Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Скачати 318.25 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Дата29.07.2012
Розмір318.25 Kb.
ТипДокументи
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Соціологія села»

для напряму 7.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

72

2

12

10

-
10

-

-

10

-


Заочна

5

10

72

2

8

-

-
64

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Соціологія села» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена ас. Пержун В. В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./

 1. АНОТАЦІЯ


Робоча програма курсу “Теорія причинності в соціології ” спрямована на здобуття студентами п’ятого курсу базових знань з даного курсу, розширення їх кругозору, формування соціологічної культури; усвідомлення сутності сучасних проблем причинно-наслідкових зв’язків соціального, економічного і культурного характеру та шляхів їх розв’язання; а та­кож вмінь та навичок соціологічного аналізу основних проблем теорії причинності у різних сферах суспільного життя.

Особливість курсу “Теорія причинності в соціології” полягає в наданні студентам можливості ознайомитися з основними проблемами сучасного соціального, політичного і культурного виробництва як в Україні, так і за її межами, а також дізнатися про специфіку соціологічного підхо­ду до вивчення даного курсу. Курс передбачає репре­зентацію основних досягнень соціологічної теорії стосовно досліджень особливостей зародження і формування сучасної соціологічної концепції причинності в контексті розвитку суспільства, дослідження ефективності спроб вирішити питання політичного і соціокультурного характеру та аналіз проявів причин і наслідків у таких сферах суспільного життя як економіка, політика, освіта, культура тощо.

Мета курсу “Теорія причинності в соціології” – допомогти майбут­нім соціологам осмислити творчі пер­спективи бачення сучасних економічних, політичних і соціокультурних проблем, зрозуміти їх вплив на культурний і духовний клімат нашого суспільства, передбачити небезпеку та ризики, що можуть бути, якщо не звертати уваги на питання причинності і наслідків тих чи інших явищ і подій.

Основні завдання курсу:

 • розглянути проблемні питання теорії причинності через призму політичного і соціокультурного підходів;

 • здійснити критичний аналіз основних концепцій і теорій причинності в контексті сутності суспільства, що трансформується;

 • прослідкувати за особливостями соціальних проблем українського суспільства в контексті причинно-наслідкових суспільних перетворень;

 • зробити історико-соціологічний екскурс зародження і становлення теорії причинності в науці.

Методи викладу матеріалу - лекції та семінарські заняття із застосуванням рефератів, проблемних диспутів, тематичних тестових завдань.

Контроль за засвоєнням матеріалу, передбаченого програмою з предмету „Теорія причинності в соціології”, підвищення якості знань студентів здійснюється у формі: поточного, системно-узагальнюючого та підсумкового етапів.

Поточний контроль проводиться під час вивчення тем, проведення семінарських, індивідуальних занять. При цьому застосовується усне, карткове, фронтальне, бліцопитування, письмові контрольні роботи, підготовка та захист рефератів, опитування за допомогою відповідних тестів.

З метою перевірки якості знань студентів з окремих тем застосовується системно-узагальнюючий метод. Він здійснюється у формі письмової роботи.

Підсумковий контроль проводиться у відповідності з навчальним планом у формі семестрового заліку. Залік з дисципліни “Теорія причинності в соціології” має на меті перевірку знань студентів з теорії і виявлення навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також навичок са­мостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти що:

 • Проблеми причинно-наслідкових зв’язків пронизують сьогодні всі сфери суспільного життя;

 • одержана змістовна інформація про сутність і основні положення теорії причинності у сучасному суспільстві необхідна кожному молодому соціологу;

 • причина і наслідок у сучасному суспільстві є важливі, тому сучасному соціологу слід аналізувати суспільні процеси через призму теорії причинності в соціології;

 • знання отримані на лекціях з курсу „Теорія причинності в соціології” допоможуть розібратися з проблемними питаннями курсу і об’ємом наявної соціологічної інформації, присвяченій названій проблематиці.

Студент повинен засвоїти курс „Теорія причинності в соціології” і знати:

 • специфіку соціокультурного підходу до вивчення причинно-наслідкових проблем в контексті розвитку сучасного українського суспіль­ства;

 • особливості розгляду даної проблеми в теоретичних розробках сучасних учених.

 • сутність основних соціальних, політичних і культурних проблем сучасності з позицій теорії причинності та шляхи їх подолання.

Отриманні знання з курсу „Теорія причинності в соціології” практично потрібні для того щоб уміти:

 • інтерпретувати науково встановлені соціальні факти, що характеризують індикатори розвитку сучасного українського суспільства;

 • розпізнавати, розуміти та оцінювати суспільне життя на основі системного підходу до всебічного бачення соціальних, політичних і культурних проблем;

 • вільно орієнтуватися в соціологічних концепціях, аналізувати соціологічні теорії причини і наслідків через призму соціокультурного підходу.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.

 1. ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________Теорія причинності в соціології _________________________”


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

ІНДЗ

(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч занять НЕ

1

2

3

8

10

11

12

ЗМ.1. ТЕОРІЯ ПРИЧИННОСТІ В СОЦІОЛОГІЇ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Результати навчання

Знати і розуміти історію та основні етапи становлення теорії причинності в науці

Н.Е.1.1. (Лекція) Історія зародження і становлення теорії причинності в науці
 • Історичний щлях ідеї причинності

 • Ідея причинності в контексті наукової думки

4

-

-

-

Конспект лекцій
-

1

Розуміти коріння і сутність теорії причинності в соціології

Знати та вміти класифікувати основні концепції та ідеї теорії причинності

(Семінарське заняття)

Суть і основні ознаки теорії причинності в соціології


 • Причина і наслідок - категорії, які фіксують генетичний зв’язок та взаємовпливовість між явищами.

 • Науковий світогляд і роль соціологічних знань для дослідження суспільства та його причинно-наслідкових зв’язків

-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти для чого потрібна дана теорія сучасному соціологові

Знати особливості розвитку сучасної дослідницької роботи з даної проблеми

Вміти працювати з роботами сучасних дослідників теорії причинності

(Самостійна робота)

Дослідники теорії причинності у сучасній соціології

 • М.Лебедєва про „воронку причинності” в розумінні суспільних відносин

 • А.Мельвіль про причини і наслідки в аналізі демократичних транзитів

-

-

2

-

Тестування
2

Результати навчання

Знати і розуміти нову причинну теорію в соціології

Н.Е.1.2. (Лекція) Нова теорія причинності в соціологічній науці та її предствники


 • Універсальність причинно-наслідкових зв’язків як умова наукового підходу в дослідженні соціальних явищ: новий підхід

 • Генетичний зв’язок причини і наслідку

.


4

-

-

-

Конспект лекцій1

Розуміти основні ідеї теорії причинності

Знати та вміти класифікувати дані теорії та здійснювати їх критичний аналіз

(Семінарське заняття)

Основні ідеї теорії причинності

 • Лідери „нової причинної теорії” Х.Блейлок та О.Дункан

 • Методологічні засади причинного підходу

 • Дві основні альтернативи причинності в соціології: емпіризм та функціоналізм

-

4

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4

Розуміти специфіку теорії причинності

Знати основні методи аналізу соціальних змін

Вміти шукати аналогії з концепціями причинності в інших науках

(Самостійна робота)

Сучасні концептуальні підходи до аналізу соціальних процесів з позицій причини і наслідку


 • Теорія А.Курно та її зв’язок з емпіричними даними у не експериментальній ситуації

 • Сучасні соціальні процеси з позиції теорії причинності

-

-

2

-

Тестування2

Результати навчання

Знати і розуміти сутність і призначення „воронки причинності” у дослідженні соціально-політичних явищ і процесів

Н.Е.1.3. (Лекція) Структурні моделі „воронки причинності” в соціології

 • „Воронка причинності” у вивченні світових політичних процесів

 • Основні стратегії формування причини і наслідку

 • Міжнародний досвід демократичних виборів і поведінки електорату

4

-

-

-

Конспект лекцій-

Розуміти специфіку політичної участі як гарант своїх конституційних прав

Знати та вміти робити причинно-наслідковий аналіз соціально-політичних процесів в Україні

(Семінарське заняття)

Політична участь як фактор соціальної активності: причинно-наслідковий зв’язок

 • Соціально-політичне становище України: історія і сучасність

 • Стратегії розвитку і перспективи політичної участі громадян України

-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4


-

-

2

-


2


8

8
ВСЬОГО ЗА ЗМ1.
30

ЗМ 2. ТЕОРІЯ ПРИЧИННОСТІ: ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Результати навчання

Знати і розуміти Специфічні особливості та риси теорії причинності в соціології в трансформаційних процесах

Н.Е.2.1. (Лекція) Теорія причинності в соціології як метод розуміння трансформаційних процесів в Україні

 • Трансформаційні процеси в Україні: суть, ознаки, наслідки

 • Основні передумови та причини виникнення проблем соціокультурного характеру в Україні

 • Вплив трансформаційних процесів на розвиток держави і соціуму
4

-

-

-

Конспект лекцій1

Розуміти соціально-історичні передумови і причини виникнення соціальних змін в Україні

Знати та вміти характеризувати прояви соціальної дисгармонії в українському суспільстві

(Семінарське заняття)

Суперечності трансформацій в сучасній Україні .


   • Причини і передумови соціальних змін

   • Зміни в сучасному суспільстві їх вплив на розвиток особистості

   • Прояви соціальних трансформацій в українському суспільстві.
-

2

-

-

Термінологічний диктант

Тестування

Обговорення проблемних питань – робота в групах.4


-

-

2

-


2

Результати навчання

Знати і розуміти Основні науково-теоретичні моделі щодо причини і наслідків сучасної соціології

Н.Е.2.2. (Лекція) Множинний характер причинності: сучасна соціологія про неможливість існування однієї абсолютної ідеї, причини

 • Теорія „змінного” розвитку суспільств

 • Проблеми сучасного українського суспільства: коріння, причини, можливі наслідки
 • Сучасна українська соціологія про розвиток суспільства.
 • Гуманітарні проблеми: громадянське суспільство – держава - особистість
4

-

-

-

Конспект лекцій2


-

2

-

-


8


-

-

2

-


2

.

4

-

-

-


1

-

2

-

-


3


-

-

2

-


2


14

14
ВСЬОГО ЗА ЗМ2.
30Всього балів

100


3. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1

Теорія причинності в сучасній соціології

Проаналізувати сутність та характерні ознаки сучасної теорії причинності

Визначити суть і особливості соціальних змін у сучасному українському суспільстві, їх причини і наслідки

1) реферативні роботи – 10.

2) аналітичний конспект першоджерел – 10

3,5,6,7,12

ЗМ 1, НЕ 1.2

Сучасні концептуальні підходи до аналізу соціальних процесів з позицій причини і наслідку

Охарактеризувати особливості соціальних процесів з позиції причини і наслідку

Визначити позитивні та негативні моменти соціальних процесів в Україні

1) реферативні роботи – 10.

2) аналітичний конспект першоджерел – 10

1,2,3,8,9,11
.

4. ТЕМАТИКА ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)

ЗМ1.

Н.Е.1.1.

Теми рефератів:

1. Ідея причинності в контексті наукової думки.

2. Теорія причинності в соціології: сучасні дослідження соціологічної науки.

3. Причина і наслідок у наукових дослідженнях В.Липинського.


Інші види ІНДЗ:

 • Реферативний огляд статті: Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: „Що таке суспільство” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2006.- № 1.- С. 110-122.

 • Реферативний огляд статті: Тарасенко В. Науковий інтелект соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2008.- № 1.- С. 33-49.

 • Есе на тему: Причина і наслідок: соціально-історичні реалії.


Н.Е.1.2.

Теми рефератів:

 • Соціологія як наука про причинно-наслідкові зв’язки

 • Основні напрями досліджень теорії причинності в соціології

Інші види ІНДЗ: • Реферативний огляд статті: Шматко Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдье // Социс.- 2003.- № 8.- С. 113-120.


Н.Е.1.3.

Теми рефератів:

 • Застосування „воронки причинності” в електоральній соціології

 • Світові політичні процеси: досягнення, помилки, уроки


Інші види ІНДЗ:

 • Есе на тему: Національно-територіальні і соціокультурні особливості регіонів в сучасній Україні: соціально-історичні причини і наслідки

 • Реферативний огляд статті: Андрос Є. Ми – є: проблема консолідації українського суспільства // Сучасність.- 2006.- № 11-12.- С. 67-83.


ЗМ.2.

Н.Е.2.1.

Теми рефератів:

 • Проблеми українського суспільства в умовах трансформаційних змін, що відбуваються.

 • Причина і наслідок як умова трансформацій позитивного розвитку.


Інші види ІНДЗ:

Реферативний огляд статті: Даниленко О. Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2006.- № 1.- С. 110-122.


Н.Е.2.2.

Теми рефератів:

 • Сучасні соціологічні дослідження про розвиток українського суспільства.
 • Гуманітарні проблеми сучасного українського суспільства.


Інші види ІНДЗ:

 • Реферативний огляд статті: Култыгин В.П. Новое в методологии социологии // Социс.- 2007.- № 5.- С. 148-152.

 • Есе на тему: Абсолютна ідея і причина: чи можливо таке?5. Модуль контроль

(контрольні питання до дисципліни для самоконтролю та самоперевірки)


 1. Історичний шлях ідеї причинності.

 2. Науковий світогляд і роль соціологічних знань.

 3. Причина і наслідок – категорії, які фіксують генетичний зв’язок між явищами.

 4. Універсальність причинно-наслідкових зв’язків як умова наукового підходу в дослідженні соціальних явищ.

 5. Зв’язок між причиною і наслідком: їх визначення.

 6. Виникнення теорії „воронки причинності”.

 7. Структурні моделі „воронки причинності”, їх основні положення.

 8. Назвіть соціологів, які займаються проблемами причинності в соціології.

 9. Методологічна база вивчення „воронки причинності” в сучасній соціологічній науці.

 10. Соціокультурні проблеми сучасного суспільства з позиції теорії причинності.

 11. Нова причинна теорія: основні характеристики і прояви.

 12. Х.Блейлок та О.Дункан – представники „нової причинної теорії”.

 13. Ідеї причинності в соціології таїх застосування на практиці.

 14. Трансформаційні процеси в Україні: причинно-наслідковий характер.

 15. Охарактеризуйте дві основні альтернативи причинності в соціології – емпіризм та функціоналізм.

 16. Особливості сучасної теорії причинності в соціології.

 17. Вплив минулого на становлення сучасних поглядів на історію України.

 18. Основні характеристики емпіризму.

 19. Основні характеристики функціоналізму.

 20. Множинний характер причинності.

 21. Соціальні і культурні проблеми в Україні: регіональний підхід.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
за шкалою ECTS та національною шкалою


Оцінка "А" виставляється студенту, який за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 90 до 100 балів і рівень знань якого відповідає таким умовам:

 • широка загально гуманітарна соціологічна ерудиція; високорозвинутий інтелект; наявність як критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення;

 • розуміння концептуальних основ й особливостей соціологічного аналізу глобалізації;

 • наявність сформованого й аргументованого світогляду

 • глибоке усвідомлення природи глобальних проблем сучасності;

 • чітке розуміння сфер впливу глобалізації;

 • обізнаність з фундаментальними першоджерелами соціологічних теорій, здатність до самостійного аналізу їхнього змісту;

 • наявність систематизованих, логічно впорядкованих уявлень про глобалізацію, його сутнісні характеристики, соціокультурні основи та базові компоненти;

 • здатність пояснити закономірні зв’язки між різними соціальними підсистемами;

 • розуміння сутності соціальної відповідальності соціолога в умовах глобалізації;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними опонентами

 • уміння використовувати основні соціологічні методи при дослідженні важливих соціальних проблем.

На оцінки "В” і С" заслуговують студенти, що за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали відповідно бали у сумі від 82 до 89 (В) і від 75 до 81(С) і рівень знань яких відповідає таким умовам

 • наявність в цілому якісних знань у галузі соціології глобалізації;

 • поінформованість щодо змісту базових першоджерел з соціології глобалізації; здатність до їх аналітичної характеристики;

 • розуміння проблемного поля соціології глобалізації, її методів та провідних концепцій;

 • вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, аргументовано сперечатися з ідейними опонентами.

Оцінки "D” і Е" виставляються студентам, які за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрали бали у сумі від 69 до 74 (D) і від 60 до 68 (Е) і рівень знань яких відповідає умовам:

 • наявність фрагментарних знань з соціології глобалізації, наявність достатньої кваліфікації при дослідженні соціальних явищ та подій пов’язаних з глобалізаційними процесами;

 • здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми сучасного глобалізованого суспільства;

 • вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних соціологічних теорій глобалізації;

 • брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту; домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними.

Оцінки "F” і Fx" ставляться, якщо студент за результатами поточного, модульного і підсумкового контролю набрав у сумі від 35 до 59(F) і від 0 до 34 (Fx) балів і рівень знань якого відповідає таким умовам

 • нечіткі, безсистемні, спотворені уявлення про специфіку соціологічного аналізу глобалізації;

 • нерозуміння структури соціології глобалізації; нездатність пояснити проблематику та функції предмета її вивчення;

 • необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсу «Соціокультурні виміри глобалізації».

При здійсненні поточного та модульного, а також підсумкового контролю використовуються такі його форми: АТ – аналітичний тест; ЕТ – експрес-тест; УО – усне опитування; ФО – фронтальне опитування; ПТ – підсумковий тест; РВ – розв’язування вправ; РЗ – розв’язування завдань; ТД – тематичний диктант; КМР – модульна контрольна робота; РД – реферативна доповідь; ЗР – захист реферату; ЗІНДЗ – захист індивідуального навчально-дослідного завдання; ОКП – оцінка конспекту першоджерел.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації та посібники з курсу.

7. Рекомендована література:

(до всіх тем)


  1. Андрос Є. Ми – є: проблема консолідації українського суспільства // Сучасність .- 2006.- № 11-12.- С. 67-83.

  2. Бурлачук В. Ще раз стосовно питання: „Що таке суспільство” // Соціологія : теорія матоди, маркетинг.- 2006.- № 1.- С. 5-19.

  3. Даниленко О. Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2006.- № 1.- С. 110-122.

  4. Клюєнко Е. Політична участь: теорія, методологія та вимірювання із застосуванням шкалограмування за Гутманом // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2005.- № 4.- С. 46-72.

  5. Култыгин В.П. Новое в методологии социологии // Социс.- 2007.- № 5.- С. 148-152.

  6. Лебедева М.М. «Воронка причинности» при исследовании мировых политических процессов // Полис.- 2002.- № 5.- С. 60-63.

  7. Мельвиль А.Ю. Методология «воронки причинности» как промежуточный синтез «структуры и агента» в анализе демократических транзитов // Полис.- 2002.- № 5.- С. 54-59.

  8. Немировский В.Г. История социологии.- М.: Владос, 2005.- 318с.

  9. Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління.- К.: „Митець”, 2001.- 348с.

  10. Соціологія: словник термінів і понять.- К.: Кондор, 2006.- 370с.

  11. Тарасенко В. Науковий інтелект соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2008.- № 1.- С. 33-49.

  12. Шматко Н.А. Анализ культурного производства Пьера Бурдье // Социс.- 2003.- № 8.- С. 113-120.10. ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання з курсу „Теорія причинності в соціології”

П.І.П. ________________________________________________________

Факультет _______________________ Спеціальність _______________

Курс, форма навчання (стаціонарна, заочна)_______________________

*Правильну відповідь обведіть кружечком (відповіді однозначні)

БУДЬТЕ УВАЖНІ!!!

  1. Соціологія причинності вивчає: _________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Відомим дослідником проблем причинності в соціології є:

а) В.Степаненко; б) О.Вишняк; в) В.Бурлачук; г) М.Саппа

3. Назвіть представників „нової причинної теорії” в соціології:

а) Х.Блейлок і О.Дункан; б) А.Курно і Е.Мельвіль; в) І.Рущенко і К.Якуба

4. „Воронка причинності” в соціології це:

а) визначення причин і наслідків; б) соціально-економічні проблеми суспільства; в) причинно-наслідкові зв’язки вивчення соціально-політичних процесів

5. В якій країні вперше почали досліджувати „воронку причинності” як предмет електоральної соціології:

а) Німеччина; б) Росія; в) Україна; г) Франція; д) США

6. Хто з українських соціологів стояв у витоків заснування теорії причинності як галузі соціологічних знань:

а) В.Ручка;

б) А.Шатохін;

в) М.Пірен;

г) І.Прибиткова

7. Структуру „воронки причинності” вперше розробили:

а) американські соціологи і політологи;;

б) російські соціологи і політологи;;

в) німецькі соціологи і політологи;

г) французькі соціологи і політологи.

8. Основними альтернативами причинності в соціології є:

а) функція і дизфункція;

б) емпіризм і функціоналізм;

в) філософське і фізичне;

г) соціальне і національне.

9. Дайте визначення,ще таке причина: __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Дайте визначення, що таке наслідок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Найгострішою загальною проблемою українського суспільства є:

а) соціально-політична і економічна нестабільність;

б) демографічна;

в) земельна реформа;

г) . освіта

12.Що таке причинно-наслідковий зв’язок в соціолоії ______________________________ __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

13. Найбільш властивим для теорії причинності в соціології є:

а) збереження національних традицій, мови, звичаїв і т.ін.

б) причинно-наслідкові характеристики розвитку суспільства і соціуму;

в) проблемні моменти розвитку;

г) відносини між владою і громадянами

14.Напишіть основні принципи громадянського суспільства з точки зору теорії причинності:______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

15.Множинний характер причинності передбачає:


а) абсолютну ідею і причину;

б) неможливість існування абсолютної ідеї та єдиної причини;

в) взаємодоповнення емпіризму і функціоналізму;

г) усі відповіді правильні

Шкала оцінювання

15-12 – відмінно; 11-7 – добре; 6-4 – задовільно; 3-0 – незадовільно


Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія». „31 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія»....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села» iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи