Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Скачати 214.66 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Дата29.07.2012
Розмір214.66 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Сучасні концепції соціології права»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

108

3

14

8

-
86

-

-

10

-


Заочна

5

10

108

3

10

-

-
98

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни «Сучасні концепції соціології права» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Каралаш Н. Г.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
(підпис) (прізвище та ініціали) 1. АНОТАЦІЯ


Соціологія права, як відносно молода галузь соціологічного знання досліджує функціонування права в системі соціальних інститутів суспільства, динаміку і структуру правових норм та їх роль у суспільному житті людей.

Важливим складовим компонентом соціології права виступають соціологічні дослідження. Але варто зазначити, що поки що юридична наука недостатньо використовує конкретні соціологічні дослідження, а головне їх ефективні результати. Між тим не можна недооцінювати того положення, що соціологічні дослідження в праві реалізуються на стику соціології і права. Тому вони якраз і являють собою приклад системного підходу до вирішення актуальних питань державного і правового творення, які є досить актуальними для нинішнього українського суспільства.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними поняттями і концепціями соціології права, а також дати студентам знання про предмет, історичну еволюцію, зміст сучасної соціології права.

Завдання курсу:

- показати специфіку соціології права як галузі соціологічного і юридичного знання;

- виробити у студентів стійкі навики самостійного дослідження складної актуальної наукової проблеми з точки зору існуючих правових теорій відповідно до вимог сучасної реальності;

- сформувати навики аналізу різних точок зору на існуючу проблему і знаходити адекватні шляхи вирішення конкретної ситуації;

- вміти аналізувати діюче законодавство і спеціальну літературу відповідно до запропонованої теми і виробити можливі шляхи і способи їх вирішення;

- пробудити у студентів інтерес до проблем сучасного громадянського суспільства.

В результаті вивчення матеріалу курсу, студенти повинні глибоко засвоїти понятійний апарат і основні теоретичні концепції соціологічного підходу до вивчення права; навчитися виявляти соціологічні аспекти правової дійсності, володіти знаннями основ соціологічного аналізу і методів його використання на практиці. Крім того, студенти повинні розвивати навики навчальної роботи, такі як роботи з науковими текстами (конспектування, аналіз, переказ) і джерелами права (критичний аналіз змісту, спроба інтерпретації).

Враховуючи, що студентам філософсько-теологічного факультету спец. “Соціологія” читаються багато фахових дисциплін, де досить велика увага приділяється емпіричному рівню розвитку соціологічного знання, у курсу “Соціологія права” ці проблеми піднімаються лише у тому плані, щоб студенти могли зрозуміти особливості використання методів збору первинної соціологічної інформації саме у цій області.

Методи викладу матеріалу – лекції та семінарські заняття із застосуванням рефератів, проблемних диспутів, написання тематичних есе , виконання творчих та тестових завдань.

Лекційні заняття передбачають традиційні методи роботи студентів – конспектування, обговорення найбільш складних для сприйняття теоретичних питань. Для засвоєння студентами понятійного апарату і концептуального змісту дисципліни активно залучаються дані конкретних соціологічних досліджень в області права. На семінарських заняттях практикуються методи як індивідуальної так і групової роботи.


РОБОЧИЙ ПЛАН
п/п

Тема

Лекції

Семінарські заняття

1.

Передумови і історичні умови виникнення права

2

-

2.

Класична соціологія права

2

2

3.

Європейська школа соціології права

4

2

4.

Американська школа соціології права

4

2
Скандинавська школа соціології права

2

2
Всього:

14

8


Організація самостійної роботи студентів

Форми організації самостійної роботи студентів та індивідуальної роботи зі студентами (для студентів денної форми навчання) подано у табл. 1.

Таблиця 1.

№№ п/п

Форми СРС і ІРС

Форми контролю
Позааудиторна робота

Інд. робота з викладачем

Аудитор.контроль з викладачем

Самоконтроль студентів

1

2

3

4

5

1


Підготовка до семінару

Консультації: індивідуальні групові

Програмований контроль:тести; усне опитування; обговорення

Тестування

2

Самостійне вивчення окремих тем

Консультації

Експрес-опитування

Тестування

3

Підготовка реферату

Узгодження плану і списку літератури

Виступ

Опитування

4

Робота з літературою за курсом

Консультації

Вибірковий

Оформлення висновків

5

Огляд статей (за програмою)

Консультації

Обговорення; аналітичний аналіз

Опитування6

Підготовка реф. доповіді

Консультації

Виступ

Опитування

7

Робота з першоджерелами

Консультації

Обговорення і аналіз

ОпитуванняМодульні контрольні питання

(запитання для самоконтролю та самоперевірки)

Модуль 1

 1. Яке місце соціології права у системі соціально-гуманітарних і юридичних наук?

 2. Визначте співвідношення соціології права і теорії права.

 3. Охарактеризуйте функції соціології права.

 4. Роботи яких філософів можна розглядати як наукові передумови виникнення соціології права?

 5. Покажіть вклад вітчизняних вчених у розробці предмета соціології права і її соціальна роль.

 6. Розкрийте специфічну роль радянської держави у становленні соціології права в країні.

 7. Проаналізуйте розвиток проблем соціології права у Радянському Союзі (50-60-і рр.)

 8. Ваше уявлення про формування соціології права в умовах впливу командно-адміністративної системи радянської держави.

 9. Охарактеризуйте проблему становлення і розвитку соціології права в сучасній Україні.

 10. Які закономірності злочинності були сформульовані А.Кетле?

 11. Розкрийте значення вчення О.Конта для соціології права.

 12. Про які гріхи законодавця говорить Г.Спенсер?

 13. Проаналізуйте особливості ідей сучасної скандинавської школи соціології права.

 14. Обґрунтуйте особливості розвитку соціології права у США.

 15. Розкрийте суть теорії інструменталізму і права у США.

 16. Дайте характеристику теорії функціональної системи Р.Мертона і її використання у соціології права.

 17. Розкрийте зміст і особливості поглядів Р.Паунда в області соціології права.

 18. Яке значення для формування соціології права мають соціологічні ідеї Е.Дюркгейма?

 19. Охарактеризуйте зміст і специфіку соціологічних досліджень у праві.

 20. Дайте аналіз основним методам соціологічного дослідження і специфіка їх реалізації у праві.

 21. Розкрийте специфіку концепцій італійської школи соціології права.

 22. Яким чином проводиться збір соціологічної інформації?


Модуль 2

 1. Що Ви розумієте під соціальною нормою? Які її види?

 2. Дайте соціологічне визначення поняття правосвідомості.

 3. Проаналізуйте функції правосвідомості.

 4. Охарактеризуйте стан і структуру правової свідомості.

 5. Розкрийте специфіку соціальних функцій права.

 6. Обґрунтуйте класифікаційну характеристику факторів, які впливають на ефективність правових норм.

 7. Дайте аналіз механізму переконання і примусу в праві.

 8. Що Ви розумієте під правом як соціальним інститутом?

 9. Розкрийте суть і специфіку законодавчої соціології.

 10. Які елементи становлять структуру правосвідомості?

 11. Наведіть приклади тотожності і розходження законодавчого рішення з суспільною думкою.

 12. Під впливом яких соціальних чинників відбувається формування правової свідомості особистості, групи?

 13. Чи правильним є твердження, що право безпосередньо впливає на поведінку людей? Обґрунтуйте Вашу відповідь.

 14. Які мотиви правової поведінки виділяють у соціології права?

 15. Охарактеризуйте мотиви поведінки суб’єктів в процесі реалізації правових норм.

 16. Ваше розуміння соціологічних аспектів проблем відповідальності.

 17. Охарактеризуйте зміст і специфіку юридичної організації.

 18. Які функції юридичних організацій у суспільстві Ви знаєте? Дайте їм характеристику.

 19. Розкрийте особливості діяльності посадових осіб юридичних закладів.

 20. Дайте визначення поняття соціального конфлікту та його форми.

 21. Обґрунтуйте, що юридичний конфлікт є різновидом соціального конфлікту.

 22. Проаналізуйте типологію юридичного конфлікту.

 23. Розкрийте динаміку ситуативних конфліктів і їх відображення в соціологічних дослідженнях.

 24. Дайте аналіз причин девіантної поведінки.

 25. Охарактеризуйте стан злочинності у сучасній Україні.

 26. Назвіть основні соціологічні теорії, які аналізують злочинність.

 27. Що Ви розумієте під суспільною думкою громадян, і як вона впливає на діяльність правоохоронних органів?

 28. Які причини розриву між правом у законодавчих актах і правом у житті?

 29. Дайте характеристику соціальним особливостям кримінального конфлікту.

 30. Розкрийте специфіку соціологічного аналізу злочинності.

 31. Які мотиви девіантної поведінки виділяють у соціології права?

 32. Розкрийте суть правової соціалізації особистості: її зміст та основні складові.

 33. Які основні чинники ефективності законодавства Ви знаєте?

 34. Розкрийте соціологічний зміст понять “девіантність” та “деліквентність”.

 35. Проаналізуйте причини, форми і соціальні чинники девіантної поведінки.

 36. Назвіть і охарактеризуйте елементи структури юридичного конфлікту.

 37. Як розвивається юридичний конфлікт? Назвіть його стадії.

 38. Дайте характеристику повсякденній, професійній та теоретично-правовій культурі.


5. Методичні рекомендації до підготовки рефератів


Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка реферату. При оцінці реферату особливе значення буде надаватися самостійності мислення, опрацювання першоджерел і публікацій, що не входять до рекомендованого списку літератури.

При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладі власних поглядів щодо розглянутого матеріалу. Однак цитування (оформлене посиланнями) також може використовуватися для аргументації чи формулювання думки автора.

Реферат повинен мати чітку структуру. Початок реферату – план, що складається з розділів і підрозділів, які відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом (планом) йде вступ: постановка мети, завдань. Основна частина за етапами розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки. Завершується реферат списком використаних джерел, які повинні бути оформлені за встановленим порядком. Під час роботи над рефератом передбачається консультація викладача: обговорення напряму наукового пошуку, узгодження плану (змісту) та ін.

Обсяг реферату – 10-12 сторінок.

Тема реферату вибирається (за бажанням) із пропонованої тематики. За узгодженням з викладачем можливе самостійне формулювання теми.


Теми рефератів

Модуль 1

 1. Місце соціології права в системі соціологічної науки.

 2. Зародження і становлення соціології права як самостійної галузі соціології (кінець XIX – початок XX ст.).

 3. Право як соціальний феномен.

 4. Теорія “живого права” Є.Ерліха.

 5. Прагматична соціологія права Р.Паунда.

 6. Вплив соціологічних поглядів Г.Тарда на розвиток соціології права.

 7. Соціологічний підхід до права в Україні (XIX – поч. XX ст.).

 8. Особливості розвитку соціології права в Україні.


Модуль 2

 1. Специфіка і структура правової свідомості.

 2. Джерела і природа злочинності як соціальний феномен.

 3. Соціальна аномія суспільства в контексті злочинності.

 4. Правова соціалізація особистості.

 5. Девіантна та деліквентна поведінка: загальна характеристика.

 6. Юридична організація як предмет соціологічного дослідження.

 7. Соціальні особливості кримінального конфлікту.

 8. Основні соціологічні концепції соціальної девіації.

 9. Правова культура і правове виховання.

 10. Правова політика сучасної української держави.

 11. Проблеми формування антикорупційної політики.

 12. Правопорушення як вид соціальної патології.

 13. Проблема причин правопорушень у світовій і вітчизняній науці.

 14. Соціальна профілактика правопорушень.

 15. Роль права у попередженні і вирішенні соціальних конфліктів.

 16. Специфіка економічних, політичних, соціальних і гуманітарних прав людини.

 17. Правова культура та правова поведінка людини.

 18. Соціально-правовий механізм регулювання суспільних відносин.

 19. Соціальне середовище та соціальні можливості як фактор девіації.

 20. Проблеми девіантності в Україні.

 21. Сучасний погляд на антисоціальну, кримінальну особистість.

 22. Право в “кодексах” і право в житті.Тематика ІНДЗ ( есе, творчі роботи)

Модуль 1

 1. Зробити порівняльний аналіз дефініцій юридичної соціології і соціології права.

 2. Законспектувати і проаналізувати “Юридична соціологія” Ж.Карбоньє.

 3. Зробити порівняльний аналіз розуміння соціології права у радянський період і на сучасному етапі українського державотворення.

 4. Законспектувати працю Є.Ерліха “Живе право”.

 5. Підготувати огляд статті: Кистякивскый Б. Право как социальное явление // Социс. – 1990. - № 3.

 6. Зробити аналіз: Г. Спе6нсер. Грехи законодателей // Социс. – 1992. - № 2.

 7. Законспектувати: Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социс. – 1992. - № 2-4.

 8. Підготувати реферат на тему: “Методологічні основи вивчення ефективності правових норм”.

 9. Підготувати есе “Основні теорії ефективності правових норм”.

 10. Підготувати реферат на тему: “Юридичний прогноз як категорія соціології права”.

 11. Законспектувати: “Соціальні науки і право” Б. Кістяківського.

 12. Г.Спенсер “Основна соціологія”. (Законспектувати).

 13. Підготувати самостійно питання про методологію соціально-правових досліджень.

 14. Підготувати доповідь: “Співвідношення моралі і права в контексті проблеми справедливості”.

 15. Підготувати реферат: “Значення онтологічних функцій права для побудови правової держави в Україні”.


Модуль 2

 1. Підготувати реферат: “ Культура і техніка законотворчості у парламенті”.

 2. Скласти перелік недоліків у законотворчому процесі сучасної України.

 3. Підготувати огляд питання про правову свідомість і природне право.

 4. Підготувати реферат на тему: “Правосвідомість у різних правових системах”.

 5. Самостійне опрацювання і аналіз питання про мотиви девіантної поведінки.

 6. Наведіть приклади юридичного конфлікту в економічній сфері сучасного українського суспільства.

 7. Випишіть і проаналізуйте стимули правомірної поведінки.

 8. Наведіть приклади юридичного конфлікту у політичні сфері сучасної України.

 9. Підготувати реферат: “Правосвідомість і демократична держава”.

 10. Підготувати доповідь на тему: “Антропологічний підхід до проблеми кримінальної особистості”.

 11. Підготувати есе: “Чи існує діючий механізм правової корекції соціального зла: корупція, проституція, наркотики?”. (За вибором).

 12. Підготувати есе: “Смертна кара: чому її не відміняють”.

 13. Підготувати реферат на тему: “Діяльність органів внутрішніх справ у демократичній державі”.

 14. Підготувати інформацію про ефективність органів правосуддя.

 15. Підготувати есе ” Злочинна діяльність у різних правових системах”.

 16. Підготувати реферативну доповідь: “Мотиви неправової поведінки серед працівників ОВС”.Рекомендована література:

а) словники, підручники і навчальні посібники

(до всіх тем)


 1. Бачинин В.А. История философии и социологии права. – М., 2001.

 2. Варчук В.В. Социология права. – М., 1997.

 3. Гіденс Н. Соціологія. – К., 1999.

 4. Глазырин В.В. Социология права. – М., 2001.

 5. Глазырин В.В. Юридическая социология: Учебное пособие для вузов. – М., 2000.

 6. Гревцов Ю.И. Социология права. – М., 2001.

 7. Джужа О.М. Соціологія права. – К., 2004.

 8. Жоль К. К. Философия и социология права. – К.,2004.

 9. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. – Ростов-на-Дону, 2002.

 10. Карбонье Ж. Социология права. – М., 2000.

 11. Кульчар К. Основы социологии права. – М.,1981.

 12. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. – М.,1995.

 13. Ксенофонтов В.Н. Социология права. – М.,1998.

 14. Ксенофонтов В.Н. Основы социологии права. – М.,1997.

 15. Лапаева В.В. Социология права. – М.,2004.

 16. Осипова Н.П. Соціологія права. – К.,2003.

 17. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. – М.,2000.

 18. Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М.,1997.

 19. Сырых В.М. Социология права. – М.,2004.

 20. Смелзер Н. Социология. – М.,1994.

 21. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, соціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К., 2004.

 22. Современная западная социология. Словарь. – М.,1990.

 23. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г. Городяненка. – К., 2003.

 24. Соціологія: Підручник/ За ред Н.П.Осипової. – К.,2003.

 25. Шереги Ф.Э. Социология права. – М.,2002.

 26. Юридическая социология: Ученик для вузов. – М.,2000.б) додаткова література

(до окремих тем і модулів)


Модуль 1

 1. Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. – М.,2001.

 2. Безродний С.Ф. Світова класична думка про державу і право. – К.,1999.

 3. Бєлєнок О.І., Стадній М.В. Девіантна поведінка сучасної української молоді як соціальна проблема // Уряду України… - К.,2001. – Т.22. – С.640-648.

 4. Бова А.А. Громадянська думка про окремі проблеми боротьби зі злочинністю // Уряду України… - К.,1999. – Т.18. – С.236-244.

 5. Бова В.А. Правосвідомість і громадянська думка про право і концептуальні засади // Уряду України… - К.,2001. – Т.22. – С.623-631.

 6. Варчук В.В. Социология права – отрасль социологии // Социс. – 1996. - №10.

 7. Вебер М. Избранные произведения. – М.,1990.

 8. Волженкин Б.В. Коррупция. – М.,1998.

 9. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. – М.,1993.

 10. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социс. – 1991. - № 4.

 11. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. – Харьков, 1998.

 12. Депенчук Л. Богдан Кістяківський. – К.,1995.

 13. Джужа О.М., Корецький С.М. Проблеми девіантної поведінки (кримінологічний аспект) // Науковий вісник, 1999. - № 1. – С.179-183.

 14. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

 15. Дюркгейм Э. О самоубийстве. – М.,1998.

 16. Заєць А. Світоглядні основи право розуміння // Вісник Академії правових наук. – 1997. - №2. – С.3-12.

 17. Забзолюк Д.Є. Злочинність як форма девіантної поведінки // Уряду України… - К.,1999. – Т.18. – С.224-230.

 18. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – К.,1996.

19. Кистякивскый Б.А. Право как социальное явление // Социс. – 1990. - №3.


Модуль 2

1. Кравченко Л.В. Справедливість як вибір. – К.,1998.

2. Корецький С.М. Профілактика девіантної поведінки молоді як протидія організованій злочинності // Уряду України… - К.,2001. – Т.22. – С.636-640.

3. Кожевников В.В. Проблемы профессионализма сотрудников органов внутренних дел // Социс. – 1999. - №9.

4. Лапаева В.В. Общественное мнение и законодательство // Социс. – 1997.- №9.

5. Лапаева В.В. Социология права: В поисках новой парадигмы // Государство и право. – 1992. - №7.

6. Лелеко В.А., Прохоров Ю.Н. Молодежь: Криминальная активность и проблемы ресоциализации // Социс. – 1994. - №8-9.

7. Музика І.В. До полеміки щодо предмета та місця соціології права в системі суспільних наук // Правова держава. – 2002.

8. Марчук В.П. Євген Ерліх: сторінки життя і творчості // Ерліхівський збірник. – Вип..1.- Чернівці,1994.

9. Марчук В.П. Соціологічні теорії в Німеччині. Історія і сучасність. – Чернівці,1998.

10. Мельник М.І. Правова соціологія – новий якісний рівень соціології права // Держава і право. – 2002. – Вип..16.

11 Мельник М.І. Корупція як соціальне явище // Підприємництво, господарство і право. 2001. - №1.

12.Моринець І.М. Проблеми девіантної поведінки молоді в умовах демократизації українського суспільства. – Львів,1994.

13. Міллер А. Суть ранньої профілактики злочинів неповнолітніх // Радянське право. – 1986. №4.

14.Методологія та методика соціологічних досліджень у праві. – Харків,1999.

15. Монтескье Ш. О духе законов. – М.,1999.

16. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социс. – 1992. - №2-4.

17.Меренков А.В., Никитина М.Н. Социальный портрет современной проститутки // Социс. – 2000. - №5.

18. Осика І. Правовий нігілізм та правова культура // Право України. – 2001. - №7.

19. Посконин В.В., Посконина О.В. Т. Парсонс и Н.Луман: два похода в правопонимании. – Ижевск,1998.

20. Пирожков В.Ф. Криминальная психология.. – М.,1998.

21. Руденко І.П. Соціологія злочинності. – Харків,2001.

22. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.,1969.

23. Спенсер Г. Грехи законодателей // Социс. – 1992. - № 2.

24. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992.

25. Сорокин П.А. Социология вчера, сегодня и завтра // Социс. – 1999. - №7.

26. Соколов С.В. Социальная конфликтология. – М.,2001.

27. Смирнов Е.Э. и др. Социальная норма и возможности ее измерения // Социс. – 1999. - №1.

28. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук. – Чернівці,2003.

29. Тадевосян Э.В. К вопросу о социологии права // Социс. – 1997. - № 11.

30. Тадевосян Э.В. К вопросу о предмете и месте социологии права // Социс. – 1997. - №1.

31. Тадевосян Э.В. О курсе “Социология права” // Соц.-полит. журнал. – 1998. - № 1.

 1. Тригубенко Г. Термін “нігілізм”: історія та сучасність // Право України. – 2000. - №9.

33 Тадевосян Г. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право. – 1998. - №1.

34. Тригубенко Г. Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму // Право України. – 2002. - №3.

35. Феофанов К.А. Социальная аномия: Обзор подходов в американской социологии // Социс. – 1992. - №5.

36. Шереги Ф.Э. – Социология права: прикладные исследования. – М.,2002.

37. Эффективность закона: Методология и конкретне исследования / Под ред. В.М.Сырых и Ю.А.Тихомирова. – М.,1997.

38. Юридический конфликт: процедуры разрешения. – М., 1995.

 1. Яковенко Ю.И., Паниотто В.И.Почтовый опрос в социологическом исследовании. – К.,1988.Критерії оцінювання знань:

 • оцінка «відмінно»: студент виявляє глибокі знання щодо суті та методів мережевого аналізу соціальних систем, володіє категоріальним апаратом, виявляє уміння та навики практичного застосування знань;

 • оцінка «добре»: студент в основному володіє знаннями щодо суті мережевого аналізу соціальних систем, розуміє специфіку його емпіричних методів, загалом володіє уміннями та навиками їх практичного застосування;

 • оцінка «задовільно»: студент володіє поверхневими, фрагментарними знаннями щодо специфіки мережевого аналізу соціальних систем, виявляє труднощі у поясненні його практичних методів та їх практичного застосування;

 • оцінка «незадовільно» студент виявляє значні труднощі у розумінні суті та особливостей мережевого аналізу соціальних систем, поверхневе знання категоріального апарату та практичних методів даного напряму соціологічних досліджень.


Підсумкові питання

 1. Дайте характеристику античним протосоціологічним концепція права.

 2. Що розуміється під предметом і об’єктом соціології права?

 3. Розкрийте об’єктивні і суб’єктивні передумови розвитку соціології права (XIX-XX ст.).

 4. Яке значення протосоціологічних ідей Монтеск’є, Вольтера, Дідро, Руссо для становлення соціології права як науки.?

 5. Розкрийте соціологічний зміст концепції “живого права” Є. Ерліха.

 6. Дайте характеристику історичним передумовам зародження соціології права в Європі.

 7. Розкрийте зміст і особливості соціологічних ідей в області соціології права Л.Петражицького і Ж.Гурвича.

 8. Дайте характеристику соціологічним ідеям М.Вебера і Є.Ерліха у сфері соціології права.

 9. Які закономірності злочинності були сформульовані А.Кетле?

 10. Розкрийте значення вчення О.Конта для соціології права.

 11. Про які гріхи законодавця говорить Г.Спенсер?

 12. Проаналізуйте особливості ідей сучасної скандинавської школи соціології права.

 13. Обґрунтуйте особливості розвитку соціології права у США.

 14. Розкрийте суть теорії інструменталізму і права у США.

 15. Дайте характеристику теорії функціональної системи Р.Мертона і її використання у соціології права.

 16. Розкрийте зміст і особливості поглядів Р.Паунда в області соціології права.

 17. Яке значення для формування соціології права мають соціологічні ідеї Е.Дюркгейма?

 18. Дайте аналіз структури законодавчої соціології.

 19. Наведіть приклади тотожності і розходження законодавчого рішення з суспільною думкою.

 20. Під впливом яких соціальних чинників відбувається формування правової свідомості особистості, групи?

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни сучасні теорії реконструкції міського середовища
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. П. Панова програма навчальної дисципліни та робоча програма
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Сучасні проблеми містобудування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconДисципліни «сучасні проблеми архітектури»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Сучасні проблеми архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconРобоча програма навчальної дисципліни сучасні форми держави для спеціальності «політологія» 0301041)
Сучасні форми держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету.,...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи