Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 icon

Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
Скачати 84.22 Kb.
НазваБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
Дата30.08.2012
Розмір84.22 Kb.
ТипДокументи

Білети

для кандидатського екзамену

із спеціальності

13.00.06. – теорія та методика управління освітою


Білет 1.

 1. Державна політика в галузі управління освітою. Коментарі щодо реалізації положень конституційних засад системи освіти в Україні, законів України «Про освіту», „Про мови”, „Про вищу освіту”, „Про загальну середню освіту”, Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Державної програми „Діти України”, Національної доктрини розвитку освіти.

 2. Вплив на освіту соціально-економічних факторів розвитку України.

 3. Провідні ідеї керівництва школою в науково-практичній спадщині В.О.Сухомлинського (розкрити на засадах аналізу праць: «Розмова з молодим директором», «Павлиська школа», «Сто порад учителю», «Серце віддаю дітям»).


Білет 2.

 1. Сутність і зміст понять „менеджмент”, «керівництво» та „управління”. Особливості управління соціально-педагогічними системами.

 2. Основні критерії, за якими оцінюють результативність діяльності закладів післядипломної освіти, методи оцінювання в них.

 3. Розкрити особливості та методичні підходи до керівництва та управління виховною роботою за педагогічною спадщиною А.С.Макаренко.


Білет 3.

 1. Концептуальні засади демократизації та гуманізації безперервної освіти в Україні та управління нею.

 2. Законодавчі та нормативні документи, що визначають зміст та організацію діяльності працівників післядипломних закладів освіти.

 3. Вимоги до керівника закладу та установи освіти у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського.


Білет 4.

 1. Основні напрями реформування дошкільної, середньої, вищої, професійно-технічної освіти. Програма діяльності уряду в освітній галузі. Розвиток державного і недержавного секторів освіти.

 2. Структура побудови та зміст діяльності системи післядипломної освіти в Україні.

 3. Формування педагогічного колективу та управління ним у наукових працях С.Т. Шацького.Білет 5.

 1. Функції управління закладами та установами післядипломної освіти, шляхи їх реалізації в сучасних умовах.

 2. Нормативно-правові засади регулювання трудових відносин в закладах та установах освіти дорослих. Експертне оцінювання результатів діяльності закладів самим колективом (методика самооцінки колективом закладу освіти).

 3. Вимоги до наукової організації праці керівника закладу (установи) освіти в працях М.І. Черпінського та І.П. Раченка.


Білет 6.

 1. Система управління закладами та установами освіти, з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів України.

 2. Науково-дослідна робота в закладах освіти різних типів і рівнів та управління нею.

 3. Засади створення, функціонування та управління сучасними авторськими закладами освіти в Україні (М.П.Гузик, А.І. Сологуб та ін.).


Білет 7.

 1. Сутність та зміст принципів управління закладами і установами освіти, прокоментувати зміст ст. 6 Закону України «Про освіту».

 2. Психолого-педагогічні умови, що сприяють досягненню стратегічних і тактичних завдань управління методичною роботою на різних ланках освіти.

 3. Основні положення управління зарубіжними авторськими школами (С.Френе, А.Ніля, Б.Бетельгейма, М.Монтессорі, Д.Ховарда, Р.Штайнера, Є.Ямбурга).


Білет 8.

 1. Основні види та форми управлінських рішень в закладах післядипломної освіти, послідовність їх розробки та реалізації.

 2. Зміст та структура посадово-функціональної компетентності керівників навчальних закладів.

 3. Управлінська діяльність директора школи (дидактичний аспект) у працях вітчизняного вченого В.І. Бондаря.


Білет 9.

 1. Специфіка реалізації технологічних функцій процесу управління педагогічними закладами. Розкрити зміст «інноваційних» функцій управління в установах післядипломної освіти.

 2. Фінансово-господарська діяльність сучасного керівника закладу освіти.

 3. Розкрити науковий доробок Г.А.Дмитренка, В.В.Олійника з розвитку стратегічного менеджменту в освіті.Білет 10.

 1. Неперервна освіта, її головні положення та структура організації в Україні.

 2. Система планування роботи в закладах різного рівня організації післядипломної освіти педагогічних працівників.

 3. Теоретичні основи управління (школознавчий аспект) у працях сучасного вченого В.С. Пікельної.


Білет 11.

 1. Контрольно-оціночна діяльність у навчальних закладах, як функція управління. Форми, методи здійснення.

 2. Стимулювання трудової активності педагогічних та науково-педагогічних працівників. Попередження плинності кадрів та конфліктів у колективі.

 3. Спільне й відмінне у сутності понять „управління” і „менеджмент” у вітчизняній та зарубіжній науці.


Білет 12.

 1. Моделювання як засіб наукової і управлінської діяльності. Види моделей, технологія побудови моделей різного типу.

 2. Характеристика видів і стилів управління. Управлінська культура керівника закладу чи установи освіти її складові.

 3. Сучасні зарубіжні концепції і „школи” управління (наукова, адміністративно-організаційна, соціально-психологічна, ситуаційна, адаптивна, проектно-інвестиційна, модульна тощо).


Білет 13.

 1. Зміст і структура (модель) компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Вимоги до особистості керівника закладу (установи) освіти.

 2. Дати визначення і пояснення основних дефініцій теорії управління (закономірності, принципи, функції, методи, засоби, технології) розкрити їх зміст. Соціально-економічні та психолого-педагогічні умови ефективного управління закладами і установами освіти.

 3. Академія педагогічних наук України, напрями діяльності, вплив на розвиток освіти в державі.


Білет 14.

 1. Поняття „система”, її види та головні ознаки (на прикладі післядипломної освіти).

 2. Інновації в управлінській діяльності. Розкрити зміст понять: «інновація», „педагогічна інновація”, „інноваційна діяльність”, „управління інноваційною діяльністю”, „інноваційне управління”.

 3. Розкрити наукові доробки вітчизняних вчених з розвитку педагогічного менеджменту.Білет 15.

 1. Основні типи і види навчально-виховних закладів освіти в Україні, особливості управління ними. Ступенева вища освіта.

 2. Громадське самоврядування в системі управління навчальними закладами різних типів.

 3. Організаційно-педагогічні засади формування шкільного колективу. Етапи його розвитку за А. Макаренко. Поняття «школа розвитку».


Білет 16.

 1. Аналіз як технологічна функція управління та основа підвищення ефективності управління. Форми і методи аналітичної діяльності в управлінні навчальними закладами як джерело наукового інформаційного забезпечення.

 2. Керівництво системою виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрити шляхи педагогічного керівництва системи виховання в урочній та позаурочній діяльності.

 3. Розкрити науковий доробок Л.І.Даниленко, В.Ф.Паламарчук, Л.М.Ващенко з розвитку менеджменту інновацій в освіті.


Білет 17.

 1. Ліцензування, акредитація, державна атестація навчальних закладів – нормативна основа та форми здійснення. Стандартизація в галузі управління освітою.

 2. Інформаційне забезпечення управління в закладах освіти. Види та класифікація інформації. Інформаційна культура керівника закладу чи установи освіти, її сутність і структура. Застосування компютерно-комунікаційних технологій в управлінні освітою.

 3. Розкрити науковий доробок Л.М.Карамушки, Н.Л.Коломінського з розвитку психології управління навчальними закладами.


Білет 18.

 1. Структура і зміст компетентності керівників закладів вищої та післядипломної освіти. Професійне самовдосконалення управлінця.

 2. Безперервна освіта, її етапи, види та форми організації. Психолого-педагогічні особливості освіти дорослих.

 3. Управління системою роботи з батьками учнів у працях Я.А.Коменського, В.О.Сухомлинського, А.С.Макаренка про батьківську педагогіку.


Білет 19.

 1. Сучасна філософія освіти, її провідні положення та умови їх втілення у життя.

 2. Структура післядипломної освіти в Україні, типи установ та навчальних закладів, мета і особливості їх функціонування.

 3. Психолого-педагогічні особливості педагогіки вищої школи. Болонська угода: історія розвитку європейської інтеграції вищої освіти та етапи її реалізації.


Білет 20.

 1. Сутність адаптивного управління соціально-педагогічними системами (Єльникова Г.В., Третьяков П.І.). Структура і форми реалізації адаптивного управління в регіоні.

 2. Дистанційна освіта як засіб оптимізації післядипломного навчання в сучасних умовах.

 3. Основні ідеї та еволюція педагогічної науки у працях провідних українських освітян (С.Русова, Б.Грінченко).


Білет 21.

 1. Методологічні засади, структура та організація перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів освіти в Україні, форми здійснення.

 2. Сутність головних положень Булонської конвенції, позитивні і дискусійні складові їх втілення в освіту України.

 3. Розкрити науковий доробок В.В.Олійника, Н.Г.Протасової з розвитку андрагогіки у вітчизняній теорії і практиці.


Білет 22.

1. Напрями і види науково-педагогічних досліджень. Характеристика дефініцій апарату дослідження та його основні етапи.

2. Модульно-рейтингова система навчання у вищій школі як вид навчання і форма управління пізнавальною діяльністю студентів.

3. Розкрити науковий доробок Г.В.Єльникової, Т.О.Лукіної з розвитку моніторингу якості освіти.


Білет 23.

1. Порівняльний аналіз системи освіти в Україні і провідних країнах світу.

2. Методи педагогічних досліджень, їх класифікація та особливості організації, форми відображення результатів у системі управління освітніми процесами.

3. Учнівське (студентське) самоврядування. Умови співпраці адміністрації закладу освіти з органами учнівського (студентського) самоврядування.


Білет 24.

1.Психолого-педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості. Педагогічна творчість, форми її прояву та спрямування.

2. Головні дефініції та структура дисертаційного дослідження.

3. Нові стосунки вітчизняної освіти і церкви. Введення в заклади освіти християнської етики, управління названою діяльністю.


Білет 25.

 1. Класифікаційні характеристики ступеневих наукових досліджень з педагогіки, вимоги до їх здійснення.

 2. Застосування кваліметричних методів в управлінні закладами освіти, сутність, технології їх здійснення.

 3. Розкрити наукові підходи до визначення змісту Базового стандарту професійної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, розробленої вітчизняними і зарубіжними науковцями і практиками.


Білет 26.

 1. Академія педагогічних наук України, головні напрямки діяльності, провідні наукові установи та їх вплив на освіту України.

 2. Організаційно-регулятивні види та форми управління у навчальних закладах. Внутрішнє управління освітніми закладами.

 3. Еволюція педагогічної думки в України від Сковороди до наших часів.

Схожі:

Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1
move to 1812-11303
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconПаспорт спеціальності 13. 00. 06 – Теорія та методика управління освітою
move to 1812-11312
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconПаспорт спеціальності 13. 00. 06 – Теорія та методика управління освітою
Галузь педагогічної науки, яка досліджує методологічне, теоретичне І прикладне забезпечення функціонування І розвитку всіх рівнів...
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади явищ, які вивчає психологія
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"
move to 1812-11305
Білети для кандидатського екзамену із спеціальності 13. 00. 06. – теорія та методика управління освітою Білет 1 iconБілети з загальної психології для вступних іспитів до аспірантури Білет №1
move to 1812-11295
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи