Методичні рекомендації І тематика курсових робіт icon

Методичні рекомендації І тематика курсових робіт
Скачати 270.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Дата28.04.2013
Розмір270.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


Рег. № ______


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


з курсу «Фінансовий облік-2»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100

«Облік і аудит»


Всіх форм навчання


Херсон – 2009

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ХЕПІ

ЗАБОРОНЕНО


Укладач Осадча Тетяна Станіславівна (к.е.н., доцент)


Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № ___ від «___» ______________2009 р.


Рецензент ____________________


Навчально-методичне видання


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу «Фінансовий облік-2»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100 «Облік і аудит»

Всіх форм навчання


Редактор ____________________

Комп’ютерна верстка ___________________ 1. Загальні положення

Відповідно до навчального плану спеціальності 6.05100 «Облік і аудит» студенти 3-го курсу виконують курсову роботу з дисципліни «Фінансовий облік-2», що припускає закріплення і поглиблення отриманих ними теоретичних знань при вивченні даної дисципліни та забезпечує проведення чергового самостійного наукового дослідження у сфері бухгалтерського обліку.

У процесі підготовки і написання курсової роботи студенти знайомляться і вивчають законодавчо-нормативні акти України (з приводу бухгалтерського обліку і фінансової звітності, оподаткування, специфіки галузі об’єкта дослідження), праці вітчизняних і зарубіжних науковців, опрацьовують інформацію, надану досліджуваним підприємством. Це дозволяє самостійно дослідити окремі проблеми, що склались в області теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку, осмислити можливі варіанти їх вирішення та намітити шляхи розвитку й удосконалення методики і практики обліку конкретного об’єкта.


 1. ^ Мета і вимоги, які висуваються до курсової роботи

Курсова робота – це результат індивідуального дослідження однієї із тем чи підтем курсу. Мета написання курсової роботи – закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів за конкретним розділом даної дисципліни, напрацювання окремих практичних навиків облікової роботи та оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи.

До виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік-2» висуваються наступні вимоги:

1. При написанні роботи мають бути використані основні законодавчо-нормативні акти, що регулюють розглядуване питання в Україні, думки вітчизняних та зарубіжних авторів щодо цієї теми, останні публікації професійних видань, практичний матеріал досліджуваного підприємства.

2. У курсовій роботі необхідно висвітлити тему на достатньо глибокому теоретичному й практичному рівні. При цьому основна увага має бути приділена не опису теоретичних аспектів методики обліку об’єкта, а її особливостям на досліджуваному підприємстві.

3. У додатках до роботи повинно бути представлено: первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, форми фінансової звітності, які обов’язково стосуються об’єкта та мають бути заповненими з використанням даних досліджуваного підприємства. У додатках також може бути подано різноманітний ілюстративний матеріал: громіздкі таблиці (більше ніж 2 листа), рисунки, схеми, діаграми, алгоритми розрахунків, ін.

4. Курсова робота є рукописним текстом загальним обсягом 35-45 сторінок, написаним на стандартних аркушах формату А-4 (враховуючи завдання, титульний лист, реферат, зміст, основну частину й до останньої сторінки висновку). Сторінки мають бути пронумеровані, текст варто писати на одній стороні листа, залишаючи поля для зауважень наукового керівника.

5. Наприкінці висновку студент ставить власний підпис і вказує дату представлення роботи на кафедру.

Курсова робота виконується під безпосереднім науковим і методичним керівництвом кафедри. Наукові керівники з підготовки і перевірки та комісія із захисту курсових робіт затверджуються кафедрою і доводиться до відома студентів на початку роботи.

Процес виконання курсової роботи складається з наступних основних етапів: вибір теми, підбір і опрацювання літератури, складання плану роботи, написання роботи, її оформлення, здачу для перевірки керівнику і захист. 1. ^ Вибір теми курсової роботи. Підбір і вивчення літератури

Першим етапом курсової роботи є вибір теми. Студент вибирає тему курсової роботи відповідно до тематики, що рекомендується кафедрою (див. розділ 7), але може запропонувати і свою тему, яку необхідно обговорити з науковим керівником.

Відповідно до затвердженої тематики студентам надається право самостійного вибору теми курсової роботи. Вибір теми курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік-2» повинен бути досить виваженим, адже кафедрою рекомендується, щоб теми наступних курсових робіт з дисциплін «Економічний аналіз», «Організація і методика аудиту» відповідали тематиці раніше написаних курсових робіт. Ця рекомендація пов’язана з тим фактом, що розробки курсових робіт у майбутньому будуть покладені в основу написання дипломної роботи спеціаліста з обліку і аудиту.

Підбір і вивчення літератури студент починає одразу після вибору теми курсової роботи. Студент відбирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список джерел.

При підборі літератури доцільно звертатись до найбільш пізніх робіт вітчизняних і зарубіжних економістів. Самостійна робота припускає систематичні консультації з науковим керівником, з яким повинен бути погоджений список підібраних джерел.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватись визначеної послідовності: Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші законодавчо-нормативні акти, інструкції, вказівки Міністерства фінансів України та галузевих відомств, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, матеріал, викладений у підручниках, навчальних, практичних посібниках, монографіях, наукових періодичних виданнях, внутрішні регламенти досліджуваного підприємства.

Підібравши необхідні літературні джерела для написання курсової роботи, студент може приступити до їх вивчення та систематизації. Процес вивчення літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю і формою використання досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланням на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем, характеристика прочитаного матеріалу.


 1. ^ Складання плану курсової роботи

На підставі попереднього ознайомлення з літературою студент складає план курсової роботи з доданим списком вивченої літератури і затверджує його у наукового керівника.

Зразок структури плану:

Реферат

Вступ

Розділ 1. Загальні економічно-теоретичні засади обліку необоротних активів підприємства

1.1. Економічна сутність та законодавчо-нормативна база здійснення операцій з необоротними активами на … досліджуваному підприємстві*

1.2. Основні вимоги НП(С)БО щодо порядку обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності про необоротні активи (можна у порівнянні з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності)

Розділ 2. Документальне оформлення та облікова політика щодо господарських операцій з обліку необоротних активів підприємства*

2.1. Визнання, оцінка та інші елементи облікової політики щодо обліку необоротних активів

2.2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку необоротних активів

Розділ 3. Методика обліку необоротних активів підприємства*

3.1. Характеристика рахунків з обліку господарських операцій з необоротними активами

3.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з надходження і вибуття необоротних активів

3.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій нарахування зносу необоротних активів

3.4. Порядок і методика здійснення інвентаризації необоротних активів

Розділ 4. Систематизація облікових даних про необоротні активи та розкриття інформації у фінансовій звітності підприємства*

  1. Відображення даних про необоротні активи підприємства в облікових регістрах

4.2. Розкриття інформації про необоротні активи у Балансі та Примітках до річної фінансової звітності

Висновки та рекомендації

* - вказується повна назва підприємства згідно зі статутними документами


Зважаючи на специфіку дисципліни «Фінансовий облік-2», пов’язану з її практичною професійною спрямованістю, більшість тем курсових робіт носять прикладний характер. Тому, звичайно і план курсової роботи, і зміст її окремих структурних компонентів має бути побудовано у такий спосіб, щоб найповніше поєднати теорію і діючу на підприємстві практику використання первинних документів, облікових регістрів, рахунків бухгалтерського обліку та їх кореспонденцій.

У рефераті наводиться анотований виклад змісту курсової роботи, стисло відбивається її структура, а також указується кількість розділів (і назва), рисунків, таблиць, додатків, використаних джерел, сторінок тексту роботи.

У вступі необхідно розкрити значення, мету, завдання, актуальність розглянутої теми, вказати науковців, що займались її дослідженням та проблеми, що залишились поза їхньої уваги і потребують вирішення.

У першому розділі варто розкрити економічні передумови теорії, організації і методики бухгалтерського обліку окремих об’єктів або законодавчо-нормативні, а можливо, навіть, історичні засади розроблюваної теми:

а). дати загальну економічну характеристику об’єкта обліку та об’єкта дослідження;

б). навести відповідні закони, стандарти, методичні й інструктивні матеріали, які складають нормативну базу обліку та звітності;

в). визначити зміст, мету, завдання обліку, окреслити предметну область дослідження та характеристики об’єкта, що розкривають зміст предмету;

г). розкрити історичні підходи або розглянути погляди різних вчених щодо розгляду обраної теми;

д). визначити проблеми, що склались у цій сфері та потребують вирішення.

У другому розділі описуються наступні положення, вибір яких наданий діючою нормативною базою, П(С)БО та обрані економічним суб’єктом: альтернативні облікові рішення щодо методів і порядку визнання, оцінки об’єкта обліку, його документального оформлення.

У третьому розділі необхідно розкрити методику обліку за вибраною темою, доповнюючи прикладами розрахунків і кореспонденціями рахунків за господарськими операціями, наближеними до реальності:

а). надати загальну характеристику рахунків, які використовуються при обліку;

б). показати взаємозв’язок синтетичного і аналітичного обліку досліджуваного об’єкта;

в). описати порядок проведення інвентаризації та інших методів внутрішнього контролю за достовірністю облікових даних щодо досліджуваного об’єкта.

У четвертому розділі роботи необхідно показати порядок систематизації даних в облікових регістрах та взаємозв’язок між системою рахунків і звітністю.

У висновках та рекомендаціях підводяться підсумки дослідження теми, формулюються основні висновки, надаються рекомендації з вирішення проблем теорії і практики даного розділу обліку, що були виявлені у ході дослідження.

Висновки мають бути лаконічними, чіткими, а рекомендації носити практичний характер. Починати висновки бажано фразою приблизно наступного формулювання: «У результаті наукового дослідження та критичного осмислення основних аспектів та проблем методики обліку необоротних активів сформульовано наступні висновки:

1. В економічній теорії під необоротними активами розуміють……, а в бухгалтерському обліку до них відносять…….

2. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про необоротні активи визначають …..».


 1. ^ Оформлення, представлення і захист курсової роботи

Обсяг курсової роботи 35-45 сторінок рукописного тексту, у тому числі реферат – 0,3- 0,5 сторінки; вступ – 2-3 сторінки; висновки – 3-4 сторінки.

Послідовність викладу матеріалу в курсовій роботі:

1. Завдання

2. Титульний лист

3. Реферат

4. Зміст (план роботи з позначенням сторінок початку розділів і підрозділів)

5. Перелік умовних скорочень (якщо необхідно)

6. Вступ

7.Основна частина курсової роботи (викладення напрацьованого матеріалу з указівкою розділів, підрозділів)

8. Висновки та рекомендації (або просто висновки)

9. Додатки.

10. Список використаних джерел


Курсову роботу пишуть чорнилом одного кольору чітко, розбірливо і грамотно на одній стороні листа з полями, не менше: ліворуч – 3 см, знизу і зверху – 2 см, праворуч – 1см. Або виконують з використанням ПК, використовуючи шрифт «Times New Roman», розмір 14 з інтервалом 1,5 см.

Усі назви розділів (підрозділів) у тексті роботи повинні відповідати їх назвам у змісті (плані). Назви розділів виділяються напівжирним шрифтом заголовними літерами, розташовуються симетрично над текстом (за трапецією). Назви підрозділів виділяються напівжирним шрифтом, але розташовуються з абзацу і розміщуються по ширині листа. Переноси в назвах розділів (підрозділів) не допускаються.

Відступ від назви розділу до підрозділу повинен бути не менше 2-х інтервалів, а від підрозділу до основного тексту 3-4 інтервали.

Кожну структурну частину курсової роботи (Реферат, Зміст, Перелік умовних скорочень, Вступ, Розділ 1, Розділ 2….) треба починати з нової сторінки.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу, в кінці якого крапку не ставлять.

Приклад подання заголовків розділів міститься у додатку 1.

Таблиці та ілюстрації в курсовій роботі повинні розміщуватися за ходом викладення тексту роботи, мати порядковий номер і назви. Подаються одразу після першого посилання на них, довівши речення до логічного кінця або одразу на наступній сторінці. Не можна залишати в кінці сторінки лише заголовну частину таблиці. Ілюстрації позначають словом «Рис.». Рисунки не можна розривати.

Не можна подавати підряд два рисунки чи таблиці.

Порядковий номер таблиці формується наступним чином: перша цифра – це номер розділу, у якому подається таблиця; друга – це порядковий номер цієї таблиці у межах даного розділу. Аналогічно нумеруються ілюстрації. Наприклад: Таблиця 1.3 – означає, що це третя таблиця у першому розділі. Рис. 2.2. – означає, що це другий рисунок у другому розділі.

Назви ілюстрацій розміщуються з абзацу після слова «Рис.», але по ширині листа (див. дод. 2 і 3).

Слово «Таблиця» з її порядковим номером вказується курсивом і розміщується над назвою таблиці справа. Назва таблиці – над таблицею симетрично напівжирним шрифтом. Якщо таблиця займає більше одного листа, для її продовження переносять лише нумерацію стовпчиків, а не повністю заголовну частину, а підписують таким чином «Продовж. табл. 1.2». Якщо таблиця займає більше двох листів, її бажано винести у додатки.

Посилання на таблиці та ілюстрації вказують у тому місці, де викладається тема, пов’язана з ними. Посилання можуть бути оформлені наступним чином: у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1 чи табл. 2.2)»; або зворот типу «… як це видно з рис. 3.1 чи табл.. 2.2» або «… як це показано на рис. 3.1».

У роботі допускається використання лише загальноприйнятих скорочень і умовних позначень (кг, грн.. дол.. США тощо). Якщо необхідно скоротити часто повторювані (не менше 3-х разів) словосполучення чи законодавчо-нормативні акти, необхідно перший раз їх подати повністю, а в дужках додати скорочену назву. Наприклад: комп’ютерні інформаційні системи (далі – КІС) або сформувати і подати після змісту перелік умовних скорочень.

Формули у курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу з нового рядка (див. дод. 4).

При оформленні посилань на цитати інших авторів у роботі може бути використаний один із двох способів:

1). Підрядковий літературний покажчик: посилання оформлюється у виді виноски наприкінці (унизу) відповідної сторінки з відділенням від основного тексту і позначається цифрою; при цьому у виносці вказується джерело, автор, назва джерела, місто видання, видавництво, рік видання, сторінка, з якої наведена цитата. Нумерація наскрізна по всій курсовій роботі.

2.) Пронумерований список використаних джерел у курсовій роботі; при цьому в тексті в місці посилання на нього в квадратних дужках указується порядковий номер використаного джерела і сторінка. Наприклад, [3, с. 10]. Якщо одночасно необхідно посилатись на декілька джерел, то [3, с. 10; 5, с. 112; 44, с. 19].

У змісті роботи перелічуються послідовно усі заголовки розділів (підрозділів), починаючи від реферату і до списку використаних джерел з указівкою номера сторінок, на яких вони розміщені в роботі.

Список використаних джерел подавати в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв при відсутності прізвищ авторів. Приклади подання джерел у списку:

1). Законодавчі чи нормативні акти:

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 22. 04. 1993 р. № 3126-XII з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – С. 241.

2). Підручники, монографії тощо:

Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Підруч. для студ. вузів – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

3). Статті у періодичних виданнях:

Бібік Н., Кадничанський М. Внутрішній контроль у системі корпоративного управління акціонерного товариства // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. – март. – № 05-06. – С. 26.

Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1. – перший рисунок додатка Д. посилання на додатки у тексті роботи аналогічно таблицям та ілюстраціям

Студент підписує курсову роботу (підпис ставиться на титульному листі біля прізвища студента і в кінці висновків), потім представляє її на кафедру в термін, встановлений кафедрою. Після перевірки роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. Роботу, визнану незадовільною, повертають для виправлення і доопрацювання з урахуванням зауважень. Захист курсових робіт проводиться за графіком кафедри перед комісією у складі не менше двох осіб. Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, обґрунтовує висновки і пропозиції і відповідає на поставлені запитання за темою дослідження.

За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту оцінку, враховуючи її якість і результати захисту.

Студенти, що не виконали в термін курсову роботу або не захистили її (одержали незадовільну оцінку), не допускаються до іспиту з дисципліни.


 1. ^ Критерії оцінювання курсової роботи

Підсумкова оцінка курсової роботи визначається в процесі її захисту.

В процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи та її захисту.

^ Змістовні аспекти роботи:

- актуальність обраної теми курсової роботи;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- рівень обґрунтування запропонованих рекомендацій;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови викладення матеріалу у роботі та її відповідність вимогам до оформлення.

^ Якість захисту роботи:

- своєчасність подання роботи для перевірки;

- уміння стисло, послідовно і чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди, правильно відповідати на запитання;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

Щодо критеріїв оцінки курсової роботи, то вона оцінюється за стобальною системою на «відмінно (А)», «добре (В,С)», «задовільно (Д, Е)», «незадовільно (F, FX)».

«Відмінно (А)» - курсова робота виконана у повному обсязі даного завдання. При написанні роботи студентом:

1). Використана відповідна законодавча база, облікові стандарти, зарубіжний досвід, історичні підходи з теорії, методики і практики обліку;

2). Детально розкрито сутність теми: глибоко досліджено усі головні аспекти обліку майна чи його джерел, господарських операцій чи процесів;

3). У тексті курсової роботи та додатках наведено схеми, кореспонденції рахунків, приклади розрахунків, первинні облікові документи та інші, які рекомендовано у Методичних вказівках;

4). Завдання курсової роботи виконані з обґрунтуванням послідовності їх здійснення, мають логічне завершення;

5). Робота оформлена відповідно до вимог нормативного контролю і вчасно подана до перевірки;

7). Робота містить ґрунтовні висновки та практичні рекомендації;

8). Під час захисту студент відповів на усі запитання викладача.

«Добре (В)» - курсова робота виконана у повному обсязі даного завдання. Викладений матеріал, наведені приклади та ілюстрації свідчать про вміле і правильне застосування теоретичних знань. Але під час захисту студент дав не зовсім чіткі і лаконічні відповіді на деякі запитання викладача.

«Добре (С)» - курсова робота виконана у повному обсязі даного завдання. Але робота має деякі зауваження: незначні помилки у розрахунках, неточності при розкритті економічного змісту об’єкту чи у порівняльній характеристиці, не досить ґрунтовні висновки і практичні рекомендації, що не впливає істотно на її результат. Крім цього, під час захисту студент не зовсім чітко і впевнено відповідав на деякі запитання викладача.

«Задовільно (Д)» - курсова робота в основному виконана. Теоретичних знань недостатньо для їх вмілого та творчого застосування при виконанні роботи. Допущені помилки у висвітленні облікової сутності об’єкту, порушена логіка, послідовність виконання роботи. У роботі відсутні практичні рекомендації. Під час захисту відповіді на питання викладача неповні і невпевнені.

«Задовільно (Е)» - курсова робота в основному виконана. Теоретичних знань недостатньо для вмілого і творчого застосування їх при виконанні роботи. Допущені помилки у висвітленні облікової сутності об’єкту, порушена логіка, послідовність виконання роботи. Не наведені окремі суттєві положення, що стосуються обліку досліджуваного об’єкта. Робота має неґрунтовні, неповні висновки, відсутні практичні рекомендації. Під час захисту відповіді на питання викладача неповні і невпевнені.

«Незадовільно (F)» - курсова робота виконана на низькому рівні. Допущені суттєві помилки при викладенні питань сутності та порядку обліку досліджуваного об’єкту. Порушена логіка, послідовність виконання роботи. Не дотримані основні вимоги щодо змісту і оформлення роботи. Під час захисту відповіді на більшість питань викладача неправильні або відсутні.

«Незадовільно (FX)» - курсова робота виконана на низькому, суто теоретичному рівні. Допущені суттєві помилки при викладенні питань сутності та порядку обліку досліджуваного об’єкту. Порушена логіка, послідовність виконання роботи. Не дотримані основні вимоги щодо змісту і оформлення роботи. Під час захисту відповіді на усі питання викладача неправильні або відсутні. 1. Тематика курсових робіт

 1. Питання методики обліку формування і руху статутного капіталу господарського товариства (акціонерного чи товариства з обмеженою відповідальністю).

 2. Облік власного капіталу та забезпечень зобов’язань господарського товариства (акціонерного чи товариства з обмеженою відповідальністю).

 3. Методика і порядок складання балансу підприємства.

 4. Облік доходів та фінансових результатів за видами діяльності підприємства.

 5. Облік операцій з реорганізації і ліквідації юридичної особи.

 6. Облік процесу придбання засобів виробництва на підприємстві.

 7. Методично-організаційні аспекти обліку руху нематеріальних активів підприємства.

 8. Методично-організаційні аспекти обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

 9. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві.

 10. Облік необоротних активів підприємства.

 11. Облік операцій підприємства з фінансовими інвестиціями.

 12. Облік довгострокової і поточної дебіторської заборгованості підприємства.

 13. Облік надходження і використання малоцінних швидкозношуваних предметів.

 14. Питання методики обліку готової продукції підприємства.

 15. Аспекти методики й організації обліку операцій із довгостроковими зобов’язаннями підприємства.

 16. Питання методики обліку операцій з поточними зобов’язаннями підприємства.

 17. Питання методики обліку поточних активів підприємства.

 18. Питання методики обліку операцій з придбання і використання виробничих запасів підприємств.

 19. Особливості обліку процесу постачання на підприємствах окремих галузей (галузь студент обирає і погоджує з керівником роботи).

 20. Питання методики обліку процесу реалізації готової продукції на підприємстві.

 21. Питання методики обліку процесу реалізації товарів на підприємствах торгівлі (можна уточнити оптових чи роздрібних).

 22. Особливості обліку процесу реалізації робіт, послуг підприємствами окремих галузей (галузь студент обирає і погоджує з керівником роботи).

 23. Питання методики обліку коштів, розрахунків та інших активів підприємства.

 24. Облік руху грошових коштів підприємства на рахунках у банках.

 25. Облік операцій підприємства з готівковими та іншими грошовими коштами.

 26. Питання методики обліку вексельних операцій підприємства.

 27. Питання методики обліку операцій підприємства з цінними паперами.

 28. Питання методики обліку орендних (лізингових) операцій підприємства.

 29. Питання методики обліку амортизаційних відрахувань.

 30. Теоретико-методичні положення обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

 31. Теоретико-методичні положення обліку нетоварної дебіторської заборгованості підприємства.

 32. Теоретико-методичні положення обліку кредитних та позикових операцій підприємства.

 33. Облік розрахунків з оплати праці на підприємстві.

 34. Облік розрахунків за виплатами працівникам.

 35. Облік розрахунків підприємства з державними цільовими фондами.

 36. Облік розрахунків підприємства за податками й обов’язковими платежами в бюджет.

 37. Теоретико-методичні положення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 38. Теоретико-методичні положення обліку розрахунків підприємства за податком на додану вартість.

 39. Питання методики обліку операцій з формування реалізаційних доходів підприємства.

 40. Теоретико-методичні положення обліку витрат підприємства за їх елементами.

 41. Теоретико-методичні положення обліку витрат діяльності підприємства.

 42. Теоретико-методичні положення обліку витрат обігу торгівельного підприємства.

 43. Питання методики обліку формування собівартості реалізованої продукції на підприємстві.

 44. Питання обліку витрат виробництва та формування собівартості готової продукції (чи робіт, послуг).

 45. Питання методики обліку накопичення і розподілу загальновиробничих витрат підприємства.

 46. Питання методики обліку збутових витрат підприємства.

 47. Теоретичні підходи до обліку операційних витрат підприємства.

 48. Аспекти методики й організації обліку прямих витрат на виробництво.

 49. Аспекти методики й організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства та їх розподілу.

 50. Питання методики обліку фінансових результатів від операційної діяльності підприємства.

 51. Методика обліку операцій та фактів поза балансом.

 52. Методика й організація здійснення інвентаризації активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства.

 53. Методика складання і порядок подання фінансової звітності підприємства.

 54. Методика складання і порядок подання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

 55. Методика складання і порядок заповнення звітності про фінансові результати підприємства.

 56. Методика і порядок складання звітності про власний капітал підприємства.

 57. Методика і порядок складання звіту про рух грошових коштів підприємства.

 58. Особливості організації і методики обліку процесу виробництва на підприємствах окремих галузей (галузь студент обирає і погоджує з керівником роботи).

 59. Організація та управління бухгалтерським обліком в Україні: проблеми та шляхи розвитку.

 60. Організація та управління бухгалтерським обліком за рубежем та на міжнародному рівні.
 1. Рекомендована література


Основна література:

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: ЗАТ «Київська книжкова фабрика», 2000. – 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит». – 3-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 440 с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит». – 3-те вид. перероб і доп. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута». 2002. – 512 с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. / За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 820 с.

 5. Бухгалтерський облік та фінансова звітність / Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. – 768 с.

 6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 6-те вид., доп. і перероб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.

 7. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Т.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./ За заг. ред.. В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 8. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000. : Учеб. пособие для студентов вузов/ Под ред. Н.В.Кужельного. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

 9. Грачова Р.Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку. – К.: Галицькі контракти, 2004 . – 832 с.

 10. Деващук Л.Г., Єрмолаєва В.І., Квач Я.П., Русинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навч. посіб. – Х.: ТОВ «Одісей» – 2002. – С. 496.

 11. Деречин В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред.. Деречина В.В./ – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків. Затв. наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69 з наступними змінами і доповненнями // http: // carpathia. gov. ua /.

 13. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв.наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 з наступними змінами і доповненнями // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 14-95.

 14. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

 15. Конституція України від 28.06.96 р. № 254с/96-ВР із змінами і доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222-ІV // Юридическая практика. – 2006. – № 1-2 (419-420). – С. 1-16.

 16. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 17. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монографія. – Житомир, ЧП «Рута», 2003. – 512 с.

 18. Малюга Н.М.Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 384 с.

 19. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку. Затв.наказом МФУ від 29.12.00 р. № 356 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 1. – С. 3.

 20. Організація бухгалтерського обліку. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута». 2002. – 592 с.

 21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 3-13.

 22. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал». Затв. наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – 08 лютого. – № 13 (1046).

 23. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 9 «Запаси», 10 «Дебіторська заборгованість», 11 «Зобов'язання», 12 «Фінансові інвестиції», 15 «Дохід», 16 «Витрати», 20 «Консолідована фінансова звітність», 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Затв. наказами МФУ // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – 08 лютого.– № 13 (1046).

 24. Порядок подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28.02.2000Р. № 419 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – 10 березня. – № 23 (448). – С. 11-12.

 25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16. 07. 1999 р. № 996-ХІV з наступними змінами і доповненнями // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 9. – С. 3-8.

 26. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Мінстату України від 09.10.1995 р. № 253 зі змінами і доповненнями // http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.

 27. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. – Тернопіль: Лілея, 2000. – 230 с.

 28. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 29. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

 30. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 472 с.

 31. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

 32. Фінансова звітність за національними положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – Д.: ООО « Баланс – Клуб», 2000. – 368 с.

 33. Цал – Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

 34. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 408 с.

 35. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.

 36. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 268 с.

 37. Швець В.Г. Теорія Бухгалтерського обліку: навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 444 с.

 38. Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 139 с.


Додаткова література:

 1. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с.

 2. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 412 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.

 4. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік, - К.: ТОВ «Автоінтерсерсів», 1996. – 544 с.

 5. Голов С.Ф., Костюченко В.М.. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

 6. Горицкая Н.Г. Современный бухгалтерский учет и финансовая отчетность в отраслях национальной экономики Украины. – К.: ЧП «Рубин», 2005. – 492 с.

 7. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

 8. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.

 9. Кононенко О., Піроженко О., Вітковська О. Інвентаризація. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 182 с.

 10. Кужельный Н.В. Бухгалтерський учет и его контрольные функции. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 142 с.

 11. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 624 с.

 12. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.Додаток 1


Приклад подання заголовків розділів


РОЗДІЛ 1

Загальні економічно-теоретичні засади обліку необоротних активів підприємства


1.1. Економічна сутність та законодавчо-нормативна база здійснення операцій з необоротними активами на ВАТ «Зоря»


Додаток 2


Приклад оформлення і перенесення таблиць


Таблиця 3.1

Характеристика субрахунків рахунку 15 «Капітальні інвестиції»

^ Назва субрахунків

Характеристика

1

2

151 «Капітальне будівництво»

Відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

……

^ Продовж. табл.3.1

1

2

155 «Формування основного стада»

Обліковуються витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»)

.

Додаток 3


Приклад подання рисунківІнвентарний список основних засобів ОЗ-9


Рис.3.2. Інвентарний облік основних засобів


Додаток 4


Приклад оформлення формул


Визначення «переоціненої» первісної вартості об’єкта основних засобів здійснюється за наступною формулою [23, с. 10]:


Впер. = Вп х Іп , (3.3)


де Впер. – «переоцінена» первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.;

Вп – первісна вартість об’єкта основних засобів, грн.;

Іп – індекс переоцінки, коеф.

ЗМІСТ


1. Загальні положення……………………………………


3

2. Мета і вимоги, які висуваються до курсової роботи..


3

3. Вибір теми курсової роботи. Підбір і вивчення літератури ………………………………………………..


5

4.Складання плану курсової роботи…………………….


6

5. Оформлення, представлення і захист курсової роботи……………………………………………………..


9

6. Критерії оцінювання курсової роботи……………….


14

7. Тематика курсових робіт……………………………...


17

8. Рекомендована література ……………………………


20

9. Додатки………………………………………………...

27Відповідальний за випуск

Зазуляк І.Б.

Підп. до друку ___________. Формат 60х84/16.

Папір друк. № 1. Друк офсетний

Ум. друк. арк. ___. Ум. фарбо-від. ____

Обл..-вид. арк.____. Тираж _____ прим.

****************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон – 28, вул.. Кримська, 130


Схожі:

Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Підготувала Тетяна Борис
Тематика курсових робіт відповідає напрямам досліджень, науковим зацікавленням кафедри відповідного спрямування. Тему дослідження...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт
Курсова робота є одним з перших самостійних наукових досліджень, які виконують студенти. Тематика курсових робіт відповідає напрямам...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії херсон-2010
Кс для надання допомоги студентам факультету дошкільної та початкової освіти у виконанні курсових робіт. Рекомендації комплексу покликані...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт з курсу "Гроші та кредит" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання
...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні вказівки для написання курсових робіт
Методичні вказівки І тематика курсових робіт з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації до написання курсових робіт із зарубіжної літератури попередні зауваги
Цьому сприяє праця студентів у спеціальних семінарах, їхня активна участь у наукових студентських конференціях, написання рефератів,...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" зі спеціальності 030102 Психологія
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconВажливе значення у розвитку навичок самостійної й творчої роботи студентів належить курсовим роботам
Х навчальними планами передбачені курсові роботи. Тематика курсових робіт, як правило, повинна відбивати зміст науково-дослідної...
Методичні рекомендації І тематика курсових робіт iconТематика курсових робіт з дисципліни "Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні" 2012 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи