“Затверджую” icon

“Затверджую”
Назва“Затверджую”
Сторінка1/4
Дата04.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут


Кафедра «Гуманітарних дисциплін»
“Затверджую”

______________________________

Проректор з НМР ХЕПІ

доц. Кузьменко Л.В.


“____”_____________ 200__ р.

Робоча програма з навчальної дисципліни

«Основи охорони праці»

Галузь знань

0501“Економіка і підприємництво”

напрям підготовки 6.05100 «Економічна кібернетика»

6.050104 “Фінанси”, 6.050106 “Облік і аудит”


Укладач: к. с. – г. н, доц. Соболь О.М.

^

Херсон – 2008


Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (ОПХ) та ДНАОП 000-4.12.99. Типове положення про навчання з питань охорони праці.


Укладач: доц., канд. с.-т. наук Соболь О.М.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Економічної кібернетики»

Завідувач кафедри __________ Лєпа Є.В.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Фінансів»

Завідувач кафедри __________ Семіусов П.М.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Бухгалтеського обліку і аудиту»

Завідувач кафедри __________ ЗорінаВ.Н.


Схвалено Методичною радою інституту

Протокол № ___ від « » __________2008 р.

Голова методичної ради інституту

___________________ПІБ


Рег. №___
АННОТАЦІЯ

“Основи охорони праці” – це система правових, соціально – економічних, організаційно – техннічних , санітарно – гігієничних і лікувально – профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя , здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Теоретична частина дисципліни має метою ознайомлення з поняттями, категоріями , законами та методологією , законодавчими принципами забезпечення захисту здоров’я людини на виробництві .

Завданням практичної частини є поглиблене вивчення, правової і нормативної бази охорони праці в Україні, механізму проведення

організаційних та технічних заходів, комплексу показників оцінки безпеки праці, порядку та методів аналізу і оцінювання стану охорони праці на підприємстві .

Місце в структурно – логічній схемі: після вивчення курсів «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», передує вивченню дисциплін «Економіка праці», «Економіка підприємства», «Правознавство»,”Охорона праці в галузі ”.

ВСТУП


Трансформаційні перетворення в економіці Україні, створення і розвиток різноманітних форм власності вимагають пошуку нових шляхів управління охороною праці. Ці питання вирішуються як на законодавчо – нормативному, так і на економічному рівні .Природньо, що особлива роль в розв’язанні питань з охорони праці (ОП) належить саме фахівцям економічного напряму.Отже, надання майбутнім економістам знань і навичок з питань ОП - необхідність .

В Україні створена нормативно – законодавча база ефективної охорони праці, набули правового обгрунтування основнні принципи сучасної парадігми виробничої безпеки:

 • пріоритету здоров’я і життя робітника;

 • повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці;

 • соціального захисту працівників та інш.

Через недостатню увагу до цих питань в Україні суспільство зазнає великих втрат –життя, здоров’я людей, забруднення довкілля. Щороку в Україні травмується більш як 25 тис. працівників, гине на виробництві близько 1300 людей. Не останню роль в цих обставинах грає незадовільна підготовка працівників і роботодавців з питань охорони праці. Особливу проблему представляє таке становище з погляду на європейський вектор інтеграції. Так, в 1999 році було було затверджено міжнародний стандарт OHSAS 18001 – 99 (Occupational Health and Safety Assuarans System), який з 1997 року впроваджується в основних розвинутих країнах. Так, Росія гармонізувала свою СУОП, впровадивши стандарт Р.12.0.006 – 2002 “ССБТ. Общие требования к управлению охраной труда в организации”.

В Україні, починаючи з 1999/2000 навчального року згідно наказу Міносвіти України “Про вдосконалення навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України” № 420 від 2.12.1998 при підготовці фахівців всіх напрямків, в тому числі “Економіка і підприємництво” освітньо – кваліфікаційного рівня “бакалавр” здійснється вивчення дисципліни “Основи охорони праці”. Методологічною основою курсу “Основи охорони праці”є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, організації виробництва з метою виявлення ризиків, шкідливих і небезпечних виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій. На основі аналізу ризиків розробляють заходи і засоби щлдл усунення негативних виробничих факторів та створення безпечних і нешкідливих умов праці. Згідно законодавчо – нормативних вимог, спеціалісти підприємства повинні забезпечити:

 • організацію СУОП (служби управління ОП) на підприємстві;

 • сертифікацію СУОП згідно нормативних вимог;

 • самодекларацію відповідності нормам ОП.


Опис дисципліни «Основи охорони праці»


Предмет : захист здоров’я людини на виробництві.

Об’єкт: ергатична система “людина – праця - машина”.

^ Мета курсу:вивчення системи законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, набуття навичок оцінки стану охорони праці та впровадження більш безпечних і здорових умов праці.

Завданнями курсу є вивчення:

 • правової і нормативної бази охорони праці (ОП) в Україні;

 • впливу виробничого середовища на людину;

 • класифікації умов праці;

 • організаційних та економічних аспектів ОП;

 • набуття навичок аналізу і оцінювання стану ОП на підприємстві.

Основні модулі: Організаційно-теоретичні та правові основи охорони праці в Україні, технічний і соціальний характер науки про ОП. Система стандартів безпеки праці. Управління охороною праці. Умови праці, виробничі фактори, шкідливості і небезпечності. Виробничий травматизм і заходи його відваження. СЛМ: поняття, фактори, характеристики безпеки. Вимоги виробничої санітарії: Санітарні норми проектування промислових підприємств. Пожежна безпека, складовів пожежного захисту. Класи виробництв і зон пожежної і вибухової небезпеки. Основні заходи пожежопрофілактики. Організація і керівництво «Охороною праці» на підприємстві. Контроль і нагляд за охороною праці на підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Нормалізація повітря робочої зони, освітлення виробничих приміщень. Основи профілактики електротравматизму. Дія електричного струму на органи людини, види уражень, фактори, що впливають на результат, умови ураження. Електротравматизм та основні заходи профілактики. Організація безпечної експлуатації електроустановок. Захисні заходи.


^ Курс: третій

Семестр:

Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів:

ECTS: 1,5

Модулів: 2

Змістових модулів: 8

Загальна кількість годин: 54

0501 «Економіка і підприємництво»


БакалаврВибіркова:

Лекцій: 12

Практичних: 12

Самостійна робота студентів: 30

Форма підсумкового контролю: залікРозглянуто і затверджено на засіданні кафедри «Гуманітарних дисциплін»


Протокол №____ від « » січня 2008 року.


Зав. кафедрою, к.п.н. ________________

Таблиця 1. Структура навчальної дисципліни «Основи охорони праці»Змістовні модулі

Кількість годин

Лекції

Прак-тичні

Самост

робота

Всього

^ Модуль 1. Організаційні та законодавчо-нормативні

Аспекти охорони праці в Україні

1

2

3

4

5

6

1

Організаційно-теоретичні і правові основи охорони праці

2

-

6

8

2

Виробничий травматизм і заходи його відвернення

2

2

-

4

3

Системний підхід до проектування безпечної роботи і оптимальних умов праці людини-оператора

2

-

6

8

4

Основні завдання виробничої санітарії та гігієни праці

-

2

6

8

5

Основи пожежної безпеки

2

2

4

8
Всього

8

6

22

36
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач

^ Модуль 2. Методи, засоби та способи забезпечення безпеки праці на підприємстві

6

Особливості охорони праці в промисловості; контроль якості робочої зони

2

2

2

6

7

Безпека обладнання і експлуатації механізмів і машин в промисловості. Контроль і формування виробничого освітлення

-

2

6

8

8

Електробезпека

2

2

-

4
Всього

4

6

8

18
Форма підсумкового контролю: тестування, опитування, вирішення задач
Всього

12

12

30

54
Форма підсумкового контролю: залік


^ Зміст дисципліни «Основи охорони праці»


Модуль 1. Організаційні та законодавчо-нормативні

аспекти охорони праці в Україні


Змістовний модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Предмет курсу - вивчення системи законодавчих актів; соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують безпеку збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Завдання курсу ОП для студентів економічного фаху. Технічний і соціальний характер науки про ОП.

Техніка безпеки, як система організаційних заходів і технічних засобів, які запобігають дії на робітників шкідливих та небезпечних факторів. Вплив науково-технічного прогресу на охорону праці та довкілля, поява нових шкідливих та небезпечних факторів. Необхідність використання системного підходу, сучасних математичних методів в вирішуванні проблем охорони праці та довкілля.

Система законодавчих актів з питань охорони праці. Основний документ - Закон України "Про охорону праці". Система стандартів безпеки праці як збірник державних стандартів, загальних вимог і норм за видами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, а також системи загальних вимог безпеки до виробничого обладнання, виробничих процесів, засобів захисту працюючих.

Функції управління охороною праці. Пропаганда охорони праці. Особливості планування і фінансування заходів з охорони праці в сучасний період.


^ Рекомендована література: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 15


Змістовний модуль 2. ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ І ЗАХОДИ ЙОГО ВІДВЕРНЕННЯ

Поняття умови праці. Сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на здоров'я людини і його працездатність в процесі праці. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Основні види потенційних шкідливостей і небезпечностей (фізичні, хімічні, біологічні, психофізичні). Травма, нещасний випадок на виробництві. Професійні та професійно-обумовлені захворювання. Класифікація травм за ступенем важкості та за видом дії. Показники динаміки травматизму та професійних захворювань. Динаміка травматизму по Херсону та Херсонській області. Організаційно-технічні та психофізичні причини травматизму. Методи аналізу травматизму та професійних захворювань (статистичний, груповий, топографічний, монографічний, економічний, ергономічний). Відшкодування збитків робітникам в випадку ушкодження їх здоров’я

Перегляд розміру відшкодування збитків. Сучасні підзаконні акти з цього питання. Порядок фінансування страхування від нещасних випадків.


^ Рекомендована література: 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25


Змістовний модуль 3. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ І ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА


Ергономіка, як наука, яка вивчає людину (групу людей) в конкретних умовах його (їх) діяльності, пов'язаних з використанням технічних засобів. Безпека біотехнічної системи "людина - машина". Небезпечні умови. Фактори, які впливають на безпеку СЛМ (організаційні, рівень технічного забезпечення; фізичні, психофізичні, психологічні і соціальні якості оператора). Сучасний розвиток СЛМ (підвищення кількості одночасно керуємих об'єктів). Специфіка СЛМ в виробничій сфері (монотонність праці, високе статичне навантаження, нервове напруження, втомлюваність). Завдання ергономіки в створенні оптимальних СЛМ. Основні завдання інженерної психології (урахування психофізичних характеристик, створення системи вимог до технічного обладнання; розподіл функцій між людиною і автоматикою). Надійність СЛМ, її зв'язок з безпекою. Характеристики безпеки СЛМ. Методи аналізу безпеки СЛМ: сітьового планування і керівництва, моделювання, логічні методи («дерево відмовлень»).


^ Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Змістовний модуль 4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ

Вимоги виробничої санітарії як невід'ємна частина системи охорони праці. Професійні шкідливості як база виникнення професійних захворювань. Види професійних шкідливостей: незадовільні метеорологічні умови; шкідливі речовини; іонізуюче та електромагнітне випромінювання; шум; вібрація; незадовільне освітлення. Адаптовані та неадаптовані шкідливості: контроль і нормування несприятливих факторів оточуючого середовища в системі "людина - машина". Поняття мікроклімату, ГДК, НРБ, напруженість поля, коефіцієнт природної освітленості: класи робіт за рівнем освітленості; граничний спектр шуму; віброшвидкість та віброприскорення.

Санітарні норми проектування промислових підприємств. СниП - 2.09.04.-87 (Санітарно-гігієнічні вимоги до адміністративних і побутових будов промислових підприємств; території, виробничих побутових приміщень; їх оптимальне проектування). Види і характеристика інженерних систем підприємства (опалення, вентиляція, каналізація). Склад побутових приміщень, їх розміщення та обладнання. Додержування вимог охорони праці при проектуванні, будуванні (виробництві) і реконструкції підприємств, об'єктів та засобів виробництва (ст. 24 КЗпП).


^ Рекомендована література: 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24


Змістовний модуль 5. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Значення й завдання організації пожежної охорони. Складові пожежного захисту в організаціях і на підприємствах (усунення причин пожеж), обмежування розповсюдження вогню, забезпечення евакуації, дії пожежних команд).

Умови горіння (наявність горючих речовин і матеріалів, визначена кількість кисню, джерело тепла), види горіння.

Поняття пожежі, пожежна безпека.

Параметри, які визначають пожеженебезпечні якості речовин (температура самозаймання, займання та спалахнення). Горіння теплогазоповітряних сумішів. Нижня та верхня концентраційні межі. Фактори, які впливають на змінення концентраційних меж (температура, тиск, інертні гази, потужність джерела тепла).

Особливості згорання твердих речовин. Швидкість розповсюдження полум'я. Вибух.

Класи виробництв і зон з пожежної і вибухонебезпеки.
Запобігання пожежі. Противопожежиий захист, пожежний зв'язок і
сигналізація. Основні заходи пожежопрофілактики.


^ Рекомендована література: 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25


Модуль 2. Методи, засоби та способи забезпечення

безпеки праці на підприємстві


Змістовний модуль 6. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВОСТІ, КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ

Організація і керівництво охороною праці на підприємстві. Стужні контролю та нагляду стану охорони праці на підприємстві: державний; відомчий; громадський.

Загальний нагляд за охороною праці на підприємстві (генеральний прокурор, місцеві органи прокуратури і професійні спілки).

Інструктаж, його види і періодичність проведення. Санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови виробничого середовища, основні параметри мікроклімату (температура повітря, відносна вологість, швидкість руху повітря), оптимальні та допустимі параметри мікроклімату в залежності від категорії робіт. Засоби контролю вмісту шкідливих речовин, запиленості, параметри в мікроклімату.

Види вентиляції. Їх переваги і недоліки. Місцева і загальна вентиляція, особливості застосування. Очистка вентиляційного повітря, основні види в промисловості (циклони, електрофільтри, пилоосаджуючі камери). Проблеми оптимізації повітряного середовища по температурі. Основні напрямки: тепло поглинання; тепловідведення; теплоізоляція; основні матеріали, області застосування.


^ Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15


Змістовний модуль 7. БЕЗПЕКА ОБЛАДНАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕХАНИЗМІВ І МАШИН В ПРОМИСЛОВОСТІ КОНТРОЛЬ І НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ

Нормалізація освітлення виробничих приміщень. Особливості зорової чутливості людини. Основні світлотехнічні величини.

Особливості використання природного освітлення. Застосування різних видів штучного освітлення. Призначення виробничого освітлення:

Вимоги до виробничого освітлення. Світлотехнічні характеристики електричних джерел світла, їх порівняльна характеристика. Нормування природного та штучного освітлення, основні показники. Ергономічні вимоги до технічних засобів. База для розробки цих вимог:

 • результати ергономічних і медико-біологічних досліджень;

 • відомості про експлуатацію аналогів;

 • урахування тенденції розвитку.

Урахування ергономічних вимог під час проектування і створення техніки. Ергономічна експертиза технічних завдань, проектної документації по стадіях розробки технічних засобів, дослідних та серійних зразків.

Техніка безпеки при використанні посудин під тиском, проведенні вантажо-розвантажувальних робіт, транспортно-складських робіт, експлуатації вантажної техніки.


^ Рекомендована література: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 25


Змістовний модуль 8. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Теоретичні та практичні основи профілактики електротравматизму. Електробезпека як забезпечення різними заходами і технічними приладами безпеки роботі під дією електричного току, електромагнітного поля, електродуги та статичної електрики.

Дія електричного току на організм людини (термічна, електролітична, біологічна). Види уражень електротоком (місцеві електротравми; електроудар, металізація шкіри, електроофтальмія).

Фактори, які впливають на результат ураження електротоком (стан шкіри, шлях току та ін.). умови ураження електротоком (випадкове доторкання, наближення на небезпечну відстань, крокове напруження, поява напруги, випадкове включення). Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним током в електротехнічних установах. Електротравматизм. Електротравми прямі та посередні. Основні заходи профілактики (застосування зменшеної напруги; ізоляція, захисне заземлення, запулення, захисне відключення). Принципи застосування.

Організація безпечної експлуатації електроустановок. ПУЕ, основні принципи. Вимоги до персоналу, який працює з електроустановками.

Захисні заходи (загальні, організаційні, техничні, індивідуальні).


^ Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25

Плани лекцій


Модуль 1. Організаційні та законодавчо-нормативні

аспекти охорони праці в Україні


^ Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


  1   2   3   4

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи