Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Скачати 229.67 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Дата29.07.2012
Розмір229.67 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Методика викладання у соціології вищій школі»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

54

2

10

8

-
36

-

-

-

9


Заочна

5

9

54

2

10

8

-
36

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Методика викладання соціології у вищій школі» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Яремчук С.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
Анотація

На тлі посиленого інтересу громадськості до соціальних проблем розвитку сучасного суспільства і беззаперечного об’єктивного зростання ролі соціології як інструменту пізнання в умовах суспільних трансформацій актуалізується проблема поширення, популяризації соціологічних знань. У вузах загальний курс соціології є обов’язковим і викладається студентам різних спеціальностей, входячи до переліку соціогуманітарних дисциплін, які виконують не тільки освітньо-інформаційну, але, у значній мірі – виховну функцію. Однак, соціологічні дослідження засвідчують, що у студентів курс загальної соціології не викликає відповідної зацікавленості, відсутнє розуміння його важливості як для професійної підготовки майбутніх спеціалістів, так і для особистісного розвитку. В значній мірі це зумовлено відсутністю підготовлених викладачів-соціологів, підручників, навчально-методичних матеріалів. Актуальність вивчення курсу «Методика викладання соціології у вищій школі» зумовлена тим, що викладацька, педагогічна діяльність є одним із основних напрямів професійної реалізації студентів-соціологів.

В структурі й змісті програми послідовно представлено всі методичні сторони викладання соціології, розпочинаючи з аналізу теоретичних основ викладання соціології, окреслення структури і організації навчальної діяльності у вузі та завершуючи репрезентацією конкретних методик викладання лекційних, практичних (семінарських) занять, форм проведення науково-дослідної та самостійної роботи студентів, проміжних та підсумкових форм контролю.

Мета курсу – науково-теоретична та навчально-методична підготовка студентів до самостійної викладацької діяльності в системі вищої освіти.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з основними поняттями, принципами, концепціями і системою організації викладання соціології у вищій школі;

 • розкрити особливості організації різних форм викладання соціології, вимоги до навчально-педагогічної діяльності, до особистості викладача;

 • формування у студентів компетенції, навики та уміння викладання соціології, які вони повинні закріпити та розвинути в процесі проходження педагогічної практики в навчальних закладах різних профілів та рівнів.

Основні категорії: навчання, учіння, викладання, принципи дидактики, методи навчання, зміст та структура курсу, форми контролю, мотивація навчальної діяльності, інновації.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму «соціологія».

Навчальна програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою (ЕСTS).


Навчально – тематичний кплан


п/пТема


Лекції

(год.)

Семінарські та практичні заняття

(год.)


Самостійна робота

(год.)


Індивідуальна робота

Змістовий модуль І.

1

Історія становлення соціологічної освіти та розвиток методики викладання соціології.

2

22

Організаційні та дидактичні засади викладання соціології у вузі

2

2
Змістовий модуль ІІ

3

Методичні аспекти вдосконалення викладання соціології в руслі Болонського процесу

2

24

Основи комунікативної культури викладача соціології у вузі

2

3Усього годин

8

9
ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________Методика викладання соціології у вищій школі _________________________”


№ НЕ

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ
Л

С

Пр

Сам роб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Розуміти: дидактичні принципи організації процесу навчання у вищій школі

Знати: методичні засади викладання соціології у вищій школі

Вміти: використовувати різноманітні методи навчання в процесі викладацької діяльності

Модуль 1.НЕ 1.1.

Історія становлення соціологічної освіти та розвиток методики викладання соціології

Актуальність вивчення соціології у вищих навчальних закладах . Соціологічна освіта як рефлексія нових суспільних вимог. Історія формування та розвитку соціологічної освіти в Європі, США та Канаді. Соціологія в російських та українських вузах: порівняльний аналіз..


2

2

-- усне опитування;

-pобота над поняттями;

- тестові завдання.
6


1


3

10
НЕ 1.2.

Організаційні та дидактичні засади викладання соціології у вузі

Загальні принципи дидактики та їх реалізація в методиці викладання соціології у вищій школі. Планування та організація занять з курсу соціології. Система методів в лекційних курсах. Організація практичних та семінарських занять. Форми контролю знань та методичні вимоги до їх використання.


2

2

-

-

- усне опитування;

-робота над поняттями;

- тестові завдання;

-модульна контрольна робота


6


1

3


1525Всього за модулем 1
35
Розуміти:

Знати:

Вміти:

Модуль 2.НЕ

2.1

Методичні аспекти вдосконалення викладання соціології в руслі Болонського процесу

Цілі і завдання Болонської декларації. Особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі відповідно до Болонської декларації. Передумови приєднання системи вищої освіти України до Болонського процесу. Компетентнісний підхід та стандарти викладання соціології в межах Болонського процесу. Інноваційні методики викладання соціології у вищій школі.2

2- усне опитування;

- робота над поняттями;

- тестові завдання;


6


1


310

НЕ

2.2

Основи комунікативної культури викладача соціології у вузі

Сутність та особливості педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. Вимоги до професійних і моральних якостей викладача. Педагогічна та професійна комунікація: сутність і структура. Стилі педагогічного спілкування. Монолог, діалог, дискусія в структурі навчання і спілкування в процесі вивчення соціології. Основи педагогічної культури і етики.

Підготовка кадрів викладачів соціології та підвищення їх кваліфікації.2

3- - усне опитування;

- робота над поняттями;

- тестові завдання;


-модульна контрольна робота6


1


3


1525Всього за модулем 2.

35Модуль контроль (підсумковий)

18

1830


Всього балів

100
Запитання для самоперевірки студентів

Модуль 1.

 1. Охарактеризуйте Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні».

 2. Використовуючи Закон України «Про вищу освіту» охарактеризуйте статус соціології в системі соціогуманітарних дисциплін.

 3. Поясніть, в чому полягає суть розвитку соціологічного мислення та уяви сучасної студентської молоді.

  1. Якими факторами пояснюється розвиток соціологічної освіти в Європі та США в кін. ХІХ- поч.. ХХ ст.?

  2. Чим зумовлені труднощі в розвитку соціологічної освіти в Україні ?

  3. Які загальні принципи дидактики ви знаєте ? Поясніть їх суть.

  4. Які елементи включає навчально-методичний комплекс за спеціальністю «Соціологія»?

  5. Охарактеризуйте структуру навчальної та робочої програми з соціології для неспеціальних факультетів.

  6. Розкрийте суть та завдання організації аудиторної роботи зі студентами.

  7. Проаналізуйте вимоги до організації праці викладача.

  8. Охарактеризуйте участь викладача в контролі за якістю навчально-виховного процесу.

  9. Які стилі педагогічного спілкування ви знаєте ? Поясніть, які фактори впливають на обрання певного стилю педагогічного спілкування викладачем.

  10. Які вікові особливості студентів впливають на їх навчально-пізнавальну діяльність?

  11. Поясніть, як потреба студента в досягненні успіху може реалізуватись в процесі вивчення соціології.

  12. Охарактеризуйте типологію студентів, в залежності від домінування внутрішніх та зовнішніх мотиваційних чинників навчання.

  13. Проаналізуйте принципи організації взаємодії викладача і студента: діалогізації, проблематизації, персоналізації, індивідуалізації і диференціації.

  14. Охарактеризуйте основні шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення соціології.


Модуль 2.

 1. Які методи викладання ви знаєте ? Охарактеризуйте їх.

 2. Які методи учіння(навчального пізнання) ви знаєте ? Охарактеризуйте їх.

 3. Які методи та форми активного навчання ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 4. Що включає в себе підготовка до лекції ?

 5. Охарактеризуйте методичні вимоги до читання лекції .

 6. Охарактеризуйте методику проведення семінарських занять з соціології.

 7. Що включає в себе план-конспект семінарського заняття ?

 8. Окресліть модель семінарського заняття в активній формі.

 9. Поясніть загальні критерії оцінювання знань студентів на заліку та іспиті.

 10. Охарактеризуйте відмітні риси кредитно-модульної технології у викладанні соціології.


Питання та завдання для самостійної роботи

Модуль 1.

 1. Навчально-освітній комплекс та його складові.

 2. Освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів.

 3. Освітньо-професійна характеристика фахівця.

 4. Навчальний план, його структура і порядок реалізації.

 5. Навчальна програма. Види навчальних програм.

 6. Робоча навчальна програма і її складові.

 7. Навчальне навантаження викладача і його види.

 8. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом.

Модуль 2.

 1. Критерії оцінювання лекції та лекційної майстерності.

 2. Критерії оцінювання якості проведення практичних занять.

 3. Розроблення екзаменаційних білетів та питань до заліку.

 4. Критерії оцінювання якості проведення іспитів і заліків.

 5. Форми активізації пізнавального інтересу студентів в процесі проведення лекцій з соціології.

 6. Форми самостійної роботи студентів.

 7. Відмітні риси модульного навчання.

Порівняльна характеристика традиційного і дистанційного навчання


Тематика рефератів


Модуль 1

 1. Університети і становлення соціологічної освіти.

 2. Евристичні технології навчання та їх застосування в процесі викладання соціології у вищій школі.

 3. Дидактичні ігри в системі управління навчально-творчою діяльністю студентів.

 4. Вдосконалення методів контролю знань в процесі викладання соціології за умов кредитно-модульної системи навчання.

 5. Проблеми вдосконалення соціологічної освіти в умовах сьогодення.

 6. Методика організації написання курсових та дипломних робіт з соціології.

Модуль 2

 1. Методичні основи організації тестового контролю знань з курсу соціології.

 2. Методика організації написання курсових та дипломних робіт з соціології.

 3. Вдосконалення методів контролю знань в процесі викладання соціології за умов кредитно-модульної системи навчання.

 4. Проблема мотивації навчальної активності студентів в процесі вивчення соціології.Тематика ІНДЗ ( есе, творчі завдання)

Модуль І

 1. Підготуйте конспект лекції з курсу «Соціологія» для студентів неспеціальних факультетів.

 2. Розробіть наочність (схеми, графіки, таблиці, фото- та відео- матеріали) до конкретної теми з курсу «Соціологія».

 3. Підготуйте рецензію на підручник з соціології.

Модуль ІІ

  1. Підготуйте конспект лекції з курсу «Соціологія» для студентів неспеціальних факультетів.

  2. Розробіть наочність (схеми, графіки, таблиці, фото- та відео- матеріали) до конкретної теми з курсу «Соціологія».

  3. Підготуйте тестові завдання різного рівня складності до конкретної теми з курсу «Соціологія» для студентів неспеціальних факультетів.Рекомендована література:

а) підручники і навчальні посібники

(до всіх тем)

 1. Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. – Минск,2003.

 2. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посібник для магістрів. – К.,2008. – 136 с.

 3. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. – К.,2007. –232 с.

 4. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учеб. пособие / Под ред. И.Д.Ковалевой. – Харьков,2001. – 328с.

 5. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч посібник. – К.,2005. – 239 с.

 6. Социология в аудитори: искусство преподавания. – Харьков,2003 – 303 с.б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)

Модуль 1

Модуль 1


 1. Алексєєнко Т.А.Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть. Спроба прогностичного аналізу // Вища освіта України. – 2001. – №1. – С. 11-17.

 2. Выборнова В.В., Варбузова А.В. и др.. Инновационные методики в преподавании социологии // Социис. – 2001. – №3

 3. Бутенко А.И. Что означает «учить студентов социологическому анализу»? // СОЦИС. – 1999. – №9.

 4. Волович В. Соціологічна освіта в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – №1-2.

 5. Гавриленко І., Яковенко Ю. На тернистому шляху до зразкового навчального посібника. Роздуми над книгою // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №1.

 6. Добреньков В.И. Социологическое образование и социологическое сообщество // СОЦИС. – 2004. – №

 7. Освіта в Україні. Нормативна база / Упорядник Є.К.Пашутинський. – К.,2004.

 8. Рєзник А., Рєзник В. Українська соціологія після 1991 року // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №3.

 9. Рубина Л.Я., Антрапетова С.Н. Может ли социология помочь в формировании социального заказа на образование ? // СОЦИС. – 2000. – №5.

 10. Шаронова С.А. Компетентностный подход и стандарты в образовании (сравнительный анализ стран ЕС и России) // СОЦИС. – 2008. – №1.

 11. Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №2.


Модуль 2

 1. Инновационные образовательные технологи и методы преподавания социологии ( «Круглый стол») // СОЦИС. – 2001. – №1.

 2. Майкова Э.Ю. Социологическое образование в свете Болонского процесса // СОЦИС. – 2007. – № 6.

 3. Маликова Н.Р. О некоторых инновационных методах преподавания социологии // СОЦИС. – 2002. –№2.

 4. Матеріали круглого столу «Соціологія в Україні: наука і освіта. Проблеми та перспективи розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №2.

 5. Нетрадиционные методы преподавания социологии / Под ред. И.Д.Клвалевой. – Харьков,2001.

 6. Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России: рефлексия новых требований общества // СОЦИС. – 2009. – №2.

 7. Панина Н.В. Професійна етика і соціологія в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2—4. – №3.

 8. Титаренко Л.Г. Методическите аспекты совершенствования преподавания социологии с учетом зарубіжного опыта // СОЦИС. – 2000. – №

 9. Татарова Г.Г. Методологическая культура в контексте социологического образования // СОЦИС. – 2000. – №9.

 10. Шаронова С.А. Игровые ситуации в преподавании социологии // СОЦИС. – 2003. – №2.

 11. Шаронова С.А. К вопросу об интерактивных методах в преподавании курса социологии // СОЦИС. – 2003. – №2.

 12. Щеглова С.Н. Использование интернет-технологий в преподавании социологических дисциплін // СОЦИС. – 2002. – №4.Критерії оцінювання знань:

оцінка „відмінно”, A (90-100): виявляє глибокі знання основ методики викладання соціології, навики та уміння їх практичного застосування;

оцінка „добре”, В 82-87: студент виявляє достатньо глибоку обізнаність з основними напрямами та проблемами методики викладання соціології, загалом добре володіє категоріальним апаратом, але виявляє неточності у формулюванні визначень та труднощі у вирішенні завдань творчого характеру.

оцінка „добре”, С 75-81: студент в основному вірно оперує категоріями, виявляє обізнаність з основними методами викладання соціології але демонструє труднощі в процесі їх аналізу, порівнянні та систематизації.

оцінка „задовільно”, D 69-74: студент недостатньо обізнаний з теоретико-методологічними та методичними засадами викладання соціології; переважають відповіді репродуктивного, відтворюючого характеру.

оцінка „задовільно”, Е 60-68: студент виявляє фрагментарність знань щодо особливостей методики викладання соціології, недостатній рівень сформованості соціологічного мислення та, відповідно – навиків аналізу.

оцінка „незадовільно” FX 35-59: студент демонструє поверхневе знання щодо основних проблем методики викладання соціології, низький рівень практичних навиків та умінь.

оцінка „не задовільно”, F 0-34: студент виявляє труднощі у визначенні змісту основних категорій, відсутнє розуміння основних засад методики викладання соціології.


Тести

Модуль І


 1. Назвіть причини, які актуалізують розвиток соціологічного підходу до вивчення освіти (напишіть):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. В сучасній системі освіти існує ряд проблем, які за своєю суттю є не стільки педагогічними, як соціальними. Назвіть їх (напишіть): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Сфера освіти, в якій одночасно діють різні соціальні інститути (школа, сім”я, засоби масової інформації) умовно поділяється на дві області. Назвіть їх:

__________________________________________________________________________


 1. Продовжить визначення: «Соціологія освіти – галузева соціологічна дисципліна, предметом якої є ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Продовжить визначення: «Система освіти – соціальний інститут, який специфічними методами реалізує ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Соціологія освіти тісно пов’язана з іншими науками. Назвіть їх ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Загальновизнано першим теоретиком соціології освіти вважається:

а) Л.Уорд; б) Е.Дюркгейм, в) Дж.Дьюї.


 1. Встановіть відповідність назви праці та автора:

а) «Динамічна соціологія»; а) Е.Дюркгейм;

б) «Школа і суспільство»; б) Л.Уорд;

в) «Моральне навчання»; в) Дж.Дьюї

г) «Освіта: інтелектуальна, моральна і фізична» г) Г.Спенсер


 1. На рубежі 19-20 ст. в педагогіці з’явились течії, які пізніше дістали назву педагогічної реформації і стали підґрунтям формування соціології освіти. Назвіть їх (напишіть) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. На рубежі 19-20 ст. постала проблема перебудови всього навчально-виховного процесу і передусім – розширення соціальної бази, демократизація системи освіти та передумов педагогічної діяльності. В основі цих соціальних процесів – потреба у формуванні __________________________ (напишіть)
 1. На думку цього вченого, школа покликана формувати здатність людини до проживання серед собі подібних – певного соціального оточення. Вкажіть його ім’я :

а) М.Вебер; б) Е.Дюркгейм; в) Г.Спенсер; г) Дж.Дьюї.


 1. У вищих навчальних закладах перші академічні курси з соціології освіти почали читатись ( встановіть відповідність часу та країни):

а) кін. ХІХ – поч.. ХХ ст.. а) Англія;

б) середина ХХ ст.. б) США;

в) кін. ХХ ст.. в) Франція.


 1. Центральну проблематику соціології освіти становлять:

а) проблеми змісту освіти;

б) проблеми функцій системи освіти;

в) проблеми розробки принципів та методів навчання;

г) розробка змісту базових категорій.


 1. З розвитком некласичних парадигм соціології все більш актуальним щодо вивчення системи освіти стає:

а) аналіз життєвих сил людини;

б) створення синтетичних теорій;

в) вивчення мети та змісту освіти;

г) визначення соціальних функцій освіти.


 1. Серед теоретичного розмаїття в галузі соціології освіти найбільш визнаними є наступні напрями:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. У найбільш загальному вигляді серед передумов теоретичних розбіжностей щодо вивчення системи освіти виділяють два фактори:

А) спрямованість досліджень освітніх процесів на макро- чи мікрорівен;

Б) _____________________________________________________________ ( напишіть)


 1. Віра в соціальний прогрес, в освіту як панацею від соціальних проблем, пошук визнання і перспектив галузі за відсутності розгорнутої теоретичної моделі освіти притаманні:

а) моралізму; б)інституалізм; в) функціоналізму; г) теорії конфлікту.


Модуль ІІ 1. Дайте визначення поняття «соціальний інститут»: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Дайте визначення поняття «соціальна організація»: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Основними суб’єктами освітнього процесу є:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. За Конституцією обов’язковою в Україні є:

А) неповна середня освіта; б) повна загальна середня освіта; в) неповна вища освіта; г) вища освіта.


 1. Український вчений С.Войтович слушно зазначає, що в межах соціології освіти існують два взаємопов’язані підходи дослідження проблем освіти. Назвіть їх:

_________________________________________________________________________________

6. Професійно-технічні навчальні заклади забезпечують потреби громадян:

А) у професійно - технічній освіті;

Б) у повній загальній середній освіті. 1. Серед проблем, які впливають на сучасну ситуацію в освітній сфері України, найбільш гострими є: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Підготовка фахівців вищої кваліфікації в сучасній Україні здійснюється без урахування перспективних потреб економіки країни. Внаслідок цього значна частина випускників вищих навчальних закладів змушена ________________________________________________________________________________________________________________________________ (продовжить речення).

 2. Масова (елементарна ) писемність (грамотність) – це типова характеристика:

А) інформаційного суспільства; б) індустріального суспільства; в) громадянського суспільства; г) традиційного суспільства.


 1. Провідна ідея реформи сучасної системи освіти – розвиток її за принципом:

А) безперервності; б)доцільності; в) практичності; г) комплексності.


 1. На рубежі ХХІ ст.. чітко окреслилися головні тенденції оновлення освіти. Назвіть їх:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Метоидика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconСтецький Василь Володимирович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Методика викладання суспільної географії у вищій школі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconРобоча програма курсу „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconХарківська національна академія міського господарства глухарєв С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
«Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи