Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Скачати 64.26 Kb.
НазваПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Дата13.09.2012
Розмір64.26 Kb.
ТипПоложення

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти

(Затверджено наказом Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров'я від 06.06.96 № 191/153.)


Затверджено

наказом Міністерства освіти України і

Міністерства охорони здоров’я України

від 6 червня 1996 р.№ 191/153


Загальна частина

Це Положення визначає порядок надання студентам вищих закладів освіти

академічних відпусток, а також порядок проходження студентами повторного

курсу навчання.

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент

отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій

організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого

відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або

частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними

дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час

навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного

року. За необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена

ще на один рік.

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до

досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує

домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються

відповідно до Кодексу законів про працю України (322-08).

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом

(який не має права на отримання академічної відпустки за медичними

показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого

студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі

захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад

один місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини,

зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо.

Студенти першого курсу вищих закладів освіти правом на повторне

навчання не користуються.

Порядок надання студентам академічної відпустки

1. Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам

ректором (директором) вищого закладу освіти на підставі висновку лікарсько-

консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а там, де її немає, –

головного лікаря лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить

медичне обслуговування студентів.

2. Якщо стан хворого студента і його віддаленість від лікувально-

профілактичної установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, не

дають йому можливості туди звернутися, він може звернутися за лікарською

допомогою до територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати

виписку з історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки.

3. Висновки лікарів відомчих і територіальних лікувально-профілактичних

установ про необхідність надання студентам академічної відпустки за

медичними показаннями, чи звільнення їх від фізичної праці, або перенесення

термінів проходження виробничої практики, вважаються недійсними, якщо

нема рішення лікарсько-консультативної комісії або візи головного лікаря

(завідувача) лікувально-профілактичної установи, що обслуговує студентів.

4. У виключних випадках, коли стан хворого і його віддаленість від

лікувально-профілактичної установи, не дають можливості лікарям, які

провадять медичне обслуговування студентів, провести медичне обстеження

студента, керівництво вищого закладу освіти (за згодою ЛПУ, яка обслуговує

студентів) приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі

висновку ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується студент.

5. Для прийняття лікарями експертного рішення до лікувально-

профілактичної установи, яка обслуговує вищий заклад освіти, подаються запит

з вищого закладу освіти, детальна виписка з історії хвороби від медичної

установи, під наглядом якої знаходиться студент, і проводиться його повне

медичне обстеження. При експертному вирішенні питання про необхідність

надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними

показаннями) враховуються: строки тимчасової втрати працездатності (більше

одного місяця за семестр); специфіка навчального процесу; профіль вищого

закладу освіти; ступінь адаптації студента; можливість погіршення здоров’я

(перехід гострого захворювання в хронічне, вихід на інвалідність), якщо

студент продовжуватиме навчання.

6. На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних медичного

обстеження лікарсько-консультативна комісія (у випадку її відсутності,

головний лікар), за участю представника вищого закладу освіти (у разі

потреби), робить висновок про необхідність надання студенту академічної

відпустки або його переведення за станом здоров’я на навчання на іншу

спеціальність або до іншого вищого закладу освіти. У висновку ЛКК

зазначається рекомендована тривалість академічної відпустки.

7. Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом

ректора (директора) вищого закладу освіти із зазначенням підстави надання

відпустки та її термінів.

8. У всіх випадках загострення хронічних або гострих психічних

захворювань керівництво вищого закладу освіти спільно із лікувально-

профілактичною установою на підставі висновку психоневрологічного

диспансеру розглядають і вирішують питання про відрахування студента з

закладу освіти або рекомендують переведення студента згідно з довідкою

лікарсько-консультативної комісії на іншу спеціальність або до іншого вищого

закладу освіти.

При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна

відпустка терміном не більше одного року.

9. Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка надається

терміном, як правило, на один рік. Питання про продовження терміну

академічної відпустки або переведення таких студентів до іншого вищого

закладу освіти вирішується в } індивідуальному порядку.

10. Студенти, які не скаржились на стан здоров’я до початку

екзаменаційної сесії, отримали під час екзаменів незадовільні оцінки,

вважаються невстигаючими.

11. Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у яких

завершується термін академічної відпустки, необхідно за два тижні до початку

семестру подати до лікувально-профілактичної установи, яка провадить

медичне обслуговування студентів, довідку про стан здоров’я з лікувально-

профілактичного закладу, який спостерігав за хворим під час академічної

відпустки, і пройти комплексне медичне обстеження. На підставі чого

студентам видається висновок лікарсько-консультативної комісії для подання

його до вищого закладу освіти.

12. Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної

відпустки, здійснюється наказом ректора (директора) вищого закладу освіти на

підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан

здоров’я, які подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального

семестру.

Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються

з вищого закладу освіти.

13. За весь період навчання студент може скористатися правом на

отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

14. Надання академічної відпустки (повторного курсу навчання за

медичними показаннями згідно з цим Положенням) студентам вечірньої та

заочної форм навчання здійснюється на підставі висновку лікарсько-

консультативної комісії територіальних лікувально-профілактичних установ.

15. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки

розглядаються безпосередньо керівництвом вищого закладу освіти разом з

лікувально-профілактичними установами.

Порядок надання студентам права на повторне навчання

16. Підставою для надання студентам права на повторне навчання може

бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану

поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними

документами (через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями;

часті захворювання (понад один місяць за семестр); службові відрядження;

складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї

тощо).

Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в

лікувально-профілактичній установі, яка його обслуговує, і подаються до

вищого закладу освіти протягом тижня після закінчення лікування.

17. Питання про надання студенту права на повторне навчання

вирішується ректором (директором) вищого закладу освіти за поданням декана

факультету (завідувача відділення) до початку відповідного семестру і

оформляється відповідним наказом.

18. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план

якого студент не виконав.

19. Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету,

призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу

поновлення їх на навчання до підбиття підсумків чергової екзаменаційної сесії.

20. Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути

перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю

вони мали оцінку не нижче "добре" або "зараховано".

21. Перезарахувавня здійснюється на підставі заяви студента і за згодою

декана факультету (завідувача відділення).

22. За весь період навчання студент може скористатися правом на

проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

Схожі:

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти...
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти...
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Міністерство    освіти    І    науки   Україн и Положення
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти
З метою нормативного забезпечення організації діяльності вищих закладів освіти України наказуємо
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173)

Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України від 23. 01. 06 №4) Затверджено
Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту у вищих навчальних закладах
Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров\Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 }
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи