Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 icon

Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010
Скачати 207.86 Kb.
НазваДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010
Дата17.11.2012
Розмір207.86 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ,

ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


Прикладна статистика:

проблеми теорії та практики


Збірник наукових праць


Випуск 6


Київ 2010

УДК 311.1/3

ББК 60.6

П 75

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 6 / Держ. ком. статистики України. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І.Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ДП “Інфромаційно-аналітичне агенство”. – 2010. – 368 с.


За точність викладення матеріалу та за достовірність наведених фактів відповідальність покладається на авторів. Наукові праці подаються в авторському викладі.


Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії статистики, обліку та аудиту (протокол № 8 від 25 березня 2010 р.).


^ Редакційна колегія

Пилипенко І.І. доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (головний редактор)

^ Парфенцева Н.О. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (заступник головного редактора)

Данилко В.К. доктор економічних наук, професор

^ Єременко В.Г. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Колеснік В.І. доктор економічних наук

^ Михайлов В.С. доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Осауленко О.Г. доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України

^ Потапова М.Ю. кандидат економічних наук (технічний редактор)

Цал-Цалко Ю.С. доктор економічних наук, професор

^ Шевчук В.О. доктор економічних наук, професор


Постановою ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6 збірник наукових праць “Прикладна статистика: проблеми теорії та практики” внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (економічні науки, шифр 08).

ISBN

© Державний комітет статистики України, 2010

© Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2010


ЗМІСТ


М.В.Пугачова

Конкуренція в галузях економіки в умовах кризи 3


У статті розглянуто деякі аспекти функціонування підприємств різних галузей економіки в конкурентному середовищі в умовах кризи.


В статье рассмотрены некоторые аспекты функционирования предприятий разных отраслей экономики в конкурентной среде в условиях кризиса.


Several aspects of the enterprises’ activities (by industry) in the competitive environment in the conditions of crisis are studied.


Н.О.Парфенцева

Ринок транспортних послуг як об’єкт статистичного спостереження 11

Розглянуто ринок транспортних послуг в Україні, визначено транспортні послуги у системі статистичних класифікацій, подано складові статистики транспортних послуг та сформульовано основні напрями статистичного вивчення ринку транспортних послуг.


Рассмотрен рынок транспортных услуг в Украине, определены транспортные услуги в системе статистических классификаций, приведены составляющие статистики транспортных услуг и сформулированы основные направления статистического изучения рынка транспортных услуг.


The article reviews Ukrainian transport services market, identifies the place of transport services in the system of statistical classifications, presents components for transport services statistics and states core areas for statistical study of transport services market.


^ В.А.Рач, О.А.Антонян

Розробка термінологічної бази системного підходу

до виявлення дієвих показників для оцінювання

реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем 24

Запропонована авторами термінологічна база системного підходу до виявлення дієвих показників для оцінювання реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем є основою для розроблення системи моніторингу реалізації цих стратегій.


Предложенная авторами терминологическая база системного подхода к выявлению действенных показателей оценки реализации стратегий развития социально-экономических систем является основой для разработки системы мониторинга реализации этих стратегий.


Terminological base for systemic approach to identification of effective indicators to measure realization of the economic system development strategy constitutes the basis for building up the strategy monitoring.


^ О.М.Гладун, Л.В.Лущик

Нормування як складова аналізу даних 36

У статті проведений порівняльний аналіз застосування різних способів нормування даних. Особливу увагу приділено нормуванню з використання математичних функцій.


В статье проведен сравнительный анализ применения разных способов нормирования данных. Особое внимание уделено нормированию с использованием математических функций.


The article provides comparative analysis of different approaches to data normalization usage. Special attention is given to normalization with the usage of mathematical functions.


^ О.В.Гончар, Т.О.Яковенко

Напрями підвищення надійності показників

структурного обстеження малих підприємств за доменами 47

Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств для таких доменів, як регіони та види економічної діяльності. Досліджено можливості застосування розміщення Неймана, розміщення Банкайра та комбінованого розміщення для оцінювання доменів.


Рассмотрена проблема оценивания результатов структурного наблюдения малых предприятий для таких доменов, как регионы и виды экономической деятельности. Исследованы возможности применения размещения Неймана, размещения Банкайра и комбинированного размещения для оценивания доменов.


The problem of evaluating results from structural survey of small-scale enterprises for domains like regions and economic activities is discussed. Applications of Nejman, Bankier and combined allocations are investigated for purposes of domain evaluation.


І.А.Гончар, М.Ю.Потапова

Перспективи зміни демографічної ситуації в регіонах України 58

Робота присвячена дослідженню демографічних процесів у регіонах України. На підставі проведеного аналізу побудовано імітаційну модель, яка дозволила охарактеризувати перспективи розвитку демографічної ситуації в Україні.


Робота посвящена исследованию демографических процессов в регионах Украины. На основании проведенного анализа построена имитационная модель, которая позволила охарактеризовать перспективы развития демографической ситуации в Украине.


The article contains a study of demographic processes in Ukrainian regions. A simulation model is built on the basis of the analysis, which allows to outline demographic prospects in Ukraine.


В.В.Попова

Статистичний інструментарій приведення таблиць

“витрати-випуск” до порівнянних цін 67

Публікація містить результати практичної реалізації “Концепції розвитку системи національних рахунків”, отримані шляхом приведення таблиць “витрати-випуск” до порівняних цін.


Публикация содержит результаты практической реализации “Концепции развития системы национальных счетов”, полученные путем приведения таблиц “затраты-выпуск” к сопоставимым ценам.


The publication contains results of practical realization of “Conception for Developing the National Accounts System”, derived by bringing of “input-output” tables to comparable prices.


В.С.Шишкін

Прогноз розподілу та диференціації населення України за доходами 81

У статті зроблено спробу спрогнозувати розподіл населення України за доходами. Оцінено основні методологічні підходи до побудови таких прогнозів. Викладено основні гіпотези, використані при побудові прогнозу, та зроблено аналіз результатів прогнозу. На основі розробленого прогнозу надано характеристику диференціації населення України за монетарною ознакою.


В статье сделана попытка спрогнозировать распределение населения Украины по доходам. Оценены основные методологические подходы для построения таких прогнозов. Изложены основные гипотезы, положенные в основу прогноза, и проанализированы его основные результаты. На основе разработанного прогноза представлена характеристика дифференциации населения Украины по монетарному признаку.


An attempt is made to forecast distribution of the Ukrainian population by income. Basic methodological approaches for construction of such forecasts are analyzed. Main hypotheses laid in the basis of the forecasting are set, and its main results are analyzed. The characteristic of differentiation of the Ukrainian population by monetary attribute is given.


В.Ю.Попов

Статистичне оцінювання інфляції як монетарного явища 90

Публікація містить статистичні методи призначені для виявлення монетарної складової інфляції. Переваги запропонованого теоретичного підходу продемонстровані з використанням фактичної інформаційної бази.


Публикация содержит статистические методы, предназначенные для выявления монетарной составляющей инфляции. Преимущества предложенного теоретического подхода продемонстрированы с использованием фактической информационной базы.


The publication contains the statistical methods intended for the exposure of monetary constituent of inflation. Advantages of offered theoretical approach are shown with the use of actual informative base.


О.Б.Хотетовська

Рейтингове оцінювання у статистиці фінансів підприємств 100

У статті розглянуто актуальні методологічні питання побудови інтегральних систем статистичного рейтингового оцінювання. Особливий акцент зроблено на проблематиці побудови рейтингових оцінок фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємств і організацій.


В статье рассмотрены актуальные методологические вопросы построения интегральных систем статистического рейтингового оценивания. Особый акцент сделан на проблематике построения рейтинговых оценок финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятий и организаций.


The article considers methodological issues relevant for constructing integrated systems for statistical rating estimation. Particular emphasis is placed on problems of constructing ratings of financial condition and investment attractiveness of enterprises and organizations.


І.В.Нестерчук

Проблема статистичного забезпечення ґендерних досліджень 110

У статті розглянуто ґендерні проблеми та наявна інформаційна база для їх аналізу. Зроблено висновок, що офіційні статистичні дані не дають змогу комплексно аналізувати ґендерну ситуацію в Україні та розробляти шляхи вирішення ґендерних проблем. Запропоновано проведення державних статистичних вибіркових обстежень з ґендерної проблематики.


В статье рассмотрены гендерные проблемы и имеющаяся для их анализа информационная база. Сделан вывод, что официальные статистические данные не дают возможности комплексно анализировать гендерную ситуацию в Украине и разрабатывать пути решения гендерных проблем. Предложено проводить государственные статистические выборочные обследования по гендерным проблемам.


The article deals with gender problems and existing information base for their analysis. It is concluded that official statistics are insufficient for complex analysis of gender situation in Ukraine and for finding solutions for gender problem. It’s proposed to conduct official sample surveys on gender problems.


Р.О.Кулинич

Визначення рейтингу регіонів України

за динамікою основних соціально-економічних показників 117

В статті на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів запропоновано визначати рейтинг регіонів країни за відносними показниками динаміки їх розвитку.


В статье на основе метода комплексных статистических коэффициентов предложено определять рейтинг регионов страны на основе относительных показателей динамики их развития.


On the basis of method of complex statistical coefficients, it is suggested to estimate rating of regions of a country by use of relative indexes of the dynamics of their development.


Е.В.Чекотовський

Походження і значення терміна “статистика” 123

Стаття присвячена питанню виникнення і еволюції терміна “статистика”. На основі вивчення відповідних літературних джерел розкрито історичні аспекти тлумачення змісту цього терміна науковцями минулих століть та сьогодення в різних країнах, зокрема, в Італії, Франції, Англії, Німеччині, Російській імперії, Україні та ін.


Статья посвящена вопросу возникновения и эволюции термина “статистика”. На основе изучения соответствующих литературных источников раскрыты исторические аспекты толкования содержания этого термина в разных странах, в частности, в Италии, Франции, Англии, Германии, Российской империи, Украине и др.


The article deals with occurrence and evolution of the term “statistics”. Historical aspects of its interpretation in various countries such as Italy, France, England, Germany, Russia, Ukraine and etc. are shown through analyzing relevant literary sources.


З.О.Пальян

Моделювання показників репродуктивної активності

населення України 133

В статті наведено результати короткострокового та довгострокового прогнозів характеристик репродуктивної активності в Україні, зокрема сумарного та вікових коефіцієнтів плідності жінок.


В статье представлены результаты краткосрочного и долгосрочного прогнозов характеристик репродуктивной активности в Украине, в частности, суммарного и повозрастных коэффициентов плодовитости женщин.


The paper presents results of short-time and long-time projections of reproductive activity characteristics in Ukraine, in particular the total fertility and age-specific fertility rates.


Ю.К.Семениченко

Методологія та організація статистичної інформації

в аналізі банківської діяльності 139

У статті розглянуто систему зовнішньої та внутрішньої інформації аналізу банківської діяльності. Сформовано основну базу методології і організації статистичного забезпечення аналізу банківської діяльності. Оцінено систему контролю за побудовою інформації та процес регламентації складання статистичної звітності.


В статье рассмотрена система внешней и внутренней информации анализа банковской деятельности. Сформирована основная база методологии и организации статистического обеспечения анализа банковской деятельности. Оценены система контроля построения информации и процесс регламентации составления статистической отчетности.


The system of external and internal information for analysis of banking activities is examined. A framework for methodology and organization of statistical support for analysis of banking activities is built. System for control of constructing the information and regulations for drafting statistical reports are evaluated.


Д.Л.Єрін

Порівняльний аналіз структур зовнішньої трудової міграції 149

В статті оцінюється подібність (відмінність) країн-реципієнтів за статусом і професійно-галузевими структурами зайнятості українських трудових мігрантів.


В статье оценивается подобие (различия) стран-реципиентов относительно статуса, профессиональной и отраслевой структур занятости украинских трудовых мигрантов.


The paper estimates the similarity (difference) of recipient countries by the status, professional and branch structures of employment of Ukrainian emigrant labourers.


Р.П.Задорожна

Методологічні засади структурування фінансового ринку 157

Здійснено порівняльний аналіз підходів різних авторів до проблеми структурування фінансового ринку. Розглянуто особливості дослідження фінансового ринку фінансовою статистикою.


Проведен сравнительный анализ подходов разных авторов к проблеме структурирования финансового рынка. Рассмотрены особенности исследования финансового рынка финансовой статистикой.


The comparative analysis of approaches of different authors to the problem of structuring of financial market is made. Specifics of studying the financial market by financial statistics are considered.


Н.Г.Фатюха

Транспорт як об’єкт статистичного дослідження 163

В статті розглянуто місце транспорту в системі статистичних класифікацій. Визначено об’єкти та суб’єкти кожного виду транспорту, які формують статистичну сукупність. Запропоновано подальші напрями удосконалення методології статистики транспорту.


В статье рассмотрено место транспорта в системе статистических классификаций. Определены объекты и субъекты каждого вида транспорта, которые формируют статистическую совокупность. Предложены дальнейшие направления усовершенствования методологии статистики транспорта.


The place of transport in the system of statistic classifications is considered in the article. Business objectives and units in each category of transport, which form the statistical population are identified. New areas for methodology improvement of transport statistics are offered.


Н.А.Головач

Балансовий метод статистичного вивчення

структури витрат населення 173

Стаття присвячена вирішенню питань, пов'язаних з визначенням місця балансового методу у вивченні структури витрат населення; з розробленням методичних положень щодо побудови системи балансів, які характеризують взаємозв’язок між структурою витрат різних груп населення з розподілами домогосподарств за соціально-економічними ознаками. Запропоновано методичні положення щодо аналізу структури витрат за середнім рівнем на основі застосування методів аналізу взаємозв’язків, індексного та, зокрема, факторного аналізу динаміки.


Статья посвящена решению вопросов, связанных с определением места балансового метода в изучении структуры расходов населения; с разработкой методических положений для построения системы балансов, которые характеризуют взаимосвязь между структурой расходов различных групп населения с распределением домохозяйств по социально-экономическим признакам. Предложены методические положения для анализа структуры расходов по среднему уровню на основе применения методов анализа взаимосвязей, индексного и, в частности, факторного анализа динамики.


The article is devoted to issues related with identifying the role of balance method in studying the structure of the population’s expenditures; elaboration of methodological framework for constructing the system of balances characterizing the relationship between the structure of expenditures in various population groups with division of households by socio-economic attributes; elaboration of methodological framework for analyzing the expenditures structure by average level using the methods of correlation analysis, index method, and, in particular, factor analysis of the dynamics.


В.С.Чорний

Аналіз інтенсивності динаміки та динамічної варіації

рівня економічної активності населення регіону 181

У статті викладено результати аналізу інтенсивності та тенденцій динаміки одного з основних параметрів регіонального ринку праці – коефіцієнта економічної активності населення.


В статье изложены результаты анализа интенсивности и тенденций динамики одного из основных параметров регионального рынка труда – коэффициента экономической активности населения.


The article describes an analysis of trends in the intensity and dynamics of a key parameter of the regional labor market – the rate of economic activity of population.


О.П.Зоря

Статистичне дослідження розвитку підприємництва в Україні 187

Розглядається проблема дослідження розвитку малих підприємств в контексті підприємництва в Україні.


Рассматривается проблема исследования развития малых предприятий в контексте предпринимательства в Украине.


The problem of the development research of small businesses in the context of the enterprise in Ukraine.


О.А.Теряник

Формування вимог до системи індикаторів моніторингу

впровадження регіональних стратегій 196

Стаття присвячена дослідженню підходів до формування системи індикаторів моніторингу впровадження регіональних стратегій розвитку на основі чітко визначених вимог та зв’язку з цілями розвитку.


Статья посвящена исследованию подходов к формированию системы индикаторов мониторинга внедрения региональных стратегий развития на основе четко определенных требований и связи с целями развития.


The article contains a study of approaches to building up the system of indicators to monitor implementation of regional development strategies, on the basis of clearly defined requirements and links with the development objectives.


Л.П.Матійчук

Методичні підходи до статистичного оцінювання

фінансової стійкості та надійності банківських установ 203

Низький рівень ефективності діяльності банківських установ є наслідком економічної кризи в Україні. Запропонована методика комплексного статистичного оцінювання фінансової стійкості та надійності банківських установ дає змогу визначити основні напрямки вирішення цієї проблеми.


Низкий уровень эффективности деятельности банковских учреждений является следствием экономического кризиса в Украине. Предложенная методика комплексного статистического оценивания финансовой устойчивости и надежности банковских учреждений позволяет определить основные направления решения этой проблемы.


Low efficiency of banking institutions is a consequence of the economic crisis in Ukraine. The proposed technique for comprehensive statistical assessment of financial stability and reliability of banking institutions allows for identification of key areas in the solution of this problem.


Я.О.Довгенко

Статистична оцінка експортного потенціалу України

в контексті сучасних тенденцій світового ринку зерна 209

Проаналізовано динаміку балансу зовнішньоекономічної торгівлі зерном в Україні, світових запасів зерна, розраховано балансову модель для встановлення оптимальних потенційних прогнозних обсягів експорту зерна.


Проанализирована динамика баланса внешнеэкономической торговли зерном Украины, мировых запасов зерна, рассчитано балансовую модель для определения оптимальных потенциальных прогнозных объемов экспорта зерна.


Analyzes the dynamics of balance of foreign trade in Ukraine’s grains, world stocks of grain, calculate balance model for the optimal forecast dection Export volumes of grain.


Г.В.Кондря

Вивчення основної тенденції розвитку транзитних

вантажопотоків України в умовах кризи 219

Проведено аналіз інтенсивності та тенденцій транзитних вантажопотоків України за період 2001-2008 рр.


Проведен анализ интенсивности и тенденций транзитных грузопотоков Украины за период 2001-2008 гг.


Analysis of the intensity and tendencies of transit cargo goods traffic in Ukraine in 2001-2008 years is made.


М.Г.Сидоренко

Методичне забезпечення порівнянності рядів динаміки

при зміні версій КВЕД 225

У статті розглядаються питання методичного забезпечення порівнянності рядів динаміки при переході від однієї версії КВЕД до іншої, при застосуванні якого досягається порівнянність системи показників на різних рівнях агрегації даних.


В статье рассматриваются вопросы методического обеспечения сопоставимости рядов динамики при переходе от одной версии КВЭД к другой, при применении которого достигается максимальная сопоставимость системы показателей на разных уровнях агрегации данных.


There are methodological questions concerning the comparability of time series in the transition from one version to another of CEA in the article. The application of the methodological support is giving maximum comparability of indicators at different levels of data aggregation.


І.О.Клімова

Формування основних статистичних

показників сільськогосподарського перепису в Україні 231

Розглянуто питання щодо визначення основних показників для збирання даних під час проведення сільськогосподарського перепису в Україні у 2012 р. з метою статистичного вивчення сільськогосподарських підприємств.


Рассмотрены вопросы определения основных показателей для сбора данных при проведении сельскохозяйственной переписи в Украине в 2012 г. c целью статистического изучения сельскохозяйственных предприятий.


Problems are analyzed related to construction of key statistical indicators for data collection in course of the agricultural census in Ukraine, expected in 2012, for statistical study of agricultural enterprises.


С.В.Козак

Ринок житла в Україні: аналіз, характеристика, проблеми та перспективи 238

Розглянуто ринок житла в Україні. Проведено аналіз поточного стану ринку житла. Розглянуто проблеми ринку житла, пов’язані зі станом економіки в Україні, а також його перспективи.


Рассмотрен рынок жилья Украины. Проведен анализ текущего состояния ринка жилья. Рассмотрены проблемы ринка жилья, связанные с состоянием экономики в Украине, а также его перспективы.


Dwelling market in Ukraine is considered. Current performance of dwelling market in Ukraine studied. Problems of dwelling market, associated with the economic conditions in Ukraine, and its prospects are analyzed.


О.П.Мегеда

Теоретичні аспекти депресивності територій 244

Стаття присвячена дослідженню змісту поняття “депресивна територія”. Висвітлено поняття депресивності в контексті регіонального розвитку, запропоноване західними науковцями. Розглянуто проблему депресивності територій в українській практиці. Запропоновано авторське визначення депресивного регіону.


Статья посвящена исследованию содержания понятия “депрессивная территория”. Освещено понятие депрессивности в контексте регионального развития, предложенное западными учеными. Рассмотрена проблема депрессивности территорий в украинской практике. Предложено авторское определение депрессивного региона.


The notion “depressed area” is studied. The concept of depression in the context of regional development is analyzed, as defined by western scientists. The problem of depressed areas in the Ukrainian practice is considered. The author’s definition of depressed area is given.


С.В.Козак

Організація енергетичної статистики в країнах-членах

Європейського союзу 254

У статті розглянуто актуальні організаційні і методологічні питання енергетичної статистики в країнах-членах ЄС. Показані підходи до збирання та інтерпретації статистичних даних у цій сфері, проблеми побудови продуктових та енергетичних балансів.


В статье рассмотрены актуальные организационные и методологические вопросы энергетической статистики в странах-членах ЕС. Показаны подходы к сбору и интерпретации статистических данных в этой сфере, проблемы построения продуктовых и энергетических балансов.


Current organizational and methodological problems of energy statistics in the EU Member States are analyzed. Approaches to collection and interpretation of relevant statistics and problems of constructing food and energy balances are shown.


Л.Л.Полтавець

Деякі аспекти статистики енергетичних ресурсів 265

У статті розглянуто статистичні аспекти аналізу енергетичних ресурсів. Викладено основні проблеми, що стосуються забезпеченості України паливно-енергетичними матеріалами.


В статье рассмотрены статистические аспекты анализа энергетических ресурсов. Изложены основные проблемы, касающиеся обеспеченности Украины топливно-энергетическими материалами.


Statistical aspects of energy resources analysis are considered. Basic problems of fuel and energy supply in Ukraine are outlined.


І.Р.Mоторина

Аналіз процесу формування фінансових

та нефінансових активів домогосподарств 271

Розглядаються питання аналізу процесу формування фінансових та нефінансових активів домогосподарств за допомогою національних рахунків.


Рассматриваются вопросы анализа процесса формирования финансовых и нефинансовых активов домохозяйств с помощью национальных счетов.


Issues of analyzing the process of accumulating financial and non-financial assets of households by use of national accounts are considered.


О.А.Хвостенко

Особливості використання індексу Джинні для оцінки рівня конкуренції 278

У статті розглянуто підходи до оцінювання рівня концентрації на ринку за допомогою індексу Джинні та кривої Лоренца на прикладі підприємств-виробників легкових автомобілів в Україні.


В статье рассмотрены подходы к оцениванию уровня концентрации на рынке с помощью индекса Джинни и кривой Лоренца на примере предприятий-производителей легковых автомобилей Украины.


The article is devoted to applications of Gini index of concentration and Lorenz curve for estimating the concentration, on the example of Ukrainian car manufactures.


Д.В.Галаган

Структура пропозиції на ринку оренди житлової нерухомості 286

Розглянуто особливості аналізу спряженості як методу зображення категоріальних даних у доступному візуальному форматі, продемонстровано застосування аналізу спряженості для виявлення зв’язків між категоріальними характеристиками пропозиції житла на вторинному ринку оренди.


Рассмотрены особенности анализа соответствий как метода отображения категориальных данных в доступном визуальном формате, продемонстрировано применение анализа соответствия для определения связей между описательными категориальными характеристиками предложения жилья на вторичном рынке аренды.


Correspondence analysis features are considered as a technique to display categorical data in an accessible visual format, application of the correspondence analysis is shown for identifying correlations of categorical variables of dwelling supply at secondary real estate markets.


І.А.Дернова

Валютний курс в контексті зовнішньоторговельних відносин 294

В статті розглянуто стан торговельного балансу у взаємозалежності з обмінним курсом національної валюти.


В статье рассмотрено состояние торгового баланса во взаимосвязи с обменным курсом национальной валюты.


Correlation between the national trade balance and currency exchange is examined.


В.В.Майба

Стійкість комерційних банків як об’єкт статистичного дослідження 300

Узагальнено підходи до визначення сутності фінансової стійкості комерційних банків, визначено її складові; обґрунтовано необхідність дослідження стійкості банків за допомогою комплексу статистичних методів; визначено фактори фінансової стійкості банків та розглянута система індикаторів для оцінювання її рівня.


Обобщены подходы определения сущности финансовой устойчивости коммерческих банков, определены ее составляющие; обоснована необходимость исследования устойчивости банков с помощью комплекса статистических методов; определены факторы финансовой устойчивости банков и рассмотрена система индикаторов для оценивания её уровня.


A review of definitions to the notion of banks financial stability is given, its components are defined; the need for comprehensive statistical analysis of banks financial stability is grounded; factors of banks financial stability are identified and a system for its measures is offered.


К.М.Філоненко

Динаміка боргового навантаження та платоспроможності України 311

Визначено основні індикатори безпеки країни за рівнем зовнішньої державної заборгованості. З використанням граничних значень цих індикаторів оцінено боргове навантаження і платоспроможність України.


Определены основные индикаторы безопасности страны по уровню внешней государственной задолженности. С использованием граничных значений данных индикаторов оценена долговая нагрузка и платёжеспособность Украины.


The main indicators of the state security in terms of the external public debt are defined. The debt load and the solvency of Ukraine are estimated using the limiting values of the aforementioned indicators.


Г.М.Малинич

Статистичний аналіз фінансової надійності компаній

зі страхування життя в Україні: регіональний аспект 319

У статті представлено результати статистичного аналізу індикаторів забезпечення фінансової надійності компаній зі страхування життя за регіонами України у 2004-2008 рр.


В статье представлены результаты статистического анализа индикаторов обеспечения финансовой надёжности компаний по страхованию жизни по регионам Украины в 2004-2008 гг.


Results of statistical studies of financial reliability indicators for Ukrainian life insurance companies, by region, in 2004-2008, are given.


Т.І.Лумпова

Питання забезпечення конфіденційності даних

в інтегрованих статистичних інформаційних системах 331

В статті розглянуто схему забезпечення конфіденційності даних в інтегрованих статистичних інформаційних системах з урахуванням доступу до інформаційних ресурсів різних груп користувачів. Визначено склад та принципи використання метаданих в процесі забезпечення захисту даних.


В статье рассмотрена схема обеспечения конфиденциальности данных в интегрированных статистических информационных системах с учетом доступа к информационным ресурсам системы различных групп пользователей. Определен состав и принципы использования метаданных в процессе обеспечения защиты данных.


An algorithm for confidentiality maintenance in integrated statistical information system intended for different groups of users is analyzed. Structure and principles of metadata use in data security process are outlined.


С.Ф.Васьків

Проблеми статистичної оцінки транскордонних зв’язків регіонів України 343

Розглянуто історичну ретроспективу, організаційні форми та механізми транскордонної та прикордонної співпраці в Європі. Досліджено роль статистики у забезпеченні такої співпраці достовірною та репрезентативною інформацією. Вивчено проблеми порівнянності статистичних даних. Запропоновано основні напрями щодо формування відповідної системи статистичних показників.


Рассмотрена историческая ретроспектива, организационные формы и механизмы трансграничного и приграничного сотрудничества в Европе. Исследована роль статистики в обеспечении такого сотрудничества достоверной и репрезентативной информацией. Изучены проблемы сопоставимости статистических данных. Предложены основные направления по формированию соответствующей системы статистических показателей.


History, organization and mechanisms of trans-border and border-line cooperation in Europe are considered. The role of statistics in supplying such cooperation with reliable and representative information is analyzed. Problems of statistics comparability are studied. Measures for building up a relevant system of statistical indicators are proposed.


С.В.Огреба

Статистичне оцінювання масштабів тіньової економіки України 353

У статті досліджено методичне забезпечення аналізу розмірів тіньової економіки, специфіка його застосування в умовах трансформаційних змін в економіці України, а також напрями його удосконалення.


В статье исследовано методическое обеспечение анализа размеров теневой экономики, специфика его использования в условиях трансформационных изменений в экономике Украины, а также направления его усовершенствования.


Methods for analyzing shadow economy scales, specifics of its applications in the conditions of transformation changes in the Ukrainian economy, and its improvement aspects are studied.


І.Я.Карчева

Фактори забезпечення стабільності функціонування

банківської системи України 359

У статті розглянуті основні проблеми функціонування банківської системи в посткризовий період, надані пропозиції щодо напрямів реформування банківського сектору та вдосконалення регулювання діяльності банків, зокрема, доцільності переходу від проциклічного до антициклічного регулювання діяльності банків.


В статье рассмотрены основные проблемы функционирования банковской системы в посткризисный период, сделаны предложения по реформированию банковского сектора и усовершенствования регулирования деятельности банков, в частности, целесообразности перехода от процикличного до антицикличного регулирования деятельности банков.


The main problems of he banking system functioning in post-crisis period are discussed in the article. Suggestions regarding directions of reforming of banking sector and development of banking controlling, in particular advantages and disadvantages of transition from pro-cyclical to the countercyclical method of banking controlling are also given in the article.

Схожі:

Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 7 / Держ ком статистики України. Держ акад статистики, обліку...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconСтатистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 8 / Держ акад статистики, обліку та аудиту; Ред кол.: І.І. Пилипенко...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л.Є. Момотюк. Статистика фінансів як галузь соціально-економічної статистики та її зв'язок з іншими науками
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 icon2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач
Вчені-статистики XX століття І їхній внесок у розвиток статистичної науки І практики; Зародження І розвиток статистичного обліку...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни головне управління статистики у закарпатській області
Статистичний збірник "Зовнішня торгівля Закарпаття товарами та послугами" підготовлено за даними статистичних спостережень за обсягами...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Т. В. Кобилинська. Статистика земель природно-заповідного фонду України: розвиток І становлення
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни головне управління статистики у сумській області
Директору кз сумської обласної універсальної наукової бібліотеки
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconЛитература для изучения: Хозяйственный кодекс Укра ины //. Гражданский
...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
В. К. Данилко. Сучасна організація та основні завдання екологічної статистики в Україні
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л. Л. Полтавець. Роль статистики енергетичних ресурсів у дослідженні енергоефективності економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи