Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики
Сторінка1/2
Дата29.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2
1. /РП. Методика викладання ф_лософських дисципл_н у ВШ.doc
2. /РП.Акс_олог_я знання.doc
3. /РП.Наука _ рел_г_я.doc
4. /РП.Синергетика.doc
5. /РП.Ф_лософ_я пол_тики.doc
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Методики викладання філософських дисциплін у вищій школі
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Аксіології знання
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Науки І релігії
Робоча програма за кредитно-модульною системою навчання з Синергетики
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

декан філософсько-теологічного факультету

________________________проф. Балух В.О.


„__30_”________серпня ___________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з Філософії політики


для спеціальності 7.02.03.01; 8.02.03.01 – філософія _____________________________

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет ____________філософсько-теологічний_________________________________


Кафедра _____філософії________________________________________________________

Нормативні

дані


Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарс.) (год.)


Самостійна

робота (год)

Розрахункові, графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)


Денна

5С/

9


108/

126

3

17/

17

17/

17

74/

92

-

-


9

-


Заочна

5С/9

108/

126

3

10/

12

-

98/

96

-

-

9

-Робоча програма складена на основі __________________________________________________________________

(назва типової програми, дата затвердження)


Робоча програма складена ___асист. Цинтилою О.В.___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _філософії_____________

протокол № _1_ від "_30_" __серпня__ 2010 року


Завідувач кафедри філософії ___________/____Марчук М.Г.____/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою філософсько-теологічного факультету

"_30 " _серпня__ 2010 року


Голова методичної ради

філософсько-теологічного факультету ______________/___Гасяк О.С.___/

(підпис) (прізвище, ініціали)


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання курсу

Курс «Філософія політики» є пропедевтикою сучасної політичної проблематики і має на меті показати взаємозв’язки та взаємовпливи філософських та політичних парадигм. В курсі охоплюються та аналізуються ті теорії та концепції, навколо яких зосереджені основні науково - методологічні дискусії світової філософської спільноти та які реально детермінують як основний зміст філософії, так і загальнополітичну діяльність, стратегію та тактику. філософія політики вивчає закономірності розвитку політичної діяльності, допомагаючи поміщати явища у такі штучні умови, у яких зацікавлене суспільство. Філософія політики дає пояснення і обґрунтування системи існуючих загальноприйнятих цінностей, збагачує мотиваційні структури майбутніх випускників розумінням гуманістичного смислу їх діяльності. Філософія Політики посідає особливе місце у формуванні світогляду, осмислення загальнолюдського, гуманістичного змісту етичних, естетичних і правових цінностей сучасного світу.

Мета курсу “Філософія політики”:

Мета курсу – подати комплексне уявлення про сучасну гуманітарну та українську державотворчу перспективу: основні теоретичні підходи, методологічні принципи, філософсько-політичні рефлексії, дискурсивні практики та експериментальний практико-дослідницький аналіз. Окрім того, окреслення головних антропологічних проблем у філософії політики та формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у процесі вивчення дисципліни є осмислення студентами специфіки сучасної філософії, яка допоможе їм, майбутнім спеціалістам, розкрити максимальні теоретичні та практичні перспективи фахової самореалізації в процесі європейської самоідентифікації України.


1.2 Завдання курсу:

 • виявити контекст основних філософсько-політичних традицій;

 • окреслити основні проблемні питання філософсько-політичних досліджень;

 • розглянути основні політично-ідеологічні парадигми сучасності та показати їх взаємозв’язок із загально світоглядними та філософськими проблемами;

 • проаналізувати філософсько-політичну проблематику в контексті процесів державотворення;

 • виробити світоглядно-політичні орієнтири, спрямовані на визначення кожної людини, її антропологічної та онтологічної цінності в контексті політичних процесів.

 • Застосування в рамках практичних завдань класичних та сучасних методів науково-філософського пізнання – дедукції, індукції, діалектики, феноменології, психоаналізу, герменевтики тощо;

 • осмислення історичного розвитку суспільства та визначальних тенденцій його сучасного поступу;

 • самоутвердження себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві;

 • застосування форм та способів філософського дискурсу для обґрунтування власного світогляду (переконання).1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

В результаті опанування курсу студент повинен:

Знати: основні теоретичні уявлення про різноманітні форми політичної діяльності, співвідношення істини і похибок, знання і віри, особливості функціонування політичної складової знання у попередні історичні епохи і в сучасному суспільстві, про системи релігійних, моральних і інтелектуальних цінностей, їх значення в історії людства і в різних культурних традиціях;

 • діалектику формування політичної діяльності особистості, її свободи і відповідальності, своєрідність інтелектуального, морального і естетичного досвіду різних історичних епох;

 • мати уявлення про філософські концепції політики, про роль свідомості і самосвідомості в політичній діяльності;

Розуміти: роль філософії у розвитку політики, розглядати соціальні і етичні проблеми в процесі політичної діяльності, розрізняти історичні типи політичної діяльності, знати структуру, форми, методи наукового пізнання в їхньому історичному розвитку, сучасні філософські моделі політичного існування;

- смисл співвідношення індивідуального та загального в політичній діяльності, суть традиції філософського осмислення політичного процесу, дискусії про характер змін, які відбуваються з людиною і людством на рубежі третього тисячоліття;

Вміти: осмислювати історичний розвиток суспільства та визначальні тенденції його сучасного поступу;

 • оволодіти методикою наукового аналізу в контексті філософсько-світоглядного, ціннісно-смислового визначення;

 • самоутвердити себе як особистості та фахівця на засадах пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві.


2. Структура змістових модулів , навчальних елементів
дисципліни “Філософія політики” та навчальної діяльності студентаКомпетенції (прогнозовані

результати навчання)

Назва модуля (М) або

навчального елементу (НЕ)
Зміст навчального елементу

вид заняття

Види діяльності

та поточного контролю

кількість балів

ІНДЗ

(за вибором)

к-сть балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ

Л

С
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Модуль 1.


Знати:

- у чому полягають особливості філософії політики та її розгляду політичної діяльності

- поняття політики та філософії політики,

Розуміти:

- структуру та основні функції філософії політики;

- значення філософії як інструменту політики

- гуманістичний зміст взаємодії суспільства та особи;

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- виділити основні риси філософії політики,

- розглянути Україну у сфері політико-філософських ідей


НЕ 1.1.

Філософія політики – світоглядне обґрунтування політичних ідей

1 Філософія і політика: взаємозв’язок, взаємовплив та розвиток.

2.Політика як сфера виявлення філософії.

3.Гуманістичний смисл взаємодії суспільства, політичної особи та політики.

4.Політика як стратегія життя та сенс діяльності.

5. Філософія як інструмент політики.

6. Україна в сфері політико-філософських ідей.2

2


усне опитування

фронтальне опитування
3


8

Аналітичні доповіді, пошуково-творча робота

3

11
Знати:

- особливості предмету історії філософії політики; значення історії філософії політики для сучасності;

- особливості розвитку філософських ідей у різні часи;

Розуміти:

- процес становлення філософії політики

- зміст філософсько-політичних ідей українських філософів

- значення філософії політики для інших сфер наукової діяльності


Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- орієнтуватися у вчення філософів різних епох

- порівнювати вчення різних представників.НЕ 1.2.

Історія філософії політики. Основні етапи. Підґрунтя основних світових політичних ідеологій

1.Становлення філософії політики. Значення даного виду знання для розвитку науки, політики, політичної діяльності.

2.Зміна парадигми і контексті зміни часових епох.

4.Основні етапи становлення філософсько-політичної думки.

5.Філософсько-політичні ідеї українських філософів.

6. Огляд основних політичних ідеологій. Аналіз. Порівняння


2

2

усне опитування
3Порівняльні доповіді:

 • Антична філософія

 • Середньовічна філософія

 • Відродження

 • Новий час та Просвітництва

 • Філософія ХХ ст.

 • Українська філософія

Хронологічно-тематична таблиця на тему «Філософсько-політичні погляди у різні епохи»


36Знати:

- особливості розв’язання проблеми визначення людини в політичній

діяльності

- місце і роль людини в системі філософії політики;

Розуміти:

- особливості політичної творчості;

- смисли політичної діяльності

- значення політичної діяльності

- вплив людини на формування політичної думки

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- визначати особливості людського ставлення до політичної діяльності

- класифікувати ставлення людини до політики і філософії політики.НЕ 1.3.


Політична антропологія

 1. 1. Людина політична. Різноманітність підходів до суті “політичної людини”.

 2. Смисли політичної діяльності.

 3. Політика як творчість,

 4. Людське в політичних процесах, Вплив людини на формування політичної думки.

 5. Людина як частина політичного процесу, політичної маси. Воля до влади. Харизма. Рівність і єдність, підкорення інтересів політичній еліті.
2

2

усне опитування, контрольна робота

3

10

Письмове завдання:

- Основні проблеми людини в політиці

- Порівняння політики та політичної діяльності

- Людина в політичних процесах процесах

- Політична творчість і творчість у політиці.

- у чому сенс політичної діяльності5

13
Всього за модулем 1.

30
2

3

4

5

6

7

8

9

10
Модуль 2.

Знати:

- основні аспекти вивчення проблеми політичної онтології;

- проблема єдиного і множинного в політичних процесах

- основні складові політичного буття

Розуміти:

- значення гармонії в політичному процесі

- головні аспекти проблеми єдиного і множинного в політчиних процесах

- риси політичних онтологічних систем

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- визначали основні онтологічні проблеми у взаємозв»язку із полічиними процесами та явищами.

- аргументовано демонструвати можливість існування чи не існування гармонійного розвитку у політичній діяльності


НЕ

2.1.

Політична онтологія.


1. Визначення основних онтологічних проблем у взаємозв’язку із політичними процесами та явищами.

2.Проблема єдиного і множинного в політичних процесах.

3. Гармонія політичних структур та суспільних відносин.

4. Методологічно-праксеологічні аспекти політичних онтологічних систем.2

2

практичне завдання;

усне опитування

фронтальне опитування

3


3

Завдання:

- проаналізувати матеріал, який подається у новинах за темою лекції, давши відповіді на такі запитання:

- чи можлива гармонія в політиці,

- єдине та множинне в політичній діяльності;

- Яким чином суспільне буття поєднане із буттям політичним.5

6


Знати:

- основні цінності в політичній діяльності і ставлення до них філософії політики

- особливості влади. ЇЇ феномен.

- розрізняти суб'єкт і об'єкт влади.

Розуміти:

Проблеми

- визначення етичної політики та політичної етики

- співвідношення ідеалу та реальності.

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- співставляти суб»активні та об»активні проблеми влади

- визначати роль методології філософського пізнання політичної діяльності

- наводити конкретні приклади реальних виявлень різних смислових наголосів поняття пізнання;

НЕ

2.2.

Політична аксіологія. Цінність влади

 1. Влада як функція соціуму: професійний розподіл та його зміни.

 2. Парадигма служіння та підкорення.

 3. Суб’єкт-об’єктні проблеми влади.

 4. Психо-соціальний аспект влади.

 5. Етика і політика. Головні цінності політики та людини політичної. Роль політичних цінностей та їх легітимізація.

 6. Особистий та масовий та суспільний егоїзм. Відношення ідеалу і реальності.
2

2

практичне завдання;

усне опитування


3


3

Доповідь:

Хто є об»єктом політичної діяльності?

- Чи можлива етика в політиці?

- Що є цінністю в політичній діяльності

- Що домінує у політиці: індивідуальне чи загальне?

5

5

Знати:

- особливості пізнання у філософії політики;

- місце і роль істини в політичній діяльності.

- оперувати поняттями, що означають істину, пізнання емпіричний та теоретичний рівні пізнання у філософії політики.

- визначати можливість, імовірність і дійсність в політиці.

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- визначати особливості людського існування,

- класифікувати політичну необхідність і випадковість, системність.

- визначати якість, кількість і міру в політиці.

Розуміти:

- взаємовплив істини та політики

- значення можливості, дійсності та імовірності і політиці

- важливість співвідношення якості, кількості та міри у політиці


НЕ

2.3.

Гносеологія у філософії політики. Закони і категорії філософії політики. 1. Види знання та політика. Політичне та філософське у знанні.

 2. Суб’єкт та об’єкт пізнання у політиці. Пізнання та політична практика.

 3. Політика та істина. Істинна політика.

 4. Інтелектуально-чуттєвий аспект політичної діяльності. Творчість в політиці.

 5. Емпіричний та теоретичний рівні. Можливість, дійсність, імовірність в політиці. Політична необхідність і випадковість. Частина і ціле.

 6. Політичні суперечності та гармонія в політиці. Системність. Якість, кількість, міра в політиці.

2

2


усне опитування

фронтальне опитування

контрольна робота

3


15

Доповіді:

- Прояви суб»активного та об»активного у політиці

- Нераціональне у політичній діяльності

- Політична необхідність та випадковість
10


Знати:

- особливості політчиної свідомості

- особливості ідеології та суспільної психології

- структуру та різновиди політичної ідеології

Розуміти:

- відмінності між ідеологією та суспільною психологією

- різновиди політичних ідеологій сучасності

- взаємозв»язок складових елементів політичної ідеології

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- порівнювати ідеологію та суспільну психологію

- Порівнювати ідеологію та істину, ідеологію та науку.НЕ

2.4.

Політична свідомість

 1. Структура політичної свідомості. Типи політичної свідомості

 2. Ідеологія та суспільна психологія. Активність ідеології

 3. Ідеологія та істина. Ідеологія та наука.

 4. Структура політичної ідеології

 5. Різновиди сучасних політичних ідеологій

2

2

Практичне завдання., усне опитування
3


3


Аналітична доповідь за матеріалами новин за тиждень;

Визначення ідеології і її місце у різних країнах та в різних ситуаціях.

Політична ідеологія як засіб маніпуляції людською поведінкою.

36Знати:

- Основні методи політичного пізнання

- структуру сучасної методології політики

- теоретичні основи методології філософії політики

Розуміти:

- методологічні принципи політичного пізнання

- теоретичні засади політичного пізнання

- причини розширення методологічних впливів

Вміти:

- оперувати категоріально-понятійним апаратом даного навчального елементу;

- орієнтуватися в основних методах, які застосовує філософія політики для пізнання політичної дійсності.
НЕ

2.5.


Філософія політики як методологія політичного пізнання

 1. Теорія та методологія політичного пізнання.

 2. Методологія політики та теорія політичної дійсності

 3. Структура сучасної методології політики

 4. Розширення сфери дії методології політики
2

2

усне опитування

контрольна робота3


10

Доповіді:

- Основні методи дослідження у філософії політики

Складові методологічного дослідження

3


13Всього за модулем 2.

40
Всього за М1 та М2

70
Модуль 3(підсумковий). Залік

30


17

17Всього балів за М1-М2-М3

1003. Зміст завдань самостійної роботи та запитань для самоперевірки її виконання

ЗМ

НЕ

в яких

передбачено СМ

Тема, завдання самостійної роботи

Види діяльності та форми перевірки й оцінювання самостійної роботи

Список рекомендованої літератури до теми

ЗМ 1, НЕ 1.1

Філософія політики – світоглядне обґрунтування політичних ідей

Визначити взаємозв»язок політики та філософії, гуманістичний смисл взаомдії особи та суспільства, перетворення людини на «особу політичну»

вміти синтезувати методологічний філософії та політики у конкретному дослідженні

1) реферативні роботи – 2б.

2) усні відповіді - 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38, 16, 18, 22, 29, 30.

додатково – 6,2,16,12,13,19

ЗМ 1, НЕ 1.2

Історія філософії політики. Основні етапи. Підґрунтя основних світових політичних ідеологій

Визначити основні етапи розвитку філософії політики, зміст та основні риси провідних політичних ідеологій

вміти аналізувати провідні філософсько-політичні ідеї, орієнтуватися у зміні парадигми щодо питань філософії політики

1) реферативні роботи – 2б.

2) аналітичний конспект першоджерел – 2б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38,, 18, 22, 29, 30, 32, 36.

додатково: 3,7,14,18,22,25

ЗМ 1, НЕ 1.3

Політична антропологія

Визначити різноманітність підходів до суті «політичної людини», вплив людини на політичні процеси

вміти порівнювати філософську творчість і творчість у політиці, аналізувати зміну антропологічних настанов, цінностей та пріоритетів, залежно від політичних умов існування


1) реферативні роботи – 2б.

2) усні відповіді – 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38,, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

додатково – 2, 4, 6, 9.,


ЗМ 2, НЕ 2.1

Політична онтологія.

Визначити Основні онтологічні парадигми та їх взаємозв’язок із сферою політичного буття;

вміти використовувати розуміння їх соціальних функцій в дослідженні конкретних явищ політичного життя, розрізняти єдине і множинне у політичних процесах.

1) реферативні роботи – 2б.

2) усні відповіді – 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

додатково – 8,23


ЗМ 2, НЕ 2.2

Політична аксіологія

Визначити владу як функцію соціуму, суб»єкт-об»єктні проблеми влади, головні цінності політичної діяльності і політичного діяча; вміти аналізувати роль політичних цінностей в житті людини, здійснювати подальший пошук гармонії у політиці, морально-ціннісну орієнтацію

1) реферативні доповіді – 2б.

2) усні відповіді – 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21.

додатково – 17, 5,, 10, 32, 38

ЗМ 2, НЕ 2.3

Гносеологія у філософії політики

Визначити закони і категорії пізнання у філософії політики; суб»єкт ат об»єкт пізнання у політиці, емпіричний та теоретичний рівні пізнання у політиці.

вміти розрізняти політичну діяльність та політичну практику, аналізувати можливість, дійсність та імовірність у політичних процесах.

1) реферативні роботи – 2 б.

2) усні відповіді – 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38, 29, 30, 32, 36.

додатково – 17, 25, 21,

ЗМ 2, НЕ 2.4

Політична свідомість

Визначити структуру політичної свідомості,

типи політичної свідомості, структуру політичної ідеології;

вміти розрізняти ідеологію та істину у політичній діяльності, аналізувати впив свідомого та несвідомого на формування політичних ідеологій.1) реферативні роботи – 2 б.

2) усні відповіді – 3б.


Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 29, 30, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50.

додатково – 17, 25, 21,

ЗМ 2, НЕ 2.5

Філософія політики як методологія політичного пізнання

Визначити теорію та методологію політичного пізнання, структуру сучасної методології політики;

вміти розрізняти політичну методологію та методологію політичної діяльності.1) реферативні роботи – 2 б.

2) усні відповіді – 3б.

Рекомендована література: 9, 10, 32, 38,, 22, 25, 29, 30, 32, 36.

додатково – 1,10, 11
  1   2

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Філософії політики iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи