Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Скачати 399.46 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Дата29.07.2012
Розмір399.46 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Новітні соціологічні теорії»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

72

2

22

11

-
39

-

-

-

10


Заочна

5

10

72

2

6

-

-
66

-

-

-

10


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Новітні соціологічні теорії» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена ас. Ткачук Ю.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1.АНОТАЦІЯ

  1. Мета викладання курсу


У першій половині XX ст. домінуючим видом діяльності соціологів у багатьох країнах були прикладні соціологічні дослідження, а у 60-80-х рр. в Західній Європі і зокрема в США все більше соціологів стало цікавитися розробкою проблем самої соціо­логічної теорії, пов'язаних з процесом інтеграції різних напрямів у соціології, які різни­лись один від одного специфічним підходом до аналізу об'єкта і предмета соціології, до розуміння метода соціології як науки.

Для сучасної соціології Заходу і Сходу характерна неоднорідність сфери предмету дослідження, багатоманітності і суперечливості теорій, ідей, суджень, міркувань про суспільство, політику, політичну владу, політичні відносини, місце їх роль у політичному процесі та ін. З початку ХХ мст. В соціології утверджуються різні напрями і школи, визначаються важливіші теоретичні орієнтації, концепції. Утверджуються і набирають широке розповсюдження соціологічні школи: неопозитивізм, прагмагматизму і політичного реалізму, модернізму соціальних систем та ін. , а з другої половини ХХ ст.. та на початку ХХІ формуються соціологічні напрямки: неофункціоналізм, теорія конфлікту, постмодернізм, неомарксизм, ідуть пошуки шляхів інтеграції соціологічних знань.

Мета курсу – виявлення комплементарності теоретичної соціології другої половини ХХ ст. через демонстрацію історії соціологічних ідей, проблем і методів. Для цього необхідно сформувати у студентів здібності до критичного соціологічного мислення, навички застосування евристичного потенціалу сучасних соціологічних концепцій до конструювання соціального, вміння теоретизувати на основі інтерпретаційних дескрипцій соціального.


1.2. Завдання курсу

 • розвивати у студентів потребу в здобутті наукових знань про етапи розвитку новітніх соціологічних теорій;

 • виявити багатоманітність і суперечливість теорій, ідей, суджень, міркувань про суспільство, політику, політичну владу, політичні відносини, місце їх роль у політичному процесі методологічну значущість ідей та принципів новітніх соціологічних теорій в розв’язанні глобальних та особистісних проблем сьогодення.1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


знати першоджерела і вміти використовувати їх зміст й основні ідеї при аналізі соціологічних проблем, а також проблем світового суспільного розвитку, соціальної практики й науки;

розуміти зміст соціологічних принципів та категорій, оперувати ними при викладенні теоретичного матеріалу;

вміти розібратися у суті соціологічної проблеми і відобразити наслідки цієї праці у самостійному викладенні основних результатів у формі усної відповіді, письмової, реферату. демонструвати та аргументувати свої погляди.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

____Новітні соціологічні теорії_____”

№ НЕ

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Модуль 1.
НЕ 1.1.


Предмет і задачі курсу “Новітні соціологічні теорії”.1.Визначення терміна “новітні соціологічні теорії”.

2. Головні напрями теоретичної соціології ХХ століття.

3. Порівняльний аналіз соціологічних теорій: європейська соціологія, американська соціологія, українська соціологія.
2
2
-
-Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів


21.Підготуйте реферативну доповідь статті: Александер Дж. Коломй . П. Неофункционализм сегодня: восста­навливая теоретическую традицию // Социс., 1992, № 10.


2Підготуйте реферативну доповідь: «Соціальний інститут як особливий тип стійкої регламентації

соціальних зв’язків та форм соціальної регуляції поведінки суб’єктів».3


3

6
НЕ 1.2.

Розуміюча соціологія та її трансформації.1.Предмет розуміючої соціології як проект соціальної науки М.Вебера. Т.

2. Зміст соціологічних понять розуміючої соціології.

3. Боротьба розуміючої соціології з позитвізмом та натуралізмом в соціології.


2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд праці: Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социо-Логос: содиология, антропология, метафизика. Вып. I. Общество и сферы смысла. -М., 199188

НЕ 1.3.
Формальна соціологія.1.Формальна соціологія Ф.Тьоніса як одна з спроб подубови системи формальних, чистих категорій соціології.

2.Евристичний потенціал формальної соціології для аналізу сучасного мультикультурного суспільства.

3. Тематичне поле теоретичної соціології: суспільні стосунки, суспільні цілісні сукупності, суспільні корпорації.

2

2

-

-

Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів2


1.Підготуйте огляд статті:

Бауман 3. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // Вопросы социологии, 1992, № 2.

2. Підготуйте реферативний аналіз праці Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. - СПб., 1996.4


4


8


НЕ

1.4

Феноменологічна соціологія.1.Подолання природної настанови у проекті Е.Гусерля

2.Завдання феноменологічної соціології А.Щюца.

3. Соціологія знання. Постулати про існування Іншого Я, суспільство як реальність об’єктивна і суб’єктивна.

2

2

-

-

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,
1

1Підготуйте реферативний огляд статті: Бхаскар Р. Общества// Социо-Логос: социология, антропология, метафизика. - М., 1991.


2. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


4


48Модуль 2. Держава і сучасний соціально-політичний процес
НЕ 2.1.


Соціальна антропологія.
1.Ситез філософії життя, феноменології та інтегративного людинознавства в німецькій філософській антропології.

2. Теорія інституцій та соціальної дії А.Гелена.

3. Соціальні інституції як чинники стабілізації людського буття.

4. Категорії соціологічного дослідження людини: соціальність, історичність, експресівність.

5. Розвиток структурної антропології К.Леві-Строса в контексті французького.

6. Формально-структурний напрям англійського антропологічного функціоналізму .

2

2

-

-

Усне опитування, реферативні доповіді, виконання тестів.

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,


2


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд статті: Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социс, 1992, № 9, II.


2.Підготуйте есе за темою: «Соціологічні концепції першої половини ХХ ст..»


5


58
НЕ

2.2.

Франкфуртська школа та її еволюція
1.Інститут соціальних досліджень у Франкфурті-на-Майні та його роль у розвитку німецької соціології.

2. Програма емансипації особистості і суспільства.

3.Емансипативна роль фантазії. Топос фантазії – міф, мистецтво, сфера естетичного.

4. “Діалектика просвітництва” – програмний виклад соціальної філософії неомарксизма. Різні типи раціональності. Зміст та інтенції негативної діалектики.2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.


1


11.Підготуйте реферативний огляд статті: Голосенко И.А. История социологии как научная проблема // Социологические исследования. - 1976. - № I.


2.Підготуйте реферативний огляд понять з теми, користуючись матеріалами джерела: словник-довідник Лоусона Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


5


5

6
НЕ 2.3.

Комунікативний поворот у соціології.


.


1.Загальна характеристика соціальної теорії Ю.Габермаса. Теоретичні засади критичної теорії.

2. Дослідження двох феноменів соціальності: Öffentlichkeit (громадськості) та комунікації.

3. Теорія соціальної дії Ю.Габермаса.

4. Проблеми інтеграції. Інтеграція соціальна та системна. Дуалізм сфер людського існування: сфера праці (взаємини з природою) і сфера інтеракції (міжлюдські взаємини).2

2

-

-

Усне опитування;11.Підготуйте есе за темою: «Концепція панівного політичного класу, теорії еліт»

2.Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему: «Що чекає соціологію в майбутньому»?


5


58
НЕ

2.4.

Постпозитивістська орієнтація в сучасній європейській соціології.
1.Соціальна теорії в контексті позитивізму.

2.Критичний раціоналізм як методологічна програма оновлення соціологічних досліджень.

3. Методологія критичного раціоналізму К.Попера.

4. Місце соціологічних теорій в онтологічній побудові критичного раціоналізму.

5.Спільні риси неопозитивізму та критичного раціоналізму. Вимоги до соціологічного дослідження: об’єктивність, ціннісна нейтральність, назаангажованість

2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.1


2


11.Підготуйте реферативний огляд статті: Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения. // Социс, 1991, № 2.


.

10

8Всього за модулем 1.
30
Всього за модулем 2.

30Підсумковий контроль

40


Всього балів

100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1


Головні напрями теоретичної соціології

Визначити Множинність соціологічних парадигм, зростаючу спеціалізація і диференціація галузей соціологічного знання, розмаїтість історичних і культурних умов виникнення і розвитку науки соціології, неідентичність національних традицій соціологічної думки.

Характеризувати Етапи розвитку соціології: позитивістсько-натуралістичний, класичний, посткласичний. Здобутки кожного з них. Порівняльний аналіз соціологічних теорій: європейська соціологія, американська соціологія, українська соціологія. Актуальні соціологічні проблеми. Соціологічні терміни: соціологізм, органіцизм. Органіцизм консервативний і ліберальний.1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

4.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

5.Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. – М., Канон Т.3. – 1998; Т.4, - 2000.


ЗМ 1, НЕ 1.2

Боротьба розуміючої соціології з позитвізмом та натуралізмом в соціології.

Визначити актуалізацію проблем розуміння, етичних цінностей, трудової етики.


Вміти аналізувати реконструкцію головних Веберових ідей історично-порівняльної розуміючої соціології. Соціологічні дослідження раціональності (формальної і матеріальної), раціоналізації (послідовне упорядкування соціальних інтересів певними ідеями), раціоналізуємості соціальної дії, розвитку структур раціональності (інституціалізація раціональності).


1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Александер Дж. Коломй . П. Неофункционализм сегодня: восста­навливая теоретическую традицию // Социс., 1992, № 10.

2.Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социо-Логос: содиология, антропология, метафизика. Вып. I. Общество и сферы смысла. -М., 1991.

3.Ф. Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с фр. – М., 1996.


ЗМ 2, НЕ 2.1

Характеристики суспільства як цілісної дійсності соціалізованих індивідів.

Охарактеризовувати питання: Соціологія як метод для гуманітарних наук.

Поняття соціальної взаємодії – осуспільнення. Позиція соціологічного атомізму та натуралізму. Формальна соціологія як дослідження чистих форм соціальної взаємодії. Поняття та аналіз моделей розвитку. Людина як соціальний атом і як соціальне коло. Механізми нейтралізації соціальної гетерогенності, форми соціальної диференціації. Групова солідарність і міжособистісне спілкування. Поняття особистої відповідальності.

Соціальна диференціація та гомогенізація соціального світу. “Філософія грошей” Г.Зімеля. Полеміка Г.Зімеля на два боки: із позитивізмом і марксизмом.1) теоретичні письмові роботи з актуальних проблем теми – 2 б.

2) реферативні доповіді – 2 б.

1.Бодрийяр Ж.В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000.

2.Бодрийяр Ж. Америка, М.: «Владимир Даяв», 2000.

3. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос; социология и сферы смысла. - .Д., 1991.ЗМ 2, НЕ 2.2

Феноменологічної соціологіїя.

Аналізувати: теоретичне усвідомлення соціального світу у вимірах людського буття, відтворення його законів в уявленнях, ідеях, цілях і мотивах людей як практично діючих індивідів.

Визначати: предмет соціології М.Шелера: філософсько-антропологічне припущення про подвійний характер кожного людського акту. Соціологію політики. Об’єктивний принцип солідарності. Соціологія знання. Взаємозумовленість знання і суспільства.

Охарактеризовувати: Завдання феноменологічної соціології А.Щюца . Запозичення А.Щюцем ідей М.Вебера, Е.Гусерля, Д.Міда, А.Бергсона, Д.Джемса як його варіант розуміючої соціології.1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 2 б.

1. Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразования. -М., 1992.

2. Михельс Р. Принципиальное в проблеме демократии // Социологи­ческий журнал, 1994, № 3.

3.Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах "пост" // Иностранная литература, 1994, № 11, С.56-59.


ЗМ 2, НЕ 2.3

Соціальні інституції як чинники стабілізації людського буття.

Охарапктеризовувати питання: Розвантажувальні функції інституцій. Стрктурна модель інституцій. Плюралістична етика. Культурна антропологія Г.Плеснера. Сутність людини в її екцентричності. Категорії соціологічного дослідження людини: соціальність, історичність, експресівність. Соціологічне знання як розкриття глибинних структур на базі вивчення примітивних і неписьменних суспільств.

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) аналітичні конспект першоджерел – 2 б.

1.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

2.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

3. Погорілий 0.І. Соціологічна думка XX століття. - К., 1996.ЗМ 2, НЕ 2.4

Соціальна теорії в контексті позитивізму. Критичний раціоналізм як методологічна програма оновлення соціологічних досліджень.

Вміти визначати методологію критичного раціоналізму К.Попера..


Визначати: місце соціологічних теорій в онтологічній побудові критичного раціоналізму. Спільні риси неопозитивізму та критичного раціоналізму.

Вміти: охрактеризувати філософію,модерністську соціологію, постмодерністську етику. Охарактеризовувати вчення модернестів та постмодерністів

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 1 б.

3) аналітичний виклад конспектів першоджерел – 1 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3. Тощенко Ж.Т. Возможна ли новая парадигма социологического знания?// Социологические исследования. - 1991. - № 7 - С.16-25.4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

(Модуль 1.)НЕ 1.1.

1. Опрацюйте та підготуйте реферативну доповідь статті: Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. - №10.

2. Підготуйте доповідь, опрацювавши статтю: Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К.: Либідь, 1996.

3. Опрацюйте та законспектуйте працю: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000.

4. Підготуйте огляд статті: Бурдье П. Социальное пространство и генезис “классов” // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. – № 1.


НЕ 1.2.

1. Зробіть реферативний аналіз статті: Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. М., 1990. - С.707- 735.

2. Складіть таблицю на основі опрацьованої статті: Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. – К., 1996.

3. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.

4. Оберемко О.А. Чикагская традиция и политическая наука Гарольда Лассуэлла // Социологический журнал, 1994, № 7


НЕ 1.3.


1. Підготуйте реферативний огляд статті: Вебер М. Наука как призвание и профессия // Там же. - С.345-415.

2.Підготуйте есе за темою: «Нові теоретичні напрями в соціології».

3.Опрацюйте статтю: Бауман 3. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // Вопросы социологии, 1992, № 2.

4. Підготуйте конспективний огляд понять з теми, користуючись джерелом: Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. - СПб., 1996.


НЕ 1.4.


1. Законспектуйте та виступіть на семінарському занятті зі статтею: Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-логос. – М., 1991.

2. Підготуйте есе за темою: «Що чекає соціологію в майбутньому?»

3.Зробіть реферативний огляд статті: Мид Дж.Г. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994.

4. Малинкин А.Н. Теория политической элиты // Социс, 1994, № 3.


(Модуль 2)

НЕ 2.1.


1. Зробіть огляд статті: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Там же. - С.644-706.

2. Опрацюйте монографію: Погорілий 0.І. Соціологічна думка XX століття. - К., 1996.

3. Опрацюйте працю та виступіть на семінарському занятті із доповіддю: Маннгейм К. Консервативная мысль // Социс, 1993, №№ 1,4, 9, II

4. Законспектуйте та виступіть із статтею: Покровский И.Е. Одиннадцать заповедей функционализма Роберта Нортона // Социс, 1992, № 2.


НЕ 2.2.


1.Зробіть реферативний огляд статті: Тоффлер О. Эра смещения власти //Философия истории: Антология: Пособие для студентов гуманит.вузов. М., 1994. - С.322-339.

2.Підготуйте конспективний огляд праці Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках (Американская социологическая мысль: Тексты (Под ред. В.И.Добренькова. М., 1994.- С.481-496.

3.Опрацюйте статтю: Култаєва М.Д., Шеремет І.І. Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття. – Харків, 2003.

4. Тезисно зробіть конспект, опрацювавши статтю П. Сорокіна.: Моя философия - интегрализм // Социс, 1993, № 10.

5. Опрацюйте статтю: Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // Социологич. ис-сл.-1990. - № 2. - С. 3-16.


НЕ 2.3.


1. Підготуйте доповідь, на основі опрацювання статті Маннгейм К. Консервативная мысль // Социс, 1993, №№ 1,4, 9, II

2. Опрацюйте працю та підготуйте доповідь: Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство. – К., 2005.


3. Підготуйте реферативний огляд статті: Шюц А. Структура повседневного мышления // Cоциологические исследования. 1988. – № 24.

4. Напишіть есе, використовуючи статтю Култаєва М.Д., Шеремет І.І. Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття. – Харків, 2003.

НЕ 2.4.


1. Зробіть конспективний огляд статті Сорокин П. Моя философия - интегрализм // Социс, 1993, № 10.

2. Законспектуйте тезово статтю Тощенко Ж.Т. Возможна ли новая парадигма социологического знания?// Социологические исследования. - 1991. - № 7 - С.16-25.

3. Підготуйте термінологічний апарат теми, використолвуючи джерело: Современная западная социология: Словарь. М., 1990.


5.Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)Модуль 1.


 1. Формальна соціологія (Ф.Тьоніс, Г.Зімель, Л.фон Візе).

 2. Робота Ф.Тьоніса “Спільнота і суспільство”.

 3. Розуміюча соціологія М.Вебера.

 4. Робота М.Вебера “Протестанська етика і дух капіталізма~.

 5. Феноменологічна соціологія.

 6. Етнометодологія Г.Гарфінкеля.

 7. Соціологія знання М.Шелера.

 8. Інтеракціоністська соціологія Дж.Міда.

 9. Феноменологічна соціологія А.Шюца.

 10. Соціологія знання як соціальне конструювання реальності (П.Бергер і Т.Лукман).

 11. Соціальна антропологія (А.Гелен, Г.Плеснер, К.Леві-Строс).

 12. Політична антропологія Ж.Баландьє.

 13. Франкфуртська школа в соціології.

 14. Критична теорія суспільства М.Горкгаймера.

 15. Фрейдо-марксизм Е.Фрома.

 16. Е.Фром про соціальний характер.

 17. Фашизм і антисемітизм як предмет соціологічних досліджень.

 18. Комунікативний поворот у соціології (К.-О.Апель, Ю.Габермас).

 19. Постпозитивістська орієнтація у сучасній європейській соціології (К.Поппер, Г.Альберт, Г.Ленк).

 20. Соціологая цивілізаційного процесу Н.Еліаса (соціологія фігурацій).

 21. Екологічна соціологія У.Бека.

 22. Теоретична соціологія Е.Гіденса.

 23. Теорія структурації Е.Гіденса.

 24. Системна теорія Н.Лумана.

 25. Соціобіологія та соціальний біхевіоризм (Е.Уілсон, П.Ван ден Берге, Б.Скінер)

 26. Соціологія символічних форм П.Бурдйо.

 27. Соціологія соціального поля і соціальних мереж П.Бурдйо.

 28. Д.Гоман і П.Блау про механізми соціального обміну.

 29. Соціологія програмованого суспільства та постіндустріальна трансформація конфліків А.Турена.

 30. Світо-системний аналіз І.Волерстайна.

 31. Структуралізм і постструктуралізм в соціології (К.Леві-Строс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрійяр).

 32. Елементи самоорганізаційних моделей соціальних змін в теоріях Т.Парсонса, Н.Смелзера, Е.Гіденса, Я.Щепанського.


Модуль 2.


1. Формальна соціологія (Ф.Тьоніс, Г.Зімель, Л.фон Візе).

 1. Робота Ф.Тьоніса “Спільнота і суспільство”.

 2. Розуміюча соціологія М.Вебера.

 3. Робота М.Вебера “Протестанська етика і дух капіталізма~.

 4. Феноменологічна соціологія.

 5. Етнометодологія Г.Гарфінкеля.

 6. Соціологія знання М.Шелера.

 7. Інтеракціоністська соціологія Дж.Міда.

 8. Феноменологічна соціологія А.Шюца.

 9. Соціологія знання як соціальне конструювання реальності (П.Бергер і Т.Лукман).

 10. Соціальна антропологія (А.Гелен, Г.Плеснер, К.Леві-Строс).

 11. Політична антропологія Ж.Баландьє.

 12. Франкфуртська школа в соціології.

 13. Критична теорія суспільства М.Горкгаймера.

 14. Фрейдо-марксизм Е.Фрома.

 15. Е.Фром про соціальний характер.

 16. Фашизм і антисемітизм як предмет соціологічних досліджень.

 17. Комунікативний поворот у соціології (К.-О.Апель, Ю.Габермас).

 18. Постпозитивістська орієнтація у сучасній європейській соціології (К.Поппер, Г.Альберт, Г.Ленк).

 19. Соціологая цивілізаційного процесу Н.Еліаса (соціологія фігурацій).

 20. Екологічна соціологія У.Бека.

 21. Теоретична соціологія Е.Гіденса.

 22. Теорія структурації Е.Гіденса.

 23. Системна теорія Н.Лумана.

 24. Соціобіологія та соціальний біхевіоризм (Е.Уілсон, П.Ван ден Берге, Б.Скінер).

 25. Соціологія символічних форм П.Бурдйо.

 26. Соціологія соціального поля і соціальних мереж П.Бурдйо.

 27. Д.Гоман і П.Блау про механізми соціального обміну.

 28. Соціологія програмованого суспільства та постіндустріальна трансформація конфліків А.Турена.

 29. Світо-системний аналіз І.Волерстайна.

 30. Структуралізм і постструктуралізм в соціології (К.Леві-Строс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрійяр).

 31. Елементи самоорганізаційних моделей соціальних змін в теоріях Т.Парсонса, Н.Смелзера, Е.Гіденса, Я.Щепанського.6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалоюКонтроль за засвоєнням матеріалу

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету „Соціологія постмодерну", підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного, системно-узагальнюючого та підсумкового етапів.

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, індивідуальних занять. При цьому застосовується усне, карткове, фронтальне, бліц-опитування, письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів, соціологічних диктантів. З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи.

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі іспиту.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Критерії оцінки знань – ступінь орієнтації студента в теоретичних проблемах соціології постмодернізму, володіння категоріальним апаратом, навики застосування отриманих знань при аналізі соціальних проблем сучасного українського суспільства.

оцінка „відмінно”, A (90-100): студент вільно володіє категоріальним апаратом, виявляє глибокі знання з основ загальної соціологічної теорії та навики аналізу різних теоретичних підходів до вивчення соціальних явищ і процесів;

оцінка „добре”, BC (75-89): студент в основному вірно оперує основними соціологічними категоріями, виявляє обізнаність з основними напрямами соціологічного теоретизування та виявляє навики їх застосування при аналізі соціальних явищ та процесів;

оцінка „задовільно”, DE (60-74): студент в загальному обізнаний з основами загальної соціологічної теорії, її категоріальним апаратом та теоретичними підходами до аналізу соціальних явищ та процесів;аналізу

оцінка „незадовільно”FE (35-59): студент демонструє поверхневе знання щодо основних проблем та напрямів досліджень загальної соціологічної теорії;

оцінка „незадовільно”, F (1-34): студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій загальносоціологічної теорії, відсутнє розуміння специфіки соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.


7. Література до дисципліни

а) основна література


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


1.Американская социологическая мысль: Тексты /Под ред. В. И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ, 1994.

2.Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. - №10.

3.Адорно Т., Хоркхаймер. Диалектика просвещения: философские фрагменты. – М., 1997.

4.Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М., 1992.

5.Арон Р. Опій інтелектуалів. З фр. пер.Г.Філпчук. – К.: Юніверс., 2006. – 272 с.

6.Баландьє Ж. Політична антропологія. – К., 2002.

7.Бек. У. Общество риска. – М., 1999.

8.Бек У. Что такое глобализация. Ошибки глобализма ответы на глобализацию. – М., 2001.

9.Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К.: Либідь, 1996.

10.Бергер П., Лукман т. Социальное конструирование действительности. 11.Трактат по социологии знания. – М., 1995.

12.Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000.

13.Бурдье П. Социальное пространство и генезис “классов” // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. – № 1.

14.Бурдье П. Социология политики. – М., 1993.

15.Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. М., 1990. - С.707- 735.

16.Вебер М. Наука как призвание и профессия // Там же. - С.345-415.

17.Вебер М. Политика как призвание и профессия // Там же. - С.644-706.

18.Вебер М. Протестанська етика і дух капитализму. – К., Основи,1998.

19.Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. – К., 1998.

20.Габермас Ю. Легітимація через права людини. – К., 1999.

21.Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. – Львів: Літопис, 2000.

22.Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. – К., 2001.

23.Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. – К.: Лібра, 2003.

24.Гідденс Е. Соціологія. - К., 1999.

25.Головко Б.А. Філософська антропологія. - К., 1997.

26.Горкгаймер М. Критика інструментального розуму. – К.: ППС-2002, 2006. – 282 с.

27.Западно-европейская социология Х1Х века: Тексты (Под ред.В.И.Добренькова. М., 1996.

28.Зиммель Н. Как возможно общества? //Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.,1996. - С.509-528.

29.Зомбарт В. Буржуа. – М.: Наука, 1999.

30.История теоретической социологии. В 4-х тт. – М.: Изд-во "Канон+" ОИ “Реабилитация”, 2002.

31.Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. – К., 1996.

32.Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985.

33.Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001.

34.Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004.

35.Луман Н. Социальные системы: очерк общей теории. - М., 1991.

36.Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-логос. – М., 1991.

37.Маркузе Г. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества. - М., 1994.

38.Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2002.

39.Мид Дж.Г. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994.

40.Мид Дж.Г. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты. – М., 1994

41.Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999.

42.Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1990. - Т.1,2

43.Проблема человека в западной философии. Сб. переводов. – М., 1988.

44. Ростоу В. Стадии экономического роста. Нью-Йорк, 1961.

45.Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч.посібник. К., 1996.

46.Современная социальная теория. – Новосибирск, 1995.

47.Тоффлер О. Эра смещения власти //Философия истории: Антология: Пособие для студентов гуманит.вузов. М., 1994. - С.322-339.

48.Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство. – К., 2005.

49.Фромм Э. Бегстство от свободы. – М., 1990.

50.Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986.

51.Фромм Э. Человеческая ситуация. – М., 1994.

52.Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.

53.Фукуяма Ф. Конец истории? (Философия истории: Антология: Пособие для студентов гуманитвузов. М., 1994. - С.290-310.

54.Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. М., 1992.

55.Хабермас Ю. О субьекте истории( Философия истории. М., 1994. - С.283-289.

56.Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках (Американская социологическая мысль: Тексты (Под ред. В.И.Добренькова. М., 1994.- С.481-496

57.Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. Очерки по феноменологической социологии. – М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2003.

58.Шюц А. Структура повседневного мышления // Cоциологические исследования. 1988. – № 24.

59.Элиас Н. Процесс цивилизации. Социологические и психологические исследования. В 2-х т. – М. – С.Петербург , 2001.


б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)


1.Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая практическая философия. - К., 1994.

2.Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.– Лібра, 1999.

3.Западная социология (от О. Конта до Н. Лумана). – СПб., 1997.

4.Западноевропейская социологія. Хрестоматия. М., 1996.

5.История социологии в Западной Европе и США. – М., 1999.

6.Култаєва М.Д., Шеремет І.І. Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття. – Харків, 2003.

7.Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. Посібник. – К., 1996.

8.Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. – К., 1995.

9.Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної философії К., 1996.

10.Современная западная социология: Словарь. М., 1990.

11.Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

12.История социологии. –М. 1997.

13.Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История западной социологии. - СПб, 2002.

14.Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціальної. – К., 1995.

15.Дж. Ритцер. Современные социологические теории, 5-е издание, Питер, 2002.

16.Якуба. О.О. Соціологія. Навч. посібник для студентів. – Харків, 1996.

17.Вояков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В.. Социология. – Москва, 2000.

18.Танчер В.В., Ручка А.А. Очерки истории социологической мысли. – Киев, 1992.

19.Конт О. Позитивизм в социологии. – Л., 1964.

19.Дюркгейм Э. Разделение общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

20.Вебер М. Избранные произведения. – М, 1990.

21.Структура социальной концепции // Совр. западная социология. Словарь. – М., 1990.


8. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів
в умовах КМСОНПНавчальна дисципліна
Модуль 1
Модуль 2
Модуль-контроль

Навчальний елемент 1.2

6 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів
Навчальний елемент 2.1

10 балів

Навчальний елемент 2.2

10 балів

Навчальний елемент 2.3

10 балів

Навчальний елемент 2.4

10 балів
40 балів

100 балів


9. Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів

Рейтингова оцінка дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

C

добре

69-74

D

задовільно

60-68

E

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю перескладання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом10. Зразки тестових завдань

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З курсу «Новітні соціологічні теорії»

______________________________________

студент/студентка, номер групи


1. З ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. формуються соціологічні напрямки:

а)неофункціоналізм;

б) теорія конфлікту;

в) постмодернізм;

г) неомарсксизм;

д) модернізм.


2. Виберіть із переліченого, що є складовими принципами неопозитивізму:

а) соціальні та політичні явища підкорюються законам, спільним для всієї

дійсності;

б) методи соціального дослідження мають бути такими ж точними, суворими і

об’єктивними, як і методи природознавства;

в) суб’єктивні аспекти людської поведінки можна досліджувати тільки через відкриту

поведінку;

г) істинність наукових тверджень має доводитись емпіричними дослідженнями;

д) всі соціальні явища описуються і відображені кількісно;

е) всі соціальні явища описуються і відображені якісно.


3.Школа прагматизму і політичного реалізму виникла і знайшла найбільше поширення в:

а) Росії;

б) Україні;

в) Франції;

г) США;

д) Англії.


4. Відомими представниками школи прагматизму і політичного реалізму є:

а) Чарльз Сандерс Пірс;

б) Георг Зіммель;

в) Уїльям Джемс;

в) Вільфредо Парето;

г) Генрі Моргентау.


5. Концепція політичного класу і теорії еліти сформульовані італійськими дослідниками:

а) Гаетано Моска;

б) Чарльзом Сандерсом Пірсом;

в) Вільфредо Парето;

г) Чарльзом Маріамом.


6. Толкотт Парсонс був засновником школи:

а) психологічної;

б) структурно-функціональної;

в) географічної;

г) органістичної.


7. Наведіть аналогії: традиція, представники:


  1. конфліктологічна а)Огюст Конт,Еміль Дюркгейм,

Толкотт Парсонс;


  1. позитивістька б) Чарльз Кулі, Джорж Мід, Герберт

Блумер,Гарольд Гарфінкель;

  1. мікроінтеракціоністська в) Карл Маркс, Макс Вебер.8. Діалектичну теорію конфлікту наприкінці 50-х рр. ХХ ст. висуває:

а) А.Дарендорф;

б) Ч. Кулі;

в) Джорж Мід;

г) Герберт Блумер.


9. Одним із засновників соціобіології у 80-х рр. вважають:

а) Льюїса Козера;

б) Едварда Уілсона;

в) Карла Маркса;

г) Ральфа Дарендорфа.


10. Концепції соціобіології і теорії соціального обміну проявляються в ідеях радикального біхевіоризму:

а) Берреса Скінера;

б) Льюїса Козера;

в) Ральфа Дарендорфа;

г) Георга Зіммеля.


11. На рубежі 50-60-х рр. ХХ ст. формується система соціального обміну, яка знаходить детальний виклад у працях американського соціолога:

а) Толкотта Парсонса;

б)Едварда Уілсона;

в) Джоржа Хоманса;

г) Льюїса Козера.


12. Структурно-функціональний аналіз стає основною течією в теоріях соціології у :

а) ІІ пол ХХ ст.;

б) І пол. ХХ ст.;

в) ІІ чверті ХХ ст.

г) І пол. ХІХ ст.


13. Теоретико-методологічною основою постмодернізму у кінці 60-х-70-х рр. ХХ ст. став:

а) постдеструктивізм;

б) постструктуралізм;

в) постсимволізм;

г) постромантизм.


14. Головні складові постмодернізму:

а) культура як система знаків;

б) світ як текст;

в) «Інформаційне суспільство»;

г) смерть суб’єкта;

д)децентрація;

е) «постмодерністська чутливість».


Шкала оцінювання

14-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconКафедра економічної теорії н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політологічні теорії держави
Політологічні теорії держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни сучасні теорії реконструкції міського середовища
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи