Методичні рекомендації та завдання icon

Методичні рекомендації та завдання
Скачати 403.07 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та завдання
Сторінка1/3
Дата28.04.2013
Розмір403.07 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ


до контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік – 2»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 050106

«Облік і аудит»


Херсон – 2008


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладач Осадча Тетяна Станіславівна (к.е.н., доцент)


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № ___ від «___» ______________2008 р.


Рецензент ________________________________


Навчально-методичне видання


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ

до контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік – 2»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 050106 «Облік і аудит» 1. Вступ

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передбачає формування достовірної облікової інформації про діяльність підприємств, організацій, установ, що є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Дисципліна «Фінансовий облік-2» - основоположна з профілюючих дисциплін у системі підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту. Вона поєднує цілу низку наукових тем, у яких розглядаються методичні та організаційні принципи побудови бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності власного капіталу, зобов’язань та інших пасивів, специфічні їх особливості на різних підприємствах. Ці знання вкрай необхідні для фахівців з обліку і аудиту, які у майбутньому повинні будуть формувати точну, своєчасну та порівнянну інформацію для цілей управління господарськими процесами, витратами, доходами та діяльністю суб’єктів господарювання в цілому згідно з їхніми потребами та відповідно до вимог законодавства. Це підтверджує важливість вивчення дисципліни у системі їхньої професійної підготовки.

Предмет Облік власного капіталу, забезпечень зобов’язань та цільового фінансування. Загальні засади обліку зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. Формування та облік доходів за видами діяльності. Облік фінансових результатів діяльності. Загальні засади обліку витрат. Облік витрат за елементами та витрат діяльності. Облік на позабалансових рахунках. Фінансова звітність підприємств.

^ Головна мета дисципліни – це: надання студентам необхідних теоретичних знань з основ побудови, принципів, методики ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності окремих пасивів та витрат підприємств згідно з НП(С)БО та допомога у набутті ними практичних навичок технології бухгалтерських записів.

^ Основні завдання дисципліни:

- ознайомлення з сутністю, значенням, предметом і об’єктами бухгалтерського обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат підприємств; - засвоєння теоретичних засад методики та організації бухгалтерського обліку вищевказаних об’єктів; - вивчення особливостей обліку зобов’язань, власного капіталу, господарських процесів та основ складання фінансової звітності; - засвоєння особливостей методики та організації позабалансового обліку; - навчання студентів кваліфіковано застосовувати техніку бухгалтерського обліку до різних об’єктів на практиці.

Контрольна робота з курсу «Фінансовий облік-2» ви­конується студентами заочної форми навчання згідно з програмою курсу з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється контроль її виконання шляхом перевірки наявності виконаного за­вдання та індивідуальної співбесіди зі студентом.

Виконання контрольного завдання має творчий характер. Попе­редньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендо­ваною літературою, список якої наведено в кінці цих методичних вказівок. З незрозумілих питань курсу студент може одержати консуль­тацію викладача дисципліни у відповідні дні за графіком, уста­новленим кафедрою.

Контрольна робота виконується в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу формату А-4, скріплених у папку і подається до захисту в установлені терміни. Вимоги до оформлення — аналогічні вимогам до оформлення рефера­ту. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні по­яснення. На титульній сторінці вказати номер залікової книжки.

Номер запитання (1 номер), 5-ти тестів (2-3 номер) та практичного завдання (4 номер) вибирається за першою і другою цифрою номера залікової книжки студента (згідно таблиці 3). Неправильно вибране контрольне завдання не приймається до оцінювання й захисту.

Тільки за правильно вибране, виконане у повному обсязі і захищене завдання студент має допуск до складання іспиту.


^ 2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1

^ Шифр спеці-

аль-

ності

Ста-тус дис-ци

плі-ни

Форма навча-ння

Курс

Се-местр

Загаль-

ний обсяг

Кількість годин

Фор-ма кон-тро

лю

Го

дин

Креди

тів

Л

П С

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

6. 051

00

норм

заочна

3

6

162

3/

4,5

10

8

144

іспит


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Таблиця 2

^ Змістові модулі (розділи, теми)


Кількість годин

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Лек

П (С)

СРС

Лек

П (С)

СРС

Модуль 1 «Облік власного капіталу та зобов’язань»

^ Змістовий модуль (далі - ЗМ) 1. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування

4

4

10

2

1

15

ЗМ 2. Загальні засади обліку зобов’язань

2

-

6

-

-

8

ЗМ 3. Облік довгострокових зобов’язань

4

4

10

1

1

16

ЗМ 4. Облік поточних зобов’язань

4

4

10

1

1

16

ЗМ 5. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням.

2

4

8

1

1

12

Всього за модулем

16

16

44

5

4

67

Форма модульного контролю: контрольна робота

^ Модуль 2 «Облік доходів, витрат та фінансова звітність підприємств»

ЗМ 6. Формування та облік доходів за видами діяльності.

4

4

8

1

1

14

ЗМ 7. Облік фінансових результатів діяльності.

4

4

8

1

1

14

ЗМ 8. Загальні засади обліку витрат.

4

4

6

1

1

12

ЗМ 9. Облік витрат за елементами та витрат діяльності


4

4

10

1

1

16

ЗМ 10. Облік на позабалансових рахунках.

2

2

6

1

-

9

ЗМ 11. Фінансова звітність підприємств

2

2

8

-

-

12

Всього за модулем

20

20

46

5

4

77

Форма модульного контролю: контрольна робота

Всього

36

36

90

10

8

144

Форма підсумкового контролю: іспит^ 4. ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ НОМЕРІВ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Таблиця 3

^ 1-а цифра

1

2

3

4

5

6

7

8

9


0


2-а цифра

0

1; 1-5; 25

2; 6-10; 24

3;11-15; 23

4;16-20; 22

5;21-25; 21

6;26-30; 20

7;31-35;19

8; 2-6;18

9; 7-11;17

46; 12-16; 16

1

10;18-22; 15

11;24-28; 14

12; 3-7; 13

13;9-13; 12

14; 16-20; 11

15;22-26; 10

16; 28-32; 9

17;29-33; 8

18;1-5; 7

47; 6-10; 6

2

19;11-15;5

20;16-20;4

21; 21-25; 3

22; 26-30; 2

23; 31-35; 1

24; 30-34; 24

2; 2-6; 25

26; 7-11; 23

27; 12-16; 22

48; 17-21; 21

3

28; 16-20; 20

29; 21-25; 19

30; 22-26; 18

31; 23-27; 17

32; 24-28; 16

33; 25-29; 15

34; 26-30; 14

35; 27-31; 13

36; 28-32; 12

49; 29-33; 11

4

37; 30-34; 10

38; 31-35; 8

39; 1-5; 9

40; 2-6; 7

41; 3-7; 6

42; 4-8; 5

43; 5-9; 4

44; 6-10;3

45; 7-11; 1

50; 8-12; 2

5

56; 9-13; 1

57; 10-14; 3

58; 11-15; 4

59; 12-16; 5

60; 13-17; 6

8; 14-18; 7

9; 15-19; 8

10; 16-20; 9

11; 17-21;10

51; 18-22;

6

12; 19-23;11

13; 20-24;12

14; 21-25; 13

15; 22-26;14

16; 23-27; 15

17; 24-28; 16

18; 25-29;17

19; 26-30; 18

20; 27-31; 19

52; 28-32;11

7

21; 29-33; 20,

22; 30-34; 21

23; 31-35; 22

24; 1-5; 23

25; 2-6; 24

26; 3-7; 25

27; 4-8; 24

28; 5-9; 23

29; 6-10; 22

53; 7-11;21

8

30; 8-12; 20

31; 9-13; 19

32; 10-14; 18

33; 15-20; 17

34; 20-24; 16

35; 21-25; 15

36; 22-26; 14

37; 23-27; 13

38; 24-28; 12

54; 25-29;11

9

39; 26-30; 10

40; 27-31; 9

41; 28-32; 8

42; 29-33; 7

43; 30-34; 6

44; 31-35; 5

45; 1-5; 4

46; 6-10; 1

47; 11-15; 2

55; 12-16;3

^ 5. ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Власний капітал: поняття, економічна сутність та класифікація.

 2. Облік складових власного капіталу.

 3. Поняття і класифікація забезпечень.

 4. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

 5. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

 6. Поняття зобов’язань.

 7. Основні види та форми розрахункових взаємовідносин.

 8. Структура П(С)БО11 «Зобов’язання» та основні терміни.

 9. Характеристика рахунків з обліку зобов’язань.

 10. Відображення інформації про зобов’язання в облікових регістрах та фінансовій звітності.

 11. Облік довгострокових позик.

 12. Облік довгострокових векселів виданих.

 13. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

 14. Облік відстрочених податкових зобов’язань та активів.

 15. Облік інших довгострокових зобов’язань.

 16. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 17. Облік короткострокових кредитів.

 18. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 19. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

 20. Облік розрахунків за податками і платежами.

 21. Облік іншої поточної заборгованості.

 22. Облік доходів майбутніх періодів.

 23. Заробітна плата: поняття, види та форми.

 24. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці.

 25. Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.

 26. Облік розрахунків з оплати відпусток.

 27. Облік розрахунків за страхуванням.

 28. Економічна сутність доходів і фінансових результатів.

 29. Структура П(С)БО 15 «Дохід» та основні терміни.

 30. Визнання, класифікація і оцінка доходів.

 31. Характеристика рахунків з обліку доходів.

 32. Облік доходів від звичайної діяльності.

 33. Облік доходів від операційної діяльності.

 34. Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.

 35. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

 36. Відображення інформації про доходи в облікових регістрах та фінансовій звітності.

 37. Поняття та класифікація фінансових результатів.

 38. Облік результатів звичайної діяльності.

 39. Облік результатів надзвичайної діяльності.

 40. Облік використання прибутку підприємства.

 41. Відображення інформації про доходи в облікових регістрах та фінансовій звітності.

 42. Економічна сутність та класифікація витрат.

 43. Склад П(С)БО 16 «Витрати» та основні терміни.

 44. Характеристика рахунків з обліку витрат.

 45. Відображення інформації про витрати в облікових регістрах та фінансовій звітності.

 46. Групування витрат за економічними елементами.

 47. Облік витрат за елементами.

 48. Облік операційних витрат.

 49. Облік адміністративних витрат.

 50. Облік витрат на збут.

 51. Облік витрат іншої звичайної та надзвичайної діяльності.

 52. Облік податку на прибуток.

 53. Значення позабалансового обліку та його місце в системі економічної інформації.

 54. Об’єкти позабалансового обліку.

 55. Класифікація позабалансових рахунків.

 56. Облік на позабалансових рахунках.

 57. Призначення, склад і якісні характеристики фінансової звітності.

 58. Основні принципи, на яких ґрунтується фінансова звітність.

 59. Облікова політика підприємства.

 60. Порядок складання та строки подання фінансової звітності.


  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації і практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації до їх засвоєння та виконання контрольного завдання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 050402...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Вокальний ансамбль" Тема Елементарні навички ансамблевого співу. Завдання: Оволодіти елементарними навичками ансамблевого співу
Методичні рекомендації: Необхідно зосередитись на таких питання: вихідна постава виконавця, заокруглення звуку, ланцюжкове дихання,...
Методичні рекомендації та завдання iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації та завдання iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи