Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Скачати 380.85 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Дата29.07.2012
Розмір380.85 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Розвиток інформаційного суспільства»

для напряму 7.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

72

2

28

14

-
30

-

-

-

9


Заочна

5

9

72

2

8

-

-
64

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена ас. Кохан В. В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1. АНОТАЦІЯ


ХХ сторіччя мало багато визначень. Серед них – доба електрики, індустріалізації, атомної енергії, кібернетики. З іншого боку, його називали добою революцій, світових війн, розпаду імперій, переділення світу і формування сучасної геополітичної системи, локальних війн і контрреволюцій. Воно було також добою індустріального суспільства, соціалістичного будівництва, споживацького і постіндустріального суспільства. Останнє десятиріччя століття отримує назву порога Інформаційного суспільства.

Суспільний і економічний розвиток пройшов довгий і звивистий шлях за цей час. Кожен крок мав свої досягнення, проте жоден з них не був ідеальним. І жоден з них, мабуть, не варто відтворювати у сторіччі новому. З'єднаємо пункти 1900 і 2000 підсумовуючою прямою, аби визначити напрямок подальшого руху. Новий день вимагає нових рішень, нових підходів - і нових пріоритетів. Досвід ХХ сторіччя завжди у нашому розпорядженні. Проте нові реалії надто сильно змінюють наше життя і правила гри, аби не зважати на них, будуючи сьогодні фундамент дому, в якому житимем завтра.

Мета курсу:

Проаналізувати новітню стадію людської цивілізації та показати зв’язок між комп’ютерною революцією, інформаційними технологіями та глибинними змінами у соціальній структурі, культурі суспільства та моделлю поведінки індивіда. Надати теоретичне уявлення щодо інформаційного суспільства як суспільства нового типу і показати роль комунікативних процесів в забезпеченні ефективного функціонування цього типу суспільства, розкрити значення процесів комунікації для управління суспільством, успішного функціонування організацій різного типу. Надати практичні навики дослідження комунікативних процесів в суспільстві в контексті глобалізації інформаційного простору, познайомити з основними методами дослідження комунікативних процесів.

Завдання курсу:

Окреслити основні тенденції, властиві формованому сьогодні глобальному суспільному устрою. Ознайомитися із загальними положеннями, походженням і термінами теорії Інформаційного суспільства, розібратися у питаннях функціонування цифрової економіки, розвитку інформаційних технологій і роботи над нормативним забезпеченням інформатизації, з'ясувати роль держави щодо кожного з цих аспектів, а також дізнатися, чому і яким чином слід працювати над адаптацією людей до нового світу

Студент повинен знати:

– поняття інформаційного суспільства;

– засоби масової інформації як соціальний інститут, його роль та функції в сучасних комунікативних процесах;

– напрямки соціологічного аналізу діяльності інституту ЗМІ;

– теоретичні і методологічні обґрунтування взаємодії соціальних структур суспільства;

– соціальну структуру інформаційного суспільства;

– підґрунтя інформаційного суспільства;

– особливості і характер взаємодії ЗМІ і громадської думки.

вміти:

– виділяти можливості та обмеження впливу ЗМІ на формування громадської думки;

– аналізувати комунікативні процеси у сучасному світі і в Україні, основні питання входження України у світовий комунікативний простір.

– аналізувати роль держави, політики, людини в інформаційному суспільстві.

Методи викладу матеріалу:

Вивчення навчального матеріалу відбувається передусім на лекціях та семінарських занняттях. На лекціях студенти отримують основні теоретичні знання з курсу, а на семінарах поглиблено вивчають проблемні (дискусійні) питання. Кожна лекція за структурою включає перелік тематичних питань, терміни, основний зміст. У ході семінарів студенти усно і письмово, відповідають на контрольні питання, поглиблено аналізують проблемні моменти, захищають реферати, висвітлюють основні тези наукових статей. При цьому, основними елементами семінарських занять є дискусія та формулювання висновків. Студенти повинні оволодівати умінням аргументовано відстоювати свою позицію.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи:

Самостійна робота студентів здійснюється, перш за все, у формі підготовки до семінарів. У процесі самостійної роботи студенти запам’ятовують основні терміни, розглядають теорії та концепції, за контрольними питаннями проводять самоконтроль своїх знань, пишуть реферати, опрацьовують рекомендовану літературу до теми, роблять реферативні огляди наукових статей (за вибором). Також самостійна робота полягає в опрацюванні матеріалу, який виноситься окремо на самостійний розгляд. Здебільшого це питання, які залишилися поза увагою лекцій та семінарів.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами під час консультацій (за графіком). Їх мета: підвищення рівня підготовки студентів з окремих тем та питань, надання рекомендацій щодо підготовки до семінарів, конференцій, „круглих столів”, самостійної дослідницької роботи, відпрацювання поточної заборгованості.

Контроль за засвоєнням матеріалу:

Здійснюється у формі поточного та підсумкового етапів. Поточний контроль відбувається впродовж семестру за поточну роботу (на лекціях і семінарах). Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі семестрового заліку або екзамену, який може проходити у формі підсумкового тесту. Залік включає в себе перевірку основних знань за такими напрямками:

- контроль матеріалу, що виноситься на лекційні заняття;

- контроль матеріалу, що виноситься на семінарські заняття;

- контроль матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання.

Критеріями оцінки є:

– повнота розкриття питання з використанням основної та додаткової літератури;

– цілісність, системність, логічна послідовність викладення матеріалу, переконливість наведених аргументів;

– аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки;

– підготовка матеріалу за допомогою оргтехніки.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.

 1. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________Розвиток інформаційного суспільства_________________________”


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч занять НЕ

1

2

3

8

10

11

12

ЗМ.1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Результати навчання

Знати і розуміти сутність інформаційного суспільства та його основні ознаки

НЕ 1.1. (Лекція)

Інформаційне суспільство як предмет соціологічного аналізу

 • Визначення „інформації” та її концепції. Сутність інформаційного суспільства.

 • Сучасні зміни у технології, освіті, способі праці й дозвілля, релігійності та системі цінностей, культурі тощо.

 • Основні ознаки інформаційного суспільства.

4

-

-

-

Конспект лекцій
-

2

Розуміти важливість інформації в сучасному суспільстві

Знати та вміти класифікувати основні ознаки інформаційного суспільства

(Семінарське заняття)

Сутність інформаційного суспільства

 • Інформація як основний ресурс інформаційного суспільства.

 • Багатоманітність термінології щодо визначення інформаційного суспільства.

 • Ознаки інформаційного суспільства через призму сучасних соціальних змін.

-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.8

Розуміти й розрізняти поняття постіндустріальне та інформаційне суспільство

Знати перешкоди на шляху України до інформаційного суспільства

Вміти визначити роль науково-технічної сфери України

(Самостійна робота)

Реалізація планів інформаційного суспільства в Україні

 • Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні.

 • Розвиток науково-технічної сфери в Україні.
-

-

2

-

Тестування
6

Результати навчання

Знати і розуміти основні теорії інформаційного суспільства

НЕ 1.2. (Лекція)

Концептуальні підходи до аналізу інформаційого суспільства.

 • Передумови теорії інформаційного суспільства та концепція Д.Белла. Концепція „третьої хвилі” О.Тоффлера.

 • Неомарксистські концепції інформаційного суспільства.

 • Концепція Ф.Фукуями про „кінець історії” у контексті інформаційного суспільства.

 • „Каліфорнійська ідеологія” та гіпермедіа.

 • Інформаційне суспільство у теорії З.Баумана. Комунітаризм А.Етціоні.

 • Критичні зауваження Е. Гіденса щодо теорії інформаційного суспільства. Концепція синергетичного суспільства Й. Масуди.
4

-

-

-

Конспект лекцій2

Розуміти основні концепції інформаційного суспільства

Знати та вміти класифікувати соціологічні теорії інформаційного суспільства

(Семінарське заняття)

Інформаційне суспільство через призму соціологічного аналізу

 • Концепції інформаційного суспільства Д. Бела і О. Тофлера. Інформаційне суспільство у немарксистських теоріях.

 • Теорії інформаційного суспільства З. Баумана та А. Етціоні. Е. гіденс про інформаційне суспільство.

 • Синергетичсне суспільство Й. Масуди та «кінець історії» Ф. Фукуями.

-

4

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.8

Розуміти специфіку соціологічної теорії мережного суспільства

Знати соціологічний зміст образу електронного суспільства

Вміти розрізняти різні концепції інформаційного суспільства

(Самостійна робота)

Структура теорій інформаційного суспільства

 • Основні риси «мережного суспільства» за М.Кастельсом.

 • Соціологічний зміст образу "електронного суспільства" М.Маклюена

-

-

2

-

Тестування4


4

4
ВСЬОГО ЗА ЗМ1.
30

ЗМ.2. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Результати навчання

Знати і розуміти специфіку інформаційних технологій

Н.Е.2.1 (Лекція)

Інформаційні технології: від народження до кінця „піскової доби”

 • Особливості розвитку комп’ютерної техніки. Визначення інформаційних технологій.

 • Якісні та кількісні зміни передачі інформації. Праця, зайнятість та інформаційні технології. Система електронних підписів та вироблення єдиних стандартів у галузі інформації.

 • Комп’ютерні фахівці як стратегічний кадровий потенціал держави.

 • Соціальна структура і стратифікація під впливом інформаційно-технологічних інновацій.
Конспект лекцій2

Розуміти сутність процесу комп’ютеризації

Знати та вміти класифікувати зміни в інформаційному просторі

(Семінарське заняття)

Система комп’ютерних та інформаційних технологій

 • Комп’ютерна техніка як рушійна сила інформаційного суспільства. Комп’ютерна техніка, інформаційні технології та їх еволюція

 • Сутність основних змін в системі передачі інформації.

 • Комп’ютеризація та інформатизація сфери освіти та науки. Якісні зміни інформації та вимоги до фахівців в інформаційній галузі

 • Соціальна структура і стратифікація під впливом інформаційно-технологічних інновацій.
Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.6

Розуміти специфіку інформатизації в Україні

Знати основні види комп’ютерних технологій

Вміти аналізувати специфіку соціологічних комп’ютнризації в Україні

(Самостійна робота)

Інформатизація в Україні

 • Інформатизація всіх сфер діяльності в Україні.
Тестування2

Результати навчання

Знати і розуміти сутність економіки посткапіталізму

Н.Е.2.2. (Лекція)

Економіка посткапіталізму: віртуалізація та інформатизація

 • Глобальна мережева економіка. Конкуренція між економіками Другої і Третьої хвилі.

 • Освіта й наука як основні чинники мережевої економіки. Знання та його невичерпність у новій економіці.

 • Особливості сучасного ринку праці. Вимоги до сучасних бізнесових структур.

Конспект лекцій2

Розуміти основні риси нової моделі економіки

Знати та вміти класифікувати зміни в економічній сфері під впливом інформаційних технологій.

(Семінарське заняття)

Інформаційна модель економіки

 • Основні риси нової моделі економіки.

 • Роль знання, навчання та творчості у новій економіці.

 • Зміни у системі виробництва та торгівлі.

 • Трансформації на ринку праці.

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.6

Розуміти особливості запровадження інформаційних технологій

Знати особливості сучасного економічного середовища.

Вміти розрізняти різні види соціологічних досліджень

(Самостійна робота)

Особливості запровадження інформаційних технологій

 • Досвід запровадження інформаційних технологій у економіці Ірландії.

 • Особливості (правила) сучасного економічного середовища за Кевіном Келлі.

Тестування2

Результати навчання

Знати і розуміти проблематику концентрації ЗМІ та маніпулювання громадською думкою

Н.Е.2.3. (Лекція)

Інформаційне суспільство, держава і ми: можливості, обов'язки, права, перспективи

 • Роль держави у запровадженні інформаційних технологій.

 • Проблематика концентрації засобів масової інформації та маніпулювання громадською думкою.

 • Інформаційне суспільство: глобальне, європейське, українське. Поширення інформації та знань. Інформатизація як шлях до європейської інтеграції та економічного добробуту.

Конспект лекцій6

Розуміти специфіку соціологічних досліджень державної політики і інформаційному суспільстві

Знати та вміти аналізувати зміни традицій і права у новому суспільстві

(Семінарське заняття)

Держава і право в інформаційному суспільстві

 • Держава та запровадження інформаційних технологій. Традиції та право у інформаційному середовищі.

 • Проблематика власності та захисту інформації у інформаційному середовищі.

 • ЗМІ та маніпулювання громадською думкою. Використання Інтернету та нових інформаційних технологій в Україні.

 • Інформатизація України та її специфіка. Зв’язок інфомаційних технологій з інтеграційними процесами та розвитком добробуту.

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.2

Розуміти особливості інформатизації економіки і політики

Знати проблеми становлення інформаційної економіки в Україні.

Вміти проводити соціологічні дослідження змін в інформаційному просторі

(Самостійна робота)

Моделі інформатизації економіки і політики


 • Західна та східна моделі інформатизація: їхні акценти.

 • „Електронний уряд” в Україні. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні.

Тестування2

Результати навчання

Знати і розуміти проблематику концентрації ЗМІ та маніпулювання громадською думкою

Н.Е.2.4. (Лекція)

Соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства

 • Соціально-психологічна адаптація індивіда до сприйняття інновацій.

 • Інтерактивні засоби навчання, вбудовані у товари. Комп’ютер та Інтернет в освітній системі.

 • Вал інформації та зміна освітніх засобів у бік інтерактивних процедур. Державні служби, засоби масової комунікації та освітянські заклади як найперші об’єкти інформаційної кампанії.

 • Технократизм та антропологізм. Формування нової системи цінностей у Інформаційному суспільстві.

Конспект лекцій


Розуміти специфіку адаптації особистості в інформаційному суспільстві

Знати та вміти аналізувати зміни в соціалізації особистості

(Семінарське заняття)

Особистість в інформаційному суспільстві

 • Адаптація індивіда до технічних інновацій.

 • Роль комп’ютера та Інтернету у сучасному житті.

 • Система освіти та вимоги сучасності.

 • Ціннісні імперативи Інформаційного суспільства.

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.6

Розуміти особливості інформатизації та її впливу на особистість

Знати проблеми становлення особистості

Вміти проводити соціологічні дослідження змін в інформаційному просторі

(Самостійна робота)

Вплив мас-медіа на особистість

 • Вал інформації та зміна освітніх засобів у бік інтерактивних процедур.

 • Вимоги нових медіа до людей.

Тестування2


4

4
ВСЬОГО ЗА ЗМ.2.
30
Всього балів

100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1
1) реферативні роботи – 1 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 1 б.
ЗМ 1, НЕ 1.2
1) реферативні роботи – 1 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 1 б.
ЗМ 2, НЕ 2.1
1) реферативні доповіді – 1 б.

2) есе – 1 б.
ЗМ 2, НЕ 2.2
1) реферативні доповіді – 1 б.

2) есе – 1 б.
ЗМ 2, НЕ 2.3
1) реферативні доповіді – 1 б.

2) аналітичні конспект першоджерел –1 б.
ЗМ 2, НЕ 2.4
1) реферативні доповіді – 1 б.

2) есе – 1 б.

3) аналітичний виклад конспектів першоджерел – 1 б.


ТЕМАТИКА ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)


ЗМ.1.

НЕ.1.1.

Теми рефератів:

 • Інформація як важлива складову міжособистісних комунікацій.

 • Інформаційне суспільство: утопія, чи реальність?

 • Західні вчені про суспільство майбутнього.

Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему: «Сутність інформаційного суспільства».

 • Таблиця: «Основні ознаки інформаційного суспільства».

 • Реферативний огляд статті:

НЕ 1.2.

Теми рефератів:

 • Концепція інформаційного суспільства Д. Бела.

 • Образ суспільства у концепції Е.Тоффлера.

 • Інформаційна природа "посткапіталістичного суспільства" за П.Дракером.

 • Інформаційні риси нового образу суспільства за Е.Гіденсом.

 • Ж.Атталі про "інформаційне суспільство" як останню фазу розвитку "Ери грошей."

Інші види ІНДЗ:

 • Таблиця: «Концепції інформаційного суспільства».

 • Реферативний огляд статті: Масуда Й. Комп'ютопія // Філософська і соціологічна думка. 1993 №5, с.36-50.

 • Реферативний огляд статті: Валлерстайн И. Интеллектуалы в век перехода // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2002. - № 3. - С. 42-56.


ЗМ.2.

НЕ 2.1.

Теми рефератів:

 • Інформаційні технології та їх вплив на екологію.

 • Інформаційні технології та віртуалізація світу.

Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему: «Віртуалізація світу та її наслідки».

НЕ 2.2.

Теми рефератів:

 • Як небагата країна може за наявності мережевої економіки опинитись на висоті?

 • Нові вимоги до системи навчання та їх практичне застосування.

 • Виробництво й торгівля у інформаційній економіці.

Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему: «Знання та його важливість для економіки інформаційного суспільства».

НЕ 2.3.

Теми рефератів:

 • Конкуренція та її значення у новій системі.

 • Небезпека комп’ютерної злочинності.

 • Хакерство та заходи з його протидії.

 • Сучасні бази даних та захист приватного життя.

 • Інформаційні технології в Україні та європейська інтеграця.

 • Проблематика „електронного уряду” в Україні.


Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему «Глобальність нового ладу: якщо перетворення не будуть йти зсередини, їх здійснять ззовні.»

 • Есе на тему: «Українські суспільні трансформації: внутрішня потреба чи зовнішній вплив?»

НЕ 2.4.

Теми рефератів:

 • Інтерактивні засоби користуванням сучасними товарами.

 • Освітня модель майбутнього.

 • Шлях комп’ютера: друкарська машинка, ігровий апарат, інтерактивний засіб.

 • Система цінностей Інформаційного суспільства.

Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему: «Особистість у вирі інформаційних технологій».

 • Есе на тему: «Хто володіє інформацією той володіє світом: за і проти».

 • Таблиця: «Позитивні і негативні наслідки інформатизації».Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


Модуль 1.

 1. Дайте визначення „інформації” та охарактеризуйте її концепції.

 2. Якими термінами визначають Інформаційне суспільство?

 3. Які зміни характерні для сучасного етапу світової цивілізації?

 4. Назвіть основні ознаки Інформаційного суспільства.

 5. Охарактеризуйте передумови теорії Інформаційного суспільства.

 6. Проаналізуйте концепцію „постіндустріалізму” Д.Белла.

 7. Охарактеризуйте концепцію „третьої хвилі” О.Тоффлера.

 8. Дослідіть неомарксистські концепції Інформаційного суспільства.

 9. У чому сутність концепції Ф.Фукуями про „кінець історії”?

 10. Проаналізуйте „каліфорнійську ідеологію” як одну з найпоширеніших парадигм розуміння сучасних змін.

 11. Що собою являє Інформаційне суспільство у теорії З.Баумана?

 12. Охарактеризуйте концепцію „комунітаризму” А.Етціоні.

 13. Які критичні зауваження висловив Е. Гіденс щодо теорії Інформаційного суспільства?

 14. Визначте основні тези концепції синергетичного суспільства Й. Масуди.

Модуль 2.

 1. Назвіть особливості розвитку комп”ютерної техніки.

 2. Які кількісні та якісні зміни відуваються з передачею та використанням інформації?

 3. Яким чином інформаційні технології змінюють наші уявлення щодо праці й зайнятості?

 4. Яких нових винаходів та удосконалень слід очікувати у найближчі роки?

 5. Охарактеризуйте вимоги до фахівця з інформаційних технологій.

 6. Які вимоги ставляться до України щодо підняття її рейтингу в інформаційних технологіях?

 7. Охарактеризуйте зміст та основні характеристики „мережевої економіки”.

 8. Як інформаційні технології впливають на виробничі процеси?

 9. Дослідіть взаємозв”язок знань та економічного розвитку.

 10. Проаналізуйте процеси на сучасному ринку праці.

 11. Охарактеризуйте основні особливості (правила) сучасного економічного середовища за Кевіном Келлі.

 12. Проаналізуйте економічні заходи в Ірландії у контексті їхнього вірогідного запровадження в Україні.

 13. Яка роль держави у запровадженні інформаційних технологій?

 14. Що має бути домінантним у регулюванні інформаційної сфери – етика (традиції) і технологія чи право?

 15. На яких принципах має грунтуватися законодавство у сфері інформатизації?

 16. Прослідкуйте взаємозв”язок злочинів із незаконого проникнення та кадровою політикою організацій.

 17. Чи існує небезпека використання державних систем баз даних у контексті доступу до приватного життя?

 18. На яких засадах має базуватися право власності у інформаційному середовищі?

 19. Обгрунтуйте, який фактор можна вважати основним у сучасних технологічних катастрофах – інфомаційний чи людський?

 20. Ваше ставлення до спроб держави встановити „інформаційне сито”. Які мають бути межі державного втручання у інформаційну сферу?

 21. Охарактериуйте таке явище як комп”ютерна злочинність.

 22. Наведіть приклади маніпулювання громадською думкою через ЗМІ.

 23. У чому полягає основна проблематика адаптації до нових технологій в Україні?

 24. Якими чинниками обумовлена сучасна буденність мобільного зв”язку в Україні?

 25. Яким чином держава може посприяти підвищенню комп”ютерної грамотності (можна взяти за приклад Китай чи якусь іншу країну)?

 26. Які нові підходи мають вирізняти сучасного фахівця?

 27. Які зміни слід очікувати в освітній системі Інформаційного суспільства?

 28. Яку роль відіграє комп”ютер у розвитку освіти й науки?

 29. Охарактеризуйте зміну освітніх засобів від читання й письма до інтерактиву.

 30. Які вимоги висувають нові медіа до людей?

 31. Проаналізуйте шляхи залучення людей до інформаційних технологій через державні служби.

 32. Яку роль відіграють комп”ютерні ігри у розвитку комп”ютерної грамотності?

 33. Дослідіть такі види послуг, як онлайнова торгівля, електронні засоби охорони помешкання, медичний моніторинг?

 34. Чому процес надання адміністративних послуг електронним шляхом так повільно запроваджується в Україні?

 35. Які чинники обумовлюють перетворення інформації на товар?

 36. Проаналізуйте позитивні й негативні чинники впливу техніки на людину.

 37. Розкрийте сутність поняття „інформацієманія” та визначте засоби протидії.

 38. Дослідіть місце „модернізму” у Інформаційному суспільстві у контексті формування нової системи ціннстей.

 39. Охарактеризуйте динаміку розвитку Інтернету в Україні.

 40. Як сприяють інформаційні технології поширенню знань в Україні?

 41. Яким чином інформатизація впливає на підвищення економічного добробуту?

 42. Яке місце займає сектор інформаційно-комунікаційних технологій у загальній структурі економіки України?

 43. Охарактеризуйте західну модель інформатизації.

 44. Охарактеризуйте східну модель інформатизації.

 45. На яких засадах має розвиватися інформатизація в Україні?

 46. Охарактеризуйте перспективи розвитку „електронного уряду” в Україні.7. Рекомендована література:

а) підручники і навчальні посібники

(до всіх тем)

 1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994. – 336 с.

 2. Бауман 3. Индивидуализированное общество. – М., 2002.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999. – 956 с.

 4. Валперстайн И. Интеллектуалы в век перехода // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2002. - № 3. - С. 42-56.

 5. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: Прогресс, 1976. – 264 с.

 6. Давыдов Ю.Н. Современность капитализма // Новое и старое в теоретической социологии. - М, 1999. - С. 5-37.

 7. Дилигенский Г.Г. "Конец истории", или смена цивилизаций ? // Вопр. философии.- 1991.- № 3.

 8. Дилигенский Г.Г. К новой модели человека // Мировая экономика и меджународные отношения.- 1989.-№ 9, 10.

 9. Игнатьев М. Б., Пятлина Е. О., Шейнин Ю. Е. Информационное общество – парадигмы и базовые технологии

 10. Иноземцев В. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. — М.: Academia, 1999.

 11. Машлыкин В. Г. Европейское информационное пространство. – М., 1999.

 12. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. - М„ 1999.

 13. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. - М„ 1999.

 14. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / Пер. з англ. О. Буценко. — Т. 2. — К.: Основи, 1994.

 15. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., Киев, 2001. – 349 с.

 16. Реконструкція світоглядних парадигм. Нові тенденції в західній філософії.-К., 1995.- Гл.1.

б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)

ЗМ 1

 1. Скитовски Т. Суверенитет и рациональность потребителя // Теория потребительского поведения и спроса. – С-Пб., 1993

 2. Соколов А. Введение в теорию социальной коммуникации. – СПб.: СПбГУП, 1996. – 170 с.

 3. Степин В.С. Научное познание и ценности технической цивилизации // Вопр. философии - 1989.- № 10.

 4. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К., 1996. – 384 с.

 5. Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество. – К., 1999.

 6. Терин В. П. Глобальная деревня - http://www.pr.ru/media/msarticl/index.htm

 7. Терин В. П. Информационное и коммуникационное воздействие в условиях глобализации - http://www.pr.ru/media/msarticl/index.htm

 8. Терин В.П. Массовая коммуникация. – М.: Изд-во ин-та социологии РАН, 1999. – 170 с.

 9. Тоффлер С. Третья волна. – М.:АСТ, 1999. – 464 с.

 10. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Создание новой цивилизации. Политика третьей волны. За: Alvin and Heidi Toffler. Creating a New Civilization. The Politics of the Third Wave. – Atlanta, 1995 - http://www.freenet.bishkek.su/jornal/n5/JRNAL511.htm

 11. Фукуяма Ф. Конец истории ? // Вопр. философии.-1990.-№3.

 12. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2000. – 380 с.

ЗМ 2

 1. Шадрин А. Е. Информационное общество и политические процессы - http://www.ieie.nsc.ru/~forsis/publ/asisws/shadrin.html

 2. Шадрин А. Трансформация экономических и социально-политических институтов в условиях перехода к информационному обществу - http://www.ieie.nsc.ru/parinov/artem1.htm

 3. Шварц П. "Анти-воин" шоковой волны // Wired. - 1993 - Novemder - 2(2") -P. 36-48.

 4. Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір. – К., 2005. – 220 с.

 5. Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір. – К., 2005. – 220 с.

 6. Якушев М.В. Информационное общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики - http://www.iis.ru/infosoc6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалою


Оцінка "А" виставляється студенту, який за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 90 до 100 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • широка загально гуманітарна соціологічна ерудиція; високорозвинутий інтелект; наявність як критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення;

 • розуміння концептуальних основ й особливостей соціологічного аналізу інформаційного суспільства;

 • наявність сформованого й аргументованого світогляду

 • глибоке усвідомлення сутності інформаційного суспільства, специфіки інформатизації та комп’ютеризації сучасного суспільства;

 • чітке розуміння основних ознак інформаційного суспільства;

 • обізнаність з фундаментальними першоджерелами соціологічних теорій інформаційного суспільства, здатність до самостійного аналізу їхнього змісту;

 • наявність систематизованих, логічно впорядкованих уявлень про інформаційне суспільство, його сутнісні характеристики, соціокультурні основи та базові компоненти;

 • здатність пояснити закономірні зв’язки між різними соціальними підсистемами інформаційного суспільства;

 • розуміння сутності державної політики в епоху інформатизації;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними опонентами

 • уміння використовувати основні соціологічні методи при дослідженні важливих соціальних проблем пов’язаних з інформатизацією всіх соціальних сфер.

На оцінки "В” і С" заслуговують студенти, що за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали відповідно бали у сумі від 82 до 89 (В) і від 75 до 81(С) і рівень знань яких відповідає таким умовам

 • наявність в цілому якісних знань у галузі соціології та методологічної специфіки застосування її принципів при аналізі іформаційного суспільства;

 • поінформованість щодо змісту базових концепцій інформаційного суспільства; здатність до їх аналітичної характеристики;

 • розуміння різниці між різними концепціями інформаційного суспільства та впливу ЗМІ на суспільно творчі процеси;

 • адекватне усвідомлення змін у державній політиці, що виникають внаслідок інформатизації;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними опонентами.

Оцінки "D” і Е" виставляються студентам, які за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали бали у сумі від 69 до 74 (D) і від 60 до 68 (Е) і рівень знань яких відповідає умовам:

 • наявність фрагментарних знань з історії інформаційного суспільства, наявність достатньої кваліфікації при дослідженні соціальних явищ та подій, що з ним пов’язані;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми становлення інформаційного суспільства;

 • вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних концепцій інформаційного суспільства;

 • брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту; домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними.

Оцінки "F” і Fx" ставляться, якщо студент за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 35 до 59(F) і від 0 до 34 (Fx) балів і рівень знань якого відповідає таким умовам

 • нечіткі, безсистемні, спотворені уявлення про специфіку соціологічного аналізу інформаційного суспільства;

 • нерозуміння основних принципів інформатизації та базових теорій інформаційного суспільства;

 • необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсу «Розвиток інформаційного суспільства».

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.

9. Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

C

добре

69-74

D

задовільно

60-68

E

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю перескладання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом


10. ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання з курсу „Розвиток інформаційного суспільства”

П.І.П. ________________________________________________________

Факультет _______________________ Спеціальність _______________

Курс, форма навчання (стаціонарна, заочна)_______________________

*Правильну відповідь обведіть кружечком (відповіді однозначні)

БУДЬТЕ УВАЖНІ!!!

 1. Універсальна субстанція, що пронизує усі сфери людської діяльності, слугує провідником знань та думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, утвердження стереотипів мислення та поведінки це:

а) соціологія б) наука в) інформація г) природниче знання

2. Згідно якої концепції інформація розглядається як об’єктивна внутрішня властивість всіх матеріальних об’єктів, вона міститься у всіх без винятку елементах та системах матеріального світу.

а) біхевіористської б) атрибутивної в) функціональної

3. Прихильники якої течії стверджують, що інформація (інформаційні процеси) присутні у всіх самокерованих (технічних, біологічних, соціальних) системах?

а) кібернетичної б) атрибутивної в) антропоцентристської

4. Поняття «суперіндустріальне» суспільство належить:

а) Й. Масуді б) Е. Гіденсу в) Ф. Фукуямі г) О. Тофлеру

5. Зародження держави, міста, класів, писемності пов’язують з таким типом суспільства:

а) індустріальне б) постіндустріальне в) традиційне

6. Перелічіть основні риси інформаційного суспільства: ________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Концепція інформаційного суспільства О. Тофлера викладена в праці:

а) Нова епоха б) П’ятий елемент в) Третя хвиля г) Другий рівень

8. Назвіть основних представників неомарксистських теорій інформаційного суспільства: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Яка з перелічених характеристик не належить новому інформаційному суспільства (за З. Бауманом)?

а) втрата людиною контролю над більшістю важливих соціальних процесів;

б) поглиблення непевності;

в) розвиток колективізації;

в) прогресування незахищеності особистості перед лицем не контрольованих нею змін;

10. А.Етціоні є представником:

а) комунітаризму б) антропоцентризму в) біхевіоризму г) теорії конфлікту

11. Розкрийте суть поняття «синергетика»: _________________________________

__________________________________________________________________________________

12. Концепція інформаційного суспільства складається у межах двох парадигмальних тенденцій:

а) комунітаризму і лібертаризму;

б) функціоналізму та біхевіоризму;

в) соціального інтеракціонізму та етнометодології

13. Який із винаходів людства можна назвати найекологічнішим?

а) інформаційні мережі б) комп’ютерні технології в) мобільний зв’язок

14. Говорячи про рушійну силу інформаційного суспільства слід вказувати на:

а) кваліфікованих робітників у сфері інтернет послуг

б) менеджерів середньої ланки;

в) програмно-технічну інтелігенцію.

15. Поняття «Hardware» позначає:

а) апаратне забезпечення;

б) програмне забезпечення;

г) лінгвістичні засоби та організаційно-правове забезпечення.

Шкала оцінювання

15-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно


Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconІ. Л. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» для студентів 4 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconВ. О. Єсіна програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Потенціал І розвиток підприємства» для студентів 4 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів 4 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи