Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» icon

Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»
Скачати 56.02 Kb.
НазваПитання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»
Дата04.09.2012
Розмір56.02 Kb.
ТипЗакон

Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни

«Основи охорони праці» 1. Предмет, структура і завдання курсу.

 2. Законодавче обґрунтування ОП в Україні.

 3. Відшкодування збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього Здоров’я.

 4. Охорона праці жінок в законі України «Про охорону праці та КЗПП України».

 5. Охорона праці неповнолітніх та інвалідів згідно закону України «Про охорону праці та КЗПП України».

 6. Поняття: травма, виробнича травма; професійне захворювання, професійно обумовлене захворювання, виробничі, невиробничі та пов’язані з виробництвом нещасні випадки.

 7. Розслідування виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 8. Спеціальне розслідування виробничого травматизму.

 9. Розслідування та облік аварій.

 10. Характеристика статистичного, групового та топографічного методів аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 11. Монографічний, економічний, анкетування та експертних оцінок методи аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 12. Модельний та логічний методи аналізу травматизму. Форми зв’язків, приклади. Побудова дерева подій.

 13. Фізична та розумова праця, особливості впливу на організм.

 14. Небезпечні та шкідливі психофізіологічні чинники.

 15. Категорії фізичної діяльності. Поняття «умови праці».

 16. Класи умов праці. Їх визначення.

 17. Поняття «адаптація» в трудовому процесі. Її визначення.

 18. Види адаптації (4 види), визначення приклади. Гомеостаз, основні ознаки. Приклади.

 19. Поняття важкість та напруженість трудового процесу. Використання цих понять.

 20. Поняття «втома», «стрес». Їх вплив на безпеку праці.

 21. Ергономіка: поняття, завдання, значення в охороні праці.

 22. Ергономічна експертиза: поняття, об’єкти, види.

 23. Ергономічні вимоги до технічних засобів, облаштування.

 24. Безпека СЛМ та її основні показники.

 25. Суб’єктивні та об’єктивні фактори безпеки СЛМ.

 26. Які основні послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

 27. Порядок фінансування страхування від нещасних випадків

 28. Найважливіші надбання «Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 29. Служба страхування експертів та її завдання. Права страхових експертів.

 30. Державні нормативні акти про охорону праці та їх кодування.

 31. Нормативні акти про охорону праці які діють в межах підприємства.

 32. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (ОП).

 33. Інструкції з охорони праці – види, порядок затвердження, значення.

 34. Роль Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці в управлінні охороною праці (ОП).

 35. Повноваження інших органів державного управління охороною праці (ОП).

 36. Роль суб’єктів економічної діяльності в забезпеченні охорони праці (ОП).

 37. СУОП, її структура та функції.

 38. Основні завдання СУОП. Планування роботи з ОП на підприємстві.

 39. Контроль за станом ОП на підприємстві.

 40. Реалізація СУОП на підприємстві. Основні положення про службу ОП на підприємстві.

 41. Основні положення щодо комісії з питань охорони галузі.

 42. Основні положення щодо навчання з питань охорони праці на підприємстві.

 43. Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи.

 44. Види інструктажів з питань охорони праці: проведення, відповідальні, оформлення.

 45. Права спеціалістів з ОП.

 46. Порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи.

 47. Органи держнагляду за охороною праці. Їх основні повноваження та права.

 48. Уповноважені з питань ОП, їх основні обов’язки та права.

 49. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про ОП.

 50. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

 51. Мікроклімат робочої зони, оптимальні і припустимі показники.

 52. Види вентиляції. Очищення вентиляційних витоків.

 53. Методи і засоби оптимізації повітря робочої зони за температурою і складом.

 54. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

 55. Основні вимоги до будівничих будівель та споруд. Основні вимоги до виробничих приміщень.

 56. Електротравматизм, основні причини.

 57. Види дії електричного струму на організм людини.

 58. Види електротравм, путь струму, наслідки ураження струмом.

 59. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

 60. Заходи і засоби безпечної експлуатації електроустановок.

 61. Значення й завдання організації пожежної охорони. Противопожежиий захист, пожежний зв'язок ісигналізація.

 62. Складові пожежного захисту в організаціях і на підприємствах

 63. Умови горіння, види горіння. Поняття пожежі, пожежна безпека

 64. Параметри, які визначають пожеженебезпечні якості речовин. Горіння теплогазоповітряних сумішів., твердих речовин.

 65. Класи виробництв і зон з пожежної і вибухонебезпеки.
  Основні заходи пожежопрофілактики.


Список рекомендованої літератури


Законодавча база

1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів). - в 4 томах. - Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995 р.

2. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" -К.: Документ в редакції від 21 листопада 2002р.

3. Закон України "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення від 24.02.1994 // КзоТ -К.: Юрінком, - 1998 р. - 158с.

4. Закон України "Про пожежну безпеку" від 171293 //ВВРУ. - 1999.-№24.-52с.

5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, "Основа", 1995. - 223 с

6. Положение о порядке проведення государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативним актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. - 4.20. - 4) - Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994

7. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. -1. 15 -171) - МВС України. 14.06.1995.

8. Система стандартов безопасности труда. - М.: Госстандартиздат. 1989. 268с.

9. Типовое положение о службе охраны труда. - Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. - 4.21. - 93.. 03.08.1993.


Основна література


10. Готіашвілі Г.Г, Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник. Львів: “Новий світ - 2000”,2006.- 232с.

11.Гусєв А.М. Охорона праці. – Вид –во Європ.ун – ту.- К.:2006. – 283 с.

 1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. – Львів. «Афіша», 2005. – 318с.

 2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 2000. – 314с.

 3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності, К.: - Каравела, 2005. – 344с.

 4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2002. – 381 с.

 5. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. - М.: Высшая школа 1995 -320с.

 6. Князевский В.А.. Долин П.Н.. Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. - М.: Высшая школа. 1982. – 311 с.

 7. Купчик М.П., Гандзюк М.П.. Степанець І.Ф.. та ін. Основи охорони праці. - К.: Основа. 2000. - 416с.

 8. Основи охорони праці. / В.М. Москальова: Підр. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

 9. Управління охороною праці в промисловості / В.І. Коваль навч.пос. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 448 с.


Додаткова література


 1. Охорона праці у будівельній галузі. / Батлук В.А., Гогіташвілі Г.Г.: Навч.пос. – К.: Знання, 2006. – 550 с.

 2. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1990. – 284 с.

 3. Охорона праці в сільському господарстві. - К.: Вища школа, 1993. -394с.

 4. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Агропромиздат, 1990. - 423 с.

 5. Справочник по безопасности труда в строительстве - М.: Стройиздат, 1986. - 406 с.

 6. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. – 312 с.

 7. Никитин В.С. Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991.-350 с.

 8. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. - М.: ВО Агропромиздат, 1989. - 758с.

 9. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Р. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. – К.: Техника, 1991. – 285.


Журнали: «Охорона праці»

«Пожежна безпека»

«Надзвичайна ситуація»
Схожі:

Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconПитання для проведення іспиту з програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»
Охорона праці неповнолітніх та інвалідів згідно закону України «Про охорону праці” та „кзпп україни»
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconО. Ю. Нікітченко програма І робоча програма навчальної дисципліни «соціально-економічні основи охорони праці»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Соціально – економічні основи охорони праці» (для студентів...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconЯ. О. Сєріков, І. О. Мікуліна програма І робоча програма навчальної дисципліни „основи охорони праці”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconЯ. О. Сєріков, І. О. Мікуліна програма І робоча програма навчальної дисципліни „основи охорони праці”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconМіського господарства в. І. Пашков програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 6 курсу заочної форми...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconБ. М. Коржик програма І робоча програма навчальної дисципліни «вступ до охорони праці»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до охорони праці» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconМіського господарства в. І. Пашков програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка»,...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconВ.І. Заіченко конспект лекцій з навчальної дисципліни «основи охорони праці»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconВ.І. Пашков програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Питання для проведення заліку програма з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» iconВ.І. Пашков програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи