В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс icon

В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс
Скачати 59.31 Kb.
НазваВ. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс
В.В. Олійник<> <> «___» ________<>2010<><> <><>р.<><> <> <> <>
Дата29.08.2012
Розмір59.31 Kb.
ТипКонкурс
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Університету

менеджменту освіти

_______ В.В. Олійник
«___» ________2010 р.
Положення

про конкурс на кращу науково-методичну розробку

в системі післядипломної педагогічної освіти


м. Київ – 2010 р.
Положення

про конкурс на кращу науково-методичну розробку

в системі післядипломної педагогічної освіти


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору науково-методичних розробок в системі післядипломної педагогічної освіти.

1.2. Конкурсний відбір здійснюється з метою підвищення рівня післядипломної педагогічної освіти в Україні.


^ 2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом ректора Університету менеджменту освіти АПН України (далі – Університет).

2.2. Оголошення про конкурс містить інформацію про строки, дати початку і закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення, порядок подання документів, номери контактних телефонів (факсу), прізвище, ім'я, по батькові відповідального за реєстрацію заявок, режим роботи конкурсного журі.

2.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома керівництва Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також розміщується на сайті Університету.

2.4. Конкурс, що його проводить Університет, є відкритим. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, наукові установи та навчальні заклади, які мають необхідну науково-теоретичну і фахову підготовку та підготували науково-методичну розробку відповідно до вимог.

2.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток 1) подається до Університету.

Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає ректор Університету.

2.6. Разом із заявкою подаються наступні документи:

 • науково-методична розробка в систеі післядипломної освіти України;

 • анотація, де автори коротко формулюють основні ідеї та зміст поданої на конкурс науково-методичної розробки;

 • рекомендація відповідного наукового чи науково-методичного органу (рекомендація має містити інформацію про актуальність розробки, можливості та результати її використання у навчально-виховному процесі, посилання на контингент, який може нею користуватися, установу, яка здійснює наукове керівництво);

 • відомості про автора (авторський колектив) із зазначенням його науково-методичного доробку.

2.7. На конкурс подаються науково-методичні розробки в галузі післядипломної педагогічної освіти за такими номінаціями (номінації можуть затверджуватись щороку):

 • спецкурси,

 • опорні конспекти та робочий зошит,

 • навчально-методичний посібник,

 • елективні курси;

 • електронні ресурси навчання.

2.8. У місячний термін незалежні експерти проводять експертизу з метою підготовки висновку відповідних конкурсних журі.

2.9. Авторам розробок, рішеннямм конкурсного журі визнаних кращими, присуджуються дипломи та премії. Ці розробки Науково-методичною радою Університету рекомендуються до друку (найкращі друкуються за рахунок Університету) та до впровадження у закладах післядипломної педагогічної освіти.

Результати участі в конкурсі враховуються під час засідання конкурсної комісії.

2.10. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації, оголошуються на сайті Університету.


^ 3. Технічні вимоги до науково-методичних розробок,

що подаються на конкурс


3.1. Науково-методичні розробки мають бути виконані державною мовою і подані у двох примірниках у вигляді комп’ютерного набору українською мовою у форматі *.doc чи *.rtf на дискеті або на CD-диску, а також у роздрукованому вигляді, виконані комп’ютерним набором, стандартним шрифтом (14) через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному. Сторінки мають бути пронумеровані. Список літератури має бути оформлений відповідно до сучасних вимог бібліографічного опису.


^ 4. Конкурсне журі

4.1. Конкурсні журі (далі – журі) створюються наказом ректора Університету з кожної номінації окремо. Орієнтовний склад журі – 9-11 осіб (голова журі, заступник голови, секретар, 6-8 членів журі).

4.2. Персональний склад журі формується з наукових і практичних педагогічних працівників, працівників методичних служб Університету, Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, інших компетентних осіб і затверджується наказом ректора Університету.

До складу журі не можуть входити автори науково-методичних розробок, поданих на конкурс. У разі подачі на конкурс власної розробки член журі має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

4.3. Перед оголошенням чергового конкурсу проводиться ротація складу журі.

4.4. Організація роботи журі покладається на його голову, заступника та секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо.

4.5. Кожен з членів журі складає власний висновок про якість науково-методичної розробки з урахуванням висновків незалежних експертів.

Бали виставляються в оцінних листах установленого зразка за 10-бальною системою.

4.6. Остаточне рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови журі.

4.7. Засідання журі вважається правочинним у разі участі в ньому не менше 2/3 його складу та наявності оцінних листів присутніх на засіданні членів журі.

4.8. Рішення журі оформляється протоколом, який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні журі – заступник голови, секретар та члени журі.

Протокол і закриті конверти з документацією засідань журі зберігаються в Університеті.

Протокол засідання журі є підставою для підготовки наказу ректора Університету про підсумки конкурсу.


5. Фінансове забезпечення конкурсу

Витрати на проведення конкурсу здійснює Університет.

Додаток 1
^
до Положення про конкурс на кращу науково-методичну
розробку в системі післядипломної педагогічної освіти


Бланк заявки

на участь у конкурсі на кращу науково-методичну розробку


№ з/п
Індивідуальні даніНомінація:

 1. спецкурси,

 2. опорні конспекти та робочий зошит,

 3. навчально-методичний посібник,

 4. елективні курси;

 5. електронні ресурси навчання


Назва науково-методичної розробки


Коротка анотація


Науковий чи науково-методичний орган, який рекомендує розробку


Автор (прізвище, ім’я, по батькові)


Місце роботи


Посада


Учений ступінь, наукове звання


Адреса


Контактні телефони


Е-mail

«_____» ____________ 20__ р. Підпис ______________________

Схожі:

В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»»   Загальні положення  Положення про огляд-конкурс «Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»
«Науково-технічних ідей з напрямку «Енергозбереження»» розроблено відповідно до закону України “Про вищу освіту”, Національної доктрини...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля Загальні положення
Конкурс творчих робіт «Где родился, там и пригодился» (надалі – творчий конкурс) проводиться з метою
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про обласний конкурс робіт молодих вчених Миколаївської області (зі змінами) Миколаїв 2010 Це Положення визначає порядок та умови проведення
Миколаївської області (далі – Конкурс) з метою сприяння збереженню й розвитку наукового потенціалу, підготовки кадрів вищої кваліфікації,...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про конкурс «Краща академічна група Вінницького національного технічного університету» Погоджено Перший проректор з науково педагогічної роботи та організації навчального процесу та його науково
Положення про конкурс «Кращу академічна група внту» розроблено відповідно до закону України "Про вищу освіту", Національної доктрини...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс icon1. Загальні положення про проведення конкурсу. Конкурс має на меті презентувати напрям підготовки «Економіка підприємства»
Положення про конкурс відеороликів/презентацій напряму підготовки «Економіка підприємства»
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс)...
В. В. Олійник 2010 р. Положення про конкурс iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи