Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Скачати 349.51 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Дата29.07.2012
Розмір349.51 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Феноменологічна соціологія»

для напряму 8.03010101 «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

54

1,5

8

6

-
40

-

-

9

-


Заочна

5

9

54

1,5

6

-

-
48

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни «Феноменологічна соціологія» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Медіна Т.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./

Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол № 1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1.Анотація

  1. Мета викладання курсу

Актуальність навчального курсу обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку суспільства підвищується роль соціологічного знання та його вплив на соціокультурні зміни і світогляд індивіда.

У навчальному курсі «Феноменологічна соціологія» студентам пропонується розглянути основні питання та специфіку теоретичних підходів, які пропонує феноменологічна соціологія, а також простежити її вплив на розвиток сучасної соціологічної теорії в цілому. Цей курс вводить нетрадиційні для класичної соціології уявлення про способи соціального конструювання реальності і про шляхи розвитку поствеберівської «розуміючої» соціології. В загальнотеоретичному контексті феноменологічна соціологія являє собою приклад плідного синтезу філософських ідей з соціологічною проблематикою. Ця теорія має принципово важливі методологічні підходи до аналізу суспільства. Теоретичний матеріал пропонується викладати в контексті сучасного українського суспільства. При цьому важливо використовувати порівняння соціокультурних реалій нашої країни з іншими суспільствами і культурами.

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички міждисциплінарного мислення, надати їм знання про специфіку теоретичних основ феноменологічної парадигми в соціології; підготувати спеціалістів соціологів для вирішення теоретичних і конкретно-прикладних задач; сформувати навички наукового підходу до вивчення соціальних процесів та явищ, які відбуваються в сучасному суспільстві.

  1. Завдання курсу

 • розширити уявлення про можливості застосування феноменологічної герменевтики в різних сферах соціогуманітарного знання;

 • сформувати уявлення про способи соціального конструювання реальності і про шляхи розвитку поствеберівської "розуміючої" соціології;

 • отримати навички міждисциплінарного мислення.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

В результаті опанування курсу студент повинен:

- знати: ідейно-теоретичні витоки та основні ідеї і поняття, методи, методологічні підходи феноменологічної соціології.

- вміти: застосувати на практиці отримані знання на основі феноменологічної парадигми до розгляду явищ і процесів у суспільстві. При проведенні соціологічних досліджень, у разі наукової та методологічної потреби, застосовувати цей підхід до розуміння досліджуваних процесів і проблем соціуму.

- мати навички: інтегрального сінтезу соціологічного знання, застосування понятійно-категоріального апарату, теоретико-методологічних підходів феноменологічної соціології при дослідженні соціальної реальності та в наукових розробках.


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПЛАНп/п

Тематика лекцій і семінарів

Лекційні год.

Семінарські год.

Самостійна робота

Змістовий модуль І. Передумови виникнення феноменологічної соціології

НЕ1.1.

Становлення феноменологічної соціології

2Ідейно-теоретичні витоки феноменологічної соціології
2
Феноменологічна соціологія та позитивізм10


НЕ1.2.

Методологічні основи феноменологічної соціології А.Шюца

2Соціально-феноменологічна теорія

дії в життєвому світі
2
Ідеї та поняття феноменологічної соціології А.Шюца12

Змістовий модуль ІІ. Методологічні засади феноменологічної соціологіїНЕ

2.1.

Конструювання соціальної реальності в контексті феноменологічної парадигми

2Соціологічна концепція П.Бергера та Т.Лукмана
2
Можливості феноменологічного підходу для аналізу соціальної реальності12

НЕ

2.2.

Соціологічна концепція Г.Гарфінкеля

2Етнометодологія в системі соціологічного знання6
Разом

8

6

40Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Феноменологічна соціологія” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Змістовий модуль 1. Ідейно-теоретичні витоки феноменологічної соціології

Результати навчання

Знати

Предмет і методи феноменологічної соцілогії

розуміти характер її основних проблем, методологічні особливості її принципів


НЕ 1.1.

Лекція

Становлення феноменологічної соціології

- Предмет соціології знання. Специфіка феноменологічної соціології.

- Передумови виникнення соціології знання. М.Шелер як засновник соціології знання

- Основні ідеї феноменологічного методу Е.Гуссерля.

Література: 1-7, 8,17,23,25,37,41,46

2

- конспект лекції.

Написати реферат “Наукова повсякденність та життєвий світ вченого”


4
Знати

Внесок К.Мангейма та Е.Гуссерля як засновників соціології


Розуміти

Місце феноменологічної соціології серед інших парадигм

Семінар


Ідейно-теоретичні витоки феноменологічної соціології

-Предмет соціології знання.

-Покоління, стилі та ідеологія: Карл Маннгейм.

-Феноменологія Е.Гуссерля як одне з найважливіших теоретичних джерел феноменологічної соціології.

[Література: 1-7, 20,21,22,27,36,41]
2


- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.

Зробити реферативний огляд статті Кебуладзе В. Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні (Філософська думка. – 2009. - № 1. – С. 5-13).

Зробити реферативний огляд статті Гуссерля Е. “Кризис европейского человечества и философия (Вопросы философии. - 1986. - № 3)
5


5


3

Визначити

Причини сближення феноменолігії та позитивізму

Вміти

Здійснювати аналіз мовної діяльності

Самостійна робота


Феноменологічна соціологія та позитивізм

- Розвиток натуралістичної і гуманістичної традиції в західній соціології.

Причини сближення феноменолігії та позитивізму.

- Х.Келлнер та

його ідеї в рамках феноменології - Сутність аналізу мовної діяльності. Теорія

мовного знаку Л.Вітгенштейна.

[Література: 1-7, 11, 12, 17,22,28,52]10- написання рефератів;

- аналітичний конспект першоджерел;

- реферативні огляди статей.Написати письмову роботу “Феноменологічна критика позитивістської соціології”


10

2

2

3

Знати

Основні положення феноменологічної соціології

Розуміти

Місце феноменологічної соціології в структурі інших напрямів соціології

НЕ 1.2

Лекція


Методологічні основи феноменологічної соціології А.Шютца

- Розробка А.Щютцем феноменологічних методів в соціології.

- Значення соціальної реальності для розуміння соціальної дії. - Концепція дому.

Феноменологічне розуміння природи соціального.

[Література:4,7,23,35,38]

2

- конспект лекції

Критичний аналіз трансцедентально-феноменологічної теорії інтерсуб’єктивності (М.Шелер, Х.Ортега-і-Гасет, М.Мерло-Понті, А.Шюц).


8
Знати

Погляди А.Шюца як представника феноменології

вміти

застосовувати погляди А.Шюца в аналізі соціальних процесів

Семінар


Соціально-феноменологічна теорія

дії в життєвому світі


- "Розуміюча соціологія" А.Шюца.

- Специфіка феноменологічних методів за А.Шюцем.

- Концепція дому А.Шюца.

[Література:1,5,7,8,14,23,35]
2


- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.

Зробити порівняльний аналіз ідеально-типізуючої методології А.Шюца та М.Вебера.


10

5

5

3

Знати

Погляди А.Шюца як представника феноменології

вміти

застосовувати погляди А.Шюца в аналізі соціальних процесів

Самостійна робота


Ідеї та поняття феноменологічної соціології А.Шютца

- Значення соціальної реальності для розуміння соціальної дії. - Типізація і

конструювання ідеальних типів.

- Розуміння «ми-группа» і «вони группа». Концепція дому.

[Література:1,5,7,8,14,23,35]12- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.
2


2
Змістовий модуль 2. Методологічні засади феноменологічної соціології

Знати

Основні принципи праці П.Бергера і Т.Лукмана “Соціальне конструювання реальності”

Розуміти

Відмінності підходів П.Бергера, Т.Лукмана та А.Шюца

НЕ 2.1

Лекція

Конструювання соціальної реальності в контексті

феноменологічної парадигми


- Визначальні принципи феноменологічної соціології в праці П.Бергера та Т.Лукмана “Соціальне конструювання реальності”.

-Агенти виробництва і підтримання суб’єктивної реальності.

- Можливості феноменологічного підходу для аналізу соціокультурного стану України.

[Література:12,16,17,22,24,29]

2

- конспект лекції

З використанням феноменологічної парадигми зробіть аналіз соціокультурного стану України

10
Знати

Основні положення теорії конструювання соціальної реальності

Вміти

Застосовувати їх до аналізу суспільства

Семінар

Соціологічна концепція П.Бергера та Т.Лукмана

- Соціологія знання П.Бергера та Т.Лукмана.

- Мета та завдання теорії конструювання соціальної реальності.

- Співідношення соціального конструювання та феноменології:

загальне та особливе.

[Література:31, 38,40,44]
2


- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.

Зробити реферативний огляд статті П.Бергера «Понимание современности» (Социол. исслед.-1990.- № 7)


5

5

5

3

Знати

Основні положення теорії конструювання соціальної реальності

Вміти

Застосовувати їх до аналізу суспільства

Самостійна робота

Можливості феноменологічного підходу для аналізу соціальної

реальності.

- Емпіричні дослідження соціологів-феноменологів.

- Теорія «ми» і «вони», її застосування для аналізу сучасного українського

суспільства.

- Соціальне конструювання явищ і процесів

(гендера) в сучасному суспільстві.

- Якісні методи

соціологічного дослідження як засіб доказу теоретичних положень

феноменологічного підходу.

[Література:3, 15,21,32]12- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел

Напишіть доповідь на тему: “Соціальне знання та його роль у формуванні базисних структур розуміння та орієнтації в життєвому світі”.

10
Знати

Основні положення концепції Г.Гарфінкеля

Розуміти

Місце етнометодології в системі соціологічного знання

НЕ 2.2.

Лекція

Соціологічна концепція Г.Гарфінкеля.


- Теоретична новація Г.Гарфінкеля. Документальний метод.

- Основні дослідницькі напрями в етнометодології. Аналіз розмовних практик.

- Місце етнометодології в системі соціологічного знання.
[Література:3, 8,9,12,25,31]

4

- конспект лекції


Знати

Основні положення концепції Г.Гарфінкеля

Вміти

Визначати місце етнометодології в системі соціологічного знання

Самостійна робота

Етнометодологія в системі соціологічного знання


- Основні феноменологічні положення етнометодології

Г.Гарфінкеля.

- Сутність локального створення соціального світу

- Місце етнометодології в системі соціологічного знання.

[Література:7, 15, 23, 35-41]6- теоретичні доповіді та їх обговорення;

- фронтальне опитування;

- написання бліц-есе.

Підготуйте доповідь на тему: “Етнометодологічна дослідницька програма”.


7

5

5

3
ВСЬОГО ГОДИН

8

6

40


ВСЬОГО БАЛІВ


100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1

Феноменологічна соціологія та позитивізм

Визначити

Причини сближення феноменолігії та позитивізму

Вміти

Здійснювати аналіз мовної діяльності

1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

3, 15,21,32

ЗМ 1, НЕ 1.2

Ідеї та поняття феноменологічної соціології А.Шюца

Знати

Погляди А.Шюца як представника феноменології

вміти

застосовувати погляди А.Шюца в аналізі соціальних процесів

1) реферативні роботи – 2 б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2 б.

1,5,7,8,11-16,23,35


ЗМ 2, НЕ 2.1

Можливості феноменологічного підходу для аналізу соціальної

реальності

Знати

Основні положення теорії конструювання соціальної реальності

Вміти

Застосовувати їх до аналізу суспільства


1) теоретичні письмові роботи з актуальних проблем теми – 2 б.

2) Написати доповідь на тему: “Соціальне знання та його роль у формуванні базисних структур розуміння та орієнтації в життєвому світі”. – 10 б.

1-6, 10, 15,21,32, 42

ЗМ 2, НЕ 2.2

Етнометодологія в системі соціологічного знання

Знати

Основні положення концепції Г.Гарфінкеля

Вміти

Визначати місце етнометодології в системі соціологічного знання

1). Підготувати доповідь на тему: “Етнометодологічна дослідницька програма”.

2). Написати реферат на тему “Сутність аналізу мовної діяльності”.

3). Написати реферат на тему “Теорія мовного знаку Л.Вітгенштейна”.7, 15, 23, 35-41


4. Тематика ІНДЗ
(рефератів, есе, творчих завдань)


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

НЕ 1.1.

 1. Підготуйте реферативний огляд статті Смирнової Н. “Классическая парадигма социального знания и опыт феноменологической альтернативы”

(ОНС – 1995. - № 1. – С. 127-137).

 1. Напишіть реферат на тему: “Розширення меж наукової повсякденності та способи її соціологізації”.

 2. Підготуйте доповідь “Сутність, поняття та етапи розвитку феноменологічної соціології”.
 3. Напишіть реферат на тему “Значення феноменології для соціальних наук: феноменологія та соціологія”.


 4. Підготуйте доповідь на тему: «Основні принципи та протиріччя феноменологічної соціології».

 5. Зробіть реферативний огляд статті Кебуладзе В. «Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні» (Філософська думка. – 2009. - № 1. – С. 5-13).

 6. Підготуйте реферативний огляд статті Гуссерля Е. “Кризис европейского человечества и философия (Вопросы философии. - 1986. - № 3)

 7. Напишіть реферат на тему: “Поняття життєвого світу Е.Гуссерля та його еврістична значущість для суспільних наук”.


НЕ 1.2.

 1. Зробіть порівняльний критичний аналіз трансцедентально-феноменологічної теорії інтерсуб’єктивності (М.Шелер, Х.Ортега-і-Гасет, М.Мерло-Понті, А.Шюц).

 2. Складіть таблицю на тему: «Порівняльний аналіз ідеально-типізуючої методології А.Шюца та М.Вебера».

 3. Підготуйте реферат на тему “Мотиваційне розуміння соціальної дії А.Шюца”.


НЕ 2.1.

  1. З використанням феноменологічної парадигми зробіть аналіз соціокультурного стану України.

  2. Підготуйте реферативний огляд статті П.Бергера «Розуміння сучасності» (Социологичесие исследования. - 1990. - № 7.)

  3. Напишіть доповідь на тему: “Соціальне знання та його роль у формуванні базисних структур розуміння та орієнтації в життєвому світі”.

  4. Підготуйте реферат на тему “Внесок П.Бергера та Т.Лукмана в розвиток феноменології».

  5. Напишіть реферат на тему “Конструювання соціальної реальності: основні положення”.


НЕ 2.2.

 1. Підготуйте доповідь на тему: “Етнометодологічна дослідницька програма”.

 2. Напишіть реферат на тему “Сутність аналізу мовної діяльності”.

 3. Підготуйте реферат на тему “Теорія мовного знаку Л.Вітгенштейна”.Модуль контроль
(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)


Варіант 1

Модуль 1

 1. Дайте визначення поняття соціальної реальності.

 2. В чому полягає специфіка феноменологічної соціології?

 3. Розкрийте значення поняття інтерсуб’єктивності для феноменологічної соціології.

 4. Охарактеризуйте предмет і специфіку феноменологічної соціології.

 5. Дайте характеристику методології Е.Гуссерля як теоретичної основи механізмів соціального конструювання.

 6. Чи залежать ідеї від соціальної або історичної ситуації?

 7. В чому полягає внесок К.Маннгейма в соціологію знання?

Модуль 2

 1. Що ви розумієте під “біографічною ситуацією індивіда”?

 2. Чи є повсякденна діяльність раціональною?

 3. Назвіть основні положення концепції дому А.Шюца.

 4. Висвітліть внесок Альфреда Шюца як одного з засновників феноменологічної соціології.

 5. Розкрийте зміст поняття соціальної реальності у працях А.Шюца.

 6. Охарактеризуйте методологічну специфіку та ідейне новаторство П.Бергера та Т.Лукмана у соціології.

 7. Проаналізуйте методологічні основи феноменологічної соціології у праці П.Бергера та Т.Лукмана “Соціальне конструювання реальності”.

 8. В чому ви бачите причини кризи соціальної реальності, яка виникла у багатьох українців?

 9. Поясніть зміст та актуальне значення толерантності до іншого знання як цінності сучасного суспільства.

 10. Наведіть приклад застосування феноменологічного підходу на прикладі аналізу соціокультурного стану України.

 11. Що означає термін “етнометодологія”?

 12. Поясніть зміст та актуальне значення праць Г.Гарфінкеля як засновника етнометодології.

 13. Яким із феноменологів викристовувались “порушуючі експерименти”?

 14. Що Ви знаєте про кризові експерименти як приклад застосування етнометодології.

Варіант 2

Модуль 1


 1. Хто є засновником феноменологічної соціології?

 2. Назвіть найважливіші передумови виникнення феноменологічної соціології.

 3. Охарактеризуйте поняття життєвого світу, запропоноване Е.Гуссерлем.

 4. Проаналізуйте внесок К.Маннгейма до соціології знання.

 5. Обміркуйте методологічні принципи та концептуальний зміст праці К.Маннгейма “Дігноз нашого часу”.

 6. Чи можна пов’язати соціологію поколінь К.Маннгейма з теорією пізнання?

Модуль 2


 1. Перерахуйте базові поняття феноменологічної соціології А.Шюца.

 2. Поясніть зміст та актуальне значення концепції поняття життєвого світу як відправного пункту аналізу А. Шюца.

 3. Розкрийте ідейно-смисловий зміст та методологічні принципи праці А.Шюца “Повернення додому” як прикладу застосування феноменологічної пізнавальної технології.

 4. Наведіть приклади ідеалізацій повсякденного мислення.

 5. Охарактеризуйте вчення А.Шюца про кінцеві смислові сфери.

 6. Розкрийте зміст поняття соціальної реальності.

 7. Висвітліть зміст поняття релятивність знання і суб'єктивно сконструйованих життєвих світів у працях П.Бергера та Т.Лукмана.

 8. Розкрийте роль знання в традиційному і сучасному плюралістичному суспільствах.

 9. Чому етнометодологію Г.Гарфінкеля пов’язують з феноменологічною соціологією?

 10. Охарактеризуйте предмет і методи етномтодології.

 11. Що таке когнітивна соціологія науки і як її можна пов’язати з етнометодологію?

 12. Проаналізуйте роль аналізу розмов як основного виду досліджень у етнометодології.6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалою


Оцінка «А» виставляється студенту, який за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 90 до 100 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • широка загальнонаукова ерудиція; наявність як критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення;

 • розуміння концептуальних основ й особливостей феноменологічної соціології;

 • обізнаність з фундаментальними першоджерелами феноменологічної соціології, здатність до самостійного аналізу їхнього змісту;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власну точку зору, застосовувати положення феноменологічної соціології до аналізу соціальних явищ.

На оцінку “В” заслуговують студенти, що за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали відповідно бали у сумі від 82 до 89 (В) і рівень знань яких відповідає таким умовам

 • наявність в цілому якісних знань з феноменологічної соціології;

 • поінформованість щодо змісту базових праць з феноменологічної соціології; здатність до їх аналітичної характеристики;

 • розуміння проблемного поля феноменологічної соціології, її методів та провідних концепцій.

На оцінку “С” заслуговують студенти, що за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали відповідно бали у сумі від 75 до 81 і рівень знань яких відповідає таким умовам:

 • наявність в цілому якісних знань з феноменологічної соціології;

 • поінформованість щодо змісту базових праць з феноменологічної соціології;

 • розуміння проблемного поля феноменологічної соціології.

Оцінка “D” виставляється студентам, які за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали бали у сумі від 69 до 74 і рівень знань яких відповідає умовам:

 • наявність фрагментарних знань з феноменологічної соціології;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні положення феноменологічної соціології;

 • здатність дати характеристику деяких праць феноменологів.

Оцінка “Е” виставляється студентам, які за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали бали у сумі від 60 до 68 і рівень знань яких відповідає умовам:

 • наявність фрагментарних знань з феноменологічної соціології;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні положення феноменологічної соціології;

 • брак самостійності мислення.


Оцінка “F” виставляється, якщо студент за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 35 до 59 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • нечіткі, безсистемні, спотворені уявлення про феноменологічну соціологію, її історію та місце серед інших теоретичних напрямків соціології;

 • необізнаність зі змістом базової навчальної літератури.

Оцінка “Fх” виставляється, якщо студент за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 0 до 34 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • нездатність пояснити проблематику та особливості предмету феноменологічної соціології.

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела.


7. Література до дисципліни

Основна

 1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: Издательство «Медум», 1995.

 2. Бергер П.Л. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. - М.: Аспект Пресс, 1996.

 3. Бауман З. Мыслить социологически. - М.: Аспект Пресс, 1996. – Главы 2-5.

 4. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе).- М.,1994.

 5. Бергер П. Понимание современности // Социол. исслед.-1990.-№7.

 6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: «Медиум». – 1995. – 323с.

 7. Гуссерль Э. Картезианские размышления /Пер. с нем. Д.В.Скляднева.-СПб.: Наука: Ювента, 1998.
 8. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. - 1986. - № 3.


 9. Г.Маркузе. «Феноменология духа» // Общественные науки и современность. - 1992.  - № 2. - С. 184-188. 

 10. Лукман Т. Некоторые проблемы современных плюралистических обществ; Его же. Герменевтика как социологическая парадигма? В кн.: Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. Научные труды. - М.: МГИМО, 2000.

 11. “Шюц и социология повседневности”, “Питер Людвиг Бергер”, “Томас Лукман”. Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. Научные труды.- М.: МГИМО, 2000.

 12. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социс. – 1988. - № 2. – С. 129-137.

 13. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках. - В кн.: Американская социологическая мысль. - М.: МГУ, 1994.

 14. Шюц. Возвращающийся домой // Социологические исследования. - 1995. - № 2. - С. 139-142. 

 15. Шюц А. Возвращающийся домой // Социологические исследования. -1995.-№2.-С.139-142.

 16. Шюц А. Феноменология повседневного мира /Пер. с англ. и нем. А.Я.Алхасова. - М., 1999.

 17. Американская социологическая мысль. - М.:МГУ, 1994. – Раздел “Феноменологическая социология”.

 18. Ионин Л.Г. Возникновение и развитие феноменологической социологии. А. Шюц и этнометодология. В кн.: История теоретической социологии. Том 3. М.: Канон, 1998 – Глава десятая, §§ 1, 3.

 19. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., “Каравела”, 1999. – С. 58-62. Розділи “Феноменологія”, “Етнометодологія”.

 20. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Посібник. – К.: “Либідь”, 1996.

 21. Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания. – М.: Наука, 1993. 


Додаткова

 1. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Социология и социальная антропология. – 1998. - № 1.

 2. Американская социологическая мысль: Тексты /Под ред. В.И.Добренькова. – М.: Издание международного университета бизнеса и управления, 1996. – С.526-542.

 3. Баразгова Е.С. Американская социология. Традиции и современность. Екатеринбург-Бишкек: Издательство «Одиссей», 1997. – Глава ХII.

 4. Батаєва К. Соціальна феноменологія кіберкомунікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. - № 1. – С. 52-66.

 5. Бурлачук В.Ф. Символические системы и конституирование социального смысла // Социология: теория, методы, маркетинг.- 2003. - N 4. - С. 147-155. 

 6. Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности. Горизонты и тупики феноменологической социологии. – М.: Наука. – 1987. – 137с.

 7. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Э. Гуссерля // Вопросы философии. – 1992. - №7.

 8. Григоришин С. Мова як феномен культури в контексті розвитку трансцендентальної феноменології // Філософська думка. – 2009. – № 1. - С. 54-65.

 9. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. Учебное пособие. –М., 1998. – Гл. 4, § 4, 5, 6, 7.- С. 231-265.

 10. Ионин Л.Г. Понимающая социология. - М.: Наука, 1978.

 11. История теоретической социологии. В 4-х т. Т.3 /Ответ. ред. и составитель

 12. Кебуладзе В. Історія розвитку феноменологічної філософії в Україні // Філософська думка. – 2009. - № 1. – С. 5-13.

 13. Култыгин В.П. Теоретическая социология за рубежом накануне конгресса //Социологические исследования. – 2005. - № 9.

 14. Лаврухін А. Вплив І.Канта на феноменологію Е.Гуссерля // Філософська думка. – 2009. - № 1. – С. 109-125.

 15. Лиотар Ж.-Ф. Феноменология. – СПб.: Алетейя, 2001.

 16. Мнацаканян М.О.. Интегрализм, феноменология и национальный интерсубъективный мир повседневности // Социологические исследования. -2000.- № 3. - С. 84-90.

 17. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., “Каравела”, 1999. – С. 58-62. Розділи “Феноменологія”, “Етнометодологія”.

 18. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття: Посібник. – К.: “Либідь”, 1996.

 19. Романовский Н.В. Мультипарадигмальная социология – auf Wiedersehen? //Социол. исследования – 2005. - № 12.

 20. Романовский Н.В. Социология знания – новые вызовы // Социологические исследования. - 2001. - № 3. - С. 54-63. 

 21. Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология знания. – М.: Наука, 1993. 

 22. Руткевич Е.Д. Феноменологическая социология П.Бергера // Социс. – 1990. - № 7. – С. 119-127.

 23. Семенова В.В.Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. – М.: Добросвет, 1998. – С.59-71.

 24. Симончук О. Повсякденне життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. - № 4-5. - С. 212-246.

 25. Смирнова Н.М. Феноменология естественной установки М.Шютца // Социологические исследования. - 1995. - № 2. - С. 136-139. 

 26. Современная американская социология. М.: МГУ, 1994. – Раздел “Альфред Шюц».

 27. Феноменологическая социология. Этнометодология.// Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3-х т. Т.1. Методология и история.-М.: ИНФРА- М, 2000. - С.354-356.

 28. Феноменология // Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты. /Отв. ред. В.Г. Городяненко. – Дн-вск.: ДНУ, 2001.-С.152-174.

 29. Человек и общество. Хрестоматия /Под ред. С.А. Макеева. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1999. – 272с.

 30. Чернова И. Этнометодология в контексте становления // Социология: теория, методы, маркетинг.-1999.-№4.-С.62-69.

 31. Шульга О. Типологія поняттєво-категоріального апарату феноменологічної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. - № 4. – С. 119-131.

 32. Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв’язки, контакти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. - № 1. – С.38-51.

 33. Юлдашев Л.Г. Новые горизонты теоретической социологии // Социол. исслед. - 2000. - №8 - С. 144-150.8. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів
в умовах КМСОНПНавчальна дисципліна
Модуль 1
Модуль 2
Модуль-контроль

(залік)

Навчальний елемент 1.1

15 балів

Навчальний елемент 1.2

15 балів
Навчальний елемент 2.1

15 балів


Навчальний елемент 2.2

15 балів
40 балів
100 балів


9. Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів

Рейтингова оцінка дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

C

добре

69-74

D

задовільно

60-68

E

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю перескладання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом


10. Зразки тестових завдань

ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

______________________________________

студент/студентка, номер групи

1. До якого типу парадигм відноситься феноменологічна соціологія:

а) мікросоціологічного;

б) макросоціологічного;

в) інтегративного.

2. Який методологічний підхід до вивчення суспільства в соціології грунтується на таких методах, як експеримент і спостереження?

А. Феноменологічний.

В. Діяльнісний.

С. Позитивістський.

3. До якого з основних напрямків сучасної соціології відносяться наступні принципи: натуралізм, сцієнтизм, методологічний об’єктивізм, біхевіоризм, операціоналізм, квантифікація?

А. Феноменологічна соціологія.

В. Неопозитивізм.

С. Структурно-функціональний аналіз.

4. Основним теоретиком феноменологічної соціології був:
А. А. Щюц

В. П.Бергер

С. П.Сорокін

5. Засновником етнометодології вважається
А. Г. Гарфінкель

В. А.Шюц

С. Т.Парсонс

6. Автором праці «Криза європейських наук і трансцендентальна феноменологія» (1937)”є:

А. К.Маркс.

В. Е.Дюркгейм

С. Е.Гуссерль.

7. Категорія “життєвий світ” була введена в науковий обіг:

А. Т.Парсонсом

В. А.Шюцем

С. Е.Гуссерлем.

8. Автором праці “Діагноз нашого часу” є:

А. А.Шюц.

В. К.Маннгейм.

С. П.Бергер

9.Автором праці “Феноменологія соціального світу” є:

А. А.Шюц.

В. Е.Гуссерль.

С. Т.Лукман.

10. Категорія соціальної реальності була введена в науковий обіг:

А. Г. Гарфінкелем

В. А.Шюцем

С. Т.Парсонсом

11. Автором праці “Повернення додому” є:

А. Е.Гуссерль

В. А.Шюц

С. Г.Гарфінкель.

12. Із запропонованих визначень предмету етнометодології оберіть правильний варіант:

А. Етнометодологія — наукова галузь, що вивчає «сходинку знань, що люди називають здоровим глуздом, ряд відповідних процедур і розумінь, завдяки яким члени соціуму додають обставинам, у яких вони виявляються, зміст, визначають свій спосіб дій у цих обставинах і впливу на них».

В. Етнометодологія – наука яка займається вивченням етносів за допомогою різних методів

13. Однією з найважливіших категорій етнометодології є індексація. Оберіть із запропонованих визначень вірне:

А. Індексація означає наклеювання ярликів в різних соціальних ситуаціях.

В. Індексація означає, що зміст будь-якого явища або соціальної взаємодії випливає з його контексту, він є “індексованим” у конкретній ситуації.

С. Індексація – категорія, запозичена з економічної теорії, яка означає підвищення зарплати у зв’язку з інфляцією.

14. Основним видом досліджень в етнометодології є:

А. Аналіз документів

В. Аналіз розмов

С. Кількісний аналіз.

Шкала оцінювання

14-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія». „31 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія»....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спецкурс за напрямком магістрської роботи” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи