Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Скачати 346.84 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Дата29.07.2012
Розмір346.84 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Соціологія постмодерну»

для напряму 7.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

108

3

14

14

-
80

-

-

-

9


Заочна

5

9

108

3

10

-

-
98

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни «Соціологія постмодерну» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Гнатчук О.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./


1.Анотація

  1. Мета викладання курсу


Постмодерн як суспільне явище і як поняття стає предметом зацікавлення західноєвропейської суспільної думки у 80-х рр. ХХ ст., особливо того її напрямку, котрий намагався дослідити поліморфні і загадкові риси сучасного суспільства. Цей напрям дістав у соціологічній науці назву постмодернізму, що позначає сукупність теорій та концепцій, що намагаються описати і пояснити сутність зміни епохи модерну постмодерном. Спроби визначити межу, яка розділяє модерну та постмодерну добу, а також виявити найбільш характерні риси постмодерного суспільства притаманні роботам З.Баумана, Ж. Бодрійара, У.Бека, Д.Белла, Е.Гідденса, Р. Інглхарта, Ж.Ф. Ліотара, С.Леша, та ін.

У вітчизняній соціології теж помітний інтерес до деяких аспектів постмодернізму. Серед українських дослідників можна назвати В.Бакірова, В.Бурлачука, Б.Головка, В.Королька, Н.Костенко, М.Наумову, А.Ручку.

Поняття Постмодернізм є гранично широким і одночасно надзвичайно суперечливим, тому йому важко дати якусь однозначну характеристику. Загалом постмодернізм можна потрактувати як відображення структурно подібних явищ у суспільному житті й культурі сучасних високо розвинутих країн, породжених новою соціокультурною ситуацією кінця ХХ – початку ХХІ ст. У центрі цієї ситуації є процес формування специфічного, невідомого раніше типу відносин між людиною і суспільством, коли особистісні риси стають однією з домінант соціального поступу, а розвиток людини (унікального творчого суб’єкта) виявляється джерелом глобальних економічних, політичних, соціальних, культурних трансформацій.

В останній чверті ХХ ст. у західній соціологічній думці з’явилися дві нові потужні теорії, в яких було зроблено спробу осмислення нових соціальних реалій у двох великих сферах суспільного життя: соціально-економічній та соціокультурній, а саме теорія постіндустріального суспільства та постмодернізм. Якщо теорії постіндустріального суспільства виступили продовженням теорії індустріальної фази суспільного розвитку, то соціологічний постмодернізм став відносно новим феноменом, пов’язаним із принциповою зміною ролі культури в житті сучасного соціуму. Постмодернізм як помітне суспільне явище виник тоді, коли сфери культури заявили про свої претензії не тільки на особливе, а й на домінуюче становище серед інших соціальних сфер.

Постмодерніське теоретизування виникає як спроба зрозуміти і описати суспільство, яке радикально змінило режими свого відтворення та самооновлення під впливом інтергративних процесів в усіх сферах суспільства, які з часом призвели до глобалізації та інформатизації сучасного світу, що прискорили та поглибили «постматеріальну» переорієнтацію нормативно-ціннісних установок західної спільноти.

Мета курсу – ознайомити студентів з проблематикою постмодерністського направлення в історії соціології. Розглянути філософські, історичні і теоретичні передумови формування постмодерністської когнітивної перспективи в соціології. Особливу увагу звернути на соціологічну проблематику постмодерністського теоретизування, впливу постмодернізму на соціологічну методологію.


1.2. Завдання курсу

 • дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про соціологію

постмодернізму як соціального феномену;

 • розвивати у студентів потребу в здобутті наукових знань про явища постмодернізму;

 • виявити методологічну значущість ідей та принципів соціології постмодерну в розв’язанні глобальних та особистісних проблем сьогодення.1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


В результаті опанування курсу студент повинен:


знати специфіку постмодернізму як явища сучасної культури людства, проблематику постмодерністського направлення в історії соціології.;

розуміти характер основних проблем, методологічні особливості принципів соціології постмодернізму, історичні чинники їх смислової трансформації, філософські, історичні і теоретичні передумови формування постмодерністської когнітивної перспективи в соціології.;


вміти здійснювати компаративний аналіз ідей та методологічних принципів соціології постмодернізму різних його напрямів, аналізувати соціологічну проблематику постмодерністського теоретизування, впливу постмодернізму на соціологічну методологію.ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

­­­­­­­­­­­­­­­­____Соціологія постмодерну_____”

№ НЕ

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Модуль 1. Соціологія постмодернізму: предмет, методи, парадигми

НЕ 1.1.

Соціологія постмодернізму: предмет, методи, парадигми


1.Виникнення постмодернізму.

2.Історизм та критицизм. Витоки постмодерністського теоретизування. 3.Критика модернізму. 4.Дискурсивна соціальна реальність. Нова “критична теорія”.
2
2
-
-Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів


21.Підготуйте реферативну доповідь статті: Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна
А.С.Ваторопин
Общественные науки и современность. 2002.  № 2. С. 136-145. 


2 Підготуйте реферативну доповідь: Виникнення та інституціоналізація соціології постмодернізму.


3


3

6
НЕ 1.2.

Теоретичні передумови постмодернізму

1.Структуралізм і постструктуралізм. 2.Реконструкція, метамова, відмінності.

3.Новий психоаналіз і постмодернізм.

4.Вплив природничих теорій на формування постмодернізму.2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд праці: Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.88

НЕ 1.3.Епістемологія постмодерну


Епістемологія постмодерну


2

2

-

-

Усне опитування;

Робота над поняттями;

Використання тестів2


1.Підготуйте огляд статті: Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Постмодернизм в философии, науке, культуре. - Харьков, 2000. С. 264—278.


2. Підготуйте реферативний аналіз праці Епштейна М. Постмодерн в России. – М.: Линина, 2000. – 368 с.

4


48
НЕ

1.4

Критика соціологічного знання

1.Переосмислення постмодернізмом основних постулатів соціології як науки:

а.Пропозиція заміни традиційної епістемології якісно новою .

б.Заміна інструментарію для описання сучасних соціальних процесів.

2. Пошук постмодернізмом альтернативних методологій, переосмислення епістемологічних і онтологічних основ соціології.


2

2

-

-

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,
1

1 1. Підготуйте реферативний огляд статті: Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепція символа в постмодерне // Соціологія, теорія, методы, маркетинг, 2004, №1, С.15-29.2. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


4


48Модуль 2. Держава і сучасний соціально-політичний процес
НЕ 2.1.

Постмодернізм та постнекласична наука


1.Спільні та розбіжні риси постмодернізму та науки.

2.Легітимізація синергетикою ідей постмодернізму

2

2

-

-

Усне опитування, реферативні доповіді, виконання тестів.

- Усне опитування;

- Реферативні доповіді,


2


1


1

1.Підготуйте реферативний огляд статті: И.А.Бутенко Ненавязчивый шарм постмодерна
Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 2. С. 68-78. 

2.Підготуйте есе за темою: «Постмодернізм і сучасний історико-культурний процес в Україні»

5


58
НЕ

2.2.

Модерн і постмодерн

1.Створення нових теорій постмодернізму на сучасному етапі.


2.Тлумачення модерну в західній теоретичній соціології.


3.Переформулювання дискурсу модерну через включення в нього проблематики постмодернізму.2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.


1


11.Підготуйте реферативний огляд статті: Хабермас Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4, С. 40-53.


2.Підготуйте реферативний огляд понять з теми, користуючись джерелом: Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. З анг. В. Шовкун; Наук. Ред.. пер. О. Шевченко. – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.


5


5

8
НЕ 2.3.

Характеристика суспільства в постмодерністській соціології1.Пошук нових (альтернативних підходів) до теорії суспільства.


2.Соціологізм як центральний компонент характеристики суспільства постмодерністської соціології.

3. Роль економіки в системі суспільства.2

2

-

-

Усне опитування;11.Підготуйте есе за темою: «Що чекає соціологію в майбутньому?»


2.Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему: «Чи є Україна постмодерною державою?»


5


58
НЕ

2.4.


Розгляд питання постмодерну в історіографії


1.Радикальність поглядів постмодерну в історіографії.

2.Ірраціоналізм та радикальний плюралізм в осмисленні та обґрунтуванні соціальної реальності.

2

2

-

-

Усне опитування;

Реферативні доповіді,

Контрольні запитання і відповіді студентів.1


2


11.Підготуйте реферативний огляд статті: Лєсков Л.В. Синергетика культуры //Весник Московского университета. – Сер. 7. Философия. – №4.– 2004. – С. 35-57.

.

10

6Всього за модулем 1.
30
Всього за модулем 2.

30Підсумковий контроль

40


Всього балів

100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1

Теоретичні передумови постмодернізму.

Визначити передумови виникнення Структуралізму і постструктуралізму. вміти пояснювати поняття: «реконструкція», «метамова», «відмінності». Характеризувати вплив природничих теорій на формування постмодернізму, а також використовувати понятійний потенціал постмодерністських ідеалів.

1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

4.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

5.Давыдов Ю.Н. История теоретической социологии. – М., Канон Т.3. – 1998; Т.4, - 2000.


ЗМ 1, НЕ 1.2

Нова історіографія М.Фуко.

Визначити особливості знання і дискурсу, археологічного методу. Вміти охарактеризовувати фрагментацію глобальних, тоталітарних історій (марксизм, психоаналіз, позитивізм і т.д.). Давати характеристику людині як «дискурсивному конструкту».

1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1.Ф. Мишель. История безумия в классическую эпоху / Пер. И.К. Стаф. Спб.: Университетская книга. – 1997.

2.Ф. Мишель. Надзираев и наказываев. – М., 1999.

3.Ф. Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с фр. – М., 1996.


ЗМ 2, НЕ 2.1

Соціальна теорія постмодернізму

Зауважити, що у 80-90-ті роки постмодернізм створив власну специфічну традицію соціального аналізу.Ця традиція, яка досить умовно називається соціальною теорією постмодернізму існує як особливе, доволі неоднорідне, проблемне поле. Тут діють різні підходи, але постмодерністський дискурс достатньо чітко виділяється і тематикою, і своїм апаратом понять, і своїми світоглядними передумовами.

1) теоретичні письмові роботи з актуальних проблем теми – 2 б.

2) реферативні доповіді – 2 б.

1.Бодрийяр Ж.В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000.

2.Бодрийяр Ж. Америка, М.: «Владимир Даяв», 2000.

3.Бодрийяр Ж. Забыев Фуко, СПб.: «Владимир Даяв», 2000.


ЗМ 2, НЕ 2.2

Лиотар: образи та фігури як мотиви бажань і інтересів.

Проаналізувати характер обґрунтування політики і теорії мови, мовної гри, боротьби між різними мовними іграми. Розуміти поняття «сучасне знання», а також аналізувати рівні сучасного знання.

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 2 б.

1.Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепция символа в постмодерне // Социология, теория, методы, маркетинг, 2004, № 1, С. 15-29.

2.Ю.В.Веселов. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998.  Т. 1. № 1. С. 73-82. 

3.Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах "пост" // Иностранная литература, 1994, № 11, С.56-59.


ЗМ 2, НЕ 2.3

Тема 5. Бодрійяр: створення «антисоціальної» теорії.

Вміти охарактеризовувати поняття «кінець соціального», «споживче суспільство», «символічний обмін», «гіперреальність «, «Симулякри і сімуляції» сучасного суспільства.

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) аналітичні конспект першоджерел – 2 б.

1.Тернер Дж. Структура социология. Теория. – М., Прогресс. – 1978.

2.Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект – Пресс, 1996.

3.Ф. Мишель. Надзираев и наказываев. – М., 1999.


ЗМ 2, НЕ 2.4

З. Бауман: соціологія постмодерна.


Вміти охрактеризувати філософію,модерністську соціологію, постмодерністську етику. Охарактеризовувати вчення модернестів та постмодерністів

1) реферативні доповіді – 2 б.

2) есе – 1 б.

3) аналітичний виклад конспектів першоджерел – 1 б.

1.Американская социологическа мысль / Под ред. В.И. Добренькова. Составитель Е.И. Кравченко. М.: Издательство МГУ. - 1994.

2.Монсон П. Современная западная социология: традиции, перспективы. - СПб: Нотабене. – 1992.

3.Бодрийяр Ж. Америка, М.: «Владимир Даяв», 2000.

4.Бодрийяр Ж. Забыев Фуко, СПб.: «Владимир Даяв», 2000.4. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

(Модуль 1.)НЕ 1.1.

1. Опрацюйте та підготуйте реферативну доповідь статті: А.С.Ваторопина Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна Общественные науки и современность. 2002.  № 2. С. 136-145. 

2. Підготуйте доповідь: Виникнення та інституціоналізація соціології постмодернізму.

3.Опрацюйте та законспектуйте працю: Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.

4.Підготуйте огляд статті: Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Постмодернизм в философии, науке, культуре. - Харьков, 2000. С. 264—278.


НЕ 1.2.

1. Зробіть реферативний аналіз праці Епштейна М. Постмодерн в России. – М.: Линина, 2000. – 368 с.

2. Складіть таблицю на основі опрацьованої статті: Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепція символа в постмодерне // Соціологія, теорія, методы, маркетинг, 2004, №1, С.15-29.

3. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Лоусон Т. Соціологія А-Я: Словарь-справочник / Пер. с анг. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 608 с.


НЕ 1.3.


1. Підготуйте реферативний огляд статті: И.А.Бутенко Ненавязчивый шарм постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 2. С. 68-78. 

2.Підготуйте есе за темою: «Постмодернізм і сучасний історико-культурний процес в Україні».

3.Опрацюйте статтю: Хабермаса Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4, С. 40-53.

4. Підготуйте конспективний огляд понять з теми, користуючись джерелом: Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. З анг. В. Шовкун; Наук. Ред.. пер. О. Шевченко. – К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.


НЕ 1.4.


1.Підготуйте есе за темою: «Що чекає соціологію в майбутньому?»

2. Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему: «Чи є Україна постмодерною державою?»

3.Зробіть реферативний огляд статті: Лєсков Л.В. Синергетика культуры //Весник Московского университета. – Сер. 7. Философия. – №4.– 2004. – С. 35-57.


(Модуль 2)

НЕ 2.1.


1. Зробіть огляд статті: Экономическая глобализация и постмодерн
Л.П.Евстигнеева, Р.Н.Евстигнеев //Общественные науки и современность. 2000.  № 1. С. 5-14. 

2. Опрацюйте монографію Жана-Франсуа Лиотара: Состояние постмодерна Санкт-Петербург: Алетейя, 1998
3. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски; Пер. с нем. Л.В. Федоровой и др. М.: Республика, 1997. 238 с. ("Философия на пороге нового тысячелетия").


НЕ 2.2.


1.Зробіть реферативний огляд статті: "Новая экономика" в пространстве постмодерна Л.Г.Мясникова //Мировая экономика и международные отношения. Декабрь 2001.  № 12. С. 3-15. 

2.Підготуйте конспективний огляд статті Ю.В.Веселова: Экономическая социология постмодерна //Журнал социологии и социальной антропологии. 1998.  Т. 1. № 1. С. 73-82. 

3.Опрацюйте статтю «Ненавязчивый шарм постмодерна» И.А.Бутенко // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001.  Т. 4. № 2. С. 68-78. 

4. Зробіть реферативний огляд статті Восканян М.В. «Игра в индивидуализированном обществе» // Общественные науки и современность. 2009. № 2. С. 170−176.


НЕ 2.3.


1. Підготуйте доповідь, на основі опрацювання статті Н.Н.Цветаевої «Практики и ценности в эпоху перемен (Анализ биографических материалов конкурса «Жить в эпоху перемен») // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. № 4. С. 137-146.

2. Опрацюйте працю Гэлбрейта, Джона Кеннета «Новое индустриальное общество» та підготуйте доповідь.

10. Підготуйте реферативний огляд статті А.В.Шевчука «О будущем труда и будущем без труда» // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 44-54.

3. Напишіть есе, використовуючи статтю А.Н.Заворина «В поисках постиндустриального общества». Проведіть аналогії з українським суспільством // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2004. Т. 2. № 1. С. 117-129.

4. Підготуйте та виступіть із статтею Н.В.Латова Великий Разрыв между прошлым и будущим // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 4. С. 150-155.


НЕ 2.4.


1. Зробіть конспективний огляд статті И.А.Бутенко. Постмодернизм как реальность, данная нам в ощущениях // Социологические исследования. Апрель 2000. № 4. С. 3-11.

2. Законспектуйте тезово статтю А.С.Ваторопина «Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна» // Общественные науки и современность. 2002.  № 2. С. 136-145. 
3.Підготуйте доповідь, опрацювавши статтю Л.П.Евстигнеевої, Р.Н.Евстигнеева // Общественные науки и современность. 2000.  – № 1. С. 5-14. 


5.Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)Модуль 1.

  1. Коли виникає постмодерн як суспільне явище?

  2. Хто з іноземних авторів займається проблематикою постмодернізму?

  3. Назвіть прізвище дослідника-соціолога, який зробив одну з перших спроб соціологічного аналізу постмодернізму, як явища західної культури?

  4. Кого із вітчизняних науковців-посмодерністів Ви можете назвати?

  5. Охарактеризуйте суть концепції постмодернізму в соціології.

  6. Дайте визначення модернізму?

  7. Що таке помстмоднернізм?

  8. Дайте характеристику постмодерністського ставлення до людини і суспільства.

  9. Назвіть прізвища соціологів, які представляють структурний функціоналізм?

  10. Назвіть прізвища соціологів, – представників конфліктологічної парадигми в соціології?

  11. Назвіть прізвища соціологів, що належать до символічного інтеракціонізму?

  12. Назвіть прізвища соціологів, які розробляли феноменологічну соціологію?Хто є автором книги «Постіндустріальне суспільство, яке наближається?»

  13. Назвіть три великі епохи людської історії, описані в теоріях постіндустріального суспільства.

  14. Назвіть три фази історико-культурного розвитку згідно до концепції постмодернізму.

  15. Назвіть автора книги «Девять тез про майбутнє соціології».

  16. Наведіть визначення Глобалізації за Гідденсом.

  17. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку соціології у майбутньому (За працею Гідденса).

  18. Охарактеризуйте дві тенденції у поясненні глобалізації та її наслідків, характерні для сучасної західної соціології.

Модуль 2.

   1. Дайте загальну характеристику сучасної західної емпіричної соціології.

   2. Чим різняться між собою концепції постіндустріального суспільства і постмодернізму?

   3. У чому полягає докорінна зміна економічної сфери сучасних розвинених суспільств і як це впливає на людину?

   4. Як ви розумієте вислів «смерть суб'єкта» в концепції постмодернізму?

   5. Охарактеризуйте своє ставлення до проблеми людини в концепції постмодернізму?

   6. На Вашу думку, що чекає соціологію в майбутньому?


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалоюКонтроль за засвоєнням матеріалу

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету „Соціологія постмодерну", підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного, системно-узагальнюючого та підсумкового етапів.

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, індивідуальних занять. При цьому застосовується усне, карткове, фронтальне, бліц-опитування, письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів, соціологічних диктантів. З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи.

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі іспиту.


Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Критерії оцінки знань – ступінь орієнтації студента в теоретичних проблемах соціології постмодернізму, володіння категоріальним апаратом, навики застосування отриманих знань при аналізі соціальних проблем сучасного українського суспільства.

оцінка „відмінно”, A (90-100): студент вільно володіє категоріальним апаратом, виявляє глибокі знання з основ загальної соціологічної теорії та навики аналізу різних теоретичних підходів до вивчення соціальних явищ і процесів;

оцінка „добре”, BC (75-89): студент в основному вірно оперує основними соціологічними категоріями, виявляє обізнаність з основними напрямами соціологічного теоретизування та виявляє навики їх застосування при аналізі соціальних явищ та процесів;

оцінка „задовільно”, DE (60-74): студент в загальному обізнаний з основами загальної соціологічної теорії, її категоріальним апаратом та теоретичними підходами до аналізу соціальних явищ та процесів;аналізу

оцінка „незадовільно”FE (35-59): студент демонструє поверхневе знання щодо основних проблем та напрямів досліджень загальної соціологічної теорії;

оцінка „незадовільно”, F (1-34): студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій загальносоціологічної теорії, відсутнє розуміння специфіки соціологічного аналізу соціальних явищ та процесів

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.


7. Література до дисципліни

ДЖЕРЕЛА

 1. Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Постмодернизм в философии, науке, культуре. - Харьков, 2000. С. 264—278.

 2. Бауман З. Социологическая теория постмодерна // Человек и общество. Хрестоматия. - К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. С. 255—267.

 3. Бурлачук В. Символ и симулякр. Концепция символа в постмодерне // Социология, теория, методы, маркетинг, 2004, № 1, С. 15-29.

 4. Ю.В.Веселов. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998.  Т. 1. № 1. С. 73-82. 

 5. Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах "пост" // Иностранная литература, 1994, № 11, С.56-59.

 6. Лоусон Т. Социология А-Я: Словарь-справочник / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: Фаир-Пресс, 2000. — 608 с.

 7. Ионин Л.Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие: учеб. Пособие. – М.: Логос, 2000. – 432 с.

 8. Хабермас.Ю. Модерн незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, № 4, С. 40-53.

 9. Эпштейн М. Постмодерн в России. – М.: Элинина, 2000. – 368 с.

б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)

 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. под ред. С.А.Ерофеева - М.: Экономика, 1999.

 2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОСПЭН, 2000.

 3. Давыдов Ю.Н. У истоков социологического постмодернизма: от распредмечивания социальной науки к плюралистическому разложению разумности. – История теоретической социологии. Том 4. – С-Петербург, 2000.

 4. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998.

 5. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски; Пер. с нем. Л.В. Федоровой и др. М.: Республика, 1997. 238 с.


8. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів
в умовах КМСОНПНавчальна дисципліна
Модуль 1
Модуль 2
Модуль-контроль

(залік)

Навчальний елемент 1.2

6 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів

Навчальний елемент 1.2

8 балів
Навчальний елемент 2.1

10 балів

Навчальний елемент 2.2

10 балів

Навчальний елемент 2.3

10 балів

Навчальний елемент 2.4

10 балів
40 балів

100 балів


9. Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів

Рейтингова оцінка дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

C

добре

69-74

D

задовільно

60-68

E

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю перескладання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом10. Зразки тестових завдань

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

______________________________________

студент/студентка, номер групи


1.Теоретико-методологічною основою постмодернізму у кінці 60-х-70-х рр. ХХ ст. став:

а) постдеструктивізм;

б) постструктуралізм;

в) постсимволізм;

г) постромантизм.


2.Деструктивізм, як напрям літературознавства США був оформлений у працях представників Йельської школи:

а) Дж. Хартмана;

б) Х. Блума;

в) Дж.Х.Міллера;

г) Г.Зіммеля.


3.Учений, який аналізував статус знання та проблеми його легітимізації в століття постмодерну:

а) Ж.Ф.Ліотар;

б) Х.Блум;

в) М.Фуко;

г) Ж.Лакан.


4. Учений, який розробляє методологічну процедуру реконструкції літературних та наукових текстів:

а) Ж.Бодрійар;

б) Ж.Дерріда;

в) М.Фуко;

г) Ж.Ф.Ліотар.


5. Специфічний постмодерністський дискурс в соціології формується в:

а) 40-50-ті рр. ХХ ст.

б) 50-60-ті рр. ХХ ст.

в) 70-80-ті рр. ХХ ст.

г) ХХІ ст.


6. Головні складові постмодернізму:

а) культура як система знаків;

б) світ як текст;

в) «Інформаційне суспільство»;

г) смерть суб’єкта;

д)децентрація;

е) «постмодерністська чутливість».


7. Одну з перших спроб соціологічного аналізу постмодернізму, як явища західної культури здійснив:

а) С. Леш;

б) З.Бауман;

в) Р.Інглхард;

г) Ж.Бодрійар.


8. Спроби визначити межу, яка розділяє модерну та постмодерну добу, а також виявити найбільш характерні риси постмодерного суспільства притаманні роботам:

а) О.Конта;

б) Д.Белла;

в) Е.Гідденса;

г) К.Маркса.


10.Серед основоположників постмодернізму можна назвати:

а) Ж.Ф.Ліотар;

б) Г.Зіммель;

в) Ж.Бодрійар;

г) З.Бауман.


11.Ключовими поняттями та категоріями постмодернізму є такі:

а) гіпперреальність;

б) симулякр;

в) мовні ігри;

г) постмодерн;

д) модерн.


12.Вислів «Модерний світ страждає помилковими ідентичностями, тому що відносне, зумовлене як у повсякденності, так і в філософії, розуміють як абсолютне» належить:

а) Ю.Хабермасу;

б) Ф.Ліотару;

в) Е.Гідденсу;

г) Б.Беллу.


13. Сучасне суспільство у соціології постмодернізму розглядається з позицій:

а) символізму;

б) політеїзму;

в) плюралізму;

г) футуризму.


14. Слова «Ніщо не існує поза текстом» належать:

а) Ж.Дерріді;

б) С.Лешу;

в) Ф.Ліотару;

г) Ю.Хабермасу.


Шкала оцінювання

14-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія». „31 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія»....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи