Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»




НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»


Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Cучасні теорії в конфліктології»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціології



Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

10

90

2,5

14

8

-




68

-

-

10

-


Заочна

5

10

90

2,5

10

-

-




80

-

-

10

-






Робоча програма складена на основі навчальної програми з дисципліни «Сучасні теорії в конфліктології» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена проф. Докаш В. І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./



Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./




1. АНОТАЦІЯ


1.1. Мета викладання курсу

Вивчення проблем соціального конфлікту набуває особливої актуальності не тільки з позиції сучасного підвищення зацікавлення з боку вітчизняних дослідників до західної соціальної науки взагалі, але й у зв'язку з тим, що системна криза в Україні, яка пронизує всі структури суспільства, спричиняє виникнення і розвиток безлічі соціальних суперечностей і зіткнень, що вимагають раціонального врегулювання.

Здійснення раціонального врегулювання, з одного боку, припускає наявність сукупності знань про природу, загальні властивості, типологію, форми розвитку й особливості прояву на мікро-, макро- і глобальному рівнях соціальних суперечностей та соціальних конфліктів. З іншого боку, раціональне врегулювання соціальних конфліктів має місце тільки за тих обставин, коли суб'єкти управління (від державних установ до громадських організацій) готові та здатні адекватно реагувати на кризові явища, здійснювати на практиці експертизу соціальних протиріч, що їх викликали, та послідовно реалізовувати механізм їхнього розв’язання. Очевидно, що організація та здійснення раціонального врегулювання соціальних конфліктів являє собою процес ефективного використання накопичених знань про їхню природу і генезис.

Загальновідомо, що найадекватніше всі знання, накопичені у визначеній галузі дослідження, покликана відображати теорія. Істотна відмінність теорії від інших форм раціонального мислення (поняття, судження, гіпотези, закону) полягає в тому, що вона дає цілісне уявлення про досліджуваний елемент дійсності або процес. Світова практика свідчить, що тільки систематизоване знання сприяє реальному розв’язанню соціальних проблем, у соціальних теоріях (серед яких особливе місце через специфіку змісту й ступінь поширеності в соціальному просторі різних видів зіткнень посідає теорія конфлікту) знаходиться ключ до розуміння соціальних процесів, пояснення конкретних явищ і фактів, визначення перспективи суспільного розвитку в цілому.

Отже, створення концепції соціального конфлікту залишається, за визнанням філософів, політологів і соціологів, найперспективнішим напрямком із погляду наукового та практичного зацікавлення та найменш розробленим із позиції реальних теоретичних побудов у сучасних дослідженнях цього елементу соціальної реальності. Безумовно, полегшити процес теоретичних пошуків у напрямку формування концептуальної моделі адекватної інтерпретації соціального конфлікту як елементу української реальності може зміна акцентів при зверненні вітчизняних дослідників до теоретичних побудов західних колег, що запропонували у ХХ ст. різні варіанти теорії соціального конфлікту.

Мета курсу: Виявлення особливостей формування й обґрунтування основних тенденцій еволюції сучасної теорії конфлікту.

1.2. Завдання курсу

– визначити методологічні засади аналізу еволюції теорії конфлікту;

– реконструювати конкретно-історичні форми розвитку протознання (віддалених передумов побудови теорії) про конфлікт як елемент соціальної реальності;

– з'ясувати структуру і конкретизувати зміст теорії конфлікту як ідеалізованої форми відображення дійсності;

– виявити ідейно-теоретичні джерела різних варіантів сучасної теорії соціального конфлікту й обґрунтувати особливості формування її основних конструктів;

– розкрити основні риси сучасної теорії конфлікту як цілісного елемента соціального пізнання;

– обґрунтувати перспективні напрямки подальшого розвитку сучасної західної теорії конфлікту в системі соціальних знань.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

У результаті опанування курсу студент повинен:

знати

 • Специфіку суспільного життя Заходу у 1960-х рр. як чинника розвитку конфліктологічнох теорії.

 • Основні напрями сучасної теорії конфлікту.

 • Сутність системних (загальних) теорій конфлікту.

 • Сутність системних (загальних) теорій конфлікту.

 • Основні теорії діагностики і регулювання конфліктів.

 • Основні підходи психології та політології до вивчення і аналізу конфліктів.

розуміти

 • Специфіку конфлікту класиками соціології та значення конфліктного підходу для пояснення суспільних проблем.

 • Передумови сучасної конфліктології, закладені у працях К.Маркса і Г.Зіммеля.

 • Особливості підходів різних дослідників до системного аналізу конфлікту.

 • Особливості підходів різних дослідників до системного аналізу конфлікту.

 • Особливості різних теорій розв’язання конфліктів.

 • Принципи застосування різних методів дослідження конфлікту у психології і політології.

вміти

 • Застосовувати конфліктологічну парадигму для пояснення суспільних змін.

 • Аналізувати теорії найвідоміших конфліктологів світу – Л.Козера і Р.Дарендорфа.

 • Аналізувати конфлікт у контексті системної парадигми.

 • Аналізувати конфлікт у контексті системної парадигми.

 • Діагностувати соціальні конфлікти та регулювати їхній розвиток.

 • Застосовувати досвід психологів і політологів у аналізі і регулюванні конфліктів.



2. НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


п/п

Тема

Лекції (год.)

Семінари (год.)

Самостійна робота (год.)

Всього (год.)




ЗМ 1. Чинники, ґенеза та основні концепції сучасної конфліктології













НЕ 1.1

Виникнення й особливості сучасної конфліктології

2

-

8

10

НЕ 1.2

Основні напрями сучасної теорії конфлікту та їх передумови

2

2

10

14

НЕ 1.3

Системні (загальні) теорії конфлікту


2

2


10

14




За ЗМ 1


6

4

28

38




ЗМ 2. Сучасні підходи до розв’язання конфліктів













НЕ 2.1

Синтезовані теорії конфлікту


2

2

10

14

НЕ 2.2

Теорії діагностики та регулювання соціальних конфліктів

4

2

14

20

НЕ 2.3

Теорії конфлікту у психології та політології


2

-

16

18




За ЗМ 2


8

4

40

52




Усього:



14

8

68

90

2. Структура змістових модулів , навчальних елементів дисципліни

Сучасні теорії в конфліктології” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




ЗМ 1. Чинники, ґенеза та основні концепції сучасної конфліктології




























Знати специфіку суспільного життя Заходу у 1960-х рр. як чинника розвитку конфліктологічнох теорії.

Розуміти специфіку конфлікту класиками соціології та значення конфліктного підходу для пояснення суспільних проблем.

Вміти застосовувати конфліктологічну парадигму для пояснення суспільних змін.

НЕ 1.1. Виникнення й особливості сучасної конфліктології.

[37-49]

(Лекція)

Чинники виникнення сучасних конфліктологічних теорій.


Кризові явища в західних суспільствах 1960-х рр. та їх вплив на розвиток теорії конфлікту. Значення конфліктного підходу для пояснення суспільних проблем. Розуміння конфлікту представниками структурного функціоналізму. Теорія конфлікту як доповнення функціоналізму через критику останнього. Вирішальний вплив марксизму на теорію конфлікту. Давні корені розуміння конфлікту як джерела суспільного руху.

2













- конспект лекції.

Теоретична письмова робота: «Міждисциплінарна взаємодія СП з іншими дисциплінами»

(до 0,5 д.а.)







(Самостійна робота)

Місце конфліктологічної парадигми та її значення.

Основні положення конфліктного підходу. Сфери застосування конфліктного підходу. Значення конфліктного підходу в розумінні соціального життя.







8







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел










Знати основні напрями сучасної теорії конфлікту.

Розуміти передумови сучасної конфліктології, закладені у працях К.Маркса і Г.Зіммеля.

Вміти аналізувати теорії найвідоміших конфліктологів світу – Л.Козера і Р.Дарендорфа.

НЕ 1.2. Основні напрями сучасної теорії конфлікту та їх передумови.

[50-58]

(Лекція)

Позиції К.Маркса та Г.Зіммеля щодо конфліктів.

Джерела теорії конфлікту у працях німецьких філософів Карла Маркса й Георга Зіммеля. Марксове розуміння конфлікту як боротьби класів. Г. Зіммель про позитивні наслідки конфлікту для збереження соціального цілого. Відмінності в поглядах на конфлікт К. Маркса та Г. Зіммеля. Два основні напрямки розуміння конфлікту сучасній конфліктології та їх корені.

2













- конспект лекцій.

Підготовка доповіді







(Семінар)

Л.Козер і теорія «позитивно-функціонального конфлікту».

Р. Дарендорф і Л. Козер як типові представники діалектичної теорії конфлікту та конфліктного функціоналізму. Життєвий шлях Л. Козера. Загальна характеристика теорії Л. Козера. Детальний розгляд елементів конфліктної теорії Л. Козера.




2










- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.










(Самостійна робота)

Р.Дарендорф і теорія «конфліктної моделі суспільства».

Біографія Р. Дарендорфа. Напрямки теоретичного доробку Р. Дарендорфа. Сутність теорії конфлікту Р. Дарендорфа.







10







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.










Знати сутність системних (загальних) теорій конфлікту.

Розуміти особливості підходів різних дослідників до системного аналізу конфлікту.

Вміти аналізувати конфлікт у контексті системної парадигми.

НЕ 1.3. Системні (загальні) теорії конфлікту.

[59-64]

(Лекція)

К. Боулдінг як автор системної (загальної) теорії конфлікту.

Життєвий шлях і науковий доробок К. Боулдінга. Економічні дослідження К. Боулдінга та намагання зблизити суспільні науки. «Загальна теорія конфлікту» К. Боулдінга: її складові, сутність і значення.

2













- конспект лекцій.

Підготовка реферату







(Семінар)

Загальні теорії конфлікту А.Рапопорта, Дж. Бернард і К. Фінка.

Системна теорія конфлікту А. Рапопорта. Теоретична конструкція конфлікту Дж. Бернард. Загальна теорія конфлікту К. Фінка.




2










- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.










(Самостійна робота)

Дослідження конфлікту в контексті теорії ігор.

Ігрова теорія конфлікту у працях Д. Льюса, Г. Райффи, Т. Шеллінга.







10







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.













Всього годин за модуль

6

4

28













10

20




ЗМ 2. . Сучасні підходи до розв’язання конфліктів




























Знати сутність синтезованих теорій конфлікту.

Розуміти особливості підходів різних учених до синтезованої парадигми конфлікту.

Вміти аналізувати суспільні конфлікти з позиції синтезованої конфліктної парадигми.

НЕ 2.1. Синтезовані теорії конфлікту

[65-73]

(Лекція)

Інтегральна теорія конфлікту” Дж. Тьорнера та теорія соціальних рухів Е. Обершелла.

“Інтегральна теорія конфлікту” Дж. Тьорнера як спроба узгодити дарендорфівський та козерівський підходи до аналізу соціального конфлікту. Теорія соціальних рухів Е. Обершелла.

2













- конспект лекцій.

Підготовка есе







(Семінар)

«Соціологія конфлікту» Р.Коллінза.

«Соціологія конфлікту» Р. Коллінза як приклад додавання в макротеорії конфлікту мікрорівня.




2













- теоретичні доповіді;

- терміноло-

гічний диктант;

- тематична дискусія.







(Самостійна робота)

Теорії «конфлікту цивілізацій».

«Хвильова» теорія О. Тоффлера як теорія «конфлікту цивілізацій».







10







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.










Знати основні теорії діагностики і регулювання конфліктів.

Розуміти особливості різних теорій розв’язання конфліктів.

Вміти діагностувати соціальні конфлікти та регулювати їхній розвиток.

НЕ 2.2. Теорії діагностики та регулювання соціальних конфліктів

[74-81]

(Лекція)

Теорії конфлікту Дж.Рекса, Й. Гальтунга і Л.Крісберга, Д.Бертона.

«Чиста конфліктна модель» Д. Рекса. Теорія структурних конфліктів і структурного насилля Й. Гальтунга. Аналітична модель конфлікту Л. Крісберга. Теорія «розв’язання конфліктів на основі людських потреб» Д. Бертона.

4













- конспект лекцій.

Підготовка рецензії







(Семінар)

Теорії міжнародного конфлікту К. Райта і Р. Арона.

Описово-математизовані теорії міжнародного конфлікту К. Райта та Р. Арона.




2










- теоретичні доповіді;

- тематичні дискусії – робота в групах;

- тестування.










(Самостійна робота)

Теорії конфлікту в контексті стратифікації.

Теорії конфлікту в контексті стратифікації та організації (Ч. Міллс, Т. Боттомор, Л. Понді, У. Мастенбрук).







14







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.










Знати основні підходи психології та політології до вивчення і аналізу конфліктів.

Розуміти принципи застосування різних методів дослідження конфлікту у психології і політології.

Вміти застосовувати досвід психологів і політологів у аналізі і регулюванні конфліктів.

НЕ 2.3. Теорії конфлікту у психології та політології

[82-101]

(Лекція)

Психологічні теорії конфлікту

Основні підходи психологічних теорій конфлікту: психодинамічні, ситуаційні та когнітивні. Представники психодинамічних підходів: З. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е. Еріксон, Е. Берн. Ситуаційні підходи: концепції фрустраційної детермінації агресії (Дж. Доллард, Н. Міллер, Л. Берковіц), концепції М. Дойча та М. Шерифа. К. Левін як представник когнітивних підходів.

2













- конспект лекцій.

Аналітична робота







(Самостійна робота)

Політологічні теорії конфлікту.

Три напрями політологічних теорій конфлікту: теорія політичних структур (В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Ф. Оппенгеймер, А. Бентлі), теорію політичної стабільності (Дж. Блондел, Д. Істон, С. Ліпсет, Д. Сандерс) і етнополітичні теорії (М. Гектер, Т. Нейрн, Дж. Родшильд).







16







- реферативні роботи;

- аналітичний конспект першоджерел.













Всього за модуль

8

4

40













10

20




ВСЬОГО ГОДИН

14

8

68

























ВСЬОГО БАЛІВ

20

40
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconКафедра економічної теорії н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політологічні теорії держави
Політологічні теорії держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни сучасні теорії реконструкції міського середовища
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії реконструкції міського середовища» (для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи