Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Скачати 465.77 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Сторінка1/3
Дата29.07.2012
Розмір465.77 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /МАГ_СТРИ/_РП_ соц. прогнозування.doc
2. /МАГ_СТРИ/syst_a_s_upr.doc
3. /МАГ_СТРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА2011.doc
4. /МАГ_СТРИ/Робоча програма анал_з соц мереж 5 маг.doc
5. /МАГ_СТРИ/Робоча програма метод виклад 5 курс.doc
6. /МАГ_СТРИ/Сучасн_ концепц_х права.doc
7. /МАГ_СТРИ/Теор_я Причинност_ в соц_олог_х.doc
8. /МАГ_СТРИ/роб. програма з сучасн_ теор_х в конфл_ктолог_х.doc
9. /МАГ_СТРИ/роб.прогр..doc
10. /МАГ_СТРИ/робоча пр. п_дготовка п_дсумкових докум. досл.doc
11. /МАГ_СТРИ/робоча прогр. _нституц_йна соц_олог_я.doc
12. /МАГ_СТРИ/робоча прогр.РОЗВИТОК _НФОРМАЦ_ЙНОГО СУСП_ЛЬСТВА.doc
13. /МАГ_СТРИ/робоча програма нов_тн_ соц_олог_чн_ теор_х.doc
14. /МАГ_СТРИ/робоча прогрсоц. постмодерн..doc
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Системний аналіз соц управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Феноменологічна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Аналіз соціальних мереж»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у соціології вищій школі»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні концепції соціології права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія села»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cучасні теорії в конфліктології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Підготовка підсумкових документів дослідження»
Робоча програма з навчальної програми «Інституціональна соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Розвиток інформаційного суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Новітні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія постмодерну»

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________(Петришин Р.І.)

30” серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Пізнавальні технології в соціології»

для напряму 8.03010101 – «Соціологія»


Факультет філософсько-теологічний

Кафедра соціологіїНормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


Кількість кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5

9

108

3

14

14

-
80

-

-

-

9


Заочна

5

9

108

3

10

-

-
98

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі на снові навчальної програми з дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» затвердженої вченою радою філософсько-теологічного факультету (протокол №2 від 29.09.10)


Робоча програма складена доц. Медіна Т.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціології


Протокол № 1 від „29” серпня 2011 року


Завідувач кафедри /проф. Докаш В.І./Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету


Протокол №1 від „30” серпня 2011 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету /доц. Гасяк О.С./
1.Анотація

    1. Мета викладання курсу


Для свідомої регуляції і контролю процесу соціологічного пізнання суспільних явищ необхідно представити певний спосіб пізнавальної діяльності, тобто звернути увагу на найважливіші пізнавальні процедури, які в основному й характеризують метод соціології.

Якщо під пізнавальною технологією розуміти сукупність знань про способи і засоби проведення пізнавального процесу в соціології, що умо­жливлюють вивчення певного аспекту соціальної реальності та вираз його в спеціально побудованих концептуальних системах нових знань, то слід наголосити на виключному значенні пізнавальних технологій для справи розвитку теоретичної соціології.

Сьогодні спостерігається безумовне домінування в нашій соціології позитивістської пізнавальної технології (за класичною схемою: опитування — емпірична інтерпретація даних), а відтак позитивістської свідомості, позитивістського типу знання, позитивістських ідеалів науковості і т.д. Інші пізнавальні технології (діалектична, феноменологічна, структуралістська, функціоналістська та ін.) залишаються або зовсім, або не досить затребуваними. Якщо в соціології якась пізнавальна технологія не використовується, то тим самим не розвивається відповідна дослідницька парадигма. Слабкість категоріального синтезу блокуватиме у свою чергу створення передумов для продукування макротеорій, а також загальносоціологічної теорії, кот­ра, поєднуючись з різного роду макро- та метатеоріями й акумулюючи в собі потужні важелі категоріального синтезу соціологічних знань, має утворити вищий рівень структурної організації української соціології.

Мета курсу: ознайомити студентів з різноманітними пізнавальними технологіями в соціології, навчити інструментально­ застосовувати їх у реальних дослідницьких процесах.

Завдання курсу:

  • познайомити слухачів з поняттям пізнавальної технології в соціології;

  • проаналізувати зміст дослідницьких стратегій і тактик, пізнавальні ідеали і наукові стандарти;

  • визначити понятійно-категоріальні структури соціологічної науки.

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

В результаті опанування курсу студент повинен:

знати поняття та основний зміст пізнавальних технологій, особливості тлумачення різноманітних соціальних явищ за допомогою різноманітних теоретичних напрямів як сучасної, так і класичної соціології;

розуміти характер основних проблем, методологічні особливості пізнавальних технологій, їх роль та місце в розвитку соціології;

вміти здійснювати компаративний аналіз ідей та методологічних принципів соціологічних наукових напрямів, застосовувати знання теорії пізнавальних технологій до аналізу соціальних явищ.


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПЛАНп/п

Тематика лекцій і семінарів

Лекційні год.

Семінарські год.

Самостійна робота

Змістовий модуль І. Поняття пізнавальної технології та її типиНЕ

1.1.

Типології пізнавальних технологій

2Пізнавальна технологія: поняття, класифікації
2
Парадигми: поняття та місце в соціології10


НЕ

1.2.

Особливості макросоціологічних парадигм

2Макросоціологічні парадигми: аналіз, класифікації
2
Макросоціологічні парадигми як предмет соціологічного аналізу20НЕ

1.3.

Особливості та характерні відмінності мікросоціологічних пізнавальних технологій

4Основні напрями досліджень в мікросоціології
4
Мікросоціологічні пізнавальні технології20

Змістовий модуль ІІ. Узгодження методологічних стратегій


НЕ

2.1.

Синтез методологічних стратегій як проблема сучасної соціології

2Узгодження методологічних стратегій – актуальна проблема сучасної соціології
2
Інтегративні парадигми як зразок узгодження методологічних стратегій15НЕ

2.2.

Моделі пояснень як стандарти дослідницької програми в соціології

2Проблема мультипарадигмальності в соціології
2
Мультипарадигмальність як проблема сучасної соціології15
Разом

14

14

80
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку» для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconХарківська національна академія міського господарства шутенко А. Л. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна робота» для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу денної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconХарківська національна академія міського господарства І. М. Патракеєв програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconТ. Б. Воронкова програма та робоча програма навчальної дисципліни «геоінформаційні технології»
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для студ другої вищої освіти фпо та зн спец. 092101...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconІ. М. Патракєев робоча програма та Програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології»
Робоча програма та програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconО. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconТ. Б. Воронкова програма та робоча програма навчальної дисципліни «геоінформаційні технології»
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для студ. 5 та 6 курсів заочної форми навчання та...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні комп'ютерні технології» для студентів 5 курсу напряму 0926 – Водні...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconІ. М. Патракєев робоча програма та Програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології»
Робоча програма та програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Пізнавальні технології в соціології» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1,2 курсів заочної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи