Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» icon

Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Скачати 354.26 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Дата29.07.2012
Розмір354.26 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної програми

«Інституціональна соціологія»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

54

1,5

14

8

-
32

-

-

10

-


Заочна

5

10

54

1,5

6

-

-
48

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Інституціональна соціологія» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Гнатчук О.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1.Анотація

  1. Мета викладання курсу

У суспільстві на розвиток соціальних процесів істотно впливають сформовані соціальні утворення – соціальні інститути. Інституціональні форми забезпечують переміщення соціальних спільностей, соціальних груп, надають стійкість і певність соціальним зв’язкам. Складні соціальні утворення – соціальні інститути здійснють функції соціальної циркуляції, селекції, тестування і розподілу індивідів у середині соціальних будов – суспільстві.

Інституційна соціологія – це наука про відносно стійкі типи і форми соціальної практики з передаванням соціальних норм, культурних цінностей і способів поводження індивідам для забезпечення їхньої інтеграції в суспільство. Функціонування інституційної соціології визначається сукупністю правил трансляції соціального досвіду від покоління до покоління, набором специфічних форм передавання й освоєння соціальності, що склалися в суспільстві. Ці інститути виконують важливу роль в інституціоналізації різних можливостей усіх членів суспільства для особистісного розвитку незалежно від соціальної належності, національності, релігії. Інституційна соціологія формує цілісну систему стандартів поводження окремих осіб у типових ситуаціях. До найважливіших належать родина, система освіти, інститути освіти, ЗМІ, релігія та ін. утворення в різних сферах громадського життя, що інтегрують і координують форми індивідуальної соціалізаційної практики людей, передають і допомагають засвоювати соціальний досвід.

Мета курсу – ознайомити студентів з проблематикою інституційної соціології, так, як системна взаємодія соціальних інститутів суспільства забезпечує управління, організацію й регулювання соціальних відносин, їх закріплення та відновлення відповідно до чинного законодавства, конституції країни. Це в свою чергу також забезпечує соціалізацію індивідів, спадкоємність соціального досвіду, утверджує культуру толерантності й громадянського консенсусу.

1.2. Завдання курсу

 • розвивати у студентів потребу в здобутті наукових знань про явища інституційної соціології;

 • виявити методологічну значущість ідей та принципів інституційної соціології в розв’язанні глобальних та особистісних проблем сьогодення.1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


В результаті опанування курсу студент повинен:


знати специфіку інституційної соціології як комплексу формальних і неформальних правил, принципипів, норм і санкцій, установок і ролей, які забезпечують стійку регламентацію, стабільне функціонування й соціальне регулювання поведінки великих груп людей.;

розуміти характер основних чинників формування інституційної соціології, а саме потреби розвитку суспільства, диференціація й регулювання специфічних форм людської діяльності і сфер суспільних відносин.;

вміти здійснювати компаративний аналіз ідей та методологічних принципів інституційної соціології, різних її напрямів, аналізувати соціологічну проблематику інституційного теоретизування, впливу інституційної соціології на соціологічну методологію.ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

Інституціональна соціологія”

№ НЕ

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Модуль 1. Соціологія постмодернізму: предмет, методи, парадигми

НЕ 1.1.

Поняття соціального інституту1.Елементи, завдання і класифікація інституційної соціології

2. Термін інститут та його взаємозв’язок з нормативною регуляцією діяльності. 3.Інститут як особливий тип стійкої регламентації

соціальних зв’язків та форм соціальної регуляції поведінки суб’єктів.2
2
-
-Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів


21.Підготуйте реферативну доповідь статті:


2 Підготуйте реферативну доповідь: Виникнення та інституціоналізація соціології постмодернізму.


3


3

6
НЕ 1.2.

Порівняльна характеристика визначень поняття «Соціальний інститут».


1.Загальні ознаки соціального інституту.

2.Найважливіші функції соціальних інститутів та їх визначення цілісно – нормативною структурою суспільства.

3.Типи соціальних інститутів за різними методологіями.


2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд праці:88

НЕ 1.3.
Інституційна соціологія як один із напрямів сучасної західної соціологічної теорії

1Визначення соціального інституту в західній соціології. (С. Ліпсет, Дж. Ландберг, П. Блау, Ч. Міль, Т. Веблен та ін.)

2.Психологічна традиція у руслі біохевіризму для визначення поняття соціального інституту (Дж. Хоманс).

2

2

-

-

Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів2


1.Підготуйте огляд статті:


2. Підготуйте реферативний аналіз праці

4


48
НЕ

1.4

Сучасна комплексна характеристика соціального інституту


1. Акцентування наукової уваги на різноманітні аспекти та багатогранні сутності в визначенні поняття «соціальний інститут». 2.Розуміння соціальних інститутів як специфічних соціальних утворень.

2

2

-

-

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,
1

1 1. Підготуйте реферативний огляд статті:


2. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


4


48Модуль 2. Держава і сучасний соціально-політичний процес
НЕ 2.1.


Функціональний підхіду до розгляду соціальних інститутів..


1.Е. Дюркгейма, його ідеї про позитивність суспільних інститутів як засобів самореалізації людини.

2.Необхідність створення особливих інститутів підтримання органічної солідарності в умовах розподілу праці.

3.К. Маркс про розгляд соціальних інститутів.

2

2

-

-

Усне опитування, реферативні доповіді, виконання тестів.

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,


2


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд статті:

2.Підготуйте есе за темою:


5


58
НЕ

2.2.

Діяльнісний підхід до характеристики соціальних інститутів,1.Характеристика сучасного капіталізму та його організацій з точки зору раціонального побудованого суспіль- ства.

2.Економічна раціональність та поняття цінності

2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.


1


11.Підготуйте реферативний огляд статті:

2.Підготуйте реферативний огляд понять з теми, користуючись джерелом:

5


5

8
НЕ 2.3.

Інститут як структурний компонент раціонально побудованого суспільства


1Поєднання понять соціальної дії, економічної раціональності та цінності капіталістичного суспільства.

2.Типи соціальних дій за М.Вебером.

3.Розгляд М.Вебером головних соціальних інститутів та прирорітет цілераціональної бюрократії.2

2

-

-

Усне опитування;11.Підготуйте есе за темою:

2.Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему:


5


58
НЕ

2.4.

Вплив історично сформованих уявлень про соціальні інститути на сучасні підходи

1.Комплексна характеристика соціального інституту.(Н. Смелзер, Г. Осипова, М. Комаров) .

2.Загальні ознаки сучасних соціальних інститутів та їх класифікація.2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.1


2


11.Підготуйте реферативний огляд статті:

.

10

6Всього за модулем 1.
30
Всього за модулем 2.

30Підсумковий контроль

40


Всього балів

100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до темиЗМ 1, НЕ 1.1

Поняття соціального інституту

Визначити: .Елементи, завдання і класифікацію соціальних інститутів.

Характеризувати тлумачення терміну інститут та його взаємозв’язок з нормативною регуляцією діяльності.

Аналізувати: .Інститут як особливий тип стійкої регламентації соціальних зв’язків та форм соціальної регуляції поведінки суб’єктів.1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

4.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

5.Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. – М., Канон Т.3. – 1998; Т.4, - 2000.


ЗМ 1, НЕ 1.2

Семінар (2 год)

 1. Порівняльна характеристика визначень поняття «Соціальний інститут».

 2. Загальні ознаки соціального інституту.

 3. Найважливіші функції соціальних інститутів та їх визначення цілісно – нормативною структурою суспільства.

 4. Типи соціальних інститутів за різними методологіями.


Нова історіографія М.Фуко.

Визначити особливості знання і дискурсу, археологічного методу. Вміти охарактеризовувати фрагментацію глобальних, тоталітарних історій (марксизм, психоаналіз, позитивізм і т.д.). Давати характеристику людині як «дискурсивному конструкту».

1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Ф. Мишель. История безумия в классическую эпоху / Пер. И.К. Стаф. Спб.: Университетская книга. – 1997.

2.Ф. Мишель. Надзираев и наказываев. – М., 1999.

3.Ф. Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с фр. – М., 1996.


ЗМ 2, НЕ 2.1

Тема 2. (2 год)

Інституційний підхід О. Конта до вивчення соціальних явищ через поняття солідарності. Наукова трактовка основних соціальних інститутів: сім’ї, держави, релігії, моралі, позиції їх включення в процеси соціальної інтеграції через взаємозв’язок соціальних інститутів.

Послідовник О.Конта в інституційному підході Г.Спенсер. Введення Г. Спенсеромі використання ним поняття «Соціальний інститут». Боротьба за існування як визначний фактор у розвитку інститутів суспільства. Зародження структурно-функціонального підходу для характеристики ускладнення структури суспільства та формування соціальних підсистем.Соціальна теорія постмодернізму

Зауважити, що у 80-90-ті роки постмодернізм створив власну специфічну традицію соціального аналізу.Ця традиція, яка досить умовно називається соціальною теорією постмодернізму існує як особливе, доволі неоднорідне, проблемне поле. Тут діють різні підходи, але постмодерністський дискурс достатньо чітко виділяється і тематикою, і своїм апаратом понять, і своїми світоглядними передумовами.

1) теоретичні письмові роботи з актуальних проблем теми – 2 б.

2) реферативні доповіді – 2 б.

1.Бодрийяр Ж.В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000.

2.Бодрийяр Ж. Америка, М.: «Владимир Даяв», 2000.

3.Бодрийяр Ж. Забыев Фуко, СПб.: «Владимир Даяв», 2000.


ЗМ 2, НЕ 2.2

Тема 3.

Продовження функціонального підходу до розгляду соціальних інститутів у Е. Дюркгейма. Його ідеї про позитивність суспільних інститутів як важливіших засобів самореалізації людини. Необхідність створення особливих інститутів підтримання органічної солідарності в умовах розподілу праці та виникнення професійних корпорацій.

Увага К. Маркса до розгляду ряду соціальних інститутів. Деталізований аналіз інституту розподілу праці, інститутів родового устрію, приватної власності ті ін. для визначення поняття соціального інституту як обумовленого соціальними, перш за все, виробничими відносинами.

Лиотар: образи та фігури як мотиви бажань і інтересів.

Проаналізувати характер обґрунтування політики і теорії мови, мовної гри, боротьби між різними мовними іграми. Розуміти поняття «сучасне знання», а також аналізувати рівні сучасного знання.

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 2 б.

1.Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепция символа в постмодерне // Социология, теория, методы, маркетинг, 2004, № 1, С. 15-29.

2.Ю.В.Веселов. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998.  Т. 1. № 1. С. 73-82. 

3.Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах "пост" // Иностранная литература, 1994, № 11, С.56-59.


ЗМ 2, НЕ 2.3

Семінар (2 год)

 1. Розгляд соціальних інститутів у функціональному ключі у Е. Дюркгейма.

 2. Соціальні інститути як підтримання суспільно-органічної солідарності в умовах розподілу праці.

 3. Історичне формування і обумовленість соціальних інститутів соціальними відношеннями у К.Маркса.

 4. Виробничі відносини як головний критерій формування соціальних інститутів за К. Марксом.

Тема 5. Бодрійяр: створення «антисоціальної» теорії.

Вміти охарактеризовувати поняття «кінець соціального», «споживче суспільство», «символічний обмін», «гіперреальність «, «Симулякри і сімуляції» сучасного суспільства.

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) аналітичні конспект першоджерел – 2 б.

1.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

2.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

3.Ф. Мишель. Надзираев и наказываев. – М., 1999.


ЗМ 2, НЕ 2.4

Тема 4.

М.Вебер та діяльнісний підхід до характеристики соціальних інститутів, характеристика сучасного капіталізму та його організацій з точки зору раціонального побудованого суспільства. Економічна раціональність та поняття цінності, які поєднані у М.Вебера і носять історичний характер. Характеристика М. Вебером різних соціальних інститутів з приорітетом цілераціональної бюрократії.


З. Бауман: соціологія постмодерна.


Вміти охрактеризувати філософію,модерністську соціологію, постмодерністську етику. Охарактеризовувати вчення модернестів та постмодерністів

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 1 б.

3) аналітичний виклад конспектів першоджерел – 1 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3.Бодрийяр Ж. Америка, М.: «Владимир Даяв», 2000.

4.Бодрийяр Ж. Забыев Фуко, СПб.: «Владимир Даяв», 2000.


Семінар (2 год)

 1. Інститут як структурний компонент раціонально побудованого суспільства у М. Вебера.

 2. Поєднання понять соціальної дії, економічної раціональності та цінності капіталістичного суспільства.

 3. Типи соціальних дій за М.Вебером.

 4. Розгляд М.Вебером головних соціальних інститутів та прирорітет цілераціональної бюрократії.


Тема 5.

Структурно-функціональний аналіз понять соціального інституту за Т. Парсонсом. Модель суспільства як система соціальних відносин і соціальних інститутів. Соціальні інститути як особливо організовані «вузли», «зв’язки» соціальних відносин, регулюючих поведінку індивідів та створюючих статусно-рольову структуру суспільства.

Значний внесок в розвиток теорії соціальних інститутів Р. Мертоном. Традиція нормативно-рольового уявлення про соціальні інститути в структурно-функціональному аналізі.


Тема 6.


Інституційна соціологія як один з напрямів сучасної західної соціологічної теорії, в якому соціальна поведінка людей визначається у тісному зв’язку з існуючою системою соціальних нормативних актів і інститутів С. Ліпсет, Дж. Ландберг, П. Блау, Ч. Міллс соціальні інститути розглядають як свідомо регулюєму діяльність маси людей.

Т. Веблен та визначення інститутів, як «різних звичаїв, переважних стереотипів мислення, засобів і методів діяльності».

Психологічна традиція у руслі біохевіризму Дж. Хоманса для визначення поняття соціального інституту.


Тема 7. (2 год)

Сучасна комплексна характеристика соціального інституту у Н. Смелзера, Г. Осипова, М.Комарова. Акцентування наукової уваги на різноманітні аспекти та багатогранні сутності в визначенні поняття «соціальний інститут». Розуміння соціальних інститутів як специфічних соціальних утворень, які забезпечують відносно стійкі зв’язки на відношення усередині соціальної організації суспільства.

Семінар (2 год)

 1. Вплив історично сформованих уявлень про соціальні інститути на сучасні підходи та врахування всього позитивного з цих уявлень.

 2. Н. Смелзер, Г. Осипова, М. Комаров про комплексну характеристику соціального інституту.

 3. Загальні ознаки сучасних соціальних інститутів та їх класифікація.4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

(Модуль 1.)НЕ 1.1.

1. Опрацюйте та підготуйте реферативну доповідь статті: А.С.Ваторопина Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна Общественные науки и современность. 2002.  № 2. С. 136-145. 

2. Підготуйте доповідь: Виникнення та інституціоналізація соціології постмодернізму.

3.Опрацюйте та законспектуйте працю: Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.

4.Підготуйте огляд статті: Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Постмодернизм в философии, науке, культуре. - Харьков, 2000. С. 264—278.


НЕ 1.2.

1. Зробіть реферативний аналіз праці Епштейна М. Постмодерн в России. – М.: Линина, 2000. – 368 с.

2. Складіть таблицю на основі опрацьованої статті: Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепція символа в постмодерне // Соціологія, теорія, методы, маркетинг, 2004, №1, С.15-29.

3. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


НЕ 1.3.


1. Підготуйте реферативний огляд статті: И.А.Бутенко Ненавязчивый шарм постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 2. С. 68-78. 

2.Підготуйте есе за темою: «Постмодернізм і сучасний історико-культурний процес в Україні».

3.Опрацюйте статтю: Хабермаса Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4, С. 40-53.

4. Підготуйте конспективний огляд понять з теми, користуючись джерелом: Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. З анг. В. Шовкун; Наук. Ред.. пер. О. Шевченко. – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.


НЕ 1.4.


1.Підготуйте есе за темою: «Що чекає соціологію в майбутньому?»

2. Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему: «Чи є Україна постмодерною державою?»

3.Зробіть реферативний огляд статті: Лєсков Л.В. Синергетика культуры //Весник Московского университета. – Сер. 7. Философия. – №4.– 2004. – С. 35-57.


(Модуль 2)

НЕ 2.1.


1. Зробіть огляд статті: Экономическая глобализация и постмодерн
Л.П.Евстигнеева, Р.Н.Евстигнеев //Общественные науки и современность. 2000.  № 1. С. 5-14. 

2. Опрацюйте монографію Жана-Франсуа Лиотара: Состояние постмодерна Санкт-Петербург: Алетейя, 1998
3. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски; Пер. с нем. Л.В. Федоровой и др. М.: Республика, 1997. 238 с. ("Философия на пороге нового тысячелетия").


НЕ 2.2.


1.Зробіть реферативний огляд статті: "Новая экономика" в пространстве постмодерна Л.Г.Мясникова //Мировая экономика и международные отношения. Декабрь 2001.  № 12. С. 3-15. 

2.Підготуйте конспективний огляд статті Ю.В.Веселова: Экономическая социология постмодерна //Журнал социологии и социальной антропологии. 1998.  Т. 1. № 1. С. 73-82. 

3.Опрацюйте статтю «Ненавязчивый шарм постмодерна» И.А.Бутенко // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 2. С. 68-78. 

4. Зробіть реферативний огляд статті Восканян М.В. «Игра в индивидуализированном обществе» // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С. 170−176.


НЕ 2.3.


1. Підготуйте доповідь, на основі опрацювання статті Н.Н.Цветаевої «Практики и ценности в эпоху перемен (Анализ биографических материалов конкурса «Жить в эпоху перемен») // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. № 4. С. 137-146.

2. Опрацюйте працю Гэлбрейта, Джона Кеннета «Новое индустриальное общество» та підготуйте доповідь.

10. Підготуйте реферативний огляд статті А.В.Шевчука «О будущем труда и будущем без труда» // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 44-54.

3. Напишіть есе, використовуючи статтю А.Н.Заворина «В поисках постиндустриального общества». Проведіть аналогії з українським суспільством // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2. № 1. С. 117-129.

4. Підготуйте та виступіть із статтею Н.В.Латова Великий Разрыв между прошлым и будущим // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 4. С. 150-155.


НЕ 2.4.


1. Зробіть конспективний огляд статті И.А.Бутенко. Постмодернизм как реальность, данная нам в ощущениях // Социологические исследования. Апрель 2000. № 4. С. 3-11.

2. Законспектуйте тезово статтю А.С.Ваторопина «Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна» // Общественные науки и современность. 2002.  № 2. С. 136-145. 
3.Підготуйте доповідь, опрацювавши статтю Л.П.Евстигнеевої, Р.Н.Евстигнеева // Общественные науки и современность. 2000.  – № 1. С. 5-14. 


5.Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)Модуль 1.


 1. Поняття соціального інституту: елементи, задачі і класифікація

 2. Психологічний еволюціонізм Л.Уорда про розуміння соціального інституту

 3. Порівняльна характеристика визначень поняття “соціальний інститут”

 4. Інституціональний підхід О.Конта

 5. Загальні ознаки соціального інституту

 6. Поглиблення інституціонального підходу до дослідження суспільних явищ у Г.Спенсера

 7. Типи соціальних інститутів за різними методологіями

 8. Розгляд соціальних інститутів у функціональному ракурсі у Е.Дюркгейма

 9. Структура соціальних інститутів. Взаємозалежність структури соціальних інститутів від типів інститутів

 10. Інститути як зумовлені соціальними відношеннями організації у К.Маркса

 11. Предметний підхід до класифікації соціальних інститутів

 12. Інститут як структурний компонент раціонально-організованого суспільства у М.Вебера

 13. Формалізований підхід до класифікації соціальних інститутів

 14. Поняття інституту в структурно-функціональному аналізі Т.Парсонса

 15. Поняття соціального інституту в системно-структурному аналізі соціального життя

 16. Внесок у розвиток теорії соціальних інститутів Р.Мертона

 17. Соціальні інститути як показники відносно стійких зв’язків та відношень соціальної організації

 18. Г. Веблен, Дж. Хоманс, С.Ліпсет про соціальні інститути

 19. Необхідність комплексного методологічного тлумачення поняття “соціальний інститут”

 20. Сучасна комплексна характеристика соціального інституту у Н.Смелзера, Г.Осипова і М. Комарова


Модуль 2.


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалоюКонтроль за засвоєнням матеріалу

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету „Соціологія постмодерну", підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного, системно-узагальнюючого та підсумкового етапів.

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, індивідуальних занять. При цьому застосовується усне, карткове, фронтальне, бліц-опитування, письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів, соціологічних диктантів. З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи.

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі іспиту.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Критерії оцінки знань – ступінь орієнтації студента в теоретичних проблемах соціології постмодернізму, володіння категоріальним апаратом, навики застосування отриманих знань при аналізі соціальних проблем сучасного українського суспільства.

оцінка „відмінно”, A (90-100): студент вільно володіє категоріальним апаратом, виявляє глибокі знання з основ загальної соціологічної теорії та навики аналізу різних теоретичних підходів до вивчення соціальних явищ і процесів;

оцінка „добре”, BC (75-89): студент в основному вірно оперує основними соціологічними категоріями, виявляє обізнаність з основними напрямами соціологічного теоретизування та виявляє навики їх застосування при аналізі соціальних явищ та процесів;

оцінка „задовільно”, DE (60-74): студент в загальному обізнаний з основами загальної соціологічної теорії, її категоріальним апаратом та теоретичними підходами до аналізу соціальних явищ та процесів;аналізу

оцінка „незадовільно”FE (35-59): студент демонструє поверхневе знання щодо основних проблем та напрямів досліджень загальної соціологічної теорії;

оцінка „незадовільно”, F (1-34): студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій загальносоціологічної теорії, відсутнє розуміння специфіки соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.


7. Література до дисципліни

а) основна література

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

 2. История социологии. –М. 1997.

 3. Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История западной социологии. - СПб, 2002.

 4. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціальної. – К., 1995.

 5. Дж. Ритцер. Современные социологические теории, 5-е издание, Питер, 2002.

 6. Якуба. О.О. Соціологія. Навч. посібник для студентів. – Харків, 1996.

 7. Вояков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.. Социология. – Москва, 2000.

 8. Танчер В.В., Ручка А.А. Очерки истории социологической мысли. – Киев, 1992.

 9. Конт О. Позитивизм в социологии. – Л., 1964.

 10. Дюркгейм Э. Разделение общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

 11. Вебер М. Избранные произведения. – М, 1990.

 12. Вебер М. Избранные. Образ общества. – М., 1994.

 13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 14. Гайденко Я.Я., Давыдов Ю.А. Проблема бюрократии у Макса Вебера // Вопросы философии. 1991, №3.

 15. Современная американская социология. – М., 1994.

 16. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. – М.,1972.

 17. Структура социальной концепции // Совр. западная социология. Словарь. – М., 1990.

 18. Немецкая социология. Под ред. Р.П. Шпаковой. – Санкт-Петербург., 2003.

 19. История теретической социологии. М., 2002.б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. под ред. С.А.Ерофеева - М.: Экономика, 1999.

 2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОСПЭН, 2000.

 3. Андрєєв Ю.П. Категорія // Філософські науки.1984. № 1.

 4. Аникевич А. Р. Політична влада: Питання методології дослідження, Красноярськ. 1986.

 5. Влада: Нариси сучасної політичної філософії Заходу. М., 1989.

 6. Воучел Э.Ф. Сім'я і кревність //Американська соціологія. М., 1972. З. 163 -- 173.

 7. Земски М. Сім'я і особа. М., 1986.

 8. Коен Дж. Структура соціологічною теорії. М., 1985.

 9. Лейман І.І. Наука як соціальна інституція. Л., !971.

 10. Мацковский М.С. Соціологія сім'ї. Проблеми теорії, методологією й методики. М., 1983.

 11. Титмонас А. До питання передумови институционализаци науки //Соціологічні проблеми науки. М., 1974.

 12. Троц М. Соціологія освіти //Американська соціологія. М., 1972. З. 174 -- 187.

 13. Харчев РР. Шлюб і прийомна сім'я у СРСР. М., 1974.

 14. Харчев О.Г., Мацковский М. З. Сучасна сім'я та її проблеми. М., 1978.8. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів
в умовах КМСОНПНавчальна дисципліна
Модуль 1
Модуль 2
Модуль-контроль

(залік)

Навчальний елемент 1.2

6 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів
Навчальний елемент 2.1

10 балів

Навчальний елемент 2.2

10 балів

Навчальний елемент 2.3

10 балів

Навчальний елемент 2.4

10 балів
40 балів

100 балів


9. Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів

Рейтингова оцінка дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

C

добре

69-74

D

задовільно

60-68

E

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю перескладання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом10. Зразки тестових завдань

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

______________________________________

студент/студентка, номер групи


Шкала оцінювання

14-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно

Схожі:

Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія». „31 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія»....
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconМамчур З. І. “ ” 20 р. Програма навчальної дисципліни соціологія
Навчальна програма складена на основі: освітньо-професійної програми гсво напряму 140103 Туризм
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconМіністерство освіти І науки України
...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма розроблена на основі типової програми “Біологічна та біоорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни для студентів...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconРобоча програма для студентів спеціальності 040201 "Соціологія" Затверджено
Соціальна робота : робоча програма для студентів спеціальності 040201 “Соціологія” / уклад. Л. О. Алієва, К. О. Соколова. – К. НакккіМ,...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 030104 «Фінанси І кредит» на базі типової програми (для...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconПроректор хепі з нмр кузьменко Л. В. 2008 р. Робоча програма
Робоча програма дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» на базі типової...
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі (назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія» iconМ. П. Драгоманова кафедра " затверджую " Директор інституту " " 20 року робоча програма
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми, затвердженої на Вченій раді від 20 р., протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи