Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Скачати 309.19 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Дата29.07.2012
Розмір309.19 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Системний аналіз соц. управління»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

36

1

10

4

-
22

-

-

9

-


Заочна

5

9

36

1

6

-

-
30

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Системний аналіз соц. управління» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена ас. Кілей Ю. Г.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./

 1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна програма курсу “Системний аналіз соціального управління” направлена на засвоєння студентами п’ятого курсу основних теоретичних знань, набуття практичних умінь і навичок, які базуються на попередніх знаннях і вміннях з гуманітарних дисциплін.

Мета курсу “Системний аналіз соціального управління” – поглиблення знань студентів із соціального управління, освоєння ними положень науки управління, розуміння об’єктів і предметів вивчення досвіду, вмінь і навиків, опанування основ управління персоналом.

Основні завдання курсу:

 • дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про соціальну політику;

 • озброїти їх знанням основних соціальних систем та інститутів, спільнот людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості, законів функціонування і розвитку соціальної політики, її управління;

 • навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення соціальної політики;

 • розкрити теоретичні засади, визначаються функції, основні форми та напрями реалізації соціальної політики, соціального захисту та безпеки людини в Україні

 • формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища суспільного життя.

Методи викладу матеріалу - лекції та семінарські заняття із застосуванням рефератів, проблемних диспутів, тематичних тестових завдань, аналізу конкретних ситуацій і практичних завдань.

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету „Системний аналіз соціального управління”, підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного, системно-узагальнюючого та підсумкового етапів.

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, індивідуальних занять. При цьому застосовується усне, карткове, фронтальне, бліцопитування, письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів.

З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи.

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі семестрового заліку. Залік з дисципліни “Системний аналіз соціального управління” має на меті перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навичок са­мостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти:

 • характер основних проблем теорії соціального управління;

 • методологічні особливості принципів соціального управління;

 • історичні чинники соціального управління і їх смислові трансформації;

 • філософські, історичні і теоретичні передумови формування управлінської когнітивної перспективи в соціології.

Студент повинен засвоїти курс „Системний аналіз соціального управління” і знати:

 • передумови виникнення, становлення і розвиток соціального управління;

 • наукові школи соціального управління та головні концепції;

 • наукові засади соціального управління.

 • специфіку управлінського підходу до вивчення і аналізу суспіль­них процесів;

 • особливості розгляду проблеми управління в теоретичних розробках сучасних учених;

 • сутність основних проблем соціального управління сучасності та шляхи їх подолання.

Отриманні знання з курсу „Системний аналіз соціального управління” практично потрібні для того щоб уміти:

 • інтерпретувати науково встановлені управлінські факти, що характеризують соціальні явища і процеси;

 • розпізнавати, розуміти та оцінювати управлінські проблеми та управлінські рішення;

 • вільно орієнтуватися в концепціях соціального управління, принципах планування, мотивування, контролю.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.

 1. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

Системнний аналіз соціального управління”


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу
Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч занять НЕ

kлк


с1

2

3

8

10

11

12

ЗМ.1. Виникнення, становлення та розвиток соціального управління.

Результати навчання

Знати і розуміти основні категорії і поняття управління

Н.Е.1.1. (Лекція)

Сутність теорії соціального управління

1.Умови виникнення соціального управління.

2.Розвиток соціальних відносин.

3. Формування нових елементів культури в управлінні.

4. Реалізація соціальної політики.

1
-

-

Конспект лекцій


Розуміти сутність соціального управління та еволюцію його розвитку

Знати та вміти моделі управління

(Семінарське заняття)

Історичні етапи розвитку соціального управління

 1. Побудова та особливості функціонування системи соціа­льного захисту в адміністративно-розподільчій і ринко­вій економіках.

 2. -Наукове та методичне забезпечення соціальної політики значення інформаційних технологій в системі соціальної політики України.1

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти взаємозв’язок управлінських та соціальних процесів в сучасній Україні

Знати особливості становлення сучасного соціального управління

Вміти визначити фактори здійснення управління

(Самостійна робота)


сутність соціального, гуманітарного захисту, сутність соціальної безпеки людини.

 1. -Оновні функції системи соціального захисту.

 2. -Основні напрями, форми і складові соціального захисту.
-

Тестування
1,5

Результати навчання

Знати і розуміти концепції наукових шкіл соціального управління

Н.Е.1.2. (Лекція)

Становлення і розвиток соціального управління і його наукових шкіл


1.Еволюційні етапи соціального управління.

2. Класична школа управління, школа «людських відносин», «емпірична школа управління», школа «соціальних систем», «нова школа», менеджмент людських ресурсів.

3. Розробка соціальних моделей, програм, технологій.

4. Сучасна концепція управління.1
-

-

Конспект лекцій


Розуміти моделі соціального управління

Знати та вміти класифікувати види і статуси організацій

(Семінарське заняття)


 • Компоненти процесу управління. Структура об'єкта управління, його соціальна природа.

 • Сучасна концепція управління.

-

1

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти специфіку зовнішнього та внутрішнього середовища організації

Знати основні фактори кожного із видів середовищ організації

Вміти оцінювати ступінь впливу на організацію зовнішніх змінних

(Самостійна робота)


 • Технології та механізми здійснення процесу управління соціаль­ними угрупованнями..

-

-

2

-

Тестування1,5

Результати навчання

Знати і розуміти сутність і зміст науки управління

Н.Е.1.3. (Лекція)

Наукові засади соціального управління

1.Виникнення науки, основні тенденції розвитку. Суть і зміст науки.

2.Поняття і категорії науки управління, методологія.

3.Об’єкт і предмет науки управління.

4.Місце науки управління в системі суспільних наук.

2

-

-

-

Конспект лекцій


Розуміти причини поділу процесу планування на етапи, значення стратегічного управління

Знати та вміти класифікувати плани організації

(Семінарське заняття)


Особливості і соціальна ефективність самоврядування, представни­цького й адміністративного управління. Держава як суб'єкт і об'єкт управління. Специфіка державно-управлінських відносин у суспіль­стві. Структура, функції і форми державного управління.

-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти специфіку державно-управлінських відносин

Знати проблеми формування цілей соціального управління

Вміти аналізувати концепцію управління за цілями

(Самостійна робота)


Державні і муніципальні службовці як соціально-професійна група. Особли­вості професійної діяльності службовців.

-

-

2

-

Тестування1,5ВСЬОГО ЗА ЗМ.1.30

Результати навчання

Знати і розуміти специфіку організації системи соціального управління

Н.Е.2.1. (Лекція)

Організація системи соціальної політики та управління нею. Мистецтво соціального управління

1.Поняття мистецтва управління.

2.Організація управлінських процесів.

3.Взаєморозуміння керівника і підлеглого.

4. Організація системи соціальної політики.

2

-

-

-

Конспект лекцій


Розуміти різницю між повноваженнями керівника і підлеглого

Знати та вміти будувати і аналізувати командний ланцюжок організації

(Семінарське заняття)

Владні повноваження, обов’язки, відповідальність

   • Соціальне управління й економічна систе­ма суспільства. Соціальне управління і ринок. Управління в політич­ній сфері.

-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти особливості елементів організаційних структур

Знати основні види організаційних структур

Вміти аналізувати різноманітні підходи до побудови структури організації

(Самостійна робота)


 • Політичне управління: типи, структура, функції. Політичне управління і маніпулювання.

-

-

2

-

Тестування1,5

Результати навчання

Знати і розуміти сутність культури соціального управління

Н.Е.2.1. (Лекція)

Культура соціального управління

1.Поняття культури управління.

2.Вплив цінностей на стиль управління.

3.Чинники, що впливають на культуру управління.

4.Взаємозв’язок культури організації і управління.

5. Соціальний захист і соціальна безпека людини.

1

-

-

-

Конспект лекцій


Розуміти сутність чинників, що впливають на культуру управління

Знати та вміти характеризувати сучасні системи і форми оплати праці

(Семінарське заняття)

Теорії мотивування та методи контролю в менеджменті

 • Соціальні функції контролю: впровадження стандартів, визначен­ня досягнутого порівняно з очікуваними результатами, корекція відхи­лень. Соціальні аспекти процесів прийняття рішень та комунікації.

-

1

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.

Контрольна робота5


6

Розуміти особливості здійснення контролювання в організаціях

Знати види управлінського контролю

Вміти здійснювати постановку та аналізувати завдання контролю

(Самостійна робота)


 • Розподіл ролевих функцій учасни­ків спільної діяльності. Делегування обов'язків та повноважень як засіб виконання роботи за допомогою залучення інших осіб.

-

-

2

-

Тестування2

ВСЬОГО ЗА ЗМ.2.
30
Всього балів

100


3. Тематика ІНДЗ (рефератів, есе, творчих завдань)

(Модуль 1)НЕ 1.1.

1.Опрацюйте та підготуйте реферативну доповідь статті: Шевчук П. І. Соціальна

політика як складова політичної культури // Основи політичної науки: Курс лекцій /

За ред. В. Кухти. Ч. 3.— Львів: Кальварія, 1998.— С 455—474.

2. Підготуйте доповідь: «Історія управлінської думки».

3.Опрацюйте та законспектуйте працю: Шевчук П. І. Соціальна політика як складова

політичної культури // Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. В. Кухти. Ч. 3.

— Львів: Кальварія, 1998.— С 455—474.

4.Підготуйте огляд статті: Шевченко В. І. Соціальна безпека і гуманітарний захист //

Соціальний захист. — 1998.— №8.— С.23—31.


НЕ 1.2.

1. Зробіть реферативний аналіз праці: Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина.— М.: ИНФРА-М,2002,— 427 с.

2. Опрацюйте та законспектуйте Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної

Ради України 28 червня 1996 року.— К.: Преса України, 1997.— 80 с.

3. Складіть таблицю на основі опрацьованої статті: Костецъкий В. Розвиток соціальної

сфери в Україні // Соціальна політика та соціальна робота.— 1996.— № 1.— С. 56—58.

4. Опрацюйте термінологічний апарат теми за допомогою словника-довідника: Управление экономикой: Словарь. Основные понятия и категории / Под ред. Р.А. Белоусова и А.З. Селезнева. – М.: Экономика, 1986.

НЕ 1.3.


1.Підготуйте реферативний огляд статті: Шевченко В. І. Соціальна безпека і

гуманітарний захист // Соціальний захист.— 1998.— №8.— С.23—31.

2.Підготуйте есе за темою: «Поняття соціального управління».

3.Опрацюйте статтю: Файоль А. Учение об управлении // Научная организация труда и управления / Под ред.. А.Н.Щербаня. –М.: Экономика, 1966.

4. Підготуйте конспективний огляд понять з теми, користуючись джерелом:. Державне управління: Словник-довідник /За заг. Ред.. В.М. Бакуменка. – К.: Вид-во УДАУ, 2000.

5. Зробіть реферативний огляд праці: Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е.

Соціальна політика.— К.: Вид-во УАДУ, 1997.— 360 с


(Модуль 2)

НЕ 2.1.


1.Підготуйте есе за темою: «Що чекає соцыальну полытику в майбутньому?»

2. Проведіть соціологічне дослідження серед студентів філософсько-теологічного факультету на тему: «Реалізація соціальної політики в Україні на сучасному етапі?»

3.Зробіть реферативний огляд статті: Василенко И.А. Административно-государственное управление как наука // Социологические исследования. – 1994. – №4.

4. Законспектуйте статтю: Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захис­ту ринкового типу // Соціальний захист.— 1997.— № 2.— С 49-55.

5. Підготуйте есе на основі статті: Шевченко В. І. Соціальна безпека і гуманітарний захист // Соціальний захист.—1998.—№ 8.—С 23—31.


НЕ 2.2.


1. Зробіть огляд статті: Вопросы социологии искусства:теоретические и методические проблемы / Отв. Ред. Н.Н. Корниенко // Сб. статей. – М.,1979.

2. Опрацюйте монографію та зробіть реферативний огляд праці: Єфремова А.В. Мистецтво керування. – К. :УМКУ, 1989.

3. Зробіть реферативний огляд праці: Шейнов В.П. Искусство управлять людьми . – Минск: Харвест, 2004.

4. Законспектуйте та виступіть зі статтею: Скуратівський В. А. Соціальна політика як суспільний феномен і вид практичної діяльності // Вісник УАДУ.— 1997.— №1.— С 130—147.


4. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

1. Що розуміють під передумовами виникнення соціального управління?

2. Розкрийте тенденції розвитку передумов виникнення соціального управління.

3. Висвітліть вплив нових факторів на розвиток передумов соціального управління.

4. Визначте вплив соціальної політики на виникнення соціального управління.

5. Розкрийте зміни умов і можливостей як передумови виникнення соціального управління.

6. Висвітліть розвиток головного суб’єкта управління – держави як фактора виникнення соціального управління.

7. Що розуміють під становленням соціального управління?

8. Що розуміють під розвитком соціального управління?

9. Які етапи визначились у становленні соціального управління?

10. Які сформувались школи управління і який їхній вплив на соціальне управління?

11. Охарактеризуйте класичну школу управління.

12. Назвіть родоначальників і представників школи «Людських відносин».

13. Які функції соціального управління були визначені представниками емпіричної школи?

14. Які концепції були вироблені представниками школи «людських відносин»?

15. Охарактеризуйте нову школу управління.

16. Що розуміється під менеджментом людських ресурсів?

17. Розкрийте оновлення наукових знань.

18. Висвітліть розробку соціальних моделей, програм і технологій управління.

19. Охарактеризуйте сучасні концепції соціального управління.

21. Розкрийте суть і зміст соціального управління.

 1. Які основні відомості про виникнення науки соціального управління?

 2. Що розуміють під наукою як продуктивною силою суспільства?

 3. Висвітліть поняття і категорії науки управління.

 4. Розкрийте методологію науки соціального управління.

 5. Які Ви знаєте методи науки управління?

 6. Назвіть основні методологічні принципи дослідження проблем управління.

 7. Охарактеризуйте об’єкт і предмет науки управління.

 8. Розкрийте зв’язок теорії і практики в управлінні.

 9. Розкрийте поняття мистецтва управління.

 10. Як здійснюється обізнаність керівників з моральним духом у колективі?

 11. Як використовуються керівником поради працівників у справах управління?

 12. Розкрийте застосування подяк і похвал за добру роботу.

 13. Розкажіть про уміння визначити потреби та інтереси працівників.

 14. Які існують наукові підходи і методи удосконалення управління?

 15. Розкрийте суть і зміст культури.

 16. Висвітліть підсистему культури.

38. Розкрийте елементи культури.

39. Охарактеризуйте вплив соціальних цінностей на підвищення рівня культури управління.

 1. Який вплив культури особистості на культуру управління?

 2. Розкрийте культуру ділового спілкування та її вплив на культуру управління.

 3. Розкрийте суть і зміст досвіду.

 4. Що розуміють під соціальним досвідом?

44. Що розуміють під політичним досвідом?

45. Що розуміють під управлінським досвідом?

46. Що розуміють під економічним досвідом?

47. Охарактеризуйте виникнення і виявлення передового досвіду.

48. Дайте характеристику розповсюдженню, впровадженню і освоєнню передового досвіду.

49. Охарактеризуйте організацію управління персоналом.

50. Як формується організаційна структура апарату управління?


5. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалою


Оцінка "А" виставляється студенту, який за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 90 до 100 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • широка ерудиція; високорозвинутий інтелект; наявність як критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення;

 • розуміння концептуальних основ й особливостей управління;

 • наявність сформованого й аргументованого світогляду;

 • глибоке усвідомлення проблем управління організацією та персоналом;

 • чітке розуміння сфер впливу управління;

 • обізнаність з фундаментальними першоджерелами теорій управління, здатність до самостійного аналізу їхнього змісту;

 • наявність систематизованих, логічно впорядкованих уявлень про управління, його сутнісні характеристики, основи управління та базові компоненти цього процесу;

 • здатність пояснити закономірні зв’язки між різними системами управління;

 • розуміння сутності соціальної відповідальності управління;

 • уміння використовувати основні соціологічні методи при дослідженні важливих соціальних проблем управління.

На оцінки "В” і С" заслуговують студенти, що за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали відповідно бали у сумі від 82 до 89 (В) і від 75 до 81(С) і рівень знань яких відповідає таким умовам

 • наявність в цілому якісних знань у галузі соціального управління;

 • поінформованість щодо змісту базових першоджерел соціального управління; здатність до їх аналітичної характеристики;

 • розуміння проблемного поля соціального управління, його методів, функцій та провідних концепцій;

 • уміння використовувати основні соціологічні методи при дослідженні важливих соціальних проблем управління.

Оцінки "D” і Е" виставляються студентам, які за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали бали у сумі від 69 до 74 (D) і від 60 до 68 (Е) і рівень знань яких відповідає умовам:

 • наявність фрагментарних знань з управління, наявність достатньої кваліфікації при аналізі управлінського процесу та функцій соціального управління;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми соціального управління;

 • вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних теорій управління;

 • брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту; домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними.

Оцінки "F” і Fx" ставляться, якщо студент за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 35 до 59(F) і від 0 до 34 (Fx) балів і рівень знань якого відповідає таким умовам

 • нечіткі, безсистемні, спотворені уявлення про специфіку соціального управління;

 • нерозуміння структури соціального управління; нездатність пояснити проблематику та функції предмета його вивчення;

 • необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсу «Системний аналіз соціального управління».

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.

6. Рекомендована література:

Основна література:


  1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.І. Основи менеджменту – Львів: світ, 1995

  2. Андрущенко В., Михалъченко М. Сучасна соціальна філософія.—

К.: Ге-неза, 1996.— 368 с.

  1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової

економіки.— К.: Основи, 1996.— 237 с.

  1. Грифин Р., Яцура В. Основи менеджменту. Львів. «Бок», 2001.

  2. Державне управління: Словник-довідник / За заг. Ред.. В.М.Бакуменка.

– К.: Вид-во УДАУ, 2000.

  1. Костецъкий В. Розвиток соціальної сфери в Україні // Соціальна

політика та соціальна робота.— 1996.— № 1.— С. 56—58.

7. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 року.— К.: Преса України, 1997.— 80 с.

8. Об'єднання громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні

(вибране законодавство) / Укл.: О. І. Сушинський, Г, Г. Мисаковець,

П. І. Шевчук.— Львів: Ліга-Прес, 2000.— 288 с.

 1. Ролз Д. Теория справедливости.— Новороссийск, 1995.— 246 с.

 2. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина.— М.:

Экзамен, 2002.— 736 с.

11. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. Е. И.

Холостова, А. С. Сорвина.— М.: ИНФРА-М,2002,— 427 с.

 1. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика.— К:

Вид-во УАДУ, 1997.— 360 с.

 1. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч.

посібник,— К: МАУП, 2002.— 200 с.

 1. Шевченко В. І. Соціальна безпека і гуманітарний захист // Соціальний

захист.— 1998.— №8.— С.23—31.

 1. Шевчук П. І. Соціальна політика як складова політичної культури //

Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. В. Кухти. Ч. 3.— Львів:

Кальварія, 1998.— С 455—474.

 1. Хорунжий А.Г. Основи соціального управління: Курс лекцій:

Навчальний посібник. –Львів: Магнолія 2006,2007. 220 с.

 1. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека людини:

Навчальний

посібник.— Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003.— 178с.


Додаткова література:

  1. Ролз Д. Теория справедливости. –Новороссийск, 1995.— 246 с.

  2. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н. А. Волгина.

— М.:

Экзамен, 2002.— 736 с.

  1. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред.

Е. И.

  1. Холостова, А. С. Сорвина.— М.: ИНФРА-М,2002,— 427 с.

  2. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика.

 • К: Вид-во УАДУ, 1997.— 360 с.

  1. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч.

посібник,— К: МАУП, 2002.— 200 с.

  1. Шевченко В. І. Соціальна безпека і гуманітарний захист //

Соціальний захист.— 1998.— №8.— С.23—31.

  1. Шевчук П. І. Соціальна політика як складова політичної культури //

Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. В. Кухти. Ч. 3.

— Львів: Кальварія, 1998.— С 455—474.


ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 2011 р. Робоча програма навчальної дисципліни філософія
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету прикладної математики та інформатики за напрямом підготовки 040301...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconФорма № н 03
Системний аналіз суспільства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Системний аналіз довкілля”(для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconМ. В. Хворост Мамонов К. А. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів хімічного факультету за галуззю знань
Напрями підготовки: 040301 «Прикладна математика»; 040302 «Інформатика»; 040303 «Системний аналіз»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconКостюк в. О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-економічний аналіз підприємств мг” для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050106 – «Облік І аудит»)....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconХарківська національна академія міського господарства н. Ю. Мущинська програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Планування проектної діяльності” для студентів 5 курсу спеціальності...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління» iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Бабаєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Системна організація професійної діяльності” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи