З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект icon

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
НазваЗ. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
Сторінка2/11
Дата27.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВСТУП


Дані методичні вказівки встановлюють і конкретизують загальні вимоги до суті, змісту та оформлення дипломних проектів і магістерських робіт, які виконуються студентами по кафедрі МПКЯ і СП.

Робота над дипломним проектом – це завершальний етап навчання студентів перед одержанням ним диплому спеціаліста кваліфікації інженера-фізика за спеціальністю 7.090903-"Прилади та системи неруйнівного контролю". В дипломному проекті повинні знайти відображення отримані студентом в процесі його навчання в ІФНТУНГ теоретичні і практичні знання, вміння примінювати їх при вирішенні конкретних задач у відповідності до теми дипломного проекту. При цьому студент повинен проявити також свій рівень знань в досягненнях як вітчизняної, так і зарубіжної науки і техніки, вміння раціонального вибору і проектування технічних засобів контролю різних параметрів, що характеризують якість виготовленої продукції, врахувати вимоги по техніці безпеки та охороні навколишнього середовища, а також економічно обгрунтувати доцільність прийнятих рішень.

Виконання магістерської роботи для здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 8.090903 "Прилади та системи неруйнівного контролю" передбачає її наукову чи дослідницьку спрямованість, в якій студент повинен відобразити своє вміння вирішувати питання наукового аналізу і узагальнення засобів і методик неруйнівного контролю (ЗМНК), розв'язання проблемних питань практичного застосування ЗМНК, висвітлення результатів проведеної студентської науково-дослідницької роботи за період навчання у вузі, а також розроблених або запропонованих принципово нових чи авторсько захищених способів функціонування ЗМНК.

За прийняті в дипломному проекті і магістерській роботі рішення відповідальність несе студент. Тому при виборі теми дипломного проекту (магістерської роботи) студент повинен оцінити свої можливості щодо реального вирішення ним на високому науково-технічному рівні конкретної задачі в різних її аспектах.

При бажанні студента і з дозволу кафедри МПКЯ і СП дипломний проект може бути захищений іноземною мовою. Однак при цьому абсолютно не зменшуються вимоги до науково-технічного рівня дипломного проекту.

^

1 МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Дипломний проект (магістерська робота) є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання в університеті з вирішення конкретної науково-технічної, виробничої проблеми на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навичок на підтвердження підготовленості студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації виробництва.

Дипломне проектування ставить за мету:

- систематизацію, закріплення та набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навичок при самостійному розв’язанні конкретних інженерних задач;

- розвиток навичок ведення самостійної роботи та оволодіння студентами методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у дипломному проекті проблем і питань;

- засвоєння сучасних методик проектування нової техніки та розробки новітніх технологій з застосуванням математичних методів та ПЕОМ;

- оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва на основі застосування нової техніки і новітніх технологій.

Поряд з цим виконання магістерської роботи ставить додаткову мету:

- розвиток навичок виконання науково-дослідницьких робіт і відповідного представлення результатів проведених наукових досліджень;

- формування і обґрунтування проблемних питань застосування і функціонування засобів неруйнівного контролю (НК) і необхідності розроблення нових методик проведення НК;

- розв’язання питань оптимізації застосування засобів і методик НК на базі розроблених чи існуючих математичних моделей процесів НК;

- закріплення навичок математичного аналізу результатів аналітичних та експериментальних доступних засобів і методик НК;

- розвиток вміння побудови і розроблення комплексних багатопара-метричних систем НК.

^

2 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


2.1 Вихідним документом для виконання дипломного проекту є завдання на дипломний проект, яке, як правило, видається студентові перед початком переддипломної практики. Дипломний проект за змістом і об’ємом виконаної роботи повинен відповідати певній стадії розробки науково-технічної продукції і бути придатним для реалізації окремо, або в складі комплексної розробки, як завершений етап.

2.2 Завдання на дипломний проект на відповідному бланку видається керівником проекту і затверджується завідувачем випускної кафедри. При виконанні комплексних тем (проектів) декількома студентами завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексного проекту. Вихідні дані на проект у даному випадку повинні видаватись на індивідуально виконувану в проекті частину комплексної теми.

2.3 Тема дипломного проекту затверджується наказом ректора університету.

2.4 Керівник проекту надає студенту допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання проекту з зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів. Керівником дипломного проекту призначається викладач, співробітник науково-дослідної організації або провідний фахівець промислового підприємства. Крім керівника до роботи зі студентами можуть залучатися фахівці відповідного профілю, які приймають участь у ході дипломного проектування як консультанти зі спеціальних частин проекту.

2.5 Загальне керівництво виконанням дипломного проекту здійснює керівник проекту. З окремих розділів дипломного проекту, що стосуються економіки та організації виробництва, безпеки життєдіяльності і охорони навколишнього середовища, а також нормоконтролю, наказом ректора призначаються консультанти. Консультанти з окремих питань дипломного проекту перевіряють відповідну частину проекту і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки. Контроль за ходом проектування здійснює керівник не рідше одного разу на тиждень.

2.6 Роботу над дипломним проектом студент зобов’язаний здійснювати у відповідності з графіком, узгодженим з керівником проекту. Графік відображає заплановані строки виконання окремих етапів проекту і дату закінчення роботи (табл. 2.1). Графік консультацій керівника дипломного проекту затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання на дипломний проект. Графіки консультацій консультантів з окремих розділів дипломного проекту затверджуються на засіданнях відповідних кафедр.

Таблиця 2.1 – Орієнтовний план-графік роботи над дипломним проектом

Назва роботи

Строки виконання, тижні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Аналіз об'єкту контролю, існуючих методів і приладів контролю необхідних параметрів, попереднє техніко-економічне обгрунтування розробки

+

+

+
2. Розробка покращеної методики контролю, її теоретичне обгрунтування+

+

3. Розробка, розрахунок і опис технічного засобу, конструкції, виконання необхідних при цьому розрахунків на ЕОМ


+

+

+4. Метрологічний аналіз розробленого технічного засобу, розробка необхідного метроло-гічного забезпечення, рекомен-дацій по підвищенню точності вимірювання
+

+
5. Розрахунок економічної ефективності від впровадження розробки
++

+6. Вирішення всіх питань, пов'язаних із безпекою життє-діяльності і охороною навко-лишнього середовища
+

+
7. Оформлення пояснювальної записки


+

+

+

+
8. Оформлення графічної частини проекту

+

+

+
9. Нормоконтроль


+

10. Представлення дипломного проекту зав. каф. МПКЯ і СП


+

11. Рецензування


+

12. Захист дипломного проекту

+

+

+


2.7 Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) проекту підготовлене рішення питань проекту. Керівник дипломного проекту перевіряє представлену роботу і дає свої зауваження з об’єму і по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності проекту і при необхідності інформує завідувача кафедри. До розробки наступного розділу проекту студент приступає після перевірки і візування керівником проекту виконаної роботи в попередньому розділі.

2.8 Керівник проекту дає дозвіл проводити розрахунки на ПЕОМ після перевірки вихідних даних, блок-схеми та програми розрахунку. Розроблені блок-схема та програма, а також виконані на ПЕОМ розрахунки додаються до проекту у вигляді додатків.

2.9 За правильність наведених у проекті даних та прийняті в дипломному проекті рішення відповідає студент – автор проекту.

2.10 При великому об’ємі і достатньо складній задачі робота над дипломним проектом може бути доручена декільком студентам, а дипломний проект носить назву “Комплексний дипломний проект”. Структура проекту у цьому випадку дещо відрізняється від типової. Комплексний проект розглядається як єдина розробка і захищається в один день.

2.11 Дипломні проекти виконуються, як правило, в кабінетах дипломного проектування або в спеціально відведених аудиторіях.

2.12 Питання допуску дипломних проектів до захисту розглядаються на засіданні випускної кафедри.

2.13 Готовий і підписаний студентом та консультантами дипломний проект подається керівникові проекту за 10 днів до призначеного дня захисту.

2.14 Після перевірки і схвалення проекту керівник підписує його і оформляє письмовий відгук. Відгук повинен містити характеристику виконаної роботи по всіх розділах.

Не пізніше, ніж за тиждень до дня захисту, проект разом із письмовим відгуком студент передає завідувачу випускної кафедри.

2.15 Завідувач кафедри на основі відгуку та ознайомлення з проектом вирішує питання про допуск студента до захисту дипломного проекту і оформляє направлення до рецензента. Допущений до захисту дипломний проект завідувач кафедри підписує з відповідним висновком на титульній сторінці пояснювальної записки.

2.16 Захисту підлягає дипломний проект з позитивним відгуком рецензента.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМетодичні вказівки
Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад дп, правила оформлння дп, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу
Ващишак С. П., Вощинський В. С., Середюк О.Є., Романів В. М. Дипломне проектування. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. 90 с
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект "Освіта без кордонів" Проект "
Проект “Освіта без кордонів” представляє в Україні 15 престижних польських внз та має повноваження проводити інформаційну та вступну...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект Envirogrids
Черноморский регион в ближайшие 50 лет. Данный проект работает в соответствии с принципами и задачами Комиссии Конвенции защиты Черного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Проект уроку для розвитку навичок читання, мовлення та аудіювання з теми «Literature of the Wartime» (з досвіду роботи вчителя англійської...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconГаухман Михайло м. Луганськ український національний проект у російській національній політиці на правобережній україні (1905–1914 рр.)
Р. Шпорлюк та О. Міллер. Однак дані історики не здійснили перехід від уведення в історіографію концепту "національний проект" до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи