Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Скачати 196.27 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Дата29.07.2012
Розмір196.27 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Аналіз соціальних мереж»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

54

1,5

11

11

-
32

-

-

10

-


Заочна

5

10

54

1,5

6

-

-
48

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Аналіз соціальних мереж» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Ципко С.Ю.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
ї


Анотація

Сучасна соціологія являє собою складну систему ідей, гіпотез, концепцій, теорій та методів досліджень. Поряд з цим, у сучасних соціологічних парадигмах активно використовуються ідеї і принципи класичної соціології, які, фактично, виконують роль банку ідей. Однією зі спроб переосмислення дотеперішнього наукового досвіду, вкоріненого у класичних соціологічних текстах та теоріях є мережевий аналіз.

Аналіз соціальних мереж є одним із найактуальніших напрямів розвитку західної соціології. Інтерес дослідників до цього напрямку пов’язаний з тим, що в ньому пропонуються нові пояснюючі моделі та аналітичні інструментальні засоби, які знаходяться поза межами звичних ( або класичних) кількісних та якісних методик. Саме в цій галузі соціологічних досліджень накопичений багатий математичний апарат, який дозволяє конструювати досить складні моделі соціальних взаємодій та описувати практично будь-які соціальні системи. У західній соціології мережевий підхід використовується у надзвичайно широкому спектрі досліджень: феномен соціального капіталу, зв’язки між корпораціями та неурядовими організаціями, здатність до самоорганізації у межах локальних спільнот, організована злочинність та трудова міграція, етнічне підприємництво та доступ до ресурсів, гендерні соціальні мережі та система охорони здоров’я, комп’ютерні мережі та світова економічна система тощо. Окрім того, в силу відсутності строгої спеціалізації у західних суспільних науках концепт соціальних мереж фігурує у широкому спектрі наукових дисциплін від соціальної антропології до психології.

Вивченню соціальних мереж на пострадянському просторі до недавнього часу не приділялось належної уваги. Категоріальний апарат мережевого аналізу, специфічні методи прикладних досліджень ( включаючи комп’ютерне програмне забезпечення) і величезний досвід мережевого аналізу, який з успіхом використовується у корекції соціального управління, досі залишається маловідомим у вітчизняній соціології.

Мета вивчення курсу «Аналіз соціальних мереж» - поглибити фахові знання студентів щодо сучасних підходів до вивчення суспільства – специфічної соціальної реальності, як на теоретичному рівні, так і на рівні прикладних досліджень.

Завдання :

 • ознайомити студентів з теоретико-методологічними засадами формування мережевого аналізу в соціології;

 • виробити навики застосування мережевого аналізу до вивчення таких явищ української дійсності, як економічна поведінка домогосподарств, корупція, міжорганізаційні зв’язки у сфері бізнесу та політики;

 • сформувати уміння аналізувати феномен соціального капіталу, досліджувати паттерни соціальної взаємодії у локальних спільнотах тощо із застосуванням основ мереживого аналізу.

Методи викладу матеріалу – лекції із застосуванням дискусійного обговорення проблемних питань, тестових завдань, контрольних питань, написання рефератів.


Навчально – тематичний план


п/пТема


Лекції

(год.)

Семінарські та практичні заняття

(год.)


Самостійна робота

(год.)


Індивідуальна робота

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні засади мережевого аналізу

1

Теорія соціальних мереж в парадигмальній структурі сучасної соціології

2


2

Розвиток та основні напрямки мережевого аналізу

4Змістовий модульІІ. Практичні аспекти дослідження соціальних мереж


3

Аналітичні принципи та категорії мережевого аналізу

2


4

Специфіка аналізу соціальних мереж

3


Усього годин

11
ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________Аналіз соціальних мереж _________________________”


№ НЕ

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Сам роб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Розуміти: загальнотеоретичні засади формування та розвитку мереживого аналізу в соціології

Знати: методи аналізу соціальних мереж

Вміти: застосовувати теоретичні знання на рівні емпіричних досліджень

Модуль І. Загальнотеоретичні засади вивчення соціальних мереж
НЕ 1.1.

Теорія соціальних мереж в парадигмальній структурі сучасної соціології

Теорія соціальних мереж в парадигмальній структурі сучасної соціології

Поняття наукової парадигми. Теоретичні парадигми в соціології. Особливості вивчення суспільства на макрорівні. Структурна парадигма: структурний функціоналізм, соціологія конфлікту. Особливості вивчення соціальної реальності на мікрорівні. Інтерпретативна парадигма: символічний інтеракціонізм, феноменологічна соціологія. Дж.Рітцер про соціологічні парадигми. Місце та роль теорії соціальних мереж в поліпарадигмальній структурі сучасної соціології.


2
-- усне опитування;

-pобота над поняттями;

- тестові завдання.
6


1


3Підготуйте есе за темою « Зв'язок теорії соціальних мереж з іншими сучасними соціологічними концепціями».

10
НЕ 1.2.

Розвиток та основні напрямки мережевого аналізу

Актуальність становлення мережевого аналізу в соціології. Проблеми формування мережевого аналізу. Основні дослідницькі традиції у межах мережевого аналізу. Антропологічна традиція розвитку мережевого аналізу ( А.Р.Редкліфф-Браун); соціально-психологічний напрям ( соціометрія, психологія гештальту: Дж.Морено, К.Левін, Ф.Хайдер). Формалістський та структуралістський напрямки в теорії мережевого аналізу. Математична традиція вивчення соціальних мереж.


4
-

-

- усне опитування;

-робота над поняттями;

- тестові завдання;

-модульна контрольна робота


6


1

3


15

Підготуйте таблицю : «Принципи моделювання соціальних мереж».

25Всього за модулем 1
35
Розуміти: загальнотеоретичні засади формування та розвитку мереживого аналізу в соціології

Знати: методи аналізу соціальних мереж

Вміти: застосовувати теоретичні знання на рівні емпіричних досліджень

Модуль 2. Специфіка аналізу соціальних мережНЕ

2.1

Аналітичні принципи та категорії мережевого аналізу

Аналіз соціальних мереж та соціальна структура. Основні аналітичні принципи аналізу соціальних мереж. Характеристика основних категорії мережевого аналізу. Основні поняття теорії графів.


2


- усне опитування;

- робота над поняттями;

- тестові завдання;


6


1


3

Підготуйте повідомлення за темою « Математичний базис мережевого аналізу».

10
НЕ

2.2

Специфіка аналізу соціальних мереж

Модальність мереж. Матриці та матричні операції. Особливості збору даних та вимірювання в мережевному аналізі. Поняття егоцентричної мережі. Обчислення та щільність егоцентричних мереж. Обчислення показників центральності та престижності розташування актора в мережі.


4


- - усне опитування;

- робота над поняттями;

- тестові завдання;


-модульна контрольна робота6


1


3


15

Підготуйте змістовно-категоріальну таблицю: «Основні поняття мереживного аналізу

25


Всього за модулем 2.

35Модуль контроль (підсумковий)

12


30


Всього балів

100

Контрольні запитання студентам

Модуль 1.

 1. Розкрийте суть поняття теоретичних парадигм в соціології.

 2. Порівняйте особливості соціологічних досліджень на макро- та мікрорівнях вивчення соціальної реальності.

 3. Визначить місце теорії соціальних мереж в поліпарадигмальній структурі сучасної соціології.

 4. Розкрийте суть поняття „соціальна мережа” та проаналізуйте основні підходи до визначення соціальних мереж (предметно-економічний та формально-математичний).

 5. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-психологічного напрямку формування мережевого аналізу (соціометрія, гештальтпсихологія та ін.).

Охарактеризуйте антропологічну традицію розвитку мережевого аналізу


Модуль 2.

 1. Охарактеризуйте особливості структуралістського та формалістського напрямів, як основних соціологічних традицій в мережевому аналізі.

 2. Охарактеризуйте основні категорії мережевого аналізу.

 3. Охарактеризуйте теорію графів як математичну базу мережевого аналізу.

 4. Охарактеризуйте егоцентричний та соціоцентричний підхід у межах мережевого аналізу та зобразіть схематично візуалізацію соціальних мереж у межах цих підходів.

 5. Охарактеризуйте ідеї М.Кастельса про глобалізацію суспільства шляхом формування соціальних мереж.

 6. Проаналізуйте формування мережі ринку праці в сучасній Україні.Питання та завдання для самостійної роботи

Модуль 1.

 1. Поясніть, чому сучасне соціологічне теоретизування має поліпарадигмальний характер.

 2. Порівняйте особливості соціологічних досліджень на макро- та мікрорівнях вивчення соціальної реальності.

 3. Визначить місце теорії соціальних мереж в поліпарадигмальній структурі сучасної соціології.

 4. Охарактеризуйте основні напрямки соціально-психологічного напрямку формування мережевого аналізу (соціометрія, гештальтпсихологія та ін.).

 5. Охарактеризуйте особливості структуралістського та формалістського напрямів, як основних соціологічних традицій в мережевому аналізі.


Модуль 2.

 1. Охарактеризуйте ідеї М.Кастельса про глобалізацію суспільства шляхом формування соціальних мереж.

 2. Проаналізуйте формування мережі ринку праці в сучасній Україні.

 3. Підготуйте реферативний огляд статті М.Кастельса «Матеріали для дослідницької теорії мережевого суспільства» //http: // christocio.info/content/view/142/72/

 4. Проаналізуйте можливості використання мережевого аналізу для вивчення соціальних преференцій та загроз мережі Інтернету (За матеріалами: Щербина В.Н. Сетевое сообщество в ракурсе социологического анализа. Опыт рефлекси становлення «киберкоммуникативного континуума». – Запорожбе,2001; Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации // Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной литературы. – www. i-u.ru ).


Тематика рефератів


Модуль 1

 1. Місце теорії соціальних мереж в поліпарадигмальній структурі сучасної соціології.

 2. Соціометрія та гештальтпсихологія як основні напрямки соціально-психологічного напрямку формування мережевого аналізу.

 3. Вклад М.Грановеттера у розробку теоретичних засад аналізу соціальних мереж.

 4. Основні дослідницькі традиції мережевого аналізу.

 5. Проблеми становлення мережевого аналізу соціальних систем у вітчизняній соціології.

 6. Зв’язки мережевого аналізу з сучасними соціологічними теоріями.


Модуль 2

 1. Основні методологічні принципи вивчення соціальних мереж.

 2. Історія формування та інституалізації мережевого аналізу в західній соціології.

 3. Ідеї Е.Гіденса та П.Бурдьє щодо двоїстої природи соціальної структури.

 4. Математичної традиції вивчення соціальних мереж.

 5. Теоретичний потенціал мережевого аналізу щодо вивчення релігійної мережі в

 6. сучасному українському суспільстві.

 7. Застосування теоретичних засад мережевого аналізу щодо вивчення процесів ідентифікації у вітчизняній соціології.Тематика ІНДЗ ( есе, творчі завдання)

Модуль І

 1. Підготуйте есе за темою « Зв'язок теорії соціальних мереж з іншими сучасними соціологічними концепціями».

 2. Підготуйте таблицю : «Принципи моделювання соціальних мереж».


Модуль ІІ

 1. Підготуйте повідомлення за темою « Математичний базис мережевого аналізу».

 2. Підготуйте змістовно-категоріальну таблицю: «Основні поняття мереживного аналізуРекомендована література:

а) підручники і навчальні посібники

(до всіх тем)

 1. Градосельска Г.В. Сетевые измерения в социологии: Учебное пособие / Под ред.. Г.С.Батыгина. – М.: Изд-во «Новый ученик»,2004. – 248 с.

 2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ,2000.

 3. Кравченко С.А. Социология: Парадигмы через призму социологического воображения. – М.,2002.

 4. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу „Аналіз соціальних мереж” для студентів факультету соціології та психології // Автор-упорядник О.В.Жулькевська. – К.:Науковий світ, 2004. – 37 с.

 5. Ритцер Д. Современные социологические теории. – СПб.,2002.

 6. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992.

 7. Соціологічні виміри сучасного суспільства. Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. – К.,2006.


б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)

Модуль 1

  1. Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации // Русский Гуманитарный Интернет Университет. Библиотека учебной и научной литературы. – www. i-u.ru

  2. Демків О. Розвиток та основні напрямки мережевного аналізу //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків, 2003.– С.161-166.

  3. Демків О.Б. Аналітичні принципи та категорії мережевного аналізу //Вісник Харківського національного університету імені В.Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2004. – №621. – С.49-55.

  4. Демків О., Кондратюк Л. Економічна моральність українського суспільства у загальноєвропейському та внутрішньорегіональному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №4.

  5. Пригожин И. Сетевое общество // СоцИс. – 2008.– №1.

  6. Коноплицкий С. Сетевые сообщества как объект социологического анализа // Социология: теория, методы,маркетинг. – 2004. – №3.

  7. Абрамов Р.Н. Сетевые структуры и формирование информационного общества // СоцИс. – 2002. – №3.


Модуль 2

   1. Радаев В.В. Новый институциональный поход: построение исследовательской схемы // Журнал соцыологии и социальной антропологи. –2001. – №3. – с.109-131.

   2. Ритцер Д. Современные социологические теории. – СПб.,2002.

   3. Свєженцева Ю.О. Структуральний аналіз в соціології. 22.00.01. Автореф. канд соц. наук. – Харків, 1995.

   4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992.

   5. Соціологічні виміри сучасного суспільства. Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. – К.,2006.

   6. Теоретическая социология. Антологія: В 2-х ч. – М.,2002. – Ч.1.

   7. Ципко С. Соціальні закони та закономірності: соціологічний дискурс //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Випуск 352-353. Філософія. – Чернівці, 2007. – С.99-104.

 1. Ципко С.Ю. Загальна соціологічна теорія як навчальна дисципліна: методологічні проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 225. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2005. – С. 170 -175.

 2. Чураков А.И. Анализ социальных сетей // СОЦИС. – 2001. – №1. – С.109-121.

 3. Щербина В.Н. Сетевое сообщество в ракурсе социологического анализа. Опыт рефлекси становлення «киберкоммуникативного континуума». – Запорожбе,2001. – 208 с.Критерії оцінювання знань:

 • оцінка «відмінно», A (90-100): студент виявляє глибокі знання щодо суті та методів мережевого аналізу соціальних систем, володіє категоріальним апаратом, виявляє уміння та навики практичного застосування знань;

 • оцінка «добре», В (82-87): студент в основному володіє знаннями щодо суті мережевого аналізу соціальних систем, розуміє специфіку його емпіричних методів, загалом володіє уміннями та навиками їх практичного застосування;

 • оцінка «добре», С (75-81): студент в основному вірно оперує категоріями, виявляє обізнаність з основними методами мережевого аналізу в соціології але демонструє труднощі в процесі їх аналізу, порівнянні та систематизації.

 • оцінка «задовільно», D (69-74): студент володіє поверхневими, фрагментарними знаннями щодо специфіки мережевого аналізу соціальних систем, виявляє труднощі у поясненні його практичних методів та їх практичного застосування;

 • оцінка «задовільно», Е (60-68): студент виявляє фрагментарність знань щодо особливостей методики аналізу соціальних мереж, недостатній рівень сформованості соціологічного мислення та, відповідно – навиків аналізу.

 • оцінка «незадовільно» FX (35-59): студент виявляє значні труднощі у розумінні суті та особливостей мережевого аналізу соціальних систем, поверхневе знання категоріального апарату та практичних методів даного напряму соціологічних досліджень.

 • оцінка «незадовільно», F (0-34): студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій, відсутнє розуміння основних теоретичних та практичних засад аналізу соціальних мереж.


Тести

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconМ. В. Хворост Мамонов К. А. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconКостюк в. О. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансово-економічний аналіз підприємств мг” для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 050106 – «Облік І аудит»)....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „надійність електричних мереж”
Надійність електричних мереж” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 09 06 03, 09 06 03 – „Електротехнічні...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconВоронков О. О. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» (для для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спец. 050106...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconІ. В. Мількін Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи “ ” 2011 р. Робоча програма навчальної дисципліни філософія
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету прикладної математики та інформатики за напрямом підготовки 040301...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз І вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи