Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
Сторінка1/4
Дата29.07.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /РП. Методика викладання ф_лософських дисципл_н у ВШ.doc
2. /РП.Акс_олог_я знання.doc
3. /РП.Наука _ рел_г_я.doc
4. /РП.Синергетика.doc
5. /РП.Ф_лософ_я пол_тики.doc
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Аксіології знання
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

декан філософсько-теологічного факультету

________________________проф. Балух В.О.


„__30_”________серпня ___________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Науки і релігії


для спеціальності 7.02.03.01; 8.02.03.01 – філософія_________________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ____________філософсько-теологічний__________________________________


Кафедра _____філософії_________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарс.) (год)

Самостійна

робота (год)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна


5С/

9

108/

126


3

17/


17


17/


17


74/


92-

9

-


Заочна


5С/
9

108/

126

3

10/

12

-

98/

114

-

9

-


Робоча програма складена на основі __________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ___д.ф.н., проф. Марчуком М.Г.____________________

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _філософії_____________

протокол № _1_ від "_30_" __серпня__ 2010 року


Завідувач кафедри філософії ___________/____Марчук М.Г.____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету

"_30_ " _серпня__ 2010 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету ______________/___Гасяк О.С.___/

(підпис) (прізвище, ініціали) 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА: МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ


Головна мета курсу «Наука і релігія» – всебічне висвітлення різноманітних аспектів взаємовідношення науки і релігії. Він призначений для студентів, які навчаються за фахом "філософія". Програма курсу передбачає знайомство студентів з основними підходами до релігії, вивчення поняттєвого апарату релігійного знання, знайомство з основними етапами становлення науки та особливостями її впливу на релігію. Наука і релігія розглядаються в курсі як форми свідомості, специфічні форми діяльності, що мають свої специфічні настанови, історію, поняття, категорії. В основу курсу покладено праці відомих теоретиків: Расела, Лакатоса, Куна, Барбура, Попера й ін. У межах курсу аналізуються своєрідність і взаємозв'язок наукових, філософських і релігійних підходів у розв'язанні світоглядних проблем. Курс “Наука й релігія” дає можливість познайомитися з різними типами співвідношення науки і релігії, характерними для культур Заходу й Сходу, а також для прихильників атеїстичного світогляду.

Метою курсу є також підготовка фахівців, які здатні ставити і на сучасному рівні розв’язувати ключові проблеми взаємодії та взаємозв’язку науки і релігії.

Курс містить дві частини, перша з яких присвячена історії взаємодії науки і релігії, а в другій розглядаються сучасні проблеми взаємодії науки і релігії.

Як розв’язується проблема походження життя та виникнення людини в релігійному й атеїстичному світогляді? Як можуть сприйматися сучасні наукові уявлення про матерію, час, енергію, простір у світлі наукового і релігійного світоглядів? Які уявлення науки і релігії про існування душі людини? Що таке чудо з погляду науки і релігії? Студенти вивчають різні відповіді на ці й багато інших найважливіших питань і самі роблять світоглядний вибір.

Серед основних завдань, які ставить перед студентами курс «Наука і релігія», можна виділити такі:

 • опанування цілісною системою знань з історії розвитку філософських, природничонаукових уявлень про людину та навколишній світ у їхньому нерозривному зв'язку з релігійними традиціями;

 • формування стійких уявлень про специфіку осмислення в релігійному та нерелігійному світогляді основних досягнень природознавства і НТР;

 • оволодіння прийомами порівняльного аналізу природничонаукових поглядів, які розвиваються в руслі креаціонізму й еволюціонізму;

 • розуміння взаємозв'язку та суперчливого характеру проблем, які виникають на стику релігійного, філософського та наукового світоглядів;

 • оволодіти навичками роботи з філософськими, віроповчальними, науковими текстами, пов'язаними з проблемами співвідношення науки і релігії;

 • вдосконалення вміння встановлювати зв'язок між науково-філософськими концепціями й відповідними системами життєвих і культурних цінностей.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

В результаті опанування курсу студент повинен:

знати специфіку предмета, ключові проблеми, основні поняття, категорії, концепції та методи розуміння науки і релігії в їхньому історичних та логіко-змістових вимірах;

розуміти природу філософського осмислення науки і релігії, сутність та закономірності соціокультурного функціонування науки як людської практики і релігії як світогляду, зміст та логіку взаємозв’язку методологічних принципів філософського аналізу релігії,

вміти застосовувати володіння принципами філософського аналізу науки і релігії.


2.ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п

НЕ

Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Назва змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності, поточний контроль та бали

ІНДЗ

на вибір

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Модуль 1. Історичні трансформації взаємовідносин науки і релігіїНЕ 1.1.


Знати: предметну та методичну специфіку курсу

Розуміти: особливість наукового і релігійного мислення

Вміти: виокремити головні атрибути науки і релігії


Наука і релігія: культурна єдність смислу.

 • Магія - релігія - наука як щаблі духовної еволюції людства (Дж. Фрезер).

 • Класифікація релігій та джерела їх ви­никнення (Е.Тейлор).

 • Раціональність міфу і релігії (К.Хюбнер).

 • Міфологічно-релігійні та практичні джерела знання.

2


2


-термінологія(2)


-творче завдання(2)


-тестування(2)


реферат,


рецензія,


анотація

3

6

НЕ

1.2.

Знати: джерела і передумови становлення наукового знання

Розуміти: закономірний характер виникнення науки

Вміти: проаналізувати системність генези науки

Міфологічно-релігійні витоки знання Стародавнього світу

 • Відкриття писемності.

 • Зачатки математики і наук.

 • Врівноваженість магічного та раціона­льного в досвіді.2

2


-творче завдання(3)


-словникова робота(2)


-тестування(2)реферат,

рецензія,


анотація311

НЕ

1.3.


Знати: специфіку науки і релігії в Античності

Розуміти: передумови становлення наукового знання Античності

Вміти: порівняти зародки наукового знання із міфологічними віруваннями.

Античність: нові шляхи релігії і науки.

 • Знання і мудрість в античній традиції.

 • Філософський контекст формування наукового знання. Філософське та релігійно-містичне розуміння числа у піфагорійській школі.

 • Медицина і астрономія.

 • Релігійний синкретизм еллінсько-римської епохи і його вплив на нау­ку та освіту.

 • Становлення математики як науки.
2

2


-аналіз першоджерел(2)


-творче завдання(2)


-тестування(2)реферат,


анотація


рецензія3

6НЕ

1.4.

Знати: засади становлення науки і релігії середніх віків

Розуміти: фундаментальний характер релігійних і наукових пошуків середньовіччя

Вміти: розкрити схоластичний характер західноєвропейського знання

Наука у релігійно-культурному контексті середніх віків

 • Перехід від науково-теоретичних інтересів античності до релігійно-моральних пошуків середньовіччя.

 • Особли­вості засвоєння античної наукової спадщини у країнах середньовічного Сходу.

 • Синтез магії та науки. Схоластичний характер західноєвропейської науки.
2


2-аналіз першоджерел(2)


-творче завдання(2)


-тестування(2)реферат,


анотація


ессе
36

НЕ

1.5.

Знати: основні ознаки класичного природознавства

Розуміти: взаємовплив християнства і новочасної науки

Вміти: проаналізувати синтез філософії, релігії та науки

Класичне природознавство та релігія: проблеми взаємовпливу

 • Християнська метафізика як фактор становлення і прогресу науки.

 • Спекулятивно-метафізичні та надприродні інтерпретації ідей та принципів природознавства.

 • Атеїстична спрямованість науки епохи Просвітництва.

 • Ідеї еволюціонізму та анти еволюціонізму в науці XIX – XX ст.

 • Синтез філософії, релігії та науки.
2

2

аналіз першоджерел(2)


-творче завдання(2)


-тестування(1)

реферат,


анотація


ессе


3

10

НЕ

1.6.

Знати: передумови становлення науки ХХ ст.

Розуміти: історичні реконструкції в сучасній науці

Вміти: проаналізувати специфіку наукового і релігійного пізнання

Наука і релігія у XX ст.: нові шляхи взаєморозуміння

 • Історична реконструкція алхімічного міфу в науковій свідомості XX ст.

 • Протиставлення астрономії та астрології: і за і проти.

 • Нетрадиційне знання в межах історичних реконструкцій науки (К.Поппер, Т.Кун, І.Лакатос, П.Фейерабенд).2

2модульна контрольна робота

реферат,


анотація


ессе


3

6УСЬОГО ЗА МОДУЛЬ

1 -

35
Модуль 2. Взаємозв’язок релігії та науки в контексті сучасних глобальних викликів

НЕ

2.1.

Знати: особливості діалогу між наукою і релігією

Розуміти: основні концепції взаємозв’язку релігії й науки

Вміти: проаналізувати основні проблеми у взаємовідношенні релігії й науки

Наука і релігія: діалог у світі пізнання

- М.Планк. Релігія і природознавство

- Б. Рассел. Конфлікт розуму та віри

- В. Вернадський. Наука і релігія в дзеркалі космізму2

2


-усне опитування(2)


-словникова робота (2)


-тестування(1)реферат,

анотація


доповідь320

НЕ

2.2.

Знати: сучасний стан науково-релігійної взаємодії

Розуміти: основні перешкоди до діалогу між релігією й наукою

Вміти: осмислити нові історичні перспективи діалогу між наукою і релігією

Діалог науки і релігії в контексті сучасності

- Н.Вінер.Творець і робот

- І.Пригожин. Синергетичне мислення і оновлений креаціонізм

- Ф. Капра. Холістична парадигма: синтез раціоналізму Заходу і містицизму Сходу1

1модульна контрольна робота

реферат,


анотація


ессе


3

15УСЬОГО ЗА МОДУЛЬ

1 -

35

70


МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ (ЗАЛІК)
30УСЬОГО БАЛІВ
100

3. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Наука і релігія: культурна єдність смислу

1. Уявлення про магію, релігію і науку як етапи духовної еволюції людства.

2. Передумови виникнення релігій та її різновиди.

3. Зв’язок раціонального та ірраціонального в міфології та релігії.

Література:

 1. Барбур Иен. Религия и наука: история и современность. – М., 2003.

 2. Брук Джон Хед.ш. Наука и религия: историческая перспектива. – М., Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея, 2004.

 3. Вернадськгт В.И. Труды по всеобщей истории науки. – М., 1988.

 4. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. – М., 1983.

 5. Касавин И.Т. Знание за пределами науки. – М, 1996.

 6. Маркова Л. А. О возможностях соотношения науки и религии //Вопросы философии, №11, 1997.

 7. Напшов В. В. В поисках иных смыслов. – М., 1993.

 8. Пікашова Т. Д., Шашкова Л. О. Основи історії науки і техніки. – К., 1997.

 9. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983

 10. Уайтхед А. Религия и наука //Заблуждающийся разум? – М., 1990. – С. 448 – 462.


Тема 2. Міфологічно-релігійні витоки знання Стародавнього світу

1. Виникнення писемності та математичного знання.

2. Поєднання магічних і раціона­льних елементів у досвіді.

3. Зв’язок астрологічних спостережень і практичної діяльності.

Література:

 1. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. – М., 1983.

 2. Грюнбаум А. Происхождение против творения //Вопросы философии, № 2, 1995.

 3. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – М., 1990.

 4. Комаров В. Н. Наука и миф. – М., 1990.

 5. Научные и вненаучные формы мышления. – М., 1996.

 6. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

 7. Франко I. Сотворения світу. – W., 1994.

 8. Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.


  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання)
...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової географічної освіти та навчальних підручників І посібників затверджених...
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи