Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 icon

Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Скачати 109.59 Kb.
НазваСтатистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011
Дата19.11.2012
Розмір109.59 Kb.
ТипДокументи

СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


Прикладна статистика:

проблеми теорії та практики


Збірник наукових праць


Випуск 8


Київ 2011

УДК 311.1/3

ББК 60.6

П 75

Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 8 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І.Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат”. – 2011. – 173 с.


За точність викладення матеріалу та за достовірність наведених фактів відповідальність покладається на авторів. Наукові праці подаються в авторському викладі.


Рекомендовано до друку Вченою радою Державної академії статистики, обліку та аудиту (протокол № 6 від 28 квітня 2011 р.).


^ Редакційна колегія

Пилипенко І.І. доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (головний редактор)

^ Парфенцева Н.О. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (заступник головного редактора)

Данилко В.К. доктор економічних наук, професор

^ Єременко В.Г. доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Колеснік В.І. доктор економічних наук, доцент

^ Михайлов В.С. доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Осауленко О.Г. доктор наук з державного управління, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України

^ Цал-Цалко Ю.С. доктор економічних наук, професор

Шевчук В.О. доктор економічних наук, професорПостановою ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6 збірник наукових праць “Прикладна статистика: проблеми теорії та практики” внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (економічні науки, шифр 08).


ISBN 978-966-1617-12-3


© Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011

^ ЗМІСТ


І.І.Пилипенко, Н.О.Парфенцева, В.В.Попова

Методологічні засади міжнародних класифікацій

національних макросистем за типом економічного розвитку 3


Методологія призначена для розробки міжнародних статистичних класифікацій національних макросистем за типом економічного розвитку. Придатність до практичного впровадження забезпечується дотриманням прийнятих в міжнародній практиці вимог до побудови статистичних класифікацій.


Методология предназначена для разработки международных статистических классификаций национальных макросистем по типу экономического развития. Пригодность к практическому внедрению обеспечивается соблюдением принятых в международной практике требований к построению статистических классификаций.


The methodology is intended for working out of the international statistical classifications of national macro-systems as economic development. Suitability to practical introduction is provided with observance of the requirements accepted in the international practice to construction of statistical classifications


В.Ю.Попов

Макроекономічні залежності в Україні: закон Оукена 15


Дослідження ґрунтується на теоретичних положеннях А.Оукена про закономірний взаємозв’язок між показниками рівня безробіття і ВВП. Модельний аналіз дозволив виявити обумовлені безробіттям втрати української економіки: як відхилення між фактичним і потенційним ВВП.


Исследование основывается на теоретических положениях А.Оукена о закономерной взаимосвязи между показателями уровня безработицы и ВВП. Модельный анализ позволил выявить обусловленные безработицей потери украинской экономики: как отклонение между фактическим и потенциальным ВВП.


Research is based on A.Okun's theoretical positions about natural interrelation between indicators of a rate of unemployment and GDP. The modelling analysis has allowed revealing the losses of the Ukrainian economy caused by unemployment: as a deviation between actual and potential GDP.


^ Н.О.Парфенцева, Р.О.Кулинич

Основні завдання навчальної дисципліни

“Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України” 26


В статті розглянуто основні методологічні аспекти навчальної дисципліни “Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України” для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фахового спрямування – “Економіка і підприємництво”.


В статье рассмотрены основные методологические аспекты учебной дисциплины “Статистическое изучение социально-экономического развития Украины” для образовательно-квалификационного уровня магистр профессионального направления – “Экономика и предпринимательство”.


The article examines the main methodological aspects of the discipline “Statistical study of socio-economic development of Ukraine” for the educational qualification of Master of professional direction –“Economy and Business”.

Л.Є.Момотюк

Місце фінансової статистики у статистичній науці 31


В статті розглянуто роль фінансової статистики в статистичній науці, обгрунтoвано теоретичні аспекти функціонування фінансів та визначено предмет фінансової статистики.


В статье рассмотрена роль финансовой статистики в статистической науке, обоснованы теоретические аспекты функционирования финансов и определен предмет финансовой статистики.


The role of financial statistics in statistical science is defined. The theoretical aspects of functioning of finances are studied. The article of financial statistics is analyzed.


О.В.Гончар

Визначення критеріїв формування якісної основи вибірки

для обстеження капітальних інвестицій 37


Розглянуто питання побудови якісної основи вибірки для обстеження капітальних інвестицій. Досліджено повноту основи вибірки та критерії її формування.


Рассматриваются вопросы построения качественной основы выборки для обследования капитальных инвестиций. Исследуется полнота основы выборки и критерии ее формирования.


The problems of high-quality sample frame construction are discussed. The sample frame completeness and criteria of sample frame construction are investigated.


О.І.Колодяжна

Статистичне оцінювання захворюваності на туберкульоз в Україні 52


В статті визначені тенденції регіональної захворюваності на туберкульоз, оцінена статево-вікова та соціальна структура хворих з діагнозом, встановленим уперше.


В статье определены тенденции региональной заболеваемости туберкулезом, дана оценка половозрастной и социальной структуры больных с впервые установленным диагнозом.


This article describes the tendency of regional tuberculosis prevalence. Sex-age-specific and social structures of patients whose illness was diagnosed for the first time were estimated.


Т.М.Пузанова

Статистичне дослідження зареєстрованої злочинності в Україні 1985-2009 рр. 58


В роботі проаналізовано динаміку кількості зареєстрованої злочинності в Україні за 1985-2009 рр. Для прогнозування досліджуваної тенденції було використано метод екстраполяції тренду. Результат вказав на неефективність використання цього методу для прогнозування злочинності в Україні.


В работе проанализирована динамика зарегистрированной преступности в Украине за 1985-2009 годы. Для прогнозирования исследуемой тенденции был использован метод экстраполяции тренда. Результат показал неэффективность использования этого метода для прогнозирования преступности в Украине.


In this article was studied the dynamics of recorded crime in Ukraine for 1985-2009. In order to predict a trend in the study was used a method of extrapolating the trend. The result showed the inefficiency of this method for the prediction of crime in Ukraine.

Л.М.Ільїч

Cтруктура зайнятості у неформальному секторі економіки України:

основні зміни та тенденції за період 2000-2009 рр. 68


Стаття присвячена дослідженню структурних зрушень у зайнятості населення, що відбулися у неформальному секторі України за період 2000-2009 рр. За результатами статистичного аналізу визначено основні тенденції у розподілі неформально зайнятих за гендерними та освітніми ознаками, територіальною та галузевою належністю.


Статья посвящена исследованию структурных изменений в неформальной занятости населения Украины за период 2000-2009 гг. С учётом результатов статистического анализа определены основные тенденции в размещении неформально занятых по гендерным, образовательным, территориальным и отраслевым признакам.


This article is devoted to the statistical analysis of the structural changes in the informal employment of Ukraine for 2000-2009 years. The general tendencies in the location of informal employees by gender, educational, regional and industrial characteristics are explored in the work.


Т.М.Берідзе

Статистичні методи оцінки впливу чинників фінансової стійкості підприємства
на фінансові ризики 80


В статті наведені результати оцінки фінансових ризиків ВАТ “ПівдГЗК”, використовуючи показники фінансової стійкості. Своєчасна ідентифікація фінансової стійкості та станів, до яких може призвести фінансовий ризик, дає можливість вчасно попередити небажані наслідки, обрати більш гнучку стратегію.


В статье приведены результаты оценки финансовых рисков предприятия ОАО “ЮГОК”, используя показатели финансовой стойкости. Своевременная идентификация финансовой стойкости и состояний, к которым может привести финансовый риск, дает возможность вовремя предупредить нежелательные последствия, избрать более гибкую стратегию.


In the articles the brought estimations over of financial risks of enterprise оpen joint-stock company "Southern mountain-concentrating industrial complex", using the indexes of financial firmness. Timely authentication of financial firmness and states to which can bring a financial risk over enables in time to warn fallouts, choose more flexible strategy.


А.Ю.Чорний

Методи дослідження латентних факторів: порівняльний аналіз 86


Метою статті є аналіз відмінностей двох методів дослідження латентних факторів та їх відповідності до застосування в економічних дослідженнях: методу головних компонент і факторного аналізу.


В статье проведен сравнительный анализ двух методов изучения латентных факторов, а также соответствия их применения в экономических исследованиях: метода главных компонент и факторного анализа.


The purpose of this paper is to examine differences between two factor analytical methods and their relevance for economic research: common factor analysis (CFA) versus principal component analysis (PCA).


Н.Г.Фатюха

Авіаційний транспорт як об’єкт статистичного дослідження 95


В статті з’ясовані джерела формування статистичних даних про діяльність авіаційного транспорту, розглянуті основні показники, що відображають діяльність аеропортів та авіакомпаній.


В статье выяснены источники формирования статистических данных о деятельности авиационного транспорта, рассмотрены основные показатели, которые отображают деятельность аэропортов и авиакомпаний.


The sources of statistic data formation on the aviation transport activity are found out in the article. The main parameters reflecting the work of the airports and aviations companies are also considered in it.


Т.І.Лумпова

Види контролю статистичних даних на фазах збирання,

оброблення та аналізу GSBPM-моделі 105


В статті проаналізовано види контролю точності/надійності статистичних даних, розглянуто їх використання на фазах збирання, оброблення та аналізу даних GSBPM-моделі, визначено умови ефективного використання GSBPM-моделі в процесі статистичного виробництва.


В статье проанализированы виды контроля точности/надежности статистических данных, рассмотрено их использование на фазах сбора, обработки и анализа данных GSBPM-модели, определены условия эффективного использования GSBPM-модели в процессе статистического производства.


An analysis of the types of statistical data checking for the accuracy control is given, their use at the phases of collection, processing and analysis of the data in GSBPM-model is discussed. Conditions for the efficient use of GSBPM-model in the statistical production process are outlined.


О.П.Зоря

Оцінка показників розвитку банківської системи 117


Розглядається проблема дослідження показників розвитку банківської системи.


Рассматривается проблема исследования показателей развития банковской системы.


We consider the problem of investigating the performance of the banking system.


М.М.Жилєнкова

Кластерний аналіз в порівняльній оцінці соціально-економічного

розвитку регіонів України 122


У статті викладено результати порівняльної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України, виконаного за допомогою кластерного аналізу та доведено доцільність його використання для здійснення подібних досліджень.


В статье изложены результаты сравнительной оценки социально-экономического развития регионов Украины, выполненной с помощью кластерного анализа и доказана целесообразность ее использования для осуществления подобных оценок.


In the article are expounded the results of comparative appraisal of the socio-economic development of regions of Ukraine, executed by the cluster analysis and are proved the expedience of his use for realization of similar appraisals.

Я.В.Колеснік

Статистичний аналіз динаміки банківського капіталу 128


У статті розглянуто основні підходи до проведення аналізу динаміки величини банківського капіталу. Виконано розрахунки та проаналізовано основні показники, що характеризують тенденцію розвитку цього явища.


В статье рассмотрены основные подходы к выполнению анализа динамики величины собственного капитала. Выполнены рассчеты и проведен анализ основных показателей, которые характеризуют тенденцию развития данного явления.


The basic approaches to performance of the analysis of the banking capital dynamics size are surveyed in the article. Calculations and the analysis of the basic indicators, which characterize a tendency of the given phenomenon development, are executed.


І.О.Клімова

Ринок сільськогосподарської продукції:

розвиток та проблеми формування інфраструктури 138


Встановлено особливості та характеристики розвитку і функціонування ринку сільськогосподарської продукції. Запропоновано узагальнену інфраструктуру ринку сільськогосподарської продукції.


Установлено особенности и характеристики развития и функционирования рынка сельскохозяйственной продукции. Предложено обобщенную инфраструктуру рынка сельскохозяйственной продукции.


Peculiarities and characteristics of agricultural production market development and functioning are established. The general infrastructure of agricultural production market is proposed.


Т.О.Мирошниченко

Переваги обстежень ділової активності для отримання інформації

про будівельні підприємства 148


Здійснено порівняння даних, які можна отримати зі звітів державних статистичних спостережень, та інформації, яка наведена в анкетах обстеження ділової активності будівельних підприємств. Встановлено важливість їх заповнення та корисність інформації для оцінки стану будівельної галузі.


Произведено сравнение данных, которые можно получить из отчетов государственных статистических наблюдений, и информации, которая приведена в анкетах обследований деловой активности строительных предприятий. Установлена важность их заполнения и полезность информации для оценки состояния строительной отрасли.


It was accomplished the comparison of data from the state statistic observations and information given from questionnaires of Business Tendency Surveys for construction enterprises. It was established the importance of its filling and utility of information for building industry evaluation.


А.М.Хільченко

Аналіз ймовірності припинення діяльності підприємства 153


Макроекономічна нестабільність, з одного боку, та відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі, з другого, призвели до виникнення й поглиблення кризових явищ на промислових підприємствах України. Саме тому постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, виникла необхідність у розробленні системи діагностики та запобігання банкрутства, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах.


Макроэкономическая нестабильность, с одной стороны, и отсутствие опыта работы в конкурентной среде, с другой, привели к возникновению и углублению кризисных явлений на промышленных предприятиях Украины. Именно поэтому возникла проблема банкротства субъектов хозяйственной деятельности, возникла необходимость в разработке системы диагностики и предотвращения банкротства, а также стратегий выхода из кризисных ситуаций на самих предприятиях.


Macroeconomic instability, on the one hand, and lack of experience in the competitive environment, on the other, led to the emergence and deepening of the crisis in industrial enterprises of Ukraine. That is why there is a problem of bankruptcy of economic entities, the need to develop a system of diagnosis and prevention of bankruptcy, as well as strategies for crisis management within enterprises.


К.М.Ярош

Аналіз кредитних відносин України з МВФ 159


У статті розглянуто історію кредитних відносин України з МВФ. Проаналізовано динаміку заборгованості перед Фондом, а також висвітлено позитивні й негативні сторони одержання позик.


В статье рассмотрена история кредитных отношений Украины с МВФ. Проанализирована динамика задолженности перед Фондом, а также изложены позитивные и негативные стороны получения займов.


The article contains a review of the history of the credit relations between Ukraine and the IMF. The dynamics of the debt to the Fund has been analyzed. Strengths and weaknesses of obtaining loans were also expounded.


Н.М.Козак

Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні 164


Проведена статистична оцінка забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні. Здійснений аналіз впливу забруднення на здоров’я населення України.


Проведена статистическая оценка загрязнения и охраны атмосферного воздуха в Украине. Проведенный анализ влияния загрязнения на здоровье населения Украины.


The statistical assessment of pollution and air protection in Ukraine. The analysis of influence of pollution on health in Ukraine.

Схожі:

Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 6 Київ 2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 6 / Держ ком статистики України. Нац акад статистики, обліку...
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconДержавний комітет статистики україни національна академія статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 7 Київ 2010
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб наук пр. Вип. 7 / Держ ком статистики України. Держ акад статистики, обліку...
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л.Є. Момотюк. Статистика фінансів як галузь соціально-економічної статистики та її зв'язок з іншими науками
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconХарламової Тетяни Іванівни
Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ, 2006 – 2007. – Випуск 91
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconО.І. Бублик // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 23\2- луганськ, 2009р. С. 29-33
Бублик О.І. Формування опозиційних настроїв віруючих України до атеїстичної теорії І практики радянської влади в 20 – 30-ті рр. /...
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconОрлова Н. В. До проблеми виникнення поняття «журналіст» //Лінгвістика: Збірник наукових праць. Випуск І. — Херсон: Видавництво хду, 2005. — С. 101 — 104. Орлова Н. В
Орлова Н. В. До проблеми виникнення поняття «журналіст» //Лінгвістика: Збірник наукових праць. Випуск І. — Херсон: Видавництво хду,...
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconНауковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту
О. М. Кондратюк. Облік, статистика та аналіз сукупних екологічних витрат підприємств
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Т. В. Кобилинська. Статистика земель природно-заповідного фонду України: розвиток І становлення
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconВимоги до статей, що подаються для друку у Міжнародний збірник наукових праць “Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”
У одному номері збірника може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і у співавторстві). Стаття повинна містити неменше...
Статистики, обліку та аудиту прикладна статистика: проблеми теорії та практики Збірник наукових праць Випуск 8 Київ 2011 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи