З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект icon

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
НазваЗ. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект
Сторінка3/11
Дата27.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Тема дипломного проекту для кожного студента може бути визна­ченою з врахуванням його здібностей, знань і практичних навичок, які проявились в процесі його роботи над конкретними курсовими роботами і проектами із дисциплін, що викладаються на каф. МПКЯ та СП, в процесі роботи студента над конкретною науково-дослідною темою по НДР під керівництвом викладача каф. МПКЯ та СП або в процесі роботи студента згідно госпдоговірної тематики каф. МПКЯ та СП. Крім цього, в якості теми дипломного проекту може бути взята конкретна технічна задача, з якою студент ознайомився під час виробничих практик і може запропонувати відповідне її вирішення. Однак в кожному із вказаних вище випадків обов'язковим є те, щоб тема дипломного про­екту була пов'язана із розробкою методик, програмного забезпечен­ня, технічних засобів неруйнівного контролю або вимірювання в першу чергу таких фізико-механічних, фізико-хімічних чи інших параметрів, які ха­рактеризують якість сировини, напівфабрикатів і кінцевої продук­ції конкретного технологічного процесу, технічний стан технологіч­ного обладнання, інструменту, засобів медичної діагностики, еколо­гічний етан навколишнього середовища, тощо.

Приблизний перелік тем дипломних проектів, які можуть викону­ватись студентами спец. 7.090903 наведений в додатку А.

Приступаючи до роботи над дипломним проектом студент вже по­винен достатньо глибоко орієнтуватись у вибраній ним темі, мати в наявності певні матеріали згідно теми проекту, отримані ним в процесі навчання, практик. В процесі вибору теми дипломного проекту знач­на роль відводиться викладачам кафедри МПКЯ СП. Саме вони повинні допомогти конкретному студенту вибрати як тему дипломного проекту, так і попередньо проконсультувати його щодо приблизного переліку тих питань, які необхідно буде вирішувати в проекті. Однією із та­ких форм консультацій можуть бути збори, на яких повинні бути як студенти п’ятого курсу, так і всі потенційні керівники дипломних проектів і консультанти відповідних розділів. Такі збори рекомендується проводити в кінці 9 семестру перед переддипломною практикою. Безпосередньо на цих зборах консультації повинні також бути вирішені питання вибору керівника диплом­ного проекту для кожного дипломника, приблизна тема дипломного про­екту, загальний зміст, об'єм пояснювальної записки і графічної ча­стини. Уточнена тема дипломного проекту кожним студентом повинна бути подана завідуючому. кафедри разом із згодою керівника проекту у вигляді письмової заяви.

Основними матеріалами для написання магістерської роботи є результати (звіт) виконаної студентом науково-дослідної роботи, проведені ним інформаційні та патентні пошуки з тематики магістерської роботи, оригінальні нові ідеї та їх конструктивні проробки (якщо такі є) стосовно засобів та методик НК, контролю якості чи сертифікації продукції.

^

4 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Дипломний проект і магістерська робота повинні обов'язково включати:

 1. пояснювальну записку (ПЗ);

 2. графічну частину (креслення, схеми, графіки, технологічні карти, фотографії, плакати тощо).

Крім цього, при необхідності, на захист дипломного проекту та магістерської роботи державній екзаменаційній комісії додатково можуть бути представлені дослідні взірці, макети пристроїв, приладів, стендів, розроблених і виготовлених особисто студентом чи у співавторстві в процесі роботи над дипломним проектом або в процесі його навчання в університеті.

^

4.1 Пояснювальна запискаПояснювальна записка (ПЗ) до дипломного проекту повинна включати всі необхідні матеріали, які стосуються обгрунтування прийнятих рішень в проекті відносно: методик контролю чи вимірювання; функціональних, структурних і принципових схем; розрахунків вимірювальних схем і чутливих перетворювачів; техніко-економічного обгрунтування; дизайну і охорони праці і навколишнього середовища з врахуванням запропонованої методики контролю чи засобу вимірювання.

Пояснювальна записка повинна включати:

 1. титульний аркуш (1 с.);

 2. завдання на дипломне проектування ( магістерську роботу) (1с.);

 3. реферат (по 1 с. Відповідно українською і іноземною, крім російської, мовами);

 4. зміст (2…3 с.);

 5. перелік основних позначень і скорочень, символів (не обов'язково);

 6. вступ (2…3 с.);

 7. основну частину (80…90 с.);

 8. висновки (1…2 с.);

 9. перелік літературних джерел (2…3 с.);

 10. додатки (5…20 с.);

 11. бібліографічну довідку (1 с.).

Загальний об'єм ПЗ, включаючи необхідні рисунки, таблиці, тощо, повинен знаходитись в межах 100…120 с. форматом А4.

Зміст основної частини ПЗ дипломного проекту і магістерської роботи визначається специфікою конкретного дипломного проекту згідно завдання на проектування. Однак, незважаючи на різноманітність тем дипломних проектів, їхній науково-технічний рівень, в основній частині проекту повинні бути розділи, в яких повинні бути представлені:

РОЗДІЛ 1: аналіз об'єкту контролю чи вимірювання; аналіз існуючих методів, методик, технічних засобів контролю чи вимірювання відповідних параметрів; техніко-економічне обгрунтування необхідності розробки покращеної методики технічного засобу контролю чи вимірювання і постановка завдання на дипломне проектування;

РОЗДІЛ 2: розробка вдосконаленої методики контролю чи вимірювання відповідного параметру конкретного об'єкту з її теоретичним обгрунтуванням; розробка, розрахунок і опис відповідних вимірювальних схем, чутливих елементів; розробка, розрахунок і опис конструкції розробленого приладу, установки, стенду; розробка і опис відповідного програмного забезпечення для реалізації вимірювального процесу і обробки вимірювальної інформації з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки;

РОЗДІЛ 3: метрологічний аналіз і метрологічне забезпечення розробленої методики чи засобу вимірювання; розрахунок статичних і динамічних похибок вимірювання; розробка рекомендацій щодо підвищення точності вимірювання;

РОЗДІЛ 4: визначення і розрахунок параметрів технічного засобу чи методики вимірювання, які є суттєвими щодо забезпечення безпеки життєдіяльності і охорони навколишнього середовища при використанні запропонованих рішень;

РОЗДІЛ 5: розрахунок економічної ефективності від використання розробленої методики засобу контролю чи вимірювання.

Вказаний вище перелік розділів основної частини ПЗ є орієнтовним і повинен бути конкретизованим для кожного дипломного проекту.

При виконанні магістерської роботи суть розділів 1, 4 і 5 практично співпадає з аналогічними розділами дипломних проектів, а розділ 2 повинен обов'язково містити науково-теоретичні аспекти вирішення завдання магістерської роботи, які в загальному випадку подаються розробленою математичною моделлю і її чисельними дослідженням або конкретизацією технічних засобів і методикою виконаних науково-експериментальних досліджень, або розглядом розробленого нового обладнання чи лабораторних макетів засобів НК. Крім того цей розділ повинен обов'язково включати аналіз і розрахунок параметрів оптимального функціонування засобів або методик НК стосовно тематики магістерської роботи, а також розробку програмного чи мікропроцесорного забезпечення працездатності засобу або методики НК.

Розділ 3 магістерської роботи повинен містити метрологічний аналіз методики чи засобу НК з чисельним розрахунком складових основної і додаткової похибок, а також повинен висвітлювати конкретні рекомендації стосовно експериментального підтвердження цих розрахунків по підвищенню точності вимірювання. Підрозділ метрологічного забезпечення цього розділу повинен відображати конкретні схеми або конструкції розроблених студентом настроювальних зразків чи еталонних пристроїв, їх особливості і теоретичні основи методики розрахунку.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМетодичні вказівки
Ключові слова: дипломний проект (ДП), склад дп, правила оформлння дп, будівля, архітектура, конструкція, фундамент, технологія будівельного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconВідповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (п 12 5), затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02. 07. 1993р
Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект(роботу), допускається до повторного складання державних...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу
Ващишак С. П., Вощинський В. С., Середюк О.Є., Романів В. М. Дипломне проектування. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. 90 с
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект "Освіта без кордонів" Проект "
Проект “Освіта без кордонів” представляє в Україні 15 престижних польських внз та має повноваження проводити інформаційну та вступну...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект) дсту-п іес 60598-2-2/1: 201Х (проект, перша редакція)
...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconПроект Envirogrids
Черноморский регион в ближайшие 50 лет. Данный проект работает в соответствии с принципами и задачами Комиссии Конвенции защиты Черного...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconС. М. завідувач кафедри мвфд «Скриня педагогічних ідей» Іноземні мови Проект урок
Проект уроку для розвитку навичок читання, мовлення та аудіювання з теми «Literature of the Wartime» (з досвіду роботи вчителя англійської...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconОтто Байєра, Німеччина
Стипендія покриває витрати на проживання, проїзд та витрати на проект. До кандидатів ставляться такі вимоги: високий середній бал...
З. П.,Середюк О.Є. Дипломний проект iconГаухман Михайло м. Луганськ український національний проект у російській національній політиці на правобережній україні (1905–1914 рр.)
Р. Шпорлюк та О. Міллер. Однак дані історики не здійснили перехід від уведення в історіографію концепту "національний проект" до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи