Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Скачати 459.83 Kb.
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Сторінка3/4
Дата29.07.2012
Розмір459.83 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /РП. Методика викладання ф_лософських дисципл_н у ВШ.doc
2. /РП.Акс_олог_я знання.doc
3. /РП.Наука _ рел_г_я.doc
4. /РП.Синергетика.doc
5. /РП.Ф_лософ_я пол_тики.doc
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Аксіології знання
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політикиЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9 СЕМЕСТР

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Назва змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та

поточного контролю

на занятті

ІНДЗ

за вибором

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

Ср

Пр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Модуль 1.

Знати і розуміти основні поняття, категорії, функції, методи,

завдання

НЕ.1.(Лекція)

Предмет, структура та завдання курсу


Методика як наука.

Структура методики та її місце в навчальному процесі.


0,5


конспект

лекціїРозуміти специфіку філософського знання, усвідомити особливості методики викладання філософських дисциплін

НЕ 2 (Лекція)

Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект

Феномен філософського знання. Формування філософської культури особистості.

Принциповий історизм філософського знання.

Плюралізм методологій у сучасній філософії.

Програма курсу як основа підготовки та організації навчального процесу. Співвідношення базових та авторських програм курсів з філософії.

Викладання філософії і профіль вузу (факультету).


1


конспект

лекціїЗнати головні проблеми викладання філософії. Розуміти відмінності між академічною філософією та філософією як навчальною дисципліною.

(Семінарське заняття)

Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект

Філософія – квінтесенція культури.

Філософія як навчальна дисципліна. Проблеми викладання філософських дисциплін.

2доповідь, реферат, усне опитування5

Знати головні складові методичного забезпечення навчального процесу. Вміти на практиці підбирати оптимальний комплекс підручників та першоджерельної літератури для читання курсу „Філософія”.

НЕ 3 (Лекція)

Система методичного забезпечення навчального процесу

Методичний аспект єдності аудиторної та позааудиторної роботи при вивченні філософії.

Першоджерельні тексти.

Підручники та посібники.

Ефективність застосування методичних розробок.

0,5


конспект

лекціїЗнати особливості основних методів викладання філософії.

Розуміти специфіку проблемного та модульного підходів щодо засвоєння філософських знань.

НЕ 4 (Лекція)

Основні методи викладання філософії

Репродуктивне навчання.

Принципи проблемного та модульного викладання і засвоєння філософії.

Методичний потенціал проблемних ситуацій.

Питання як логічна форма визначення проблеми.

Аргументація: єдність методологічного, соціального, психологічного та методичного аспектів.


1


конспект

лекціїВміти застосовувати

основні методи викладання філософії.

(Самостійна робота)

Основні методи викладання філософії


Методи навчання.

Критерії педагогічної майстерності.

Проблемний та модульний підходи до засвоєння філософського знання.


доповідь, реферат, усне опитування5

Знати структуру лекції та етапи підготовки лекції з філософії.

НЕ 5 (Самостійна робота)

Методика підготовки та проведення лекцій з філософії

Роль та функції лекцій.

Особливості реалізації репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах лекції. Єдність методичного та методологічного аспектів лекції з філософії.

Творчий аспект лекції.

Структура лекції.

Основні форми лекцій з філософії: монологічна, інтроспективна та діалогічна.

Етапи та особливості підготовки лекції з філософських дисциплін.

доповідь, реферат, усне опитування5

Вміти підготувати лекцію.

(Семінарське заняття)

Методика підготовки та проведення лекцій з філософії

Особливості лекційної форми навчання.

Методика читання лекцій.

Підготовка викладача до лекції.

Практичне завдання – обговорення підготованих студентами текстів лекцій.

1доповідь, реферат, усне опитування5

Розуміти специфіку семінарів з філософії.

Знати основні способи та прийоми організації філософського знання.

НЕ 6 (Самостійна робота)

Філософський семінар: цілі, організація, ефективність

Структура, особливості та функції семінару з філософії.

Основні способи та прийоми організації семінарського заняття.

Методичне забезпечення семінару: план, завдання, література, поради.

Втілення репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах філософського семінару.

Індивідуалізація навчання і контрольні функції семінару. Методика підготовки філософського семінару.


доповідь, реферат, усне опитування
5

Вміти на практиці застосувати теоретичні знання щодо методики проведення семінару з філософії.

(Семінарське заняття) Філософський семінар: цілі, організація, ефективність


Методичне забезпечення семінару.

Особливості підготовки філософського семінару.

Робота студентів з першоджерельними текстами.

Практичне завдання – обговорення підготованих студентами сценаріїв проведення семінару.

1доповідь, реферат, усне опитування5

Знати основні форми самостійної роботи при вивченні філософії.


НЕ 7 (Лекція)

Організація самостійної роботи студентів

Напрямки та зміст самостійної роботи студентів.

Основні форми самостійної роботи при вивченні філософії.

Роль викладача та методичне забезпечення самостійної роботи. Методика складання питань, завдань та вправ.

Реферати, творчі завдання.

Роль наукових студентських товариств.

Олімпіади та конференції з філософії.


1


конспект

лекціїРозуміти роль викладача в організації самостійної роботи студентів.

(Семінарське заняття)

Організація самостійної роботи студентів

Роль викладача в організації самостійної роботи студентів.

Оцінка результатів самостійної роботи студентів.

1доповідь, реферат, усне опитування5


4

5
35

Другий модульЗнати основні форми контролю знань студентів.

НЕ 8 (Лекція)

Методичний зміст контролю у курсі філософії

Контроль та самоконтроль, їх функції та зміст.

Поточний, модульний та підсумковий контроль. Тести.

Екзамен, особливості письмового екзамену.

Залік.

Роль консультацій, їх типи та структура.


1


конспект

лекціїВміти на практиці проводити поточний, модульний та підсумковий контроль.

(Семінарське заняття) Методичний зміст контролю у курсі філософії

Поточний, модульний та підсумковий контроль.

Екзамен, залік, особливості письмового екзамену.

1доповідь, реферат, усне опитування10

Знати основні функції та напрямки роботи кафедри філософії.


НЕ. 9 (Лекція)

Кафедра філософії як центр навчально-пізнавальної, виховної, методичної та наукової роботи

Основні функції та напрямки роботи кафедри філософії. План роботи кафедри та педагогічне навантаження. Професорсько-викладацький склад. Система аналітично-методичних груп та семінарів кафедри. Рівні організації методичної роботи.

Структура наукової роботи кафедри.

Забезпечення читання спецкурсів з філософії. Особливості роботи з бакалаврами і магістрами, аспірантами та здобувачами.

Підвищення кваліфікації. Основні критерії оцінки роботи викладача.

Позакафедральна робота членів кафедри.


1


конспект

лекціїЗнати державні стандарти освіти. Вміти складати робочі програми.

НЕ. 10 (Лекція)

Навчальний план як концепція і закон філософської освіти

Державні стандарти освіти і навчальні плани. Основні характеристики навчальних планів. Структура навчальних планів. Робочі програми і навчальні плани. Якісні та кількісні аспекти навчальних планів. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.


0,5


конспект

лекціїЗнати державні стандарти освіти. Вміти складати робочі програми.

(Семінарське заняття)

Навчальний план як концепція і закон філософської освіти

Державні стандарти освіти і навчальні плани. Основні характеристики навчальних планів. Структура навчальних планів. Робочі програми і навчальні плани. Якісні та кількісні аспекти навчальних планів. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.
1доповідь, реферат, усне опитування5

Знати головні тенденції підвищення якості навчального процесу.

Розуміти проблеми гуманітаризації вищої освіти.

Знати класифікацію ТЗН.

Вміти використовувати основні ТЗН.

НЕ. 11 (Лекція)

Головні тенденції підвищення якості навчального процесу

Гармонізація гуманітарного та технологічного аспектів навчально-пізнавальної діяльності. Проблема гуманітаризації вищої освіти. Філософія сучасної освіти. Діалог культури, науки та технології. Основні вимоги до системи засобів наочності. Класифікація ТЗН.

Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу. Принципи побудови комп’ютерних програм у філософії

Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи.


0,5


конспект

лекціїЗнати головні тенденції підвищення якості навчального процесу.

Розуміти проблеми гуманітаризації вищої освіти.

Знати класифікацію ТЗН.

Вміти використовувати основні ТЗН.

(Семінарське заняття)

Головні тенденції підвищення якості навчального процесу

Гармонізація гуманітарного та технологічного аспектів навчально-пізнавальної діяльності. Проблема гуманітаризації вищої освіти.

Основні вимоги до системи засобів наочності. Класифікація ТЗН.

Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу.

Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи.

1доповідь, реферат, усне опитування10

Розуміти особливості дистанційного навчання. Знати його головні принципи.

НЕ. 12 (Лекція)

Дистанційне навчання


Соціальне підґрунтя дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. Особливості становлення та функціонування дистанційного навчання у вищій школі.
0,5


конспект

лекціїВміти складати тести, завдання вправи з філософських дисциплін. Знати шляхи формування логічного, імовірнісного та креативного мислення у студентів.

НЕ. 13 (Лекція) Методичні засоби формування вмінь та усвідомлення інтелектуального потенціалу


Завдання, вправи і тести. Формування логічного, імовірнісного та креативного мислення. Співвідношення індивідуальних та колективних форм організації діяльності. Основні типи тестів та їх структура.

Комп’ютерні форми використання тестових матеріалів. Тестовий підхід і творча діяльність. Методичні потенції та якість системи методичного забезпечення.


0,5


конспект

лекціїВміти складати тести, завдання вправи з філософських дисциплін. Знати шляхи формування логічного, імовірнісного та креативного мислення у студентів.

(Семінарське заняття)

Методичні засоби формування вмінь та усвідомлення інтелектуального потенціалу

Формування логічного, імовірнісного та креативного мислення.

Співвідношення індивідуальних та колективних форм організації діяльності.

Основні типи тестів та їх структура.

Комп’ютерні форми використання тестових матеріалів.

Методичні потенції та якість системи методичного забезпечення.

1доповідь, реферат, усне опитування10


4

4
3570

Підсумок8

9
100

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет, структура та завдання курсу

Педагогіка і методика. Сучасні філософсько-методологічні засади систематизації основних предметів навчання і виховання. Моделі систематизації основних предметів навчання та виховання. Моделі спеціаліста та магістра з філософії. Професійно-кваліфікаційні характеристики та державні стандарти освіти.

Гносеологічний зміст методики як науки. Структура методики та її місце в навчальному процесі. Концептуальний апарат методики. Навчання, викладання. Основні принципи методики. Навчальний процес як єдність виховання та викладання. Структурний та функціональний аспекти навчального процесу.

Пріоритет філософії та гуманітарних наук в сучасній вищій школі. Взаємозв’язок змісту та логіки курсу філософії. Програма курсу як основа навчального процесу. Співвідношення базових та авторських програм курсів з філософії. Викладання філософії і специфіка вузу (факультету).

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996.

 4. Сидоренко М.М. Принцип методологічного плюралізму та проблеми викладання філософії в сучасних умовах // Освітній та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ століття. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 46-48.

 5. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.


Тема 2. Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект

Сутність і типологія знання. Феномен філософського знання. Філософія як специфічний вид пізнання. Культуротворча та людинотворча функції філософії. Формування філософської культури особистості.

Принциповий історизм філософського знання. Логічні та історичні принципи класифікації філософських систем. Провідні парадигми філософського мислення. „Софійний” та „епістемний” способи філософування.

Плюралізм методологій у сучасній філософії. Постмодерністська філософія.

Література:

 1. Агацци Э. Человек как предмет философии//Вопросы философии – 1989. – № 2. – С.24-34.

 2. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004.

 3. Дуйкін В.Р. Персоналізм у структурі курсу філософії: з досвіду викладання // Освітній та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ століття. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 60-64.

 4. Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления //Философские науки – 1991 – № 6. – С.16-29.

 5. Лісовий В. Предмет і метод метафізики. //Філософська думка. – 2000. – № 4. – С.118-152.; Філософська думка. – 2001. – №2. – С.83-123.

 6. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996.

 7. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. 2-е изд., изм. и доп. – М.,1992.

 8. Мамардашвили М.К. Из краткого введения в философию//Вопросы философии. – 2000. – №12. – С. 64-73.

 9. Починок Б.В. Прагматизм і викладання філософії // Освітній та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ століття. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 52-55.

 10. Туровский М.В., Туровская С.Л. Предмет философии // Философские науки. – 1991. – № 5. – С. 44-58.

 11. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичка. – К., 1994.

 12. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики//Вопросы философии. – 1989. – № 9. – С.116-157.

 13. Хайдеггер М. Что это такое – философия?//Вопросы философии. – 1993. – № 8. – С.113-123.


Тема 3. Система методичного забезпечення навчального процесу

Головні елементи системи методичного забезпечення навчального процесу. Методичний аспект єдності аудиторної та позааудиторної роботи у вивченні при вивченні філософії. Інформаційно-керуючі, коректуючі та контролюючі функції засобів методичного забезпечення. Базовий та супутні рівні системи методичного забезпечення.

Потенціал системи: першоджерельні тексти, підручники, посібники, методичні розробки. Підручник, його структура, та зв’язок з програмою курсу філософії. Критерії визначення якості підручника. Типологія підручників з філософії. Ефективність застосування методичних розробок.

Література:

 1. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. – М., 1990.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 4. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М., 1980.


Тема 4. Основні методи викладання філософії у вузі

Методи формування професійних якостей у вищій школі. Критерії педагогічної майстерності. Класифікація методів навчання. Формування типу мислення та мотивація навчання. Принципи та основні характеристики репродуктивного навчання. Принципи проблемного та модульного викладання та засвоєння філософії. Методичний потенціал проблемних ситуацій. Питання як логічна форма визначення проблеми. Аргументація: єдність методологічного, соціального, психологічного та методичного аспектів.

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 3. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 4. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996.

 5. Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986.

 6. Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах. – М., 1977.

 7. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М., 1991.


Тема 5. Організація самостійної роботи студентів

Передумови, напрямки та зміст самостійної роботи студентів. Етапи розгортання потенціалу особи: самооцінка, самоосвіта, самовиховання.

Структура вільного часу та самостійна робота студентів. Основні форми самостійної роботи при вивченні філософії. Роль викладача та методичне забезпечення самостійної роботи. Методика складання питань, завдань та вправ. Реферати, творчі завдання. Роль наукових студентських товариств. Олімпіади та конференції з філософії.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. – М., 1985.

 4. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.Тема 6. Методичний зміст контролю у курсі філософії

Контроль та самоконтроль, їх функції та зміст.

Основні типи, форми та рівні контролю в навчальному процесі. Пріоритетні форми контролю. Поточний, модульний та підсумковий контроль. Екзамен, особливості письмового екзамену. Залік. Роль консультацій, їх типи та структура.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984.

 4. Формирование учебной деятельности студентов. – М., 1989.

 5. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. – М., 1982.


Тема 7. Кафедра філософії як центр навчально-пізнавальної, виховної, методичної та наукової роботи

Основні функції та напрямки роботи кафедри філософії. План роботи кафедри та педагогічне навантаження. Професорсько-викладацький склад. Система аналітично-методичних груп та семінарів кафедри. Рівні організації методичної роботи.

Структура наукової роботи кафедри.

Забезпечення читання спецкурсів з філософії. Особливості роботи з бакалаврами і магістрами, аспірантами та здобувачами.

Підвищення кваліфікації. Основні критерії оцінки роботи викладача.

Позакафедральна робота членів кафедри.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.Тема 8. Навчальний план як концепція і закон філософської освіти

Державні стандарти освіти і навчальні плани. Основні характеристики навчальних планів. Структура навчальних планів. Робочі програми і навчальні плани. Якісні та кількісні аспекти навчальних планів. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.

Література:

 1. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 2. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 3. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.

 4. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 5. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.


Тема 9. Головні тенденції підвищення якості навчального процесу

Гармонізація гуманітарного та технологічного аспектів навчально-пізнавальної діяльності. Проблема гуманітаризації вищої освіти. Філософія сучасної освіти. Діалог культури, науки та технології. Основні вимоги до системи засобів наочності. Класифікація ТЗН.

Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу. Принципи побудови комп’ютерних програм у філософії

Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи.

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 4. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.

 5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

 6. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 7. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.


Тема 10. Дистанційне навчання

Соціальне підґрунтя дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання. Особливості становлення та функціонування дистанційного навчання у вищій школі.

Література:

 1. Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. - М., 1985.

 2. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 3. Теоретические основы непрерывного образования. - М., 1987.


Тема 11. Методичні засоби формування вмінь та усвідомлення інтелектуального потенціалу

Завдання, вправи і тести. Формування логічного, імовірнісного та креативного мислення. Співвідношення індивідуальних та колективних форм організації діяльності. Основні типи тестів та їх структура.

Комп’ютерні форми використання тестових матеріалів. Тестовий підхід і творча діяльність. Методичні потенції та якість системи методичного забезпечення.

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 3. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 4. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

 6. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 7. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


Семінар 1. Філософське знання: соціокультурний та методичний аспект

1.Філософія - квінтесенція культури.

2.Філософія як навчальна дисципліна. Проблеми викладання філософських дисциплін.

Література:

 1. Мамардашвили М.К. Из краткого введения в философию// Вопросы философии. - 2000.- №12. - С. 64-73.

 2. Мамардашвили М.К. О философии // Вопросы философии. – 1991.- №5. – С. 3-25.

 3. Методика преподавания философии: проблемы перестройки. – М., 1991.

 4. Разин В.И. Общая методика преподавания философии в вузах. - М., 1977.

 5. Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии.-1989.-№ 2. - С.41-50.

 6. Сантаяна Дж. Прогресс в философии. // Вопросы философии. –1992. - №4. – С. 124-131.

 7. Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии.-1993. - № 8. - С.113-123.


Семінар 2. Методика підготовки та проведення лекцій з філософії

1.Особливості лекційної форми навчання.

2.Методика читання лекцій.

3.Підготовка викладача до лекції.

4.Практичне завдання – обговорення підготованих студентами текстів лекцій.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичка/. - К., 1994.Семінар 3. Філософський семінар: цілі, організація, ефективність

 1. Методичне забезпечення семінару.

 2. Особливості підготовки філософського семінару.

 3. Робота студентів з першоджерельними текстами.

 4. Практичне завдання – обговорення підготованих студентами сценаріїв проведення семінару.

Література:

  1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

  2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

  3. Семинарские занятия по философии. - М., 1981.

  4. Смолкин А.М. Методы активного обучения. - М., 1991.

  5. Чекаль Л.А., Черній А.М. Філософський практикум. – К., 1998.Семінар 4. Організація самостійної роботи студентів та методичний зміст контролю у курсі філософії

1.Роль викладача в організації самостійної роботи студентів.

2.Оцінка результатів навчальної діяльності студентів.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Ерастов М.П. Методика самостоятельной работы. - М., 1985.

 4. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 5. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984.

 6. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.


Семінар 5. Методичний зміст контролю у курсі філософії

1. Поточний, модульний та підсумковий контроль.

2. Екзамен, залік, особливості письмового екзамену.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984.

 4. Формирование учебной деятельности студентов. – М., 1989.

 5. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. – М., 1982.


Семінар 6. Навчальний план як концепція і закон філософської освіти

1. Державні стандарти освіти і навчальні плани.

2. Основні характеристики навчальних планів. Структура навчальних планів. Якісні та кількісні аспекти навчальних планів.

3. Робочі програми і навчальні плани.

4. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.

Література:

 1. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 2. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 3. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.

 4. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 5. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.


Семінар 7. Головні тенденції підвищення якості навчального процесу

1. Гармонізація гуманітарного та технологічного аспектів навчально-пізнавальної діяльності. Проблема гуманітаризації вищої освіти.

2. Основні вимоги до системи засобів наочності. Класифікація ТЗН.

3. Потенціал комп’ютеризації, алгоритмізації та інформатизації в інтенсифікації навчального процесу.

4. Філософсько-методологічні основи формування всебічно розвиненої людини сучасної епохи.

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 4. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.

 5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

 6. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 7. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.


Семінар 8. Методичні засоби формування вмінь та усвідомлення інтелектуального потенціалу

1. Формування логічного, імовірнісного та креативного мислення.

2. Співвідношення індивідуальних та колективних форм організації діяльності.

3. Основні типи тестів та їх структура.

4. Комп’ютерні форми використання тестових матеріалів.

5. Методичні потенції та якість системи методичного забезпечення.

Література:

 1. Бабанский Ю.В. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 3. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 4. Кларин Н.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.

 5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. - К., 1996.

 6. Пискунов И.У. Организация учебного труда студентов. – Минск, 1990.

 7. Эсаулов А.Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов. - М., 1982.САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Методика підготовки та проведення лекцій з філософії

Роль та функції лекцій. Види навчально-програмних лекцій. Особливості реалізації репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах лекції. Єдність методичного та методологічного аспектів лекції з філософії. Творчий аспект лекції. Структура лекції. Основні форми лекцій з філософії: монологічна, інтроспективна та діалогічна. Головні способи викладу матеріалу в лекції з філософії. Етапи та особливості підготовки лекції з філософських дисциплін. Неперервність роботи над текстом лекції.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. – М., 2004.

 4. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник /Під ред. І.В.Бичка. – К., 1994.


Тема 2. Філософський семінар: цілі, організація, ефективність

Семінар як активна форма навчального процесу. Структура, особливості та функції семінару з філософії. Методичне забезпечення семінару: план, завдання, література, поради. Активність студентів – прогнозування, підтримка, керування. Втілення репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах філософського семінару. Основні способи та прийоми організації семінарського заняття. Роль системи питань і завдань в досягненні мети семінару. Індивідуалізація навчання і контрольні функції семінару. Методика підготовки філософського семінару.

Література:

 1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М., 1999.

 2. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988.

 3. Семинарские занятия по философии. – М., 1981.

 4. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М., 1991.

 5. Чекаль Л.А., Черній А.М. Філософський практикум. – К., 1998.


ТЕМАТИКА ІНДЗ

Реферати, есе


1. Психологія навчальної діяльності студента.

2. Викладання у вищій школі як розвиваюче навчання.

3. Психологія активних методів навчання.

4. Методи інтерактивного навчання.

5.Методи проблемного навчання.

6. Методика організації та керівництво навчальною дискусією.

7. Мета та завдання викладання філософії у вищій школі.

8. Методичні особливості викладання філософських дисциплін.

9. Організація самостійної роботи студента з літературою.

10. Методичне забезпечення роботи з першоджерельною літературою.

11. Контроль та корекція навчальної діяльності студента.

12. Оцінка результатів навчальної діяльності студентів.

13. Виховна робота у вищій школі.

14. Методика підготовки філософського семінару.

15. Організація філософських студентських товариств.


ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ


Контрольні питання для самоперевірки


ВАРІАНТ 1

 1. Сучасні філософсько-методологічні засади систематизації основних предметів навчання і виховання.

 2. Професійно-кваліфікаційні характеристики та державні стандарти освіти.

 3. Навчальний процес як єдність виховання та викладання.

 4. Культуротворча та людинотворча функції філософії. Формування філософської культури особистості.

 5. Провідні парадигми філософського мислення. „Софійний” та „епістемний” способи філософування.

 6. Взаємозв’язок змісту і логіки курсу філософії.

 7. Викладання філософії і профіль вузу (факультету).

 8. Інформаційно-керуючі, коректуючі та контролюючі функції засобів методичного забезпечення.

 9. Потенціал системи: першоджерельні тексти, підручники, посібники, методичні розробки.

 10. Критерії педагогічної майстерності.

 11. Класифікація методів навчання.

 12. Принципи та основні характеристики репродуктивного навчання.

 13. Принципи проблемного та модульного викладання та засвоєння філософії.

 14. Аргументація: єдність методологічного, соціального, психологічного та методичного аспектів.

 15. Особливості реалізації репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах лекції.

 16. Основні форми лекцій з філософії: монологічна, інтроспективна та діалогічна.

 17. Семінар як активна форма навчального процесу.

 18. Методичне забезпечення семінару: план, завдання, література, поради. Активність студентів – прогнозування, підтримка, керування.

 19. Основні способи та прийоми організації семінарського заняття.

 20. Етапи розгортання потенціалу особи: самооцінка, самоосвіта, самовиховання.

 21. Основні форми самостійної роботи при вивченні філософії. Роль викладача та методичне забезпечення самостійної роботи. Методика складання питань, завдань та вправ.

 22. Контроль та самоконтроль, їх функції та зміст.

 23. Поточний, модульний та підсумковий контроль.

 24. Роль консультацій, їх типи та структура.

 25. План роботи кафедри та педагогічне навантаження.

 26. Особливості роботи з бакалаврами і магістрами, аспірантами та здобувачами.


ВАРІАНТ 2

 1. Моделі систематизації основних предметів навчання та виховання.

 2. Гносеологічний зміст методики як науки. Структура методики та її місце в навчальному процесі.

 3. Феномен філософського знання. Філософія як специфічний вид пізнання.

 4. Принциповий історизм філософського знання. Логічні та історичні принципи класифікації філософських систем.

 5. Пріоритет філософії та гуманітарних в сучасній вищій школі. Програма курсу як основа підготовки та організації навчального процесу.

 6. Методичний аспект єдності аудиторної та позааудиторної роботи у вивченні при вивченні філософії.

 7. Базовий та супутні рівні системи методичного забезпечення.

 8. Підручник, його структура, та зв’язок з програмою курсу філософії.

 9. Класифікація методів навчання.

 10. Методичний потенціал проблемних ситуацій.

 11. Роль та функції лекцій.

 12. Єдність методичного та методологічного аспектів лекції з філософії. Структура лекції.

 13. Етапи та особливості підготовки лекції з філософських дисциплін.

 14. Структура, особливості та функції семінару з філософії.

 15. Втілення репродуктивного, проблемного та модульного методу в умовах філософського семінару.

 16. Роль системи питань і завдань в досягненні мети семінару. Індивідуалізація навчання і контрольні функції семінару.

 17. Передумови, напрямки та зміст самостійної роботи студентів.

 18. Структура вільного часу та самостійна робота студентів.

 19. Реферати, творчі завдання.

 20. Основні типи, форми та рівні контролю в навчальному процесі.

 21. Екзамен, особливості письмового екзамену. Залік.

 22. Основні функції та напрямки роботи кафедри філософії.

 23. Професорсько-викладацький склад.

 24. Підвищення кваліфікації. Основні критерії оцінки роботи викладача.

 25. Система аналітично-методичних груп та семінарів кафедри. Рівні організації методичної роботи.

 26. Методика підготовки філософського семінару.ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Еволюція методики викладання філософії.

 2. Методика нормативного навчання.

 3. Методика орієнтуючого навчання.

 4. Методика продуктивного навчання.

 5. Місце методики в гносеологічній класифікації наук.

 6. Структура методики як науки.

 7. Основні принципи методики викладання філософії.

 8. Структура учбово-пізнавального процесу.

 9. Єдність виховання, викладання і учення.

 10. Взаємозв'язок змісту і логіки курсу філософії.

 11. Викладання філософії і профіль вузу.

 12. Взаємозв'язок стратегії навчання і стратегії учення.

 13. Основні вимоги до викладача філософії.

 14. Класифікація методів навчання.

 15. Принцип репродуктивного навчання.

 16. Зміст репродуктивного методу навчання.

 17. Принципи проблемного навчання.

 18. Зміст проблемного методу навчання.

 19. Принципи модульного навчання.

 20. Зміст модульного методу навчання.

 21. Роль лекції в учбово-виховному процесі.

 22. Класифікація учбових лекцій.

 23. Функції лекції в учбово-виховному процесі.

 24. Способи викладу матеріалу в лекції з філософії.

 25. Проблемна лекція з філософії.

 26. Особливості слухання лекцій.

 27. Основні етапи підготовки до лекції.

 28. Сценарій сучасної лекції з філософії.

 29. Цілі та функції семінарського заняття.

 30. Особливості семінару з філософії.

 31. Основні способи та прийоми організації семінару.

 32. Методика підготовки до семінару.

 33. Методика проведення семінару.

 34. Проблемний семінар з філософії.

 35. Модульний підхід на семінарських заняттях.

 36. Структура вільного часу і проблема самоосвіти.

 37. Переду мови й основні напрямки СРС.

 38. Зміст і головні форми СРС.

 39. Основні типи завдань в курсі філософії.

 40. Критерії екзаменаційних оцінок по філософським дисциплінам.

 41. Основні типи контролю в учбовому процесі.

 42. Основні форми контролю в учбовому процесі.

 43. Основні рівні контролю в учбовому процесі.

 44. Загальний вимоги та особливості проведення іспиту з філософії.

 45. Загальні вимоги та особливості проведення заліку з філософії.

 46. Консультація як форма учбового процесу.

 47. Типи консультацій з філософії.

 48. Основні етапи підготовки до консультації.

 49. Психологічний аспект проведення консультацій.

 50. Основні рівні засвоєння учбового матеріалу.

 51. Методика підготовки та проведення письмових іспитів.

 52. Роль засобів наочності у курсі філософії.

 53. Основні вимоги до системи засобів наочності.

 54. Критерії добору елементів системи наочності.

 55. Класифікація сучасних ТЗН.

 56. Консультативні можливості ТЗН.

 57. Методичні особливості занять з використанням ТЗН і засобів наочності.

 58. Зв'язок усної та письмової мови у викладанні філософії.

 59. Викладання філософії та основні види письмової наукової мови.

 60. Структура анотації.

 61. Структура тез як вторинного жанру наукової мови.

 62. Структура реферату.

 63. Структура рецензії.

 64. Комп’ютеризація, алгоритмізація та інформатизація як фактори інтенсифікації.

 65. Інформатизація як тенденція у соціальному житті і освіті.

 66. Принципи побудови комп'ютерних навчаючих програм.

 67. Інформатизація і еволюція суб'єкту учбово-пізнавальної діяльності.

 68. Роль викладача в умовах використання комп'ютерних систем.

 69. Основні функції та напрямки роботи кафедри філософії.

 70. Організація методичної роботи кафедри.

 71. Професійні вміння викладача філософських дисциплін.

 72. Основні критерії оцінки праці викладача.

 73. Складові авторитету кафедри філософії у ВЗО.

 74. Державні стандарти освіти і навчальні плани.

 75. Структура навчальних планів.

 76. Робочі програми і навчальні плани.

 77. Нормативний аспект навчально-виховного процесу.

 78. Соціальне підґрунтя дистанційного навчання.

 79. Принципи дистанційного навчання.

 80. Основні типи тестів та їх структура.

 81. Аудиторні і комп'ютерні форми використання тестових матеріалів.

 82. Основні елементи системи методичного забезпечення.

 83. Базовий ті супутні рівні методичного забезпечення.

 84. Критерії визначення якості підручника.

 85. Роль практики у філософській освіті.

 86. Основні форми практик і рівні освіти.

 87. Методичний аспект рейтингу у навчанні.

 88. Методичні концепції та якість системи методичного забезпечення.

 89. Роль системності і послідовності в методичному забезпечені.1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи