Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Скачати 366.91 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Дата29.07.2012
Розмір366.91 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Підготовка підсумкових документів дослідження»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

54

1,5

10

4

-
40

-

-

9

-


Заочна

5

9

54

1,5

6

-

-
48

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Яремчук С.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1. Анотація


1.1. Мета викладання курсу

Дослідити різни види підсумкових документів, в яких аналізуються і оприлюднюються результати соціологічних досліджень.

1.2. Завдання курсу

– Розглянути різні види підсумкових документів соціологічних досліджень, їх особливості, методологічні засади, структуру і процедуру складання.

– З'ясувати специфіку і структуру звіту як основного підсумкового документу.

– Вивчити особливості підсумкових документів кількісних і якісних досліджень.

– Набути навичок аналізувати звіти соціологічних досліджень, наукові статті, прес-релізи, презентації тощо.

– Навчитися складати підсумкові документи соціологічних досліджень.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

У результаті опанування курсу студент повинен:

знати

 • Типологію підсумкових документів опитування.

 • Зміст поняття «наукова публікація» та вимоги ВАКу до їх написання.

 • Зміст поняття «прес-реліз» та основні вимоги до його написання.

 • Види якісних досліджень та їх функції.

 • Сутність візуальних методів та їх види.

розуміти

 • Проблематику написання звіту відповідно до технічних вимог.

 • Особливості наукових публікацій.

 • Як інтерпретувати отримані дані.

 • Особливості аналізу даних в якісних дослідженнях.

 • Особливості використання візуальних методів у соціологічних дослідженнях.

вміти

 • Аналізувати інформацію і формулювати висновки і рекомендації.

 • Писати та аналізувати наукові публікації.

 • Перевіряти соціологічну інформацію.

 • Робити звіти якісних досліджень.

 • Використовувати візуальні методи в якісних соціологічних соціологічних дослідженнях.Навчально – тематичний план


№ з/п

Тема

Лекції (год.)

Семінари (год.)

Самостійна робота (год.)

Всього (год.)
ЗМ 1. Підсумкові документи опитувань


НЕ 1.1

Звіт як основний підсумковий документ опитування


4

4

6

14

НЕ 1.2

Наукові публікації та вимоги до них в Україні


2

2

4

8

НЕ 1.3

Публікації у засобах масової інформації


2

2

4

8
За ЗМ 1


8

8

14

30
ЗМ 2. Підсумкові документи якісних досліджень


НЕ 2.1

Особливості проведення та підсумкові документи фокус-груп і глибинних інтерв’ю

4

4

6

14

НЕ 2.2

Візуальні методи в соціології та звіт аналізу реклами


2

2

6

10
За ЗМ 2


6

6

12

24
Всього годин:


14

14

26

54

2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Підготовка підсумкових документів дослідження” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ЗМ 1. Підсумкові документи опитувань
Знати типологію підсумкових документів опитування.

Розуміти проблематику написання звіту відповідно до технічних вимог.

Вміти аналізувати інформацію і формулювати висновки і рекомендації.

НЕ 1.1. Звіт як основний підсумковий документ опитування.

[1-9]

(Лекція)

Основні вимоги до звіту


Види підсумкових документів опитування. Особливості звіту. Структура і обсяг звіту. Титульна сторінка і «паспорт» звіту. Резюмуюча частина звіту.

4

- конспект лекції.

Теоретична письмова робота(Семінар)

Підготовка звіту соціологічного дослідження

Композиція основної частини звіту. Оформлення таблиць. Мета та структура аналізу інформації.
4


- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.

(Самостійна робота)

Аналітична робота з підготовки висновків

Чинники зниження якості висновків і рекомендацій. Основні вимоги до формулювання висновків і рекомендацій.6- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел


Знати зміст поняття «наукова публікація» та вимоги ВАКу до їх написання.

Розуміти особливості наукових публікацій.

Вміти писати та аналізувати наукові публікації

НЕ 1.2. Наукові публікації та вимоги до них в Україні

[1-5, 10-13]

(Лекція)

Вимоги ВАКу до наукових публікацій та особливості соціологічних статей.

Короткий опис змісту. Вступ. Опис методу, вибірки, процедури, методики обробки даних. Виклад результатів. Висновки. Примітки і посилання на джерела.

2

- конспект лекцій.

Підготовка доповіді(Семінар)

Особливості наукових публікацій порівняно зі звітами.

Більш суворі вимоги публікацій, пов'язані із статистичним обґрунтуванням одержаних результатів та висновків.
2


- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.


(Самостійна робота)

Підготовка наукової статті, анотації, аналітичної довідки, рекомендацій і резюме.

Підготовка наукової публікації. Критичний аналіз наукових публікацій.4- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.


Знати зміст поняття «прес-реліз» та основні вимоги до його написання.

Розуміти як інтерпретувати отримані дані.

Вміти перевіряти соціологічну інформацію.

НЕ 1.3. Публікації у засобах масової інформації

[1-5, 14-17]

(Лекція)

Прес-релізи та основні вимоги до них.

Взаємодія соціологів із ЗМІ. Публікація результатів соціологічного дослідження у наукових виданнях та ЗМІ з урахуванням специфічних вимог до їх представлення.

2

- конспект лекцій.

Підготовка реферату(Семінар)

Методи перевірки соціологічної інформації.

Фактори спотворення соціологічної інформації. Обов'язкові питання, які журналіст повинен ставити соціологу, котрий представляє результати опитування, належать.
2


- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.


(Самостійна робота)

Типові помилки інтерпретації даних соціологічних опитувань.

Посилання журналістів на дані, отримані невідомо ким, невідомо коли і невідомо як. Неповнота відповідей на певне запитання.4- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.

Всього годин за модуль

8

8

14

15

30
ЗМ 2. Підсумкові документи якісних досліджень
Знати види якісних досліджень та їх функції.

Розуміти особливості аналізу даних в якісних дослідженнях.

Вміти робити звіти якісних досліджень.

НЕ 2.1. Особливості проведення та підсумкові документи фокус-груп і глибинних інтерв’ю.

[18-30]

(Лекція)

Види якісних досліджень та їх функції.

Особливості якісних досліджень та їх основні цілі. Методологія і техніка проведення якісних досліджень.


4

- конспект лекцій.

Підготовка есе(Семінар)

Звіти якісних досліджень.

Види звітів ФГ: Усний звіт (презентація). Короткий звіт. Деталізований (стандартний) звіт. Підготовка звіту ГІ.
4


- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.


(Самостійна робота)

Особливості аналізу даних в якісних дослідженнях.

Транскрипти. Одиниці аналізу. Кодувальні категорії чи коди. Метод «ножиць і сортування». Тріангуляція та інтерпретація даних.6- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.


Знати сутність візуальних методів та їх види.

Розуміти особливості використання візуальних методів у соціологічних дослідженнях.

Вміти використовувати візуальні методи в якісних соціологічних соціологічних дослідженнях.

НЕ 2.2. Візуальні методи в соціології та звіт аналізу реклами.

[31-42]

(Лекція)

Візуальні методи в соціології.

Культура візуальності. Суб’єктивність сприйняття візуальних матеріалів. Становлення і сутність візуальних методів. Розвиток візуальних методів. Види візуальних методів. Відмінність між методом і жанром. Опрацювання візуальної матриці.

2

- конспект лекцій.

Підготовка рецензії(Семінар)

Основні способи використання візуальних матеріалів

Відеозапис природної соціальної взаємодії. Вторинний аналіз фото - відео матеріалів (аналіз вже існуючих зображень. Використання візуальних матеріалів як додаткових способів документальної фіксації соціальних процесів, фактів. Презентація візуальних матеріалів.
2


- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.


(Самостійна робота)

Тестування та аналіз рекламної продукції.

Реклама як візуальний документ. Фактори тестування реклами. Аналіз реклами. Схема для аналізу телевізійної реклами (А.Бергер).6- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.

Всього за модуль

6

6

12

15

30
ВСЬОГО ГОДИН

14

14

26

ВСЬОГО БАЛІВ

30

60

3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1

Знайти (або зробити) звіт соціологічного опитування та проаналізувати його за критеріями відповідності до вимог.

1) реферативні роботи

2) аналітичний конспект першоджерел

1-9

ЗМ 1, НЕ 1.2

Підготувати публікацію для студентської наукової конференції.

1) реферативні роботи

2) аналітичний конспект першоджерел

1-5, 10-13

ЗМ 1, НЕ 1.3

Написати прес-реліз (за результатами соціологічного дослідження).

1) теоретичні письмові роботи з актуальних проблем теми

2) реферативні доповіді

1-5, 14-17

ЗМ 2, НЕ 2.1

Проаналізувати результати глибинного інтерв’ю (за матеріалами літератури і преси) і написати звіт.

1) реферативні доповіді

2) есе

18-30

ЗМ 2, НЕ 2.2

Зробити аналіз телевізійної реклами (за вибором) за схемою А.Бергера.

1) реферативні доповіді

2) аналітичні конспект першоджерел

31-42


4. Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)


НЕ 1.1.

 1. Різновиди підсумкових документів емпіричного соціологічного дослідження (теоретична письмова робота)

 2. Дискусії щодо композиції звіту соціологічного дослідження (реферативне повідомлення)

 3. Застосування аналітичних методів при написанні звіту соціологічного дослідження (письмовий аналіз)

НЕ 1.2.

 1. Основні вимоги до написання наукової статті в Україна (реферативне повідомлення)

 2. Основні вимоги до оформлення бібліографії наукової публікації (теоретична письмова робота та доповідь)

 3. Основні вимоги ВАКу до подання наукового тексту (аналітична письмова робота з опорою на джерела)

НЕ 1.3.

 1. Соціологія і журналістика: проблеми і перспективи співпраці. (теоретична доповідь)

 2. Підготовка соціолога до прес-конференції (теоретична письмова робота з опорою на першоджерела)

 3. Маніпулятивний вплив оприлюднення результатів соціологічних досліджень (реферат)

НЕ 2.1.

 1. Технологія проведення фокус-груп (реферат)

 2. Модератор та вимоги до нього (реферативна доповідь)

 3. Сфери застосування фокус-груп (аналітична письмова робота з опорою на джерела)

НЕ 2.2.

 1. Сутність культури візуальності (есе)

 2. Аналіз візуальних матеріалів за візуальною матрицею (реферативне повідомлення)

 3. Реклама як візуальний документ (теоретична письмова робота з публікацією її результатів в збірці тез студентської наукової конференції, тези)

5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


ЗМ 1.

 1. Назвіть основні види підсумкових документів дослідження.

 2. У чому особливості різних видів підсумкових документів з даними соціологічних досліджень?

 3. Назвіть і охарактеризуйте загальні вимоги до звіту соціологічного дослідження.

 4. Який обсяг повинен мати звіт соціологічного дослідження?

 5. Назвіть розділи звіту.

 6. Якою є оптимальна структура звіту?

 7. Які характеристики вказують у «паспорті» звіту?

 8. Охарактеризуйте резюмуючу частину звіту.

 9. Що описується у методичному розділі основної частини звіту?

 10. За якою схемою будується змістовна частина основної частини звіту?

 11. Назвіть типові помилки при оформленні аналітичних таблиць звіту.

 12. Укажіть параметри, які обов'язково мають бути у наявності при оформленні таблиць звіту.

 13. За якою структурою у звіті здійснюється аналіз отриманої інформації?

 14. Як впливають емоції на формування у звіті висновків і рекомендацій.

 15. Як впливає життєвий досвід на формування у звіті висновків і рекомендацій.

 16. Як впливають політичні переконання на формування у звіті висновків і рекомендацій.

 17. Як впливає фантазія на формування у звіті висновків і рекомендацій.

 18. Чому при написанні звіту необхідно уникати імперативних міркувань?

 19. Назвіть види наукових публікацій.

 20. Із чим пов'язані більш суворі вимоги до наукових публікацій порівняно зі звітами?

 21. Про що свідчить «механічний перелік» емпіричних даних одновимірних і двовимірних розподілів частот і відсотків у науковій публікації?

 22. Які підрозділи згідно вимог ВАКу повинна містити наукова стаття?

 23. Згадайте свою останню наукову статтю і спробуйте відтворити її структуру. Як Ви вважаєте, що було зроблено неправильно?

 24. Охарактеризуйте особливості наукових статей із соціології.

 25. Охарактеризуйте особливості публікації у засобах масової інформації.

 26. Що повинні враховувати соціологи при підготовці соціологічної інформації для засобів масової інформації?

 27. Які труднощі виникають при підготовці соціологами публікацій для засобів масової інформації?

 28. Які публікації з даними соціологічних досліджень у засобах масової інформації Вам запам'яталися як найбільш вдалі?

 29. Які публікації з даними соціологічних досліджень у засобах масової інформації Вам запам'яталися як найгірші?

 30. Що таке прес-реліз та які вимоги до нього?

 31. Назвіть форми поширення прес-релізів.

 32. З якою проблемою стикаються журналісти і політики при отриманні соціологічної інформації?

 33. Які обов'язкові питання журналіст повинен ставити соціологу, щоб перевірити якість інформації?

 34. Поясніть, чому так важливо вказувати похибку вибірки?

 35. Назвіть типову помилку, коли дані опитувань подаються за різноманітними групами населення.

 36. Яку цифру має обов'язково подавати соціолог, коли він публікує таблицю, в якій наводяться дані у відсотках?

 37. Чому так важливо, наводячи дані опитування, супроводжувати одержані цифри назвою фірми, яка його здійснила та вказувати особу, яка подала інформацію?

 38. Назвіть типові помилки інтерпретації соціологічних досліджень.

 39. Що означає така помилка, як «неповнота відповідей на певне запитання»?

 40. Навіщо у підсумкових документах дослідження подавати формулювання запитання?

 41. Наведіть приклад, коли дані, отримані на одній сукупності респондентів, поширюються на іншу, яку вони не представляють.

 42. Чи можна дані соціологічних опитувань сприймати як прогнози? Обґрунтуйте свою думку.


ЗМ 2.

 1. Укажіть специфіку, можливості і обмеження кількісної і якісної дослідницьких стратегій.

 2. Коли якісне дослідження релевантне?

 3. Назвіть види якісних досліджень.

 4. Назвіть найвідоміші в історії якісні дослідження.

 5. Що таке фокус-група (ФГ)?

 6. Охарактеризуйте переваги й недоліки ФГ.

 7. У яких випадках застосування ФГ є неправильним?

 8. Який інструментарій необхідний для проведення ФГ?

 9. Які типи вибірки застосовуються у ФГ?

 10. Яка кількість учасників прийнятна для ФГ?

 11. Кому не можна приймати участь у ФГ?

 12. За якими критеріями здійснюється гомогенність складу учасників ФГ?

 13. Яка тривалість ФГ?

 14. Які функції виконує модератор (ведучий) ФГ?

 15. Як здійснюється аналіз даних ФГ?

 16. Які існують види звітів ФГ?

 17. Охарактеризуйте усний і короткий звіти ФГ.

 18. Охарактеризуйте деталізований звіт ФГ.

 19. Що таке глибинне інтерв’ю?

 20. Яка тривалість ГІ?

 21. У яких ситуаціях застосовується глибинних інтерв’ю?

 22. Назвіть види ГІ.

 23. Як здійснюється вибірка ГІ?

 24. Як відбувається процедура пошуку респондентів для ГІ?

 25. Охарактеризуйте етапи проведення ГІ?

 26. Висвітліть етап аналізу й інтерпретації даних ГІ.

 27. Що таке тріангуляція даних та як вона здійснюється?

 28. Назвіть види звітів ГІ.

 29. За якою структурою пишеться звіт ГІ?

 30. Опишіть суб’єктивність сприйняття візуальних матеріалів.

 31. Що Вам відомо про становлення і сутність візуальних методів?

 32. Вкажіть ланцюг розвитку візуальних методів.

 33. Назвіть види візуальних методів.

 34. Як і навіщо здійснюється відеоспостереження?

 35. Охарактеризуйте фото і відеощоденник.

 36. Яка сутність і функції вторинного аналізу фото-відеоматеріалів?

 37. Охарактеризуйте провокаційне опитування?

 38. Які особливості і труднощі контент-аналізу візуальних текстів?

 39. Як застосовуються візуальні методи у фокус-групах?

 40. Розкрийте форми презентації візуальних матеріалів.

 41. Які фактори тестування реклами?

 42. Що Вам відомо про схему для аналізу телевізійної реклами А.Бергера?.

6. Система контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах КМСОНП

(за шкалою ECTS та національною шкалою)


Кожен студент опановує навчальний курс протягом семестру, складає залік/іспит і одержує підсумкову оцінку відповідно до Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). Водночас в українській вищій школі ще зберігається оцінювання знань студентів за національною шкалою, з якою пов’язаний порядок нарахування стипендій, закріплений у законодавчих актах щодо вищої освіти. Отже, шкала оцінювання та переведення балів у національну та європейську системи оцінювання, яка діє в ЧНУ, має наступний вигляд:


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Екзаменаційна оцінка за національною шкалою

Залікова оцінка за національною шкалою

90 - 100

A

5 (відмінно)

Зараховано

82 - 89

B

4 (добре)

75 – 81

C

4 (добре)

69 – 74

D

3 (задовільно)

60 – 68

E

3 (задовільно)

35 – 59

FX

2 (незадовільно) з можливістю перездачі

Не зараховано

0 - 34

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом


Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів за шкалою ECTS, з яких 70 балів студент набирає (максимально) в ході поточної роботи і 30 балів – на заліку/іспиті (за умови бездоганних відповідей на питання білету).

За кожен із видів робіт нараховується певна кількість балів, які студент має набирати за накопичувальною системою.
Вид навчальної роботи

Максимальна кількість балів
Поточні завдання (обов’язкові)
1

Письмове тестування

5 балів

2

Усне опитування

5 балів

3

Виступ (презентація)

5 балів

4

Доповнення при опитуванні та участь в обговоренні виступів

5 балів

5

Модульна контрольна робота

5 балів
ІНДЗ (за вибором)
6

Есе

3 бали (без доповіді), 5 балів (з доповіддю)

7

Реферат

3 бали (без доповіді), 5 балів (з доповіддю)

8

Рецензія

3 бали (без доповіді), 5 балів (з доповіддю)

9

ІНДЗ підвищеної складності

10 балів (захист лектору на консультації)


Критеріями оцінки є:

– повнота розкриття питання з використанням основної та додаткової літератури;

– цілісність, системність, логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість наведених аргументів;

– аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки;

– підготовка матеріалу за допомогою оргтехніки.

Поточний (і проміжний) рейтинг (оцінка) студента визначається за підсумками навчальної активності у семестрі. Сума балів за різні види поточної (обов’язкової) роботи та ІНДЗ (за вибором) утворює кількість балів за кожний навчальний елемент (тему) – поточний рейтинг. Своєю чергою, сума балів за навчальні елементи змістового модуля становить кількість балів за певний модуль – проміжний рейтинг. Максимальна кількість балів за змістовий модуль – 35 балів, а два змістових модулі дають у сумі максимально 70 балів.

Якщо студент набрав менше 35 балів за семестр, він не допускається до складання заліку/іспиту і мусить повторно прослухати курс. Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни понад 60 балів, має можливість не складати залік/іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку.

Визначення підсумкового рейтингу (оцінки) кожного студента здійснюється за сукупністю балів, одержаних ним за два змістових модулі та набраних під час складання заліку/іспиту. Залік/іспит проводиться в усній або письмовій формі й складається з двох чи трьох аналітичних запитань (третьої групи складності) або комплексу контрольних робіт (30 тестових питань першого рівня складності). Залік/іспит включає в себе контроль знань матеріалу, що виносився на лекційні, семінарські заняття та на самостійне опрацювання.

Якщо студент, за власною ініціативою, виконав ІНДЗ підвищеної складності, при цьому набравши додатково не менше 30 балів, він може отримати оцінку за залік/іспит автоматично.


Обґрунтування вимог до кожного виду роботи студентів.

У процесі роботи застосовуються різноманітні форми участі студентів у навчальному процесі, які умовно можна поділити на обов’язкові – поточні та додаткові – індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). До поточних можна віднести – письмове тестування, усне опитування, виступ, доповнення при опитуванні та участь в обговоренні виступів, модульні контрольні роботи, а до ІНДЗ – написання есе, реферату, реферативний огляд статті чи розділу монографії та ІНДЗ підвищеної складності.

У процесі поточної роботи за кожним навчальним елементом (темою) студент має виконати обов’язковий перелік завдань. Обговорення програмних питань дисципліни на семінарах проводиться систематично і займає 90% часу, а 10% робочого часу відводиться на проведення модульного поточного контролю. ІНДЗ повинно мати практичне спрямування та творчий, дослідницький характер. Воно виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних під час лекційних і семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Пропуски лекцій і семінарів (незалежно від причин) відпрацьовуються в обов’язковому порядку на індивідуальних заняттях-консультаціях. Відпрацювання відбувається у формі письмового тестування, усного опитування або бесіди. За умови не відпрацювання, студент не допускається до складання модульної контрольної роботи. Пропуск модульної контрольної роботи без поважної причини означає, що студент набирає 0 балів. Пропустивши модульну контрольну роботу з поважної причини, студент має право скласти її у двотижневий термін.

Письмове тестування та усне опитування. Питання для тестування можуть бути як закритої (пропонуються варіанти відповідей), так і відкритої (відповідь треба написати) форми. Крім цього, питання можна умовно поділити на три групи складності.

До першої групи складності належать достатньо прості запитання і вправи, які не потребують широкого викладу і полягають у виборі правильних лаконічних відповідей щодо визначень, термінів, дат, авторів певних праць або концепцій.

Друга група складності вимагає формулювання певних визначень, суті різноманітних підходів, уміння подати коротку характеристику тієї чи іншої концепції або окремого положення.

Третя група складності містить у собі проблемні завдання, відповіді на які повинні з’ясувати здатність до поглибленого аналізу засвоєного навчального матеріалу, порівняння різних теорій і концепцій, положень і принципів.

Виступ (презентація) того чи іншого питання теми (лекційного, семінарського або винесеного на самостійне опрацювання) за вибором студента готується ним з використанням основної та додаткової літератури на базі бібліотечних та Інтернетівських ресурсів. Презентація містить чітке формулювання тези, її доведення чи спростування; в усіх цих випадках бажано навести різні концепції чи/або різні погляди вчених, порівняти їх, сформулювати власну позицію та належним чином її аргументувати. Оцінювання виступу здійснюється на основі таких критеріїв: відповідність джерелам і положенням наукової літератури (повнота опрацювання джерел і літератури з цієї проблеми); логічна послідовність викладу (його несуперечливість і впорядкованість); ступінь аргументованості власної тези.

Доповнення при опитуванні та участь в обговоренні виступів. Основний акцент роботи на семінарах спрямований на підтримання дискусії та формулювання висновків. Студенти повинні оволодівати умінням аргументовано відстоювати свою позицію. Дискусія здійснюється між студентами, що представляють своє бачення висунутої ними, викладачем або посталої в ході обговорення проблеми та її розв'язання. Кожен студент висловлює свою тезу та верифікує її аргументами. Викладач порівнює виступи, висловлені точки зору, ступінь їх обґрунтування і дає вмотивовану оцінку.

Модульна контрольна робота є основною (й обов'язковою) формою проміжного контролю засвоєння знань студентами. Кількість модульних контрольних робіт із навчальної дисципліни визначається метою та змістом курсу, залежить від обсягу годин, відведених на вивчення дисципліни в семестрі, і не може перевищувати кількості змістових модулів.

Написання есе. Есе – це коротка (до двох сторінок друкованого тексту) самостійна письмова робота, в якій:

а) формулюється та чи інша проблема; доводиться її актуальність;

б) коротко викладаються і зіставляються різні точки зору; подається шлях розв'язання проблеми;

в) формулюється обрана студентом власна позиція та наводяться аргументи на її користь;

г) проблема та механізм її розв'язання адаптуються до соціальних реалій сучасного українського суспільства.

Есе являє собою публіцистичну роботу у довільній формі. Його виконання передбачає показ студентом уміння не лише повно та правильно відтворювати основні поняття, суть явища чи процесу, але й здатність виявляти елементи дискусійності чи парадоксальності проблеми, глибину розуміння, оригінальність мислення.

Написання рефератів. Реферат – це завдання практично дослідити одну з невеликих соціальних проблем і описати результати власного дослідження на 8 – 10 сторінках згідно із знаннями, вміннями та навичками, одержаними в процесі навчання. Це індивідуальна дослідницька робота студента, яка вимагає здатності критично осмислити й проаналізувати обране соціальне явище, організувати матеріал у логічний спосіб та у декілька основних аргументів, ясно і чітко висловити їх. Тема для реферату може бути запропонована як викладачем, так і студентами, головне, щоб вона була актуальною.

Його основні структурні елементи: титульний лист, план (до трьох питань), вступ, основна частина, висновки, список літератури. Написання реферату передбачає: короткий виклад проблеми; висвітлення різних поглядів стосовно неї та шляхів її вирішення із сучасної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури; обрання власного підходу до дослідження певної проблеми і його аргументація з посиланнями на відповідні джерела. Враховуються і заохочуються вміння оформлювати науковий апарат і загальна грамотність.

Зауважимо, що не зараховуватимуться письмові роботи, які представляють собою плагіат або передрук текстів із сайтів Інтернету.

Підготовка реферативних оглядів статей (рецензій). Рецензія здійснюється на статтю з часопису, розділ колективної або індивідуальної монографії. Вимогами до цієї форми участі у занятті є критичний аналіз тексту і (по можливості) висунення власної альтернативної тези з її подальшим доведенням. Якщо студент не знаходить підстав для спростування тези, представленої в обраному тексті, подається докладний аналіз аргументів автора з додатком свого коментарю та оцінки. Пропонується така схема написання рецензії:

а) автор, назва статті або розділу монографії, джерело;

б) характеристика основних понять і категорій;

в) виклад основний ідей, проблем і висновків автора;

г) висловлення ставлення до аргументів і тез автора, його обґрунтування;

д) у разі незгоди з тезами автора – висунення власних тез і їх аргументація.

7. Література до дисципліни


Основна (до усіх навчальних елементів курсу)

 1. Королъко В. Основи паблик рілейшенз. Посібник. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 1997. – 334 с.

 2. Опитування громадської думки. Для журналістів і політиків / Відп. ред. Паніна Н.В. – К.: Демократичні ініціативи, 1995. – 48 с

 3. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / Друге видання, доповнене. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – Лекція 10. – С. 270–289.

 4. Практикум по прикладной социологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1987. – 261 с.

 5. Українське суспільство: 1992-2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 656 с.


Додаткова (до окремих навчальних елементів)

ЗМ 1

 1. Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1985. – 221 с.

 2. Андреенков В.Т. Проблемы сравнительного анализа в современных социологических исследованиях // Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в социологических исследованиях. – Книга 1. – М.: ИСИ АН СССР, 1982. – С. 5-20.

 3. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. – М.: Наука, 1986. – 271 с.

 4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – М., 2004.

 5. Загальнонаціональні опитування exit poll: парламентські вибори 1998, президентські вибори-1999, парламентські вибори – 2002. – К.: «Демократичні ініціативи», 2002.

 6. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1987. – 255 с.

 7. Політичний маркетинг і електоральні технології. – Київ-Запоріжжя: Інститут соціології НАН України, Вища школа соціології при Інституті соціології, 2002.

 8. Полторак В.А. Маркетинговые исследования. – Днепропетровск: Днепропетровский университет экономики и права, 2002.

 9. Типология и классификация в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1982. – 295 с.

 10. Тумаков СВ., Гаспарашвили А. Т. На опросных фронтах // СОЦИС – 1993. – № 6. – С. 36–41.

 11. Шереги Ф.Э. Интерпретация полученных данных // Основы прикладной социологии: Учебник для вузов. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 1995. – Т.2. – С. 54-66.

 12. Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных // Социология. 4М. – 1991. – № 1. – С. 14-31.


ЗМ 2

 1. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественные социальные исследования // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – №1. – С. 114-138.

 2. Белановский С. Глубокое интервью: Учебное пособие. – М.: Николо-Медиа, 2001.

 3. Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М.: Магистр, 1996.

 4. Берто Д, Берто-Вьям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяжении пяти поколений // Вопросы социологии. – Т.1. – 1992. – №2. – С. 106-122.

 5. Берто Д. Полезность рассказов о жизни для реалистической и значимой социологии // Воронков В. и Здравомыслова Е. (Ред.) Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ // Труды ЦНСИ. – 1997. – №5. – С. 14-23.

 6. Божков О.Б., Гришина Е.А., Култыгин В.П., Толстова Ю.Н. Количественный и качественный анализ: органическое единство или автономия // СОЦИС. – 2004. – № 9. – С. 3-14.

 7. БурдъеП. Практический смисл. – СПб.: Алетейя, 2001.

 8. ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.

 9. Васильева Т. Основы качественного исследования: обоснованная теория // Методология и методы социологических исследований. – М.: ИС РАН, 1996. – С.56-65.

 10. Веселкова Н.В. Методические принципы полуформализованного интервью // Социология: 4 М. – 1995. – № 5-6. – С. 28-48.

 11. Делез Ж. Кино. – Издательство «Ад Маргинем», 2004.

 12. Джэй Э. Эффективная презентация. Пер. с англ. – Минск, 1996.

 13. Дмитриева Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: «Центр», 1998.

 14. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 147-184, 430-436.

 15. Жабский М.И. Социология кино: истоки, предмет, перспективы. – М., 1989.

 16. Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования // Социологические исследования. – 1989. – №1. – С. 106-110.

 17. Зонтаг С. Про фотографію. – К.: Основи, 2002.

 18. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. – Санкт-Петербург, 2006.

 19. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. – М.: Логос, 1999.

 20. Лаба Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов // СОЦИС. – 2004. – № 2. – С. 124-129.

 21. Маслова О.М. Количественная и качественная социология: методология и методы (по материалам круглого стола) // Социология: 4М. – 1995. – № 5-6. – С. 5-16.

 22. Мертон Р., Фиске М., Кенделл П. Фокусированное интервью. – М., 1991.

 23. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. – 1998. – №12.

 24. Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: Добросвет, 1998.

 25. Якубович В.Б. Качественные метолы или качество результатов? // Социология: 4М. – 1995. – № 5-6.

8. ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

«ПІДГОТОВКА ПІДСУМКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ»

______________________________________

студент/студентка, номер групи

Шкала оцінювання: 1 правильна відповідь – 1 бал

1. Який із названих варіантів не є підсумковим документом опитування?

а) фокус-група

б)звіт

в) наукова стаття

г) прес-реліз

2. Як називається перелік основних відомостей про соціологічне дослідження (хто, за чиїм замовленням, коли і за якою вибіркою здійснював дослідження)?

а) паспорт дослідження

б) резюме дослідження

в) тріангуляція дослідження

г) аналог дослідження

3. У якому розділі звіту описуються принципи і процедура підготовки вибірки?

а) методичному

б) змістовному

в) резюмуючому

г) в одномірному

4. Підсумковий документ дослідження, що спрямований на поглиблений аналіз якого-небудь з аспектів досліджуваної проблеми і адресований головним чином фахівцям, які вивчають дану проблему – це…

а) наукова публікація

б) звіт

в) прес-реліз

г) глибинне інтерв’ю

5. Як називається державний орган України, що висуває певні вимоги до структури статей?

а) ВАК

б) ЗАТ

в) АПК

г) КМУ

6. Обсяг прес-релізів не повинен перевищувати…

а) двох сторінок

б) шести сторінок

в) десяти сторінок

г) двадцяти сторінок

7. Який із названих варіантів не є видом якісного дослідження?

а) контент-аналіз

б) фокус-групи

в) глибинне інтерв’ю

г) включене спостереження

8. Яка тривалість фокус-групи?

а) 1-3 години

б) 0,5-1,5 години

в) 2-4 голини

г) 5 годин

9. Який обсяг скороченого звіту глибинного інтерв’ю?

а) 30 стор.

б) 20 стор.

в) 15 стор.

г) 10 стор.

10. Коли була створена Асоціація візуальних соціологів?

а) 1981 р.

б) 1978 р.

в) 1985 р.

г) 1990 р.


Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconХарківська національна академія міського господарства м. К. Сухонос Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Дослідження систем управління» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження» iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи