«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon

«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Скачати 279.56 Kb.
Назва«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Дата04.09.2012
Розмір279.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«Оcнови охорони праці»

для магістрів зі спеціальностей

0501 «Економіка і підприємництво»;

0502 «Менеджмент»


Укладач: доцент Соболь О.М.


Херсон 2010

УДК 331.45 (075)


Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка і підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти і науки України №563 від 01.08.2001 у відповідності до ДНАОП ООО-4.12.99 р. «Типові положення про навчання з питань охорони праці»


Укладач: доц. кафедри „Гуманітарних дисциплін” канд. с.-т. наук Соболь О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту організацій»


Завідувач кафедри __________ Доброзорова О.В.


Методичні вказівки для проведення практичних занять схвалено на засіданні кафедри «Менеджменту зовнішньо – економічної діяльності»

Завідувач кафедри __________ Кузьменко Л.В.


Схвалено на засіданні Методичної Ради Херсонського економічно-правового інституту.

Протокол №___ від «__» лютого 2010 року

^ 1. 3АГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Методичні рекомендації з дисципліни "Основи охорони праці", призначені для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей, розроблено відповідно до програми та робочої програми з курсу "Основи охорони праці".

Вивчення курсу передбачає самостійне оволодіння навчальним матеріалом.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студен­там при вивченні базових та проблемних питань дисципліни.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів містять:

- загальні методичні рекомендації до вивчення курсу;

- тематичний план курсу;

- методичні рекомендації до вивчення конкретних тем;

- питання для підсумкового контролю знань;

- список інформаційних джерел.

Під час самостійної роботи студент складає конспект з питань, які винесені на самостійне вивчення. Відповіді на всі питання повинні бути конкретними, повними. У процесі конспектування слід дотриму­ватися послідовності питань, викладених у методичних вказівках.

Після опрацювання матеріалу студент повинен вільно відповіда­ти на питання, які винесені для самоконтролю, знати відповіді на тес­тові завдання. Індивідуальні завдання необхідно висвітлити у зошиті.

Форми і методи контролю знань студентів з конкретних тем викладач обирає самостійно:

- метод усного контролю;

- тематичне тестування;

- перевірка індивідуальних завдань.

Заходи щодо контролю результатів самостійної роботи у вигляді календарного плану завчасно доводяться до відома студентів. За пере­ліком навчальних тем, незалежно за якою формою вони вивчаються, надається план, зміст та графік самостійної роботи, а також передба­чено додаткові консультативні та контрольні заняття.

Навчальний матеріал дисципліни, що засвоюється студентом під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий конт­роль поряд з таким, який опрацьовується під час аудиторних занять.

Форма поточного контролю знань студентів при вивченні дис­ципліни - атестація, яка проводиться двічі на триместр. Для визна­чення рівня знань студентів використовують систему комплексної діагностики знань, що здійснюється за 100-баловою шкалою оцінки

успішності. Залежно від кількості балів, отриманих за кожний вид навчальних робіт, студент отримує сукупну суму балів, яка при про­веденні поточного контролю враховується для виставлення загальної оцінки з навчальної дисципліни.

Студенти, які не пройшли контроль із самостійної роботи, не отримують позитивної оцінки з поточного контролю.

Позитивна оцінка за підсумком поточного контролю (атестації) є підставою для отримання студентом заліку чи складання іспиту (форма підсумкового контролю) з дисципліни.


^ 2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів за напрямами підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент"


Тема

Усього

Лекції

Практичні роботи

Консуль­тації

СРС

Форма контролю

Модуль 1

^ Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Тема 1. Законодавча та норма­тивна база України про охоро­ну праці

6

1

1
4

Розв'язання ситуаційних завдань, опитування, реферати

Тема 2. Організаційні та коор­динаційні роботи з охорони праці

6

1

1
4

Тема 3. Виробничий травма­тизм та професійні захворю­вання

6

2

-
4

^ Розділ II. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 4. Виробничі шкідливості

8

2

2
4

Тестування,

опитування,

реферати,

наукові

доповіді

Тема 5. Виробниче освітлення

7

1

2
4

Тема 6. Електромагнітні поля та електромагнітні випроміню­вання

5

1

2
2

Модуль 2

^ Розділ III. Основи техніки безпеки

Тема 7. Електронебезпека

8

2

2

4

Тестування

^ Розділ ІV. Пожежна безпека

Тема 8. Пожежна профілактика

8

2

2
4

Тестування, опитування

Усього

54

12

12

2

30

Залік


^ 2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


для студентів за напрямами підготовки "Харчова технологія та інженерія", "Торгівля"


Тема

Усього

Лекції

Практичні роботи

Консультації

СРС

Форма контролю

Модуль 1

^ Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Тема 1. Законодавча та норма­тивна база України про охоро­ну праці

6

1

1
4

Розв'язання

ситуаційних

завдань,

опитування,

реферати

Тема 2. Організаційні та коор­динаційні роботи з охорони праці

4

1

1
2

Тема 3. Виробничий травма­тизм та професійні захворю­вання

8

2

2
4

^ Розділ II. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 4. Виробничі шкідливості

8

2

2
4

Тестування, опитування, реферати, наукові

доповіді

Тема 5. Виробниче освітлення

5

1

2
2

Тема 6. Електромагнітні поля та електромагнітні випроміню­вання

5

1

2
2

Модуль 2

^ Розділ Ш. Основи техніки безпеки

Тема 7. Електронебезпека

8

2

2
4

Тестування

^ Розділ IV. Пожежна безпека

Тема 8. Пожежна профілактика

8

2

2
4

Тестування, опитування

Всього

54

14

14

2

26

Іспит


^ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМО­СТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Розділ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Основні терміни: умови праці, охорона праці, комісії з питань охорони праці, державне управління охороною праці, навчання з пи­тань охорони, інструктажі з охорони праці.

Студенту, вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу на ос­новні законодавчі акти про охорону праці. Студент повинен ознайо­митися з визначеннями та основними положеннями законодавства України про працю та охорону праці. Засвоїти основні поняття та категорії в галузі законодавства України про працю та охорону праці. Вивчити принципи державної політики в галузі охорони праці.

Студенту слід знати особливості державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці. Студент повинен ознайомитися з порядком створення та впровадження Правил внут­рішнього трудового розпорядку підприємств, розподілом функцій та завдань підрозділами і службами охорони праці підприємств. Визна­чити порядок опрацювання та затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства.

Вивчаючи цю тему, студенту необхідно звернути увагу на пи­тання міжнародного співробітництва в галузі охорони праці.

Для засвоєння теми необхідно викопати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Виконати індивідуальне завдання (розробити Правила внутрішньо­го розпорядку підприємств торгівлі).

3. Дати відповіді на тестові завдання.


Питання до самоконтролю

1. Дайте визначення та охарактеризуйте основні поняття в галузі охорони праці.

2. Визначте мету та завдання курсу "Основи охорони праці".

З.Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

4. Назвіть основні положення Закону України "Про охорону праці".

5. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

6. Які гарантії надані законодавством щодо громадян про охорону праці?

7. Яким чином здійснюють фінансування страхування від нещасного випадку?


Рекомендована література: 1.1-1.4

Тема 2. Організаційні основи та координація робіт з охорони праці

Основні терміни: управління охороною праці, державне управ­ління охороною праці, комісії з питань охорони праці, навчання з питань охорони, служба охорони праці, інструктажі з охорони праці, відповідальність за порушення законодавства з охорони праці.

Під час вивчення цієї теми необхідно з'ясувати основні функції і завдання органів державного управління охороною праці. Студентам належить усвідомити особливості та порядок організації служби охо­рони праці на підприємстві.

Студенту слід освоїти види навчання з питань охорони праці.

Під час вивчення цієї теми потрібно з'ясувати основні повнова­ження і права органів державного нагляду за охороною праці. Студен­ту необхідно знати порядок проведення адміністративного та гро­мадського контролю за охороною праці.

Студент повинен знати види відповідальності за порушення законодавства та нормативів з охорони праці.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Розглянути зміст вступного інструктажу (ГОСТІ2.0.004-79), По­ложення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці.

3. Виконати індивідуальне завдання (розробити Положення про служ­бу охорони праці).

5. Дати відповіді на тематичні тестові завдання.


Питання до самоконтролю

1. Які нормативні акти про охорону праці діють у межах підпри­ємства?

2. Які види відповідальності передбачені за порушення законодавст­ва про охорону праці?

3. Назвіть основні положення комісії з питань охорони праці підпри­ємства.

4. Як здійснюється навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу?

5. Як здійснюється навчання з питань охорони праці у процесі роботи?

6. Які існують види інструктажів з питань охорони праці, з ким; як і коли вони проводяться та яким чином оформляються?

7. Як здійснюється проведення стажування та допуск працівників до роботи?

8. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охоро­ною праці, їх повноваження та права?

9. Державний нагляд за охороною праці, повноваження та права ор­ганів, що здійснюють державний нагляд.

10. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавст­ва про охорону праці?

11. Яким чином здійснюється громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.


Рекомендована література: 1.5-1.8, 1.17, 4.3


Тема 3. Виробничий травматизм та професійні захворювання

Основні терміни: умови праці, виробничий травматизм, нещас­ний випадок, професійне захворювання.

Студент, розпочинаючи вивчення цієї теми, повинен ознайоми­тися з визначенням понять виробничого травматизму, нещасного ви­падку, професійного захворювання.

Студенту необхідно знати порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві.

Слід звернути увагу на методи вивчення причин травматизму, визначити їх переваги та недоліки.

Студенту необхідно знати причини виникнення професійних захворювань.

Студент повинен оволодіти основними методами аналізу, про­гнозування травматизму та професійної захворюваності.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Виконати індивідуальне завдання.

3. Набути навичок складання акта розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій (робота з актом форма Н-1).

4. Дати відповіді на тестові завдання.

Індивідуальне завдання

1. Провести аналіз, прогнозування та профілактику травматизму і професійної захворюваності підприємств (за статистичними даними).

2. Оцінити рівень травматизму, розрахувати показники його частоти та тяжкості, розробити заходи щодо запобігання виробничого трав­матизму (вихідні дані для розрахунків надає викладач ).

Питання до самоконтролю

1. Які існують основні причини виробничого травматизму?

2. Назвіть методи аналізу виробничого травматизму та професійних захворювань.

3. Поясніть поняття "нещасний випадок", "професійне захворювання", "виробнича травма".

4. Як здійснюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

5. Яким документами користуються під час розслідування нещасних випадків на виробництві та поза виробництвом?

6. Яким чином здійснюється міжнародне співробітництво у галузі охорони праці?

8. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

Рекомендована література: 1.7-1.11

Розділ II. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Тема 4. Виробничі шкідливості Повітря робочої зони

Основні терміни: гігієнічна класифікація умов праці, виробниче середовище, фізична та розумова діяльність, мікроклімат, робоча зона, робоче місце, гігієнічне нормування параметрів мікроклімату, оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови, шкідливі речовини, вентиляція, її види.

Вивчення розділу потребує ознайомлення з основними положен­нями Гігієнічної класифікація умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та на­пруженості трудового процесу.

Особливе значення при вивченні теми має поняття мікроклімат робочої зони. Студену необхідно охарактеризувати гігієнічне норму­вання параметрів мікроклімату робочої зони.

Важливим завданням є визначення гігієнічних вимог до повітря робочої зони, розроблення заходів та засобів до нормалізації парамет­рів мікроклімату. Студентам належить усвідомити роль вентиляції та кондиціювання при створенні оптимальних мікрокліматичних умов.

Особливої уваги потребує питання санітарно-гігієнічного нор­мування забруднення та засвоєння поняття "гранично допустимі кон­центрації речовин".

Важливим аспектом у вивченні теми є опанування загальними заходами та засобами попередження забруднення повітряного сере­довища.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Дати відповіді на тестові завдання.

Питання до самоконтролю

І.Які закони України визначають основні положення в галузі гігієни праці?

2. Назвіть основні положення Закону України "Про забезпечення сані­тарного та епідемічного благополуччя населення".

3. Назвіть основні завдання державного санітарного нагляду. Як здій­снюється запобіжний та поточний санітарний нагляд на підпри­ємстві?

4. Охарактеризуйте класи умов праці за Гігієнічною класифікацією.

5. Назвіть головний нормативний документ, що визначає параметри мікроклімату виробничого приміщення.

6. Охарактеризуйте оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови за періодами року та категоріями робіт.

7. Назвіть загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікро­клімату.

8. Визначте гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

9. Дайте визначення понять "робоча зона", "шкідливі речовини".

10. Які існують методи контролю концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони?

11. Назвіть заходи та засоби захисту від шкідливої дії речовин.

12. Дайте визначення вентиляції. Назвіть види вентиляції.

13. Визначте призначення та класифікацію систем вентиляції, вимоги до систем вентиляції.

14. Охарактеризуйте природну вентиляцію, її види.

15. Яке призначення робочої та аварійної механічної вентиляції?

16. Охарактеризуйте види загальнообмінної штучної вентиляції.

17. Назвіть види місцевої вентиляції.

18. Назвіть відмінні риси повного та неповного кондиціювання.


Рекомендована література: 3.1, 3.5-3.7, 5.3, 4.2, 7.1, 7.2


Тема 5. Виробниче освітлення. Шум виробничих приміщень

Основні терміни: освітлення, виробниче, природне, штучне освітлення, сигнальні кольори, виробничий шум, джерела шуму, вібрація.

Студенту потрібно вивчити вплив освітлення на безпеку та продуктивність праці, рівень травматизму і професійних захворювань. Студент повинен засвоїти основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення.

Студентами необхідно розглянути класифікацію виробничого освітлення та визначити функціональне призначення штучного освіт­лення.

Вивчаючи цю тему, потрібно визначити важливість вибору кольорових тонів при визначенні психологічних, естетичних особли­востей та характеру роботи. Слід звернути увагу на систему сигналь­но-запобіжних кольорів як кодованих носіїв інформації, вплив шуму на організм людини. Визначити класифікацію шумів залежно від дже­рел. Важливим завданням є характеристика засобів і методів захисту від дії шуму.

Варто засвоїти поняття та основні показники вібрації, найбільш небезпечні частоти вібрації. Визначити гігієнічні норми вібрації та вивчити заходи і засоби захисту від вібрацій на робочих місцях.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання:

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Дати відповіді на тестові завдання.


Питання до самоконтролю

І.Яке значення має освітлення для продуктивності праці? Назвіть основні світлотехнічні величини.

2. Дайте характеристику природного освітлення: бокове, верхнє, комбіноване. Як проводиться кількісна оцінка природного освіт­лення?

3. Назвіть вимоги до виробничого освітлення. Наведіть класифікацію виробничого освітлення.

4. Надайте характеристику джерела штучного освітлення.

5. Охарактеризуйте шум, його види.

6. Охарактеризуйте показники шуму: рівень звукового тиску, частот­ний склад та тривалість дії.

7. Як здійснюють нормування та вимірювання шуму?

8. Наведіть класифікацію заходів та засобів захисту від шуму.

9. Яким нормативним документом визначаються гігієнічні норми вібрацій?

10. Класифікуйте та охарактеризуйте види вібрацій.

11. Назвіть методи та засоби захисту від вібрацій.

Рекомендована література: 3.3, 3.12, 4.3, 5.3, 5.4


Тема 6. Випромінювання

Основні терміни: випромінювання, іонізуюче випромінювання, електричні та магнітні поля, інфрачервоне та ультрафіолетове випро­мінювання.

Вивчаючи цю тему, студенту необхідно звернути увагу на ос­новні поняття іонізуючого випромінювання.

Під час вивчення цієї теми слід з'ясувати основні параметри гі­гієнічного нормування іонізуючого випромінювання, вивчити класи­фікацію електричних і магнітних полів.

Студент повинен оволодіти основними методами захисту від електромагнітних випромінювань антропогенного походження.

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Студенту необхідно знати основні методи захисту від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

Вивчення розділу потребує ознайомлення з основними парамет­рами випромінювання оптичного діапазону. Особливої уваги потре­бує питання класифікації та джерел ультрафіолетового випроміню­вання. Методи та засоби захисту від випромінювань оптичного діапазону.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Скласти дайджест статей періодичних видань щодо джерел елект­ромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

3. Дати відповіді на тематичні тестові завдання.

Питання до самоконтролю

1. Види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випроміню­вань.

2. Охарактеризуйте види доз іонізуючого випромінювання.

3.Які заходи та засоби застосовуються для захисту від іонізуючого випромінювання?

4. Як класифікують електромагнітні випромінювання за частотним спектром?

5. Які заходи та засоби застосовуються для захисту від електромаг­нітних випромінювань рідіочастотного діапазону випромінювання?

6. Які існують методи та засоби захисту від випромінювань оптич­ного діапазону?


Рекомендована література: 1.7, 1.8, 3.1, 3.23, 3.23, 7.2

Розділ III. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Тема 7. Електронебезпека

Основні терміни: електронебезпека, електротравми, напруга до­торкання, напруга кроку, статична електрика, електронебезпечність, технічні засоби електронебезпечності, ізоляція, захисне заземлення та захисне занулення.

Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на сутність та необ­хідність дотримання загальних вимог до виробничих процесів і обладнання.

Студентами потрібно розглянути основні види ураження елект­ричним струмом. Необхідно звернути увагу на фактори, що вплива­ють на ступінь ураження струмом.

Студент має знати причини електротравм та чинники, що впли­вають на наслідки ураження електричним струмом.

Важливим аспектом у вивченні теми є засвоєння загальних систем засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2. Виконати індивідуальне завдання.

3. Дати відповіді на тестові завдання.

Індивідуальні завдання (виконати у зошиті)

1. Охарактеризувати та розрахувати системи штучного заземлення (дані надає викладач).

2. Розробити заходи попередження електротравматизму та надання долікарської допомоги при електричних ударах.

3. Розробити алгоритм надання допомоги при ураженні електричним струмом залежно від стану потерпілого.

Питання до самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні причини електротравматизму.

2. Назвіть види дії електричного струму на організм людини.

3. Назвіть види електротравм, охарактеризуйте їх.

4. Наведіть гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму, що проходить через тіло.

5. Класифікуйте приміщення за ступенем небезпеки ураження елект­ричним струмом.

6. Дайте визначення напруги доторкання на напруги кроку.

7. Класифікуйте заходи і засоби безпечної експлуатації електроуста­новок.

8. Охарактеризуйте технічні заходи та способи захисту при нормаль­них режимах роботи електроустановок.

9. Перерахуйте випадки застосування захисного заземлення та захис­ного занулення.

10. Які електрозахисні засоби та запобіжні пристосування використо­вують для безпечної експлуатації електроустановок?

11. У чому небезпека статичної електрики? Засоби захисту від статичної електрики.

12. Назвіть основні дії під час надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Рекомендована література: 2.1, 2.2, 3.2, 3.9, 3.11, 3.13, 3.22, 3.24, 7.2


Тема 8. Пожежна профілактика

Основні терміни: горіння, пожежа, причини виникнення пожеж, план евакуації, вогнегасники, пожежний інвентар, автоматичне поже­жогасіння, пожежний нагляд.

Вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу на основні норма­тивні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Охарактеризувати небезпечні та шкідливі факти при пожежах. По­трібно звернути увагу на вивчення пожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

Студентам слід розглянути категорії об'єктів за пожежовибухо-небезпечністю.

Особливої уваги потребує питання систем попередження пожеж та пожежного захисту.

У процесі вивчення теми особливу увагу потрібно приділити вивченню системи організаційно технічних заходів пожежної профі­лактики. Важливим завданням є визначення первинних засобів поже­жогасіння та правила користування ними.

Студенту необхідно знати засоби виявлення пожежі та форми сповіщення працюючих про виникнення пожежі.

Для засвоєння теми необхідно виконати такі завдання

1. Скласти конспект за темою заняття.

2.Виконати індивідуальне завдання.

3. Дати відповіді на тестові завдання.

Індивідуальні завдання (виконати у зошиті)

1. Розробити правила поведінки працюючих у випадку виникнення пожежі.

2. На запропонованому поверховому плані підприємства скласти план евакуації людей з урахуванням вогнестійкості конструкцій будівлі.


Питання до самоконтролю

1. Що є правовою основою діяльності підприємств у сфері пожежної безпеки?

2. Охарактеризуйте державну, відомчу та добровільну пожежну охорону.

З.Як здійснюється державний пожежний нагляд та повноваження посадових осіб, їх функції та права?

4. Як здійснюється пожежна профілактика на підприємствах? Інст­рукції з пожежної безпеки.

5. Назвіть основні причини пожеж у виробничій сфері.

6. Охарактеризуйте небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами.

7. Класифікуйте та охарактеризуйте різновиди горіння.

8. Як встановлюються категорії пожежної безпеки виробництв?

9. Наведіть класифікацію будівель та споруд за показниками пожеж­ної небезпеки.

10. Як здійснюється евакуація людей із будівель та приміщень? Вимо­ги до евакуаційних виходів.

11. Назвіть способи припинення горіння. Охарактеризуйте основні вогнегасні речовини.

12. Класифікуйте вогнегасники. Визначте принцип дії і правила їх застосування.

13. Назвіть первинні засоби пожежогасіння. Пожежний інвентар, його розміщення і зберігання.

14. Охарактеризуйте установки автоматичного пожежогасіння (класи­фікація, будова, принцип дії). Спринклерні та дренчерні установки.

15. Які види автоматичної пожежної сигналізації та зв'язку ви знаєте? Види і застосування.


Рекомендована література: 1.2, 2.3, 3.4, 3.8, 3.10, 3.15, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2


^ 4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Дайте визначення та охарактеризуйте основні поняття в галузі охо­рони праці.

2. Мета та завдання курсу "Основи охорони праці"

З.Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

4. Основні положення Закону України "Про охорону праці".

5. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

6. Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо громадян про охорону праці?

7. Яким чином здійснюють фінансування страхування від нещасного випадку?

8. Які нормативні акти про охорону праці діють у межах підпри­ємства?

9. Які види відповідальності передбачені за порушення законодавст­ва про охорону праці?

10. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

11. Основні положення комісії з питань охорони праці підприємства.

12. Як здійснюється навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу?

13. Як здійснюється навчання з питань охорони праці у процесі ро­боти?

14. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.

15. Які існують види інструктажів з питань охорони праці, з ким; як і коли вони проводяться та яким чином оформляються?

16. Порядок проведення стажування та допуск працівників до роботи.

17. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охоро­ною праці, їх повноваження та права?

18. Державний нагляд за охороною праці, повноваження та права органів, що здійснюють державний нагляд.

19. Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавст­ва про охорону праці?

20. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Права та обов'язки.

21. Які існують методи аналізу виробничого травматизму та професій­них захворювань?

22. Основні причини виробничого травматизму.

23. Поняття нещасний випадок, професійне захворювання, виробни­чий травматизм. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

24. Яким чином здійснюється міжнародне співробітництво у галузі охорони праці?

25. Законодавство в галузі гігієни праці. Закон України "Про забезпе­чення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

26. Державний санітарний нагляд. Запобіжний та поточний санітарні нагляди.

27. Гігієнічна класифікація праці. Охарактеризувати класи за умовами праці.

28. Мікроклімат виробничих приміщень. Параметри мікроклімату.

29. Оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови.

30. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

31. Забруднення повітря робочої зони.

32. Дайте визначення понять "робоча зона", "шкідливі речовини".

33. Поділ шкідливих речовин на хімічні речовини та промисловий пил.

34. Нормування шкідливих речовин. Гранично допустимі концентра­ції шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

35. Методи контролю концентрації шкідливих речовин у повітрі робо­чої зони.

36. Заходи та засоби захисту від шкідливої дії речовин.

37. Дайте визначення вентиляції. Види вентиляції. Вимоги до систем вентиляції.

38. Призначення та класифікація систем вентиляції.

39. Природна вентиляція, її види.

40. Робоча та аварійна механічна вентиляція.

41. Охарактеризувати види загальнообмінної штучної вентиляції.

42. Місцева вентиляція, види.

43. Кондиціювання повітря. Повне та неповне кондиціювання.

44. Охарактеризуйте системи опалення.

45. Значення освітлення і основні світлотехнічні величини.

46. Природне освітлення.

47. Вимоги до виробничого освітлення. Класифікація виробничого освітлення.

48. Джерела штучного освітлення.

49. Вібрація, параметри, види вібрації. Класифікація виробничої віб­рації.

50. Класифікація заходів та засобів захисту від вібрації.

51. Шум, його види. Нормування та вимірювання шуму. Класифікація заходів та засобів захисту від шуму.

52. Дайте визначення основних понять техніки безпеки.

53. Кольори сигнально-попереджувальної системи, їх призначення і роль у забезпеченні безпеки праці.

54. Основні причини електротравматизму.

55. Види дії електричного струму на організм людини.

56. Види електротравм, їх характеристика.

57. Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму, що проходить через тіло.

58. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження елект­ричним струмом.

59. Дайте визначення напруги доторкання на напруги кроку.

60. Класифікація заходів і засобів безпечної експлуатації електроуста­новок.

61. Технічні заходи та способи захисту при нормальних режимах ро­боти електроустановок.


V. Будівельні норми і правила

5.1. СНиП 2.01.02-85. "Протипожежні норми".

5.2. СНиП 2.04.02-84. "Водопостачання. Зовнішні мережі і будівлі".

5.3. СНиП 2.04.05-91. "Опалення, вентиляція і кондиціонування".

5.4. СНиП ІІ-4-79. "Природне і штучне освітлення. Норми проекту­вання".


VI Довідкова література

6.1. Законодавство України про працю. - К.: Атіка, 2003.


VII. Підручники та навчальні посібники

7.1. Бублик Г.А. Охорона праці: Конспект лекцій. - К.: КНТЕУ, 2000.

7.2. Основи охорони праці. / Під ред. М.П.Купчика, М.П.Гандзюка. -К.: Основа, 2000.

7.3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Навч. посібник. - Л., 2000.

7.4. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посібник. - К., 2003.

7.5. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: Навч. посібник. - Л., 2005.

7.6. Бедрій ЯЛ. Основи охорони праці: Навч. посібник. - Л.,2004.

Схожі:

«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
«Охорона праці в галузі» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ.І. Пашков основи охорони праці конспект
«Економіка та підприємництво», 0306 -«Менеджмент та адміністрування» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050107 – «Економіка...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconТ. А. Пушкар національна економіка методичні вказівки
«бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030509 – «Облік І аудит» І 030504 “Економіка підприємства”...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconВ. Ф. Петрова С. С. Родченко В. Н. Циганок програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconГ.І. Базецька С. С. Родченко програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030509 «Облік І аудит» І 030504 «Економіка підприємства», ( напрям підготовки 0501...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» icon«Економіка І підприємництво»
Розміщення продуктивний сил І регіональна економіка: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconО. В. Соловйов О.Є. Соловйова конспект
Конспект лекцій навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів денної І заочної форми навчання...
«Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво» iconКомплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи)
Розділ „Економіка праці”. (для студентів усіх форм навчання. Напрям підготовки – 0501 „Економіка І підприємництво”. Спеціальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи