Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 icon

Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010




Скачати 315.49 Kb.
НазваДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010
Сторінка1/3
Дата17.11.2012
Розмір315.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


Прикладна статистика:

проблеми теорії та практики


Збірник наукових праць


Випуск 7


Київ 2010

УДК 311.1/3

ББК 60.6

П 75

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 7 / Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І.Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ДП “Інфромаційно-аналітичне агенство”. – 2010. – 507 с.


За точність викладення матеріалу та за достовірність наведених фактів відповідальність покладається на авторів. Наукові праці подаються в авторському викладі.


Рекомендовано до друку Вченою радою Державної академії статистики, обліку та аудиту (протокол № 3 від 15 листопада 2010 р.).


^ Редакційна колегія

Пилипенко І.І. доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (головний редактор)

^ Парфенцева Н.О. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (заступник головного редактора)

Данилко В.К. доктор економічних наук, професор

^ Єременко В.Г. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Колеснік В.І. доктор економічних наук, доцент

^ Михайлов В.С. доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Осауленко О.Г. доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України

^ Цал-Цалко Ю.С. доктор економічних наук, професор

Шевчук В.О. доктор економічних наук, професор



Постановою ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6 збірник наукових праць “Прикладна статистика: проблеми теорії та практики” внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (економічні науки, шифр 08).


ISBN


© Державний комітет статистики України, 2010

© Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2010

^ ЗМІСТ


О.Г.Осауленко, І.І.Пилипенко, Я.Я.Карчев

Актуальні питання розвитку статистики 3

Розглянуто актуальні питання розвитку етичних принципів статистики як важливого фактору зростанні ролі статистики в сучасному суспільстві. Проаналізовано різні аспекти підготовки та запровадження Кодексу з професійної етики для статистиків, який регламентує поведінку статистиків в складних етичних ситуаціях, що є характерними для цієї професії та підвищує статус статистичного співтовариства у соціумі.


Рассмотрены актуальные вопросы развития этических принципов статистики как важного фактора роста роли статистики в современном обществе. Проанализированы различные аспекты подготовки и использования Кодекса профессиональной этики для статистики, который регламентирует поведение статистиков в сложных этических ситуациях, характерных для этой профессии и повышает статус статистического сообщества в социуме.


Pressing questions of the ethical principles of statistics as an important growth factor role of statistics in modern society. Analyzed various aspects of preparation and use of the Code of Professional Ethics for statistics, which regulates the behavior of statisticians in difficult ethical situations specific to the profession and enhances the status of the statistical community in the society.


Н.О.Парфенцева

Статистичний аспект створення та розвитку

міжнародної стандартної торговельної класифікації 10

Розглянуті питання історичного розвитку та методології побудови Міжнародної стандартної торговельної класифікації.


Рассмотрены вопросы исторического развития и методологии построения Международной стандартной торговой классификации.


The questions of historical development and the Standard International Trade Classification methodology of construction are investigated in the article.


І.Г.Манцуров, Д.І.Манцуров

Статистичне забезпечення соціальної політики держави

в умовах економічної кризи 25

Стаття присвячена методологічним питанням розробки статистичного забезпечення ефективної соціальної політики держави в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Для цього проаналізовано структуру соціальної політики в країнах Євросоюзу, розроблена система статистичних показників, на основі якої здійснені відповідні розрахунки та проаналізовано динаміку добробуту населення України за останнє десятиріччя.


Статья посвящена методологическим вопросам разработки статистического обеспечения эффективной социальной политики государства в условиях глобального финансово-экономического кризиса. Для этого проанализирована структура социальной политики в странах Евросоюза, разработана система статистических показателей, на основе которой осуществлены соответствующие расчеты и проанализирована динамика благосостояния населения Украины за последнее десятилетие.


This article is devoted to methodological issues of statistical development of effective social policy in the global financial crisis. For this reason, the structure of social policy in EU countries is analyzed; the system of statistical indicators is explored, on basis of which the relevant calculations and dynamics of Ukrainian people welfare are investigated over the last decade.


^ С.С.Герасименко, О.А.Чуприна, О.О.Чуприна

Порівняльний аналіз як метод характеристики тенденцій

соціально-економічного розвитку країни 36

В роботі здійснена спроба дослідити тенденції соціально-економічного розвитку України протягом останніх років за результатами кластерного аналізу. З цією метою була використана статистична інформація 27 країн Європейського Союзу та України за 2005 – 2009 рр.


В работе сделана попытка исследовать тенденции социально-экономического развития Украины в течение последних лет по результатам кластерного анализа. С этой целью была использована статистическая информация стран Европейского Союза и Украины за 2005 – 2009 гг.


In this research the authors investigated the tendencies of social – economic development of Ukraine during the last years according to the results of cluster analysis. With this purpose the authors used the statistical information of the European Union countries and Ukraine for 2005 – 2009.


^ А.М.Єріна, Д.В.Галаган

Цінова динаміка на ринку житлової нерухомості 45

Стаття присвячена аналізу взаємозв’язків цінової динаміки на первинному і вторинному ринках житлової нерухомості за різної макроекономічної ситуації.


Статья посвящена анализу взаимосвязей ценовой динамики на первичном и вторичном рынках жилищной недвижимости в различной макроэкономической ситуации.


The article contains the cross-correlation analysis of price dynamics at the primary and secondary real estate markets of housing during different macroeconomic situation.


О.І.Кулинич

Критерії статистичного аналізу економічних явищ

методом групувань 50

В статті розглянуто методологічні основи статистичного аналізу соціально-економічних явищ на основі методу групувань.


В статье рассмотрены методологические основы статистического анализа социально-экономических явлений на основе метода группировок.


In the article methodological foundations of statistical analysis of socio-economic phenomena on the basis of groupings.


Ю.С.Цал-Цалко

Методологія статистичного дослідження формування

власного капіталу підприємств 56

Запропоновано авторське узагальнення теоретико-методологічних аспектів формування власного капіталу підприємств і систему статистичних показників для оцінки ефективності управління чистими активами.


Предложено авторское обобщение теоретико-методологических аспектов формирования собственного капитала предприятий и систему статистических показателей для оценки эффективности управления чистыми активами.


Author offers a synthesis of theoretical and methodological aspects of the formation of equity capital of enterprises and a system of statistical indicators to assess the effectiveness of net assets.


^ Н.В.Ковтун, О.М.Черемухіна

Статистичне оцінювання поширеності офтальмологічних

захворювань серед дорослого сільського населення України:

регіональний аспект 64

Проаналізовано регіональні особливості поширення окремих хвороб ока серед дорослого сільського населення України, здійснено їх типологізацію і зроблені висновки щодо офтальмологічної ситуації, яка склалася в регіонах України.


Проанализированы региональные особенности распространения отдельных офтальмологических заболеваний среди взрослого сельского населения Украины, осуществлена их типологизация и сделаны выводы, касающиеся офтальмологической ситуации, сложившейся в регионах Украины.


Statistical analysis of ophthalmic diseases, dynamics and regional peculiarities in the prevalence of diseases of the eye and its appendages in the adult rural population of Ukraine is the basis for assistance and reform of ophthalmic health.


О.М.Гладун

Щодо можливості використання номінальних і рангових ознак

у дискримінантному аналізі 78

Розглянутий підхід до використання у дискримінантному аналізі змінних, виміряних за ранговою та номінальною шкалою, шляхом їх перетворення у структурні змінні.


Рассмотрен способ использования в дискриминантном анализе переменных, измеренных по ранговой и номинальной шкале, на основе их преобразования в структурные переменные.


The article reviews approach to use in discriminate analysis rang and nominal variables based on their transformation to structure variables.


^ С.В.Тищенко, В.В.Кононенко, Д.О.Пирх

Практика використання сплайн-функцій для моніторингу часових рядів 86

У статті приведена методика побудови моделі, яка може бути застосована, як для проведення згладжування часових рядів, так і для коригування сезонних ефектів. Доцільно використовувати запропоновану методику де статистичного моделювання довгих рядів спостережень.


В статье приведена методика построения модели, которое может быть применено как для проведения сглаживания временных рядов, так и для коррекции сезонных эффектов. Целесообразно использовать предложенную методику для статистического моделирования длинных рядов наблюдений.


In the clause the technique of construction of model which can be applied both to carrying out of smoothing of time numbers, and for correction of seasonal effects is resulted. It is reasonable to use the offered technique for statistical modeling of long lines of supervision.


С.П.Червона

Оцінка рівня фінансування охорони здоров’я

в Україні у 2002-2008 роках 92

Проведений аналіз рівня фінансування охорони здоров’я в Україні, Російській Федерації, Польщі та країнах СНД та ЄС у 2002-2008 роках за даними Державного комітету статистики України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.


Проведен анализ уровня финансирования здравоохранения в Украине, Российской Федерации, Польше и странах СНГ и ЕС в 2002-2008 годах по данным Государственного комитета статистики Украины и Всемирной организации здравоохранения.


The analysis of level of financing of public health services in Ukraine, the Russian Federation, Poland and the countries of the Union of the Independent States and the European Union in 2002-2008 according to the State committee of statistics of Ukraine and World Health Organization is carried out.


М.Ю.Потапова

Аналіз деяких показників рівня зовнішньоекономічної

безпеки України 99

В роботі проведений аналіз деяких показників зовнішньоекономічної безпеки України протягом 2003-2008 рр. Серед них слід виділити коефіцієнт відкритості економіки, коефіцієнт покриття імпорту експортом, експортну квоту та імпортну залежність. Окремо проаналізована товарна структура експорту та імпорту в Україні за цей період.


В работе проведен анализ некоторых показателей внешнеэкономической безопасности Украины за 2003-2008 гг. Среди них следует отметить коэффициент открытости экономики, коэффициент покрытия импорта экспортом, экспортную квоту и импортную зависимость. Отдельно проанализирована товарная структура экспорта и импорта в Украине за этот период.


This work analyses some of the indicators of foreign economic security of Ukraine during 2003-2008. Among them there are the coefficient of openness of the economy, the coverage ratio of import export, export quotas and import dependence. The commodity structure of exports and imports in Ukraine during this period is analyzed also.


О.В.Гончар

Типи звітів з якості та критерії якості, що в них відображаються 106

Розглянуто питання типізації звітів з якості. Досліджується відображення у звітах з якості таких критеріїв, як релевантність, надійність, своєчасність та пунктуальність, доступність та ясність, узгодженість та порівнянність, а також індикаторів та характеристик, що їх характеризують.


Рассматриваются вопросы типизации отчетов по качеству. Исследуется отображение в отчетах по качеству таких критериев, как релевантность, надежность, своевременность и пунктуальность, доступность и ясность, согласованность и сравнимость, а также отражающих их индикаторов и характеристик.


The problems of quality report typification are discussed. The criteria of quality such as relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, coherence and comparability and also quality indicators and characteristics in quality reports are investigated.


В.С.Шишкін

Статистична оцінка динамічних змін людського розвитку

регіонів України 118

В статті дана детальна оцінка динаміки індексу людського розвитку та його складових частин за 1999-2009 рр.; за допомогою методів кластерного аналізу зроблено групування регіонів України за рівнем людського розвитку та його базових аспектів. Визначені основні фактори, що впливають на рівень людського розвитку.


В статье дана детальная оценка динамики индекса человеческого развития и его составных частей за 1999-2009 гг.; с помощью методов кластерного анализа сделана группировка регионов Украины за уровнем человеческого развития и его базовых аспектов. Определены основные факторы, влияющие на уровень человеческого развития.


In article the detailed estimation of dynamics of human development index and its components for 1999-2009 is given; by means of methods of clastery analysis grouping of Ukraine’s regions by level of human development and its base aspects is executed. The major factors influencing level of human development are defined.


В.В.Попова

Понятійний апарат методології статистичного вимірювання

та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми 131

Публікація містить обґрунтування загального та спеціального понятійного апарату, на якому базується методологія статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми.


Публикация содержит обоснование общего и специального понятийного аппарата, который положен в основу методологии статистического измерения и оценивания экономического развития национальной макросистемы.


The publication contains a substantiation of the general and special conceptual device which is taken as a principle methodology of statistical measurement and an estimation of economic development of a national macro-system.


Р.О.Кулинич

Визначення оперативного рейтингу регіонів України

за динамікою основних соціально-економічних показників 142

В статті, на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів, пропонується визначати оперативно рейтинг регіонів країни за відносними показниками динаміки їх розвитку протягом року.


В статье, на основе метода комплексных статистических коэффициентов, предлагается определять оперативно рейтинг регионов страны по относительным показателям динамики их развития в течение года.


In the article, on the basis of method of complex statistical coefficients, it is suggested to determine operational rating of regions of country on the relative indexes of dynamics of their development during the year.


В.Ю.Попов

Статистичні підходи до ідентифікації “кейнсіанської пастки” 149

Дослідження спрямоване на розробку наукових підходів до встановлення статистичних параметрів залежності кількості грошової маси і ставки процента. Методологія базується на статистичній інтерпретації теоретичних положень Дж.М.Кейнса.


Исследование направлено на разработку научных подходов к установлению статистических параметров зависимости количества денежной массы и ставки процента. Методология базируется на статистической интерпретации теоретических положений Дж.М.Кейнса.


Research is directed on working out of scientific approaches to an establishment of statistical parameters of dependence of quantity of monetary weight and the percent rate. The methodology is based on statistical interpretation of theoretical positions of John. M. Keynes.


Л.М.Ільїч

Статистичний аналіз структурних зрушень

у зайнятості населення України за 2000-2009 рр. 161

У статті досліджено структурні зрушення у зайнятості населення України за період 2000-2009 рр. Визначено основні тенденції у розподілі зайнятих за гендерними та освітніми ознаками, територіальною та галузевою належністю.


Статья посвящена анализу структурных изменений в занятости населения Украины за период 2000-2009 гг. Определены основные тенденции в размещении занятых по гендерным, образовательным, территориальным и отраслевым признакам.


This article is devoted to the statistical analysis of the structural changes in the employment of Ukraine for 2000-2009 years. The general tendencies in the location of employees by gender, educational, regional and industrial characteristics are explored in the work.


^ Ю.І.Прилипко, К.Ю.Рєпін

Використання методології факторної продуктивності

в статистиці України 174

В статті описана загальна постановка задачі, досвід проведення експериментальних розрахунків і проблеми адаптації методології KLEMS (факторної продуктивності) до умов діючої статистики в Україні. На графіках відображена динаміка складових (факторів виробництва), їх структура і вплив на результати використання ресурсів в цілому у галузях економіки. Окреслені напрямки підвищення якості цих показників.


В статье описана общая постановка задачи, опыт проведения экспериментальных расчетов и проблемы адаптации методологии KLEMS (факторной продуктивности) к условиям действующей статистики в Украине. На графиках отображена динамика составляющих (факторов производства), их структура и влияние на результаты использования ресурсов в целом в отраслях экономики. Указаны направления повышения качества этих показателей.


In the article there is the described general raising of task, experience of experimental computations and problem of adaptation KLEMS methodology (factor productivity) to the terms of operating statistics in Ukraine. On the graphs there is the represented dynamics of constituents (factors of production), their structure and influence on the results of the use of resources on the whole in industries of economy. The outlined directions of upgrading these indexes.


Ю.К.Семениченко

Побудова системи аналітичних показників для оцінки

розвитку діяльності банку 180

В статті розглянуті методологічні принципи побудови системи аналітичних показників розвитку банків. Обґрунтований підхід до дослідження розвитку банківської системи на макрорівні та на мікрорівні. В дослідженні зроблено акцент на формуванні таких груп показників розвитку, які б забезпечили захист банку від системних та фінансових ризиків. Представлені етапи системного аналізу банківської діяльності, здійснена характеристика методів, які використовуються в кожному із етапів.


В статье рассмотрены методологические принципы построения системы аналитических показателей развития банков. Обоснованный подход к исследованию развития банковской системы на макроуровне и на микроуровне. В исследовании сделан акцент на формировании таких групп показателей развития, которые бы обеспечили защиту банка от системных и финансовых рисков. Представлены этапы системного анализа банковской деятельности, осуществлена характеристика методов, которые используются в каждом из этапов.


In the articles considered methodological principles of construction of the system of analytical indexes of bank development. Grounded going near research of development of the banking system on a macrolevel and on a microlevel. In research an accent is done on forming of such groups of indexes of development, which would provide protecting of bank from system and financial risks. Presented stages of analysis of the systems of bank activity, realizable description of methods which are used in each of the stages.

  1   2   3

Схожі:

Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 6 / Держ ком статистики України. Нац акад статистики, обліку...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconСтатистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 8 / Держ акад статистики, обліку та аудиту; Ред кол.: І.І. Пилипенко...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л.Є. Момотюк. Статистика фінансів як галузь соціально-економічної статистики та її зв'язок з іншими науками
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 icon2. Ціль І результати навчання: сформувати у студентів поглиблені уявлення про витоки статистичної науки та практики, дослідити внесок у розвиток статистики вітчизняних та закордонних вчених. Вивчення курсу передумовлює рішення наступних задач
Вчені-статистики XX століття І їхній внесок у розвиток статистичної науки І практики; Зародження І розвиток статистичного обліку...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни головне управління статистики у закарпатській області
Статистичний збірник "Зовнішня торгівля Закарпаття товарами та послугами" підготовлено за даними статистичних спостережень за обсягами...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Т. В. Кобилинська. Статистика земель природно-заповідного фонду України: розвиток І становлення
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconДержавний комітет статистики україни головне управління статистики у сумській області
Директору кз сумської обласної універсальної наукової бібліотеки
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconЛитература для изучения: Хозяйственный кодекс Укра ины //. Гражданский
...
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
В. К. Данилко. Сучасна організація та основні завдання екологічної статистики в Україні
Державний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л. Л. Полтавець. Роль статистики енергетичних ресурсів у дослідженні енергоефективності економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи