Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки icon

Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки
Скачати 100.73 Kb.
НазваІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки
Дата13.09.2012
Розмір100.73 Kb.
ТипДокументи

Інструкція


про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки


Комітет зДержавних премій України в галузі науки і техніки приймає роботи та підручники на здобуття Державних премій України щорічно до 1 квітня.


Підручники попередньо подаються на розгляд до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у встановлений ним термін – до 1 грудня.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Державна премія Українив галузі науки і техніки (далі – Державна премія) присуджується:


– за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі;


– за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових досягнень;


– за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;


– за підручники для середніх загальноосвітніх, професійних навчально–виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.


1.2. Присуджується щорічно двадцять Державних премій, у тому числі:


– до двох – за підручники;


– до трьох – за роботи, що становлять державну таємницю.


Розмір Державноїпремії визначається кожного року Президентом України.


1.3. Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться:


- колегіями центральних органів виконавчої влади;


- вченими радами установ національних академій наук України та інших наукових організацій;


- вченими радами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;


- науково-технічними радами підприємств;


із забезпеченням широкої гласності.


1.4. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб і повинен включати лише тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.


Як виняток, до колективу претендентів можуть бути включені особи, які пішли з життя.


Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.


Іноземці та особи без громадянства можуть бути включені до колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії.


Не допускається включення до колективу претендентів осіб:


– які вже були лауреатами Державної премії;


– які виконували лише адміністративні, консультативні чи організаторські функції;


– удостоєних за цю роботу державної нагороди України;


– включених у поточному році до колективу претендентів іншої роботи, висунутої на здобуття Державної премії.


1.5. До розгляду не приймаються:


– наукові праці та підручники, якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менш ніж за рік до їх висунення;


– роботи в галузі техніки, матеріалів і технологій – до освоєння їх у виробництві;


– роботи, вже удостоєні Державної премії України або державної премії іншої країни;


– роботи, які вже тричі брали учать у конкурсі на здобуття Державної премії.


^ 2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ РОБІТ


2.1. Висунення робіт, підручників та їх авторів проводиться в обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки робіт і значимості творчого внеску кожного претендента.


Керівники установ та організацій зобов'язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску претендентів, що висуваються, у трудових колективах за місцем їх роботи. До участі в обговоренні залучаються працівники структурних підрозділів (відділів, лабораторій, тощо), а також спеціалісти інших установ і організацій, які працюють у даній галузі науки і техніки, представники громадських організацій.


2.2. Рішення про висунення роботи або підручника на здобуття Державної премії приймається на засіданнях відповідних колегій, вчених та науково–технічних рад відкритим голосуванням.


2.3. Рішення про остаточний склад авторського колективу претендентів приймається в організації (установі), яка представляє роботу, шляхом таємного голосування.


Включеннядо складу авторського колективу претендентів представників від інших установ і організацій провадиться за результатами таємного голосування за місцем їх основної роботи.


Рішення провключення до складу авторського колективу претендентів громадян іноземних держав приймається в організації (установі), яка представляє роботу, на підставі подання з місця їх основної роботи.


Примітка:претенденти не беруть участі в таємному голосуванні.


Рішення щодо кандидатури претендента, який представляється на здобуття Державної премії посмертно, приймає організація (установа), яка висуває роботу.


^ 3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ


До Комітету особисто одним із авторів подаються:


– документи – том 1;


– опис роботи – том 2;


– додаткові матеріали до опису роботи;


– анотація роботи ( в електронному вигляді);


– реферат роботи - 4 примірники і в електронному вигляді.


Примітка:при поданні підручника опис роботи – том 2 не подається.


^ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ


3.1.1. Документи – том 1 і опис роботи – том 2 подаються у 3–х примірниках (формат аркушів А4 – 297 х 210 мм).


Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.


3.1.2. На обкладинці кожного тому та примірниках реферату вказуються:


– повна назва організації (установи), яка висуває роботу на премію;


– назва роботи;


– прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.


^ (ЗРАЗОК 1)


3.1.3. На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.


3.1.4. У документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.


3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються.


^ 3.2. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1


3.2.1. Лист–подання, у якому вказується точна назва організації (установи), яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.


Лист-подання друкується на бланку організації (установи), яка представляє роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії, лист та всі інші документи підписуються його заступником.


3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:


– комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг);


– повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;


– прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян (як правило, один із авторів роботи).


^ (ЗРАЗОК 2)


3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації (установи), яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.


3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.


В рефераті вказується:


– мета досліджень, короткий зміст роботи, наукова новизна, практична значимість;


– кількість публікацій, патентів, в т.ч. міжнародних, захищених дисертацій та інша інформація, яка характеризує роботу.


Для роботи в галузі науки і техніки, зокрема, вказується основні її науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнута економічна ефективність з відповідним обґрунтуванням.


Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов’язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, та загальний індекс цитування авторів.


Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.


3.2.5. Протокол (протоколи) чи витяг із протоколу засідання колегії, вченої або науково–технічної ради установи (організації, підприємства) про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праці якого висуваються на здобуття премії, де вказується хід обговорення, назва роботи, що висувається, та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.


3.2.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).


3.2.7. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та індекс їх цитування.


Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.


У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється незамісцем основної роботи претендента, документи про висунення його кандидатури повинні бути доповнені листом (підтримкою) установи (організації), де він працює,за підписом керівника установи (організації).


3.2.8. Відомості на претендента:


– прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);


– дата народження;


– освіта;


– спеціальність;


– науковий ступінь;


– академічне звання;


– вчене звання;


– посада;


– місце основної роботи;


– службова адреса (вказати поштовий індекс)та телефони (службовий і мобільний);


– домашня адреса та телефон.


Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.


^ (ЗРАЗОК 3)


Примітки:


а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;


б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).


3.2.9. Документи 1–го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.


При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.


^ 3.3. ОПИС РОБОТИ – ТОМ 2


3.3.1 Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.


Приводиться список публікацій і патентів даної роботи.


3.3.2.Обсяг матеріалів 2 тому не повинен перевищувати 250 аркушів.


Всі матеріали 2 тому повинні бути переплетені.


^ 3.4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ОПИСУ РОБОТИ.


3.4.1. До додаткових матеріалів включаються:


– копії основних статей, схеми, карти, фотографії тощо;


– копії патентів, які відносяться до роботи;


– копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво;


– основні монографії (не більше 10).


Матеріали додаткових матеріалів повинні бути переплетені (крім монографій).


^ 3.5. АНОТАЦІЯ РОБОТИ


3.4.1. В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації (установи), яка представляє роботу, та коротка характеристика роботи. В ній вказується: мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість, кількість опублікованих монографічних видань, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування претендентів.


Анотація подається в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки(текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту - 14).


^ (ЗРАЗОК 4)


3.5. РЕФЕРАТ РОБОТИ


3.5.1. Додаткові 4 примірники реферату роботи (із документів – том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.


Реферат роботи подається також в електронному вигляді (текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту - 14).


* * *


Роботи приймаються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:


03680, м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 51, кімната 1212,


телефони: (044)246–78–19, т/ф (044)246–63–00.


* * *


Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій розроблено згідно з Положенням про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки та Положенням про Державні премії України в галузі науки і техніки, затвердженими Указом Президента України від 14 червня 2000 року №800/2000 (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента №571/2006 від 23.06.2006 р.).


.

Схожі:

Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconІнструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки Загальні вимоги до оформлення документів І матеріалів робіт
На початку 1-го тому має бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconЩодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року
Центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2011 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconЩодо висунення підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки 2013 року
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки iconПоложення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки І техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи