги.

92. Правила зупинення кровотечі та обробки ран.

93. Правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану, стану клінічної смерті.


Література


2,4,12,22,23,26.


Тема 11. Організація і управління безпекою

життєдіяльності


Контрольні питання


94. Основні законодавчі акти з питань безпеки життєдіяльності.

95. Нормативні документи щодо забезпечення БЖД.

96. Принципи та методи забезпечення БЖД.

97. Система державних органів по уравлінню та нагляду за БЖД населення.

98. Роль служб охорони громадського порядку та добровільних об'єднань громадян з питань безпеки БЖД населення.

99. Система державного управління охороною життя людей на підприємствах та профілактики побутового травматизму.


Література


1,2,3,4,5,6.

29. Закон Українги "Про охорону праці" від 14.10.92 // Все о бухгалтерском учете.- 1998.- №117.- с.4-13.

30. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". -К.: Ойкумена, 1993.-131с.

31. Закон України "Про цивільну оборону" від 1.06.1993 // ВВРУ,- 1994.- №24.- с.127.

32. Закон України "Про дорожній рух" від 18.08.1992 // ВВРУ.- 1992.- №26.- с.138.

33. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 // ВВРУ.- 1993.- №24.-с.52.

34. Концепція організації роботи з профілактики невиробничого травматизму (Постанова Кабміну України від 22.01.1996 №1114) / КЗоТ.- Х.: Основа, 1997.- 627с.

35. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни та виробничого середовища на 1996-2000 роки (Постанова Кабміну України від 2.11.1996. №1345) / КЗоТ, - Х.: Основа, 1997.-627с.


Ключ для виконання контрольних робіт

Передостання цифра № залік.книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра № залік.книжки

0

1,

14,

90

2,

15,

89

3,

16,

88

4,

17,

87

5,

18,

86

6,

19,

85

7,

20,

84

8,

21,

83

9,

22,

82

10,

23,

81

1

11,

24,

80

12,

25,

78

13,

26,

78

14,

27,

77

15,

28,

76

16,

29,

75

17,

30,

74

18,

31,

73

19,

32,

72

20,

33,

71

2

21,

34,

65

22,

35,

66

23,

36,

67

24,

37,

68

25,

38,

69

26,

39,

70

27,

40,

71

28,

41,

72

29,

42,

73

30,

43,

74

3

12,

31,

75

13,

32,

46

14,

33,

77

15,

34,

78

16,

35,

79

17,

36,

80

18,

37,

81

19,

38,

82

20,

39,

83

21,

40,

84

4

22,

41,

85

23,

42,

86

24,

43,

87

25,

44,

88

26,

45,

89

27,

46,

90

28,

47,

91

29,

48,

92

30,

49,

93

31,

50,

94

5

32,

51,

95

33,

52,

96

34,

53,

97

35,

54,

98

36,

55,

99

37,

56,

100

38,

57,

76

34,

58,

77

40,

59,

78

41,

60,

79

6

4,

42,

61

5,

43,

62

6,

44,

63

7,

45,

64

8,

46,

65

9,

47,

66

10,

48,

67

11,

49,

68

12,

50,

69

13,

51,

70

7

18,

44,

71

19,

45,

72

20,

46,

73

21,

47,

74

22,

48,

75

23,

49,

76

24,

50,

77

25,

51,

78

26,

52,

71

27,

53,

80

8

28,

54,

81

29,

55,

82

30,

56,

83

31,

57,

84

32,

58,

85

33,

59,

26

34,

60,

87

35,

61,

88

36,

62,

89

37,

63,

90

9

38,

64,

91

39,

65,

92

40,

66,

93

41,

67,

94

42,

68,

95

43,

69,

96

44,

70,

97

46,

71,

98

47,

72,

99

45,

73,

100Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 11.10.2001 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.0,83 Умов.від. 0,87 Облік. вид. арк. 1

Файл: boot2

Зам. № 988 Тираж ___ . Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "охорона праці"
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу “Охорона праці” для студентів заочної форми навчання Херсонського...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання галузь...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «безпека життєдіяльності»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання за напрямами...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів денної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» підготувала
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної форми навчання спеціальності: 080101...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Безпека життєдіяльності” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей:...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"Безпека життєдіяльності\" iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи