Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Скачати 323.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Дата04.12.2012
Розмір323.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки


ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


З ДИСЦИПЛІНИ

"ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"


Для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.030601 - «Менеджмент»


ХЕРСОН-2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ заборонено


Укл. Доброзорова О.В. – к.е.н., доц.,

О.М. Субчинська - викладач


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030601 - «Менеджмент» розглянуто та рекомендовано на засіданні кафедри менеджменту організацій 5 вересня 2012 р., протокол №1


Рецензент Червен І.І. д.е.н, професор


1^ . ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Відповідно до навчального плану студенти четвертого курсу виконують курсову роботу з дисципліни "Операційний менеджмент".

Основною метою написання курсової роботи є:

1. Поглиблення та систематизування знань, набуття практичних навичок з питань операційної діяльності підприємств.

2. Підготовка курсової роботи вимагає від студента:

 • визначення сутності досліджень та змісту роботи;

 • вміння логічно викласти головні питання роботи;

 • вміння самостійного підбору, систематизації та обробки інформаційного матеріалу друкованих, електронних та ін. джерел;

 • вміння робити обґрунтовані висновки з теми дослідження;

 • організувати свою діяльність в напрямку перспективного розвитку досліджень.

Предметом дослідження курсової роботи є закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації.

Об'єктом дослідження є операційна діяльність та операційні системи підприємств різних галузей.


^ 2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Тематика курсових робіт щорічно переглядається з урахуванням актуальності існуючих проблем і затверджуються кафедрою.

Теми курсових робіт повинні повідомлятися студентам на першому тижні семестру.

Кожен студент обирає тему курсової роботи відповідно з наведеною тематикою. Залежно від інтересів та спеціалізації студента йому надається можливість самостійно обрати тему. Допускається вибір тем, пов'язаних з місцем роботи студента. Такі теми необхід­но попередньо узгодити на кафедрі.

Роботи виконані на основі даних діючих підприємств і установ міста, регіону, оцінюються вище написаних лише на базі літературних джерел.

Найбільш цінними вважаються ті роботи, які розкривають теоретико - методологічні питання операційних досліджень менеджменту, а також результати їх практичної реалізації на матеріалах діючих підприємств, установ. Вони оцінюються відповідно до встановлених положень модульно-рейтингової системи.


^ 3. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

ВІДПОВІДНО ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту


 1. Розвиток операційного менеджменту на підприємстві.

 2. Операційний менеджер та процес управління.

 3. Дослідження принципів і функцій операційного менеджменту.

 4. Дослідження природи та галузевих особливостей операційної функції.

 5. Управління виробничим процесом підприємства.


Тема 2. Операційна стратегія


 1. Розробка операційної стратегії підприємства.

 2. Аналіз виробничої стратегії підприємства.

 3. Розробка стратегії зниження витрат виробництва.

 4. Дослідження стратегій сервісних процесів.

 5. Формування стратегії виробництва товару.

 6. Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару.

 7. Дослідження впливу життєвого циклу на операційну стратегію підприємства.


Тема 3. Операційна система організації


 1. Розвиток процесів виробництва продукції та здійснення послуг.

 2. Аналіз та розвиток операційної системи підприємства.

 3. Створення системи прийняття управлінських рішень.

 4. Дослідження механізму співвідношення: «витрати» - «пропускна здатність» системи обслуговування.

 5. Розробка прогнозів діяльності операційної системи.

 6. Розробка шляхів удосконалення діяльності операційної системи.


Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати


 1. Розробка та впровадження нових технологій у сфері послуг.

 2. Аналіз співвідношення між витратами і пропускною спроможністю системи масового обслуговування

 3. Аналіз масового обслуговування на підприємстві

 4. Розробка продукту та вибір технологічного процесу його виробництва.

 5. Управління закупками та товарно-матеріальними запасами підприємства.

 6. Вдосконалення календарного планування роботи персоналу у сфері послуг на підприємстві.

 7. Розробка системи планування матеріальних потреб на підприємстві.

 8. Аналіз змісту бізнес - процесу на підприємстві.

 9. Удосконалення операційного консалтингу на підприємстві.

 10. Розробка методів оновлення бізнес-процесу на підприємстві.

 11. Удосконалення інструментів оновлення бізнес-процесу на підприємстві.

 12. Розробка нових методів управління ресурсами на підприємстві

 13. Розробка синхронного виробництва та відсікання «вузьких місць» на підприємстві


Тема 5.Управління процесом проектування операційної системи


 1. Аналіз системи контролю виробничого процесу на підприємстві.

 2. Прогнозування виробничих потужностей підприємства.

 3. Розробка засобів балансування виробничих потужностей.

 4. Аналіз розміщення обладнання та планування приміщень.

 5. Раціональне розміщення виробничих об’єктів на підприємстві.

 6. Удосконалення методів прогнозування на підприємстві.


Тема 6.Управління поточним функціонуванням операційної системи


 1. Удосконалення пропускної здатності сервісного обслуговування на підприємстві.

 2. Планування трудового процесу на підприємстві.

 3. Розвиток ефективного виробництва продукції на підприємстві.

 4. Аналіз та планування виробництва глобального продукту.

 5. Структуризація сервісних контактів підприємства.

 6. Розробка та моделювання черг.Тема 7.Управління проектами


 1. Впровадження методу сітьового планування на основі трьох оцінок тривалості операцій на підприємстві.

 2. Впровадження методу сітьового планування з мінімальними затратами.

 3. Аналіз процесу створення глобального продукту.

 4. Проектування послуг на підприємстві.

 5. Проектування виробничих потужностей на підприємстві.

 6. Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків на підприємстві.

 7. Проектування та впровадження сервісних організацій на підприємстві.

 8. Проектування глобального продукту.

 9. Розробка інвестиційної програми підприємства.


Тема 8.Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності


 1. .Розробка системи загального управління якістю.

 2. Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 3. Основні напрями підвищення якості продукції на підприємстві.

 4. Розробка процедури безперебійного покращення якості продукту чи послуг.

 5. Розробка загального інструментарію відділу контролю якості.

 6. Розробка системи показників оцінки якості виробленої продукції.

 7. Удосконалення інструментарію контролю якості продукції (послуг).

 8. Розробка загального інструментарію контролю якості.^ 4. ПОРЯДОК НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Упорядкування плану


Перш ніж писати курсову роботу студенту необхідно скласти її попередній план. Для цього необхідно знайти основну інформацію, яка висвітлює стан питань, які поставлені в курсовій роботі. Треба визначити основні положення і тенденції, які властиві явищам, що досліджуються. При цьому у студента вже повинно скластися уявлення щодо основного змісту роботи та її складових.

Після цього не заглиблюючись у вивчення всіх визначених джерел студент складає попередній план роботи і узгоджує його з провідним керівником.

В процесі доопрацювання матеріалу курсової роботи студент може скорегувати її план, але незначно.


  1. Добір літератури


Після попереднього добору літератури і визначення плану курсової роботи слід почати ретельний добір джерел і їх вивчення.

При доборі літератури необхідно використовувати комп’ютерний каталог бібліотеки ХЕПІ, адресні каталоги інших бібліотек, інтернет.

В якості теоретичних основ роботи слід використовувати такі фундаментальні праці, які вказані у списку основної рекомендованої літератури і провідні періодичні видання України за темою роботи.

Обов’язково слід застосовувати літературу і вітчизняних авторів, які містить аналіз питань що постають перед українськими товаровиробниками, споживачами та іншими суб’єктами ринку. Такі дані відображують основні тенденції і явища на вітчизняному ринку товарів і послуг.

Для виконання робіт з маркетингу слід використовувати журнали «Економіка України», «Бізнес», «Современній менеджмент», «Менеджмент в Україні», «Товар - лицом», «Оптовик», “Рейтинг-аналіз”, “Споживач”, “Упаковка”, “Коммерческий весник”, “Торгово-промышленные ведомости”, “Риск”, “Посредник”, “Галицькі контракти”, “Економіка АПК”, “Персонал”, “Економіка і управління”, “Економічні реформи”, “Підприємництво в Україні”, “Пропозиція” та ін.

Ці видання містять відомості про питання розвитку операційної діяльності діяльності в Україні, регулювання діяльності суб’єктів ринку, їх поведінку та загальні зміни на різних ринках товарів і послуг.

Для характеристики питань, пов’язаних з розвитком, окремої галузі виробництва чи підприємства, обов’язковим має бути використання фінансових звітів підприємств, перспективних планів розвитку даного суб’єкту ринку. Деяка частина інформації може бути використана з місцевої преси.

Для отримання статистичного матеріалу необхідно звернутися до різних статистичних довідників типу «Україна в цифрах», «Херсонщина в цифрах», “Народне господарство”, “Інвестиційний паспорт Херсонщини”, “Соціально-економічний розвиток Херсонської області” та ін. В повному обсязі статистичні дані у виді довідників, бюлетнів, звітів знаходяться в Херсонському управлінні статистики. Одержати ці дані студент може за абонентську платню для відвідування бібліотеки статуправління, або придбати за доступною ціною.

Працюючи над курсовою роботою треба пам’ятати, що її цінність в значній мірі залежить від самостійності тих висновків, які студент зробить після обробки літературних джерел, аналізу первинних та вторинних матеріалів.


  1. Складання конспектів та записів


При роботі з різними джерелами інформації необхідно вести записи відповідно до рівня їх вагомості. Поряд з складанням конспектів необхідно нотувати окремі цитати, власні зауваження, графічний і цифровий матеріал. При цьому конспекти і виписки бажано вести не в зошиті, а на одній стороні окремих аркушів з обов’язковим зазначенням джерела інформації, сторінки та майбутнього застосування занотованого в тексті курсової роботи. Це значно скоротить процес підготування списку літератури курсової роботи. Таким же чином оформлюються виписки невеликого обсягу.

Підібрані матеріали до кожного розділу курсової роботи бажано занести до окремих файлів з відповідними назвами і зкріпити ці файли в одну папку, що в цілому значно полегшує і прискорює написання і оформлення роботи.


  1. Обробка первинної та вторинної інформації


Для виконання курсової роботи замало використовувати лише вторинну інформацію. Студенту треба творчо підійти до одержання необхідної первинної інформації:

а) виявити рівень забезпечення відповідним видом необхідної інформації згідно до теми курсової роботи;

б) визначити необхідність в певному виді первинної інформації;

в) виділити мету задачі і методи збирання первинної інформації і шляхи її одержання;

г) узгодити методи обробки первинної інформації, перевірки її достовірності і важливості з провідним керівником курсової роботи;

д) при обробці інформації та оформленні результатів, слід керуватися вимогами цих методичних вказівок (розділи 5,6,7)

Після відповідної обробки та аналізу інформаційного матеріалу можна приступати до написання курсової роботи в чистовому варіанті.


 1. ^ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ


При виконанні курсової роботи передбачене обов’язкове використання комп’ютерної техніки і технології.

Вся робота повинна бути виконана і надрукована за допомогою комп’ютера.

При виконанні курсової роботи студент повинен обов'язково використовувати програму WORD для викладання текстового матеріалу, електронні таблиці та інші можливості ЕХСЕL для подання фінансових матеріалів та зображення на рисунках і в таблицях результатів дослідження і порівняльного аналізу роботи підприємств (Додаток Д). Захист курсової роботи може проводитися із застосуванням комп'ютерної техніки.

При висвітленні розрахункової частини студент повинен показати вміння відтворити імітаційну математичну модель проблеми досліджень і навести алгоритм її вирішення. Крім моделі і алгоритму треба обов’язково навести відповідний математичний апарат розрахунків (методи, формули) та їх машинну реалізацію.

При використанні Інтернет для пошуку інформації, студент може використовувати в додатках окремі блоки з сайтів, та ін.

При виконанні цієї роботи бажано звертатися до посібників [9-10] та методичних вказівок з дисципліни, які пов’язані з вивченням і використанням інтернет.


 1. ^ ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Кожна курсова робота, незалежно обраної теми повинна мати у зазначеній послідовності такі складові:

 • титульний аркуш,

 • завдання на проектування,

 • реферат (українською та російською мовами),

 • зміст,

 • вступ,

 • основну частину,

 • висновки,

 • список використаних джерел,

 • додатки.

Титульний аркуш є першим аркушем роботи та оформлюється за встановленою формою (Додаток А ).

Завдання оформлюється за встановленою формою на одній сторінці і видається на кафедрі, або може бути зроблено студентом за зразком (додаток Б).

Реферат – скорочений виклад змісту роботи з основними практичними рекомендаціями і висновками. Він повинен вміщуватись на одній сторінці і складатися за такою схемою: відомості про обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, посилань та додатків, і, власне, тексту реферату.

Текст реферату включає предмет, характер і мету роботи, метод проведення роботи, конкретні результати, висновки щодо особливостей, ефективності, можливості застосування здобутих результатів (Додаток В).

Зміст включає вступ, номери й найменування всіх розділів, підрозділів та пунктів основної частини, висновки, перелік посилань, а також додатків. В змісті наводяться номери сторінок, на яких розміщується початок матеріалу (Додаток Г).

Вступ має складати 2 сторінки тексту. В ньому слід визначити актуальність теми, її новину, мету, задачі які необхідно вирішити, методи аналізу і літературні джерела, що використовувалися студентом.

Основна частина – це є сама робота. Вона складається з трьох розділів.

^ Перший розділ - виклад теоретичних та методологічних питань та їх практичне значення. Обсяг 12-15 сторінок.

Другий розділ - економічний аналіз підприємства, на якому здійснюється операційний менеджмент. Формування проблеми, яка буде вирішуватися в 3 частині. Обсяг 12-15 сторінок.

^ Третій розділ - викладення точки зору щодо практичної цінності запропонованих студентом способів підвищення ефективності операційної діяльності підприємства та шляхів їх реалізації. Обсяг 9-10 сторінок. Ця частина обов'язково має бути розрахунковою. Повинні бути представлені приклади моделей процесів, які досліджуються в роботі зі статистичним аналізом. Необхідно представити розрахунок економічного ефекту (ближнього чи перспективного) від рекомендованих заходів.

При аналізі цифрового матеріалу слід звернутися до розділу 5 цих методичних вказівок.

Висновки мають обсяг не більше 1-2 сторінок (10-15 висновків). Цей розділ логічно, змістовно, коротко і аргументовано підводить підсумки роботи. Орієнтована структура висновків:

 • бажано, щоб перший висновок мав узагальнюючий характер відносно результатів курсової роботи;

 • наступні 2-3 висновки (не більше) слід зробити по теоретичній і методологічній частині роботи, тобто, по її першому розділу;

 • наступні 5-6 висновків зробити по огляду загального стану підприємства (2 розділ роботи ). Такі висновки мають містити цифровий матеріал (результати розрахунків студента) з обов’язковим указанням терміну, до якого відносяться наведені результати.

 • наступні 5-6 висновків слід зробити по результатам розрахунків третього розділу курсової роботи.

 • в останню чергу наводяться 1-2 пропозиції та їх очікуваний економічний (соціальний) ефект для досліджуваного підприємства.

Перелік використаних джерел - це перелік книг, статей, офіційно документальних та директивних матеріалів тощо, на які посилається студент при поданні матеріалу в роботі. В курсовій роботі повинно бути використано не менше 35 джерел інформації.

До списку літератури обов’язково включати закони, нормативні акти, звітність підприємств, монографії, підручники, статті з наукової та періодичної літератури, відомості вищих навчальних закладів, методичні вказівки викладачів цього ВНЗ, статистичні збірники та ін.

Додатки містять графіки, рисунки, текст допоміжного характеру тощо. В роботі перед представленням додатків на чистому листі друкується посередині слово «ДОДАТКИ» з нумерацією цієї сторінки, яка позначається і в змісті. На наступних листах у порядку посилання в тексті роботи представляються додатки. Сторінки в додатках не нумеруються, в змісті на вказуються.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки із зазначенням по середині аркуша “ Додаток А” і мати заголовок, розміщений нижче від слова “ Додаток”. Позначаються додатки заголовними буквами українського алфавіту.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


Курсова робота виконується українською мовою.

Загальний обсяг текстової частини роботи має складати ^ 40-50 сторінок формату 210х297 мм. Значні відхилення від норми небажані. Розміри полів: правого – 10 мм, верхнього і нижнього 20 лівого - 25мм. Поля не виділяються рискою, сторінки не обводяться рамкою.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті аркуша.

Титульний аркуш, завдання, реферат, зміст включають у загальну нумерацію сторінок і не вважають розділами. Номерів сторінок на цих аркушах не ставлять.

Вступ також не вважається розділом, але вказувати номера сторінок слід починати з першої сторінки вступу.

Текст роботи виконується на комп'ютері. В тексті курсової роботи обов'язково потрібно давати посилання на джерела інформації. При цьому слід наводити його порядковий номер згідно переліку посилань, наприклад, [7], і у необхідних випадках сторінку [9,стр 18].

Якщо матеріал використано з інтернет, то в тексті курсової роботи дається лише номер посилання на сайт, а шифр сайту наводиться в переліку використаних джерел.

На кожній сторінці має бути вказано не менше одного посилання на джерела інформації.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію і бути позначені арабськими цифрами без крапки в кінці.

Найменування розділів треба записувати у вигляді заголовків, які розміщують симетрично тексту і пишуть великими (заголовними) літерами. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Підкреслювати заголовки і виділяти кольором не можна.

Підрозділи також повинні мати нумерацію, що підпорядковується нумерації в межах розділу.

Між заголовком розділу і підрозділу повинний бути лише один інтервал (1,5 – ний).

Кожен підрозділ треба починати і нумерувати з нового абзацу.

Між підрозділом і текстом роботи також повинен бути один інтервал (1,5 – ний).

Якщо назва підрозділу наближається до кінця сторінки, то між нею і кінцем сторінки повинно бути не менше трьох рядків тексту. Якщо рядків менше, краще почати цей підрозділ з нової сторінки.

Оформлення графічного матеріалу і формул. Загальні правила до оформлення такі:

Формули набирають за допомогою редактора формул (знак в меню команд на панелі монітора). з абзацу з позначенням в кінці строки номеру формули в дужках. Відстань між текстом і формулою не менш як 10 мм (краще один 1,5-ний інтервал). Тлумачення символів і числових коефіцієнтів, які входять до формули з їх одиницями виміру, повинні бути з нового рядка у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Одиниці фізичних величин відокремлюють від тексту комою. Перший рядок під текстом формули повинен починатися словом “де” без двокрапки після нього (додаток Є ).

Як правило студенти використовують формули з друкованих джерел. Тоді перед наведенням формули необхідно дати посилання на джерело, з якого ця формула запозичена.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (додаток Д). При посиланні в тексті використовується скорочення «табл.» (Наприклад, «В табл.. 1.1 представлені дані реалізації…») Якщо таблиця займає більше місця, ніж одна сторінка, то під титульними рядками таблиці вставляється строчка з нумерацією стовпців на наступній сторінці з права вказується (наприклад) «продовження табл. 6». Нижче подається строчка з нумерацією стовпців, а нижче неї ті табличні дані, які не вмістилися на попередній сторінці. Можливий інший варіант оформлення. Якщо після посилання на таблицю місця до кінця сторінки для неї не вистачає, то до кінця сторінки наводиться текст, який логічно йде після таблиці. А таблиця наводиться з нової сторінки. Після неї з одним інтервалом наводиться логічне продовження попереднього тексту. В кожному випадку вибір варіанту оформлення може бути вибраний самостійно студентом за критерієм збереження логічності і наочності подання матеріалу.

^ Графічна частина - це рисунки (графіки, діаграми, тощо). Це важливі складові елементи курсової роботи. Графічні матеріали доповнюють текстову частину курсової роботи та ілюструють її. При посиланні в тексті роботи на рисунки використовують скорочення «рис.» Наприклад, «…на рис. 2.2. представлена факторна модель показника рентабельності обслуговування на підприємстві …». Власне оформлення самого рисунку представлено в додатку В цих методичних вказівок.

Графічні ілюстрації виконують на основі як вторинних так і первинних матеріалів. Тематика, кількість і зміст графічних матеріалів визначаються змістом теми курсової роботи та обсягом завдань, які вирішує автор роботи.

Графіки, як правило, використовуються для відображення динаміки розвитку досліджуваного явища. Діаграми складають, коли треба показати структуру досліджуваного об’єкту, або динаміку структурних змін.

При виконанні графічної частини необхідно суворо дотримуватись відповідних масштабів та правил побудови. Всі графічні матеріали повинні мати назву, відповідну нумерацію і пояснення.

У випадках, коли таблиці, той чи інший графічний матеріал запозичено без змін з літературних джерел, необхідно під ним обов’язково зазначити джерело посилання.

Якщо студент поновив чи доповнив запозичений матеріал, він повинен вказати, на підставі яких даних зроблені доповнення, зміни тощо.

^ Нумерація рисунків, таблиць, формул може бути наскрізна, або в межах розділу, але зберігатися по всій роботі.

Неможна для таблиць прийняти насрізну нумерацію, а для формул в межах розділу.

Курсові роботи, які не містять графічного матеріалу там де він необхідний, повертаються на допрацювання. З дозволу керівника окремий графічний матеріал може бути наведений у виді ксерокопії. В цьому випадку оцінка може бути знижена.

Нормоконтроль – завершальний етап розробки документації і здійснюється керівником після повного закінчення роботи. Завдання проведення нормоконтролю такі: додержання у виконаній роботі норм і вимог, встановлених у стандартах та інших нормативних документах кафедри, інституту, міністерства. Будь - яка навіть старанно оформлена робота може мати помилки. Тому завершену курсову роботу студент в обов’язковому порядку повинен старанно перевірити самостійно. 1. ^ ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Етап

Зміст етапу

Час, що планується для СРС, г.

Термін подання матеріалу керівнику (тиждень семестру)

1

2

3

4

1

Попередній перегляд літератури і складання плану

15

3

2

Написання першого та другого розділів основної частини

15

7

3

Аналіз і обробка цифрового матеріалу за допомогою використання комп’ютерної техніки і технологій

15

12

4

Складання вступу, змісту, висновків, реферату та списку посилань

3

13

5

Оформлення графічної частини і додатків

6

15

6

Остаточне оформлення курсової роботи і підготовка до її захисту

3

16
 1. ^ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНОК


Курсова робота повинна бути виконана відповідно до завдання, яке видається індивідуально, оформлена відповідно до вимог нормоконтролю, методичних вказівок по курсовому проектуванню з дисципліни «Операційний менеджмент».

Курсові роботи надходять на кафедру, де їх рецензують і попередньо оцінює керівник. Прорецензовані роботи повертають студентам з відміткою "До захисту". Роботи не допущені до захи­сту студенти переробляють.

Прорецензовані курсові роботи підлягають захисту. Захист курсової роботи приймає комісія, яка визначає рівень та якість засвоєння теоретичного та фактичного матеріалу. При цьому приймають до уваги:

 1. Зміст роботи, його відповідність до теми, глибину вивчення проблем, логіку і послідовність написання тексту, самостійність думок, міркувань, суджень.

 2. Правильне, відповідно до вимог оформлення роботи.

 3. Рівень представлення студентом основних положень теми, вміння коротко і логічно передавати зміст роботи та відповідати на запитання комісії.

 4. Додержання графіку виконання курсової роботи.

У випадку , коли студент не був допущений до захисту, або одержав незадовільну оцінку, він не може бути допущений до іспиту з курсу «Операційний менеджмент» .

Захист курсової роботи студентом відбувається публічно перед комісією, виділеною кафедрою, за участю керівника роботи. На повідомлення студенту приділяється 5-7 хв., а потім він відповідає на задані питання. У повідомленні студент повинен достатньо переконливо і грамотно викласти основні положення роботи й обгрунтувати зроблені висновки. Запитання, що задаються при захисті, можуть стосуватися всіх матеріалів, викладених у роботі, а також основних положень з дисципліни «Операційний менеджмент» в обсязі програми.

Оцінка захисту і виконання курсової роботи визначається якістю виконаного завдання, змістом повідомлення, рівнем теоретичних знань студента, відповідності виконаної роботи вимогам нормоконтролю.

При захисті курсової роботи виставляються такі оцінки:

90-100 балів (“відмінно”), студент одержує за 90-100% виконаних вимог - якщо тема розкрита, матеріал розташовується в логічній послідовності з виділенням головного і акуратно оформлений. Розкриті сучасні відомості про економіку України і Херсонської обл., застосована комп’ютерна техніка, крім основної і додаткової навчальної літератури використані також наукова література, журнальні і газетні статті, статистичні збірники, прикладені фактичні матеріали ( прайс-листи, бізнес-плани підприємств, рекламні матеріали, каталоги та ін. ), чітко дотримувався графік виконання роботи, дотримані вимоги нормоконтролю, в ході захисту студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу на рівні творчого використання;

79-89 балів (“добре”) студент одержує за 79-89% виконаних вимог – якщо тема розкрита, матеріал розташовується в логічній послідовності, відбиті сучасні відомості про економіку України і Херсонської області, застосована комп’ютерна техніка, прикладені фактичні матеріали, графік виконання роботи в основному виконувався, дотримані вимоги нормоконтролю, в оформленні матеріалу на рівні аналогічного відтворення;

65-79 балів (“задовільно”) студент одержує за 65-79% виконаних вимог – якщо тема розкрита, дотримані вимоги нормоконтролю, але не в достатній мірі відбиті сучасні відомості про економіку України і Херсонської області і мало застосована комп’ютерна техніка, у викладі й оформленні є недопрацювання, у ході захисту студент проявив знання програмного матеріалу на рівні репродуктивного відтворення; суттєво порушувався графік виконання роботи.

Менше 65 балів (“незадовільно”) студент одержує за виконаних вимог менше ніж 65% - якщо тема не розкрита, робота містить принципові помилки, на дотримані вимоги нормоконтролю, використані застарілі джерела, оформлення недбале, у ході захисту студент виявив серйозні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, не виконав вимог щодо терміну підготовки роботи.

У випадках виконання роботи не відповідно до варіанта індивідуального завдання або одержання при захисті оцінки “незадовільно” студенту видається нове завдання.

10. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Чейз Рричард Б.,Эквыллайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание.:Пер. с англ.: М.:Издательский дом «Вильямс», 2006.-704 с.:ил.-Парал.тит.англ.

 2. Василенко В.О. , Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний ) менеджмент:Навч.посібник,/за ред..В.О.Василенка.-К.:ЦУЛ,2003.-532 с.

 3. Весни В.Р. Основи менеджменту;Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів.-М., 1996,-426 с.

 4. Гэлловей Лес. Операцыйный менеджмент. Принцыпы и практика. – СПб,2001,-287 с.

 5. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. – Минск, 1995

 6. Завадский Й.С. Менеджмент.Пыдручник, Т1.-К.:УФІМБ,1997.-543 с.

 7. Козловский В.А., Маркин Т.В., Макарова В.М. Производственный и операционный менеджмент. Уч.-СПб:»Специальная литература», 1998.-366 с.

 8. Круглов М.Г., Сергеев С.К. Менеджмент систем качества.М.,1997

 9. Дорлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень/ Пер. з англ..-К.:Наукова думка, 2001.-241 с.

 10. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение.-СПб.:ФАИР-ПРЕСС,2001.-384 с.

 11. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент:Учебное пособие для вузов.-М.:1998.

 12. Энджел Д. Поведение потребителей- СПб: Питер Ком, 1999.-768с., ил.

 13. Производственный менеджмент : Учебник для вузов/С.Д.Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горбовцов и др.Под.ред. С.Д. Ильенковой.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-583 с.

 14. Фатхутдинова Р.А.Производственный менеджмент : Учебник для вузов.- М.:Банки и биржи, ЮНИТИ,1997 – 447 с.

 15. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навчальний посібник.-К.:Видавництво Європ.унів-ту, 2002.-147 с.


Додаток А

Приклад заповнення титульного аркуша курсової роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

кафедра менеджменту організацій


________________________________________________

(назва теми)

________________________________________________

^

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ “ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
Розробив

студент групи МО 41

Іванченко С.В.


Керівник

Добро зорова О.В.

Субчинська О.М.


До захисту”________________________


Результати захисту_____________ “___” ________200 р.


Херсон 2012

Додаток Б

Приклад заповнення бланку завдання курсової роботи

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

кафедра менеджменту організацій


Факультет _економічний___

Кафедра менеджменту організацій

Спеціальність 6.030601-«Менеджмент»___________


ЗАВДАННЯ

^ НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТА


______ Івченко Сергій Васильович________________


Тема роботи _Розробка операційної стратегії товариства з обмеженою відповідальністю «Юність»

Затверджена протоколом №____ по кафедрі менеджменту організацій від «__» «______» 2012 р.

Термін здачі студентом закінченої роботи ______________

Вихідні дані до роботи _згідно методичних вказівок тема,____ фінансова, статистична звітність підприємства_________________

Зміст розрахунково–пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити ____________________

1.Теоретичні основи розробки операційної стратегії. 2. Аналіз виробництва та оцінка ефективності операційних систем підприємства. 3. Розробка та впровадження операційної стратегії на підприємстві.

Перелік графічного матеріалу 12 рисунків, 19 таблиць____

Дата видачі завдання ________________________________

Керівник

Завдання прийняв до виконання ______________________

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів випускної роботи

Термін виконання

етапів роботи

Примітка

1

^ Попередній перегляд літератури і складання плану2

Написання першого розділу основної частини


^ Написання другого розділу основної частини3

Аналіз і обробка цифрового матеріалу третьої частини4

^ Перегляд роботи керівником5

Остаточне оформлення курсової роботи і підготовка до її захисту6

Захист

Студент–випускник _______________________

(підпис)

Керівник роботи __________________________

(підпис)


Додаток В

Приклад написання реферату


РЕФЕРАТ


Курсова робота «Розробка операційної стратегії ТОВ «Юність» вміщує 42 сторінок тексту, 9 рисунків, 10 таблиць, 3 додатки, 35 використаних джерел.

Предметом дослідження дипломної роботи є розробка операційної стратегії ТОВ «Юність».

У роботі представлений аналіз операційної діяльності підприємств галузі Херсонського регіону. Проаналізовано стан організації операційного менеджменту на підприємстві та його динаміку.

Запропоновано зміни та впровадження нової операційної стратегії на підприємстві.


Додаток Г

Приклад оформлення змісту курсової роботи на тему:

^ Розробка операційної стратегії у сфері обслуговування на прикладі ТОВ «Юність»

ЗМІСТВСТУП

4

1.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

5

1.1

Сутність та характеристика операційної стратегії

5

1.2.

Етапи розробки операційної стратегії

8

1.3.

Операційна стратегія на підприємствах галузі

11

2.

^ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

15

2.1.

Загальна характеристика підприємства

15

2.2.

Управління виробничою діяльністю ТОВ «Юність»

20

2.3

Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства

25

3.

^ РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ТОВ»ЮНІСТЬ»

30

3.1.

Розробка операційної стратегії у сфері обслуговування

35

3.2.

Впровадження стратегії у ТОВ «Юність»

37
ВИСНОВКИ

39
^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

40
ДОДАТКИ

42
Додаток Д

Приклади оформлення рисунків
Рис. 2.2. - Факторна модель показника рентабельності обслуговування на підприємстві

Рис. 3.8. - Лист Excel з даними динаміки обсягу продаж за 2001-2006 рр.


Додаток Є

Приклади оформлення таблиць


а) Таблиця 1.1.

Реалізація постачальники сировини та матеріалів у Херсоні, 2009-2011 рр., тис. грн.

Підприємства

Роки

2009

2010

2011

ТОВ «Лана»

20,5

32,5

50,6

ВАТ «Оріанна»»

96,0

105,5

110,5

ПП «Фруктіс»

15,5

17,5

35,4

Всього

132,0

155,5

196,5


б) приклад перенесення таблиці на наступну сторінку


Таблиця 3.1.

Динаміка збуту продукції за 2010-2011 рр.

Показники

Середня кількість відпочиваючих
2010р.

2011р.

1

2

3

Кількість товарної продукції,т

2115,6

1616,1

Вартість товарної продукції,тис.грн.

10107,66

10502,3

Кількість найменувань,шт

21

23
273,34

17,35%
302,00

19,17%


^ Продовження додатку Є

Продовження табл. 3.1.

1

2

3

Вартість реалізованої продукції , тис.грн.

9224,5

10115,4

Залишок не реалізованої продукції, тис.грн.

883,160

386,909

Середня ціна, грн../т.

4678,57

6076,51


Додаток Ж

Приклади оформлення формул

а)

Приклад для розрахунку прогнозу з використанням тренду (FIT) [15]:


FITT=Ft+Tt (2.1)

F1=FITt-1+(At-1-FITt-1) (2.2)

Tt=Tt-1 +(At-1-FITt-1) (2.3)

де Ft – експоненціально загладжуваний прогноз на період t;

Tt - експоненціально загладжуваний тренд на період t;

FITT – прогноз який включає тренд у період t;

FITt-1 – прогноз який включає тренд попереднього періоду;

At-1 – фактичний попит у попередній період;

- константа згладженого прогнозу;

- константа згладженого тренду.

ЗМІСТ

Стор

1.

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2.

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.

^ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ВІДПОВІДНО ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
4.

ПОРЯДОК НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
6.

^ ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
7.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ
8.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
9.

ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
10.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
11.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАДОДАТКИДодаток А Приклад заповнення титульного аркуша курсової роботиДодаток Б Приклад заповнення бланку завдання курсової роботиДодаток В Приклад написання рефератуДодаток Г Приклад оформлення змісту курсової роботиДодаток Д Приклади оформлення рисунківДодаток Є Приклади оформлення таблицьДодаток Ж Приклади оформлення формул


Відповідальний за випуск:

І.Б.Зазуляк

Підп. до друку 01.10.2012 р. Формат 60х81 1/16 Папір друк № 1 Друк офсетний. Умов.від 1,87 облік, вид.арк. 2,15

Зам. № 1372 тираж____прим. Ціна за домовленістю


Видавничий центр ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул.Кримська , 130


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент ”
Операційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Укладачі:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація І планування діяльності підприємств в сфері послуг І торгівлі"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування діяльності підприємств в сфері послуг та...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг» для студентів зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів зі спеціальності 050108 «Маркетинг» (усіх...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни \"операційний менеджмент\" Для студентів усіх форм навчання спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Менеджмент якості та елементи системи якості" для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація" усіх форм навчання
Менеджмент якості та елементи системи якості” для студентів спеціальності 00001 „Якість, стандартизація та сертифікація” усіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи