Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису icon

Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
Скачати 131.53 Kb.
НазваЗразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
Дата30.08.2012
Розмір131.53 Kb.
ТипДокументи


ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ,

ЯКИЙ ПОДАЄТЬСЯ ДО РЕДАГУВАННЯ

Основні правила

підготовки рукописів до редагування

Оформлення рукопису

 1. Матеріал рукопису подається в електронному варіанті в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру 14 Times New Roman.

 2. Розміри полів:

ліве — 25–30 мм;

праве — 15 мм;

верхнє — 20 мм;

нижнє — 20 мм.

 1. Текст друкується через 1,5 інтервали. Заголовки і виділені слова не підкреслюються.

 2. Усі сторінки мають бути пронумеровані.

 3. Текстовий матеріал рукопису може поділятися на частини, розділи, підрозділи, пункти і підпункти.

Наприклад:
^

Частина І


Назва частини

пишеться напівжирним шрифтом, великими літерами, посередині чистої сторінки.

Розділ 1

Назва розділу

пишеться вгорі нової сторінки, напівжирним шрифтом, великими літерами симетрично до тексту.

У позначення підрозділу входить числове позначення розділу, в якій він входить, числове позначення самого підрозділу та його назва. Напис розташовується симетрично до тексту і виконується напівжирним шриф-том, малими літерами.

Назви пунктів і підпунктів пишуть упідбір, без числових позначень, виділяючи відповідним шрифтом (напівжирним меншого розміру, курсивом і т. ін.).

 1. Рукопис має бути оформлений згідно з правилами підготовки до видання ретельно вичитаним і підписаним автором (повинні бути повністю написані усі данні про автора, місце роботи, телефон).
^

Ілюстративні матеріали


 1. Ілюстрації (фотографії, креслення схеми, графіки і т. ін.) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно або у межах кожного розділу. Наприклад: Рис. 1., Рис. 2. або Рис. 1.1., Рис. 1.2. з подальшим підписом під рисунком.

 2. У тексті обов’язково повинно бути посилання на ілюстрацію. Наприклад: на рис. 1 подається ....., або Розподіл матеріалів (рис. 1.2) свідчить .....

 3. Якщо автор посилається на рисунок, який розглядався раніше, то посилання супроводжується написом: (див. рис. 2) або (див. рис. 2.2).

Таблиці


 1. На кожну таблицю має бути посилання в тексті. Наприклад: Як випливає з табл. 5 ... .

Усі таблиці мають бути пронумеровані наскрізною нумерацією в межах усього рукопису або в межах кожного розділу. Наприклад: Як випливає табл. 1 або … з табл. 1.2 ... (1 — номер розділу; 2 — номер таблиці у цьому розділі).

 1. Нумераційний заголовок пишеться праворуч над таблицею, кур-сивом (світлим), після цифри крапка не ставиться. Наприклад: Таблиця 2

 2. Тематичний заголовок пишеться безпосередньо над таблицею симетрично до тексту (курсивом полужирним).

 3. Усі графи таблиці повинні мати заголовки.

 4. Головку (шапку) таблиці слід компонувати так, щоб кожний заго-ловок, розташований вище, підпорядковував собі заголовки, розташовані нижче. Назви останніх пишуться з малої літери.

 5. Одиниці вимірювання пишуться:

  • якщо потрібно після назви таблиці – у дужках. Наприклад: Склад дівчат і хлопців у класі (%);

  • у шапці таблиці – після коми. Наприклад: Розподіл слухачів за віком, %.

Формули

 1. У кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставляться згідно з правилами граматики.

 2. При переліку формул, розміщених в окремих рядках, номер формули пишуть арабськими цифрами у круглих дужках біля правого берега сторінки. Позначення може включати тільки номер формули або номер розділу і формули.

Наприклад:

, (1.) , (1.3)

Зразок оформлення рукопису подано у додатку 1.

Бібліографічний матеріал оформляється згідно з вимогами ВАКу.

З Р А З К И

^ ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ,

ЯКИЙ ПОДАЄТЬСЯ ДО РЕДАГУВАННЯ


Список зразків

з/п

Номер

зразка

Складова рукопису

Стор.

1

Зразок 1

оформлення першої сторінки / титул

4

2

Зразок 2

Оформлення другої сторінки

5

3

Зразок 3

Оформлення змісту

6

4

Зразок 4

Оформлення переліку умовних скорочень

7

5

Зразок 5

Оформлення тексту рукопису

8

6

Зразок 6

Оформлення рисунків

9

7

Зразок 7

Оформлення таблиць

10

8

Зразок 8

Оформлення літератури

11

9

Зразок 9

Оформлення списку колективу авторів

12

10

Зразок 10

Оформлення реквізиту (остання сторінка)

13


ЗРАЗОК 1 (першої сторінки/титул)

^ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

університет менеджменту освіти

КАФЕДРА _____________________ ОСВІТИ

Автор(и) (не більше від 3)

і.і.ІВАНОВ


НАЗВА ________________________________

________________________________________

__________________________________________

Конспект лекцій /

Методичний посібник /

Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний комплекс

Київ – 200___

ЗРАЗОК 2 (другої сторінки)

ББК ________

П _______

Схвалено науково-методичною радою

Університету менеджменту освіти АПН України

(протокол №____ від ____ ________ 200__ р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ____________________

(протокол № _____ від ____ ________ 200__ р.)

Автори (якщо їх більше від 3)

І.І.Крисюк, канд. пед. наук, доц.., зав. каф._________________;

С.Т.Шевченко, _______________________________________;

Л.П.Латишева, __________________________________________;

Н.І.Бойко, ______________________________________________.

(якщо авторів 1–3, то їх прізвища пишуть тільки на титулі).

Рецензенти:

С.С.Власенко, кандидат педагогічних / технічних наук, доцент, завідувач кафедри ________________;

І.І.Іванов, кандидат педагогічних / технічних наук, доцент, член-кор. АПН України.

 1. ^ Крисюк І.І. Назва посібника, або лекції: конспект лекції / посібника з курсу ___________________ / УМО АПН України.— К.: _______, 200___.— ______ с.

 2. Крисюк І.І. Назва посібника або лекції: навч. посібник / І.І.Крисюк, С.Т.Шевченко, Л.П.Латишева та ін. — К.: __________, 200__..— ____ с.
^

Анотація до рукопису


Лекція / посібник підготовлена(ий) для викладання ..... / або інша стисла інформація про рукопис

ББК _____________

© Прізвище автора(ів), 200__

© УМО АПН України, 200___

ЗРАЗОК 3

ЗМІСТ

Вступ ....................................................……………………….
Частина І. НАЗВА
^ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ
1.1. Назва підрозділу
Література ..............................................................................
Додатки ..................................................................................

Лінії таблиці повинні бути невидимими
^

ЗРАЗОК 4

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (якщо потрібен)


СН – суб’єкт навчання.

ДН – дистанційне навчання.

ДО – дистанційна освіта.

ВНЗ – вищий навчальний заклад.

ППО – післядипломна педагогічна освіта.

СППО – система післядипломної педагогічної освіти.

КХ – кваліфікаційні характеристики.

УМО АПН України – Університет менеджменту освіти АПН України.

ЦІППО УМО АПН України – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України.
^

ЗРАЗОК 5

ЧАСТИНА І

НАЗВА ЧАСТИНИ

1. НАЗВА РОЗДІЛУ

  1. Назва підрозділу


Назва пункту. Подальший текст.

ЗРАЗОК 6
^

Рис. 1. Назва рисунку (курсивом світлим)Рис. 2. Назва рисунку (курсивом світлим)

ЗРАЗОК 7

Таблиця 1

Назва таблиці______________________________

(курсив полужирний)


№ з/п

Запитання

Варіанти відповідей

Кількість відповідей,%

Середнє значення %

працівники

директори


заст. директорів

вчителі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Яка інформація в Інтернеті для Вас найбільш цікава?

Політико-економічна.

2,4

24,5

20,0

17,5

16,1

Культурна.

22,0

17,6

23,0

33,9

24,1

Професійна.

92,7

70,2

89,7

82,1

83,7

Скандали та плітки

2,4

0,0

0,0

2,4

1,2Якщо таблиця переноситься на другу сторінку:
Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Чи вважаєте Ви, що спеціально дібрана, систематизована та структурована інформація в Інтернеті допоможе Вам у професійній діяльності?

Так, дуже.

63,4

41,5

46,2

24,1

46,3

Не дуже.

2,4

0,0

0,0

1,9

1,0

Скоріше “так”, ніж “ні”.

19,5

30,9

12,8

28,8

23,0

Скоріше “ні”, ніж “так”.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Важко відповісти

2,4

12,8

41,4

9,6

16,6


ЗРАЗОК 8

Література

 1. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С.М.Ніколаєнко. — К.: Знання, 2005. — 319 с.

 2. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / за ред. С.У.Гончаренка, П.М.Олійника. — К.: Вища шк., 2003. — 323 с.

 3. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К.Ингенкамп; пер. с нем. — М.: Педагогика, 1991. — 240 с.

 4. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: затверджено наказом МОН України від 2.06.1993, № 161. — 18 с.

 5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: учеб. пособие / М.Б.Челышкова. — М.: Логос, 2002. — 432 с.

 6. Мицнер О.П. Проблемы систематизации аттестационных систем в медицине / О.П.Мицнер, В.В.Краснов. — Режим доступа:

// http.//www.ametist.com.ua/clients/ametist.nsf/

 1. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі / О.Локшина // Рідна шк. — 2000. — № 11. — С. 6–10.

 2. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Ю.Бондарчук, Г.Чуйко, Н.Чуйко // Вища шк. — 2005. — № 2. — С. 35–41.

 3. Романовский А.Г. Педагогическая система интегрированной подготовки инженеров-руководителей: тези міжнар. наук. конф. “Кримські педагогічні читання” / А.Г.Романовский. — Харків – Алушта: ХДПУ. — 12–17 вересня 2001.

 4. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / за ред. В.Г.Кременя. — Тернопіль: Навч. книга, 2004. — 384 с.

 5. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И.Загвязинский. — М.: Изд. центр Академия, 2001. — 192 с.

ЗРАЗОК 9

Колектив авторів

С.С.Гаврилов, доктор педагогічних наук, професор, директор _______________________________________________________;

Т.М.Савенко, кандидат педагогічних наук, доцент, _______________________________________________________;

Л.Г.Черніпова, кандидат педагогічних наук, доцент, _______________________________________________________.


Подається на окремій сторінці перед реквізитом

^ ЗРАЗОК 10 реквізиту

(остання сторінка)

Н а в ч а л ь н о-м е т о д и ч н е в и д а н н я /

Н а у к о в е в и д а н н я

Шевченко Іван Іванович

НАЗВА РУКОПИСУ

Конспект лекції /

методичний посібник /

навчально-методичний посібник


Навчально-методичний комплекс

Редактор ____________________

Коректор _____________________

Комп’ютерний набір ____________________

Комп’ютерна верстка ____________________

Підписано до друку _____________. Формат _____________.

Папір офсетний № 1. Гарнітура Таймс.
Тираж ________. Друк офсетний. Зам. № _______

Університет менеджменту освіти АПН України


04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А


Схожі:

Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconЗразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису
move to 1812-11331
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconРедакційна колегія залишає за собою право рецензування та редагування текстів доповідей
Основний текст рукопису друкується через 1 інтервал без переносів. Розмір шрифту – 10, Times New Roman Cyr. Поля: верхнє – 25 мм,...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Бакалавр» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу, а саме:...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут української філології та літературної творчості імені андрія малишка
«Молодший спеціаліст» (спеціальність «Видавнича справа і редагування») охоплює теоретичний матеріал з дисциплін редакторського циклу,...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconОформлення авторського права на звороті титульного аркуша рукопису
Варіант 2: якщо немає документально підтвердженої угоди із видавництвом автор друкує за власні кошти, або кошти надані іншими фізичним...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconМультимедійні журналістські проекти. Практикум
Поглиблене вивчення та практичне застосування нелінійного монтажу на прикладі сучасних програм для редагування відео: інноваційний...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconМатеріали конференції оформлення матеріалів тез
Обсяг 2 повних сторінки. Шрифт Times New Roman, Cyr, 13. Рукопис починається з індексу удк у верхньому лівому куту сторінки, текст...
Зразки оформлення рукопису, який подається до редагування основні правила підготовки рукописів до редагування Оформлення рукопису iconВимоги до оформлення тез
Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центрі, нумеруються в круглих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи